T' f DAMPO JW KINDJE VERKOUDEN GEEN GEMORS! FIRMA J. M. C. POT THOLEN Mej. FRANCYNA MARTINA NOTEBOOM, Nutsspaarbank H. H. Landbouwers Nieuw Landbouwers Zakboek e grein alt da zelf. ing, d; hieraa ïenoot ve, zoi l, hetzj n aan ;enhei er vei eken i ie rordei inkeliji 'an h/ 'ervan| ