'AARIN OPGENOMEN OE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT MM Niet hamsteren, doch voorraad maken. rijdag 24 Februari 1939. No. 8 Zes en vijftigste jaargang N K 3 ïs) ioildagsbinci ƒ1,375,franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer ;po kketlj en"kou „MIJ N HARPIJ E THOOLSCHE COURANT iydag. Prijs per kwartaal NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN fer post ƒ1,05 -f- 15 cent fsp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.: iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. ing t allj iets i ng in, en t| worl strel foonl Burgemeester en Wethouders van holen maken bekend, dat gedurende [rie maanden, op de secretarie der meente, ter lezing voor een ieder, nedergelegd de op 29 November |938 vastgestelde VERORDENING op de heffing van opcenten op de Gemeente fondsbelasting in de gemeente Tholen, goedgekeurd bij Konink lijk Besluit van 31 Januari 1939, no. 24. Tholen, 18 Februari 1939. '10 De Burgemeester van Tholen maakt lekend, dat de aanvankelijk legen 'rijdag a.s. uitgeschreven en daarna iaar Maandag d.a.v. verzette raads- ergadering, nader wordt bepaald ip Woensdag 1 Maart a.s., n.m. "/2 uur. Tholen, 21 Februari 1939. 10 VASTSTELLING KIEZERSLIJST. 20 Burgemeester en Wethouders van 'holen maken bekend, dat de op leden door hen vastgestelde kiezers- ijst voor het jaar 19391940 van 3 Februari tot en met 10 Maart a.s. de secretarie der gemeente voor en ieder ter inzage wordt nederge- llegd en tegen betaling der kosten, 'slemdistrictsgewijze, in uittreksel, verkrijgbaar wordt gesteld. Tot en met 9 Maart a.s. is een ieder bevoegd bij het gemeentebe stuur verbetering van de door dat bestuur vastgestelde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt, niet be hoorlijk voorkomt, of al dan niet voor eenige verkiezing aangewezen is als bevoegd bij volmacht te stem men. Het verzoekschrift kan op onge zegeld papier worden gesteld. Tholen, 22 Februari 1939. 30 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat het ver zoek van M. C. Deurloo, broodbakker, alhier, om vergunning lot het plaat- san van een electrische kneedma chine met een electromotor van 2 P.K. in het perceel kadastraal be kend gemeente Tholen, sectie F no. 2048, gelegen aan de Verbrande- straat no. 1, door ben is toegestaan. Tholen, 22 Februari 1939. 15 Hamsteren is een zeer slechte eigenschap. Er is wel niemand meer onder ons, die de beteekenis niet kent van dit woord, hetwelk burger recht beeft verkregen tijdens den wereldoorlog. Het is niets meer of minder dan een vorm van bet grofste egoïsme, een uiting van „als ik zélf maar beb, dan trek ik me van de anderen niets aan". Hit nu is een redeneering, die lijnrecht ingaat tegen hel gemeen schapsgevoel. Niemand behoort zich te verrijken ten koste van zijn mede- menschen doch dit doet degene, die zich schuldig maakt aan hamsteren. In de eerste plaats doet hij de voor raden verminderen, welke bestemd zijn voor de geheele bevolking, doch tevens doet hij door zijn egoïstisch optreden de prijzen stijgen. Het is dus burgerplicht zich te onthouden van hamsteren. Niemand heeft het recht, orpdat hij het beter kan betalen dan een ander, kelders en zolders vol te laden met allerlei voedingsmiddelen en andere levens- verdrijft U snel en zeker met Koker 12 stuks 50ct. Proef doosje 2 stuks JOct behoeften. Komt de nood aan den man, dan moet er met gelijke maten worden gemeten, zoodat niet de een in overvloed kan leven, terwijl hón derdduizenden slechts met de grootste moeite het leven rekken. Iets anders is het evenwel, wanneer men tijdig en in geoorloofde male voorzorgen neemt, zonder dat de minder kapitaalkrachtige daardoor wordt benadeeld, doordat de prijzen van verschillende aitikelen abnor maal stijgen. Dat is de meening van Mr. Dr. A. A. van Rhijn. secretaris generaal van het departement van economische zaken. De overheid gaat hierin voor. Zij houdt zicli ernstig bezig met het vraagstuk, dat van het allergrootste belang is. De angstige September dagen, welke nog zoo kort achter ons liggen, hebben de oogcn doen opengaan voor het groote belang van een zoo ruim rnogelijkeu voor raad levensmiddelen, bestemd om te worden verdeeld over ons geheele volk, wanneer onverhoopt de nood aan den man mocht komen. Voorraadvorming door de overheid heeft het voordeel, dat men de zaak meer centraal en vaster in handen heeft. Daartegenover staat, dat de overheid groote opslagruimten moet bouwen. Zoo worden noodelooze uit gaven gedaan. Bovendien vraagt het koopen en aanhouden van dergelijke enorme voorraden, aldus betoogt de heer Van Rhijn, een groote mate van zorg en handelskennis, waarover het apparaat der overheid gewoonlijk niet beschikt. Zeer ernstig is ook de moeilijkheid, dat de voorraden op geregelde tijden moeten worden ververscht. Het wekt verwarring, wanneer de overheid telkens met groote voorraden aan de markt komt, de prijzen drukt en de berekeningen van de particuliere handelaren in de war stuurt. Natuurlijk neemt ook reeds de handel de noodige voorzorgen doch ook dit gaat met groote moeilijk heden gepaard. Hoevéél moet men opslaan en hoe lang Toch is tenslotte deze wijze van het vormen van voorraad nog de meest aanbevelenswaardig^Immers, al is het volkomen geoorloofd en voorzichtig, dat een particulier een bescheiden voorraad aanlegt toch zijn er lallooze gezinnen, die hiertoe niet kunnen overgaan, bij gebrek aan het noodige geldwant zelfs al stelt men zich tevreden met het allernoodigste, voldoende voor enkele weken, dan is daarmede toch al spoedig een bedrag van enkele tien tallen guldens gemoeid. Zooveel heeft ongeveer de helft van onze bevolking, naar schatting van den heer Van Rhijn, niet te missen. Al keuren wij dus het vormen van kleine voorraden in eigen huis geens zins af en al beschouwen wij dit als volkomen geoorloofd toch zal de vorming van voorraden door het bedrijfsleven, dat zich hierop zal dienen in te richten, nog het meeste aanbeveling verdienen. Maar dan moet er ook zoo spoedig mogelijk een begin mee worden gemaakt! (Nadruk verboden). Prinses en Prins naar Zwiterland. Maandagmiddag, geheel onopge merkt, zijn Prinses Juliana en Prins Bernhard met Prinses Beatrix voor een verblijf van drie weken naar Zwitserland vertrokken. HetPrinselijk paar vertrok met de auto van het paleis Soestdijk naar het station en zonder dat iemand van het op het perron aanwezig publiek erg had in de vorstelijke reizigers, namen dezen in den internationalen trein naar Bazel plaats. In het gezelschap van het Prinselijk Paar bevond zich nog jkvr. Feith, de verzorgster van de kleine Prinses. Minister de Wilde licht gewond. Een auto-ongeval, dat betrekkelijk goed is afgeloopen,overkwam Dinsdag morgen onzen minister van financiën, Mr. J. A. de Wilde, toen deze met het hoofd van den Rijksgebouwen dienst, dhr. J. G. E baron van f.ynden, op weg was van Den Haag naar Groningen. Op den brug over den IJselin den weg Montfoort—De Meern kwam de wagen van den Minister in de aanrijding mei een uit de richting Utrecht komende militaire auto. De oorzaak was gelegen in de glad heid van den weg, waardoor een der auto's slipte. Minister De Wilde liep eenige snij wonden aan het voorhoofd op, terwijl later bleek, dat hij tevens een rib had gebroken. Baron van Lynden kreeg eveneens snijwonden aan het gelaat en heeft bovendien een hersen schudding opgeloopen Beide heeren werden na aanvankelijk in een na burige boederij te zijn ondergebracht, per ziekenauto naar het diaconessen- huis Bronovo te Den Haag vervoerd, waar zij ter verpleging worden op genomen. Een tweede Zuid-Afrikavlucht. Na de zoo geslaagde Dingaansvlucht van den Reiger ter gelegenheid van het Eeuwfeest van den Grooten Trek zijn thans plannen in voorbereiding om iu November a.s. voor de tweede maal een Iv. L. M. vlucht naar Zuid- Afrika te doen plaats hebben. Ditmaal zal het geen feestvlucht, doch een zuivere zakenreis ziju. De bedoeling is, dat een aantal bekende zakenlieden van ons land zich langs dezen weg naar de Unie zal begeven om aldaar de mogelijkheden op handelsgebied te bestudeeren. Men hoopt op die wijze te komen tot verbetering en uitbreiding van de handelsbetrek kingen tusschen Nederland en Zuid- Afrika. De regeeringen van beide landen zullen aan het tot stand komen van deze vlucht medewerken. Men stelt zich voor, het vertrek om streeks 1 November te doen plaats vinden zoodat het mogelijk zal zijn, dat de handelsmissie weer begin December in ons land zal terug zijn. De gunstige seizoenomstandigheden waarvan natuurlijk op een dergelijke vlucht zooveel mogelijk moet worden geprofiteerd, hebben de keuze op dezen datum doen vallen. Een belangrijk object van werkver schaffing. Met eenige plechtigheid is Maandag in tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden een aanvang gemaakt met de uitvoering van een zeer belangrijk werkverschaffings object, te welen de indijking van 400 H.A. vruchtbaar land, gelegen achter Pieterburenondei de gemeente Eenrum. Deze indijking, waarbij niet minder dan 12 a 1300 man- uit de stad Groningen en andere gemeenten uit het Noorden te werkgesteld zullen worden, zal binnen 'den tijd van anderhalf jaar zijn voltooid. Met deze werken is een bedrag van anderhalf millioen guldens ge moeid, dat voor tweederden door liet waterschap, waaronder helbetreffende terrein ressorteert, beschikbaar wordt gesteld. Ook gedurende den winter 1939/40 zullen hier nog ongeveer 300 arbeiders werk kunnen vinden, terwijl men dit aantal in het jaar van 1940 tot 6 a 700 hoopt te kunnen opvoeren. Op deze wijze zal het ge heele werk zal het geheele werk ver moedelijk in het najaar van 1940 gereed kunnen zijn. Bestrijding coloradokever landsbelang. In landbouwkringen heerscht eeni ge ongerustheid naar aanleiding van geruchten, dat de regeering zou overwegen in 1939 niet meer, gelijk in 1938 het geval was, gratis lood- arsenaat en calcium-arsenaat beschik baar te stellen ten behoeve van de bestrijding van den coloradokever. Men vreest, dat de bestrijding veel minder intensief zal worden, wanneer de landbouwers worden verplicht zelf de benoodigde sproeimiddelen aan te koopen. Daar het hier een voornaam landsbelang betreft, heeft het koninklijk Nederlandsch Land- bouwcomité besloten, de regeering omtrent haar plannen dienaangaande te polsen. De steun aan de varkenshouderij. Ook onder de veehouders, met name de varkenshouders heerscht ontevredenheid over het regeerings beleid. Van verschillende zijden wordt geprotesteerd tegen het door de regeering gevolgde systeem van steunverleening aan de varkenshou ders waarbij deze groote verliezen lijden. In de te Ulrum gehouden verga dering van het Kon. Ned. Landbouw Gomitéisdezekwestieter sprake geko men. Men was van meening, dat veran dering van het regeeringssysteem noodzakelijk is en wel in dien zin. dat de overheid er zorg voor draagt, dat er zoo min mogelijk zware varkens komen Daartoe behoeven slechts alle aange boden varkens in het bacongewicht te worden overgenomen. Het plan, om hetaantal higgenmerken met lOpct.te verminderen, helpt niet afdoende, omdat men dan weer hooge biggen- prijzen zal krijgen, waarvan de mester die ze'f zelf niet ol niet voldoende fokken kan, de dupe wordt. m De Amerikaansche vloot houdt groote manoeuvres in den Atlan- tischen Oceaan en niemand minder dan president Roosevelt woont deze bij. Voor zijn vertrek naar deze manoeuvres heeft hij echter verklaard, dat hij wellicht spoedigerzal moeten lerugkeeren dan hij eigenlijk van plan is, want dat zijn informaties hem reden gaven in de naaste toe komst ernstjge internationale verwikkelingen tegemoet te zien. Dat is ongetwijfeld de sensatie van de week. Een regeering beschikt over in lichtingen, waarvan de leek zich moeilijk een voorstelling kan maken. Het zijn niet alleen de ambassadeurs en gezanten met hun slaven, die voortdurend rapport uitbrengen over den toestand en gebeurtenissen in het land, waar zij geaccrediteerd zijn. Daarnaast beschikt een regeering nog over talrijke andere bronnen van inlichtingen dagbladcorrespon denten, kooplieden, reizigers, enz., meestal menschen, die in een ander land vertoevend hun regeering een dienst meenen te bewijzen, wanneer zij aan haar bepaalde feiten, die hun opgevallen zijn, bekend maken en dit volstrekt vrijwillig en zonder daar voor eenige betaling te vragen doen. En tenslotte onderhouden dan de groote mogendheden nog een waar leger van betaalde agenten, zoo b.v. Engeland zijn Secret Service, Frank rijk zijn Tweede Bureau, Duitschland zijn Gestapo en Rusland zijn Loebl- janka. De op deze wijze rijkelijk toe vloeiende inlichtingen stellen een regeering in staat, zich een beeld te vormen van datgene, wat zich op het oogenblik in een bepaald land afspeelt. Geenszins echter kan een regeering altijd uil het haar ter beschikking staande materiaal de plannen van den tegenstander lezen. Zij kan rede neeren dit feit geeft ons aanleiding dal het land X dat voornemen heeft. Maar haar combinatie behoeft daar om nog niet juist te zijn. Is niet meer dan eens gebleken, dat zelfs bekwame diplomaten zich in de conclusie, die zij aan hun rapport verbonden, deerlijk vergisten? De geheele kwestie is dal de wijze, waarop men bepaalde inlichtingen uitlegt, afhankelijk is van persoon lijke overtuigingen en opvattingen. En zoo kan het gebeuren, dat op grond van hetzelfde feitenmateriaal een pessimist tot geheel andere con clusies komt dan de optimist, terwijl de laatste natuurlijk ook geneigd is aan sombere dingen minder waarde te hechten dan de eerste. Men behoeft er niet aan te twij felen, dat zich onder de inlichtingen, die Roosevelt heeft gekregen weinig goeds voorspellende informaties be vonden. Ook in Parijs, Londen en andere hoofdsteden heeft men die ontvangen. Slechts schijnt men daar optimis tischer gestemd te zijn en derhalve aan de sombere feiten minder waarde te hechten dan aan de factoren, die op een betere toekomst wijzen. In- tusschen kan eerst de toekomst leeren, of het de pessimisten dan wel de optimisten zijn, die gelijk zullen krijgen. De Spaansche kwestie. Op den achtergrond van dit alles staat natuurlijk de Spaansche kwestie. Londen en Parijs doen al hun best thans de beste vrienden met Franco te worden. Na alles wat er gebeurd is, imponeert deze staatskunst mis schien weinig, maar men kan toe geven, dat deze handelwijze op het oogenblik strikt noodzakelijk is. Voor Frankrijk en Engeland gaat het er om het Spanje van Franco tenminste Ie neutraliseeren. Franco schijnt aan de vertegenwoordigers van Londen en Parijs in dit opzicht wel bevredigende verklaringen te 1,ebben gegeven. De groote vraag blijft echter, of Franco's bondgenoo- ten, zich met eeen dergelijke neutra- liseering kunnen vereenigen. Op vele strategisch uiterst belangrijke punten, op Balearen, in Marocio, enz., hebben de soldaten van den duce zich genes teld en nu heeft Mussolini wel be loofd, dat deze troepen zullen worden teruggeroepen onmiddellijk na het einde van den oorlog, maar daaraan zijn b.v door Gayda en bepaalde lijforganen van de Italiaansche regee ring reeds weer zooveel beperkende voorwaarden verbonden, dat het welhaast onmogelijk is aan het woord van den duce te blijven gelooven. Ook het feit, dat de scherpe punt van al deze voorwaarden tegen Frankrijk is gericht, voorspelt weinig goeds. Maar ook dit schijnt niet in slaat te zijn, het optimisme, dat Londen en Parijs aan den dag leggen, weg te cijferen. Leening van '800 millioen pond voor de Britsche bewapening. Ziet men in tusschen op welk een enormen schaal Engeland zich op het moment bewapent, dan vraagt men zich toch wel af of het optimisme van Londen in werkelijk wel bestaat. Het leeningsvoorstel van niet minder den 800 millioen pond voor de her bewapening is slechts met 5 tegen stemmen door het Engelsche Lager huis aangenomen. Chamberlain zelf moest in het daaraan voorafgaande debat toege ven, dat een conferentie ter vermin dering van de bewapening geen resultaten zou opleveren. Deze ver klaring getuigt in elk geval van weinig hoop op een gunstiger ont wikkeling, die zich dan spoedig zou moeten afteekenen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 1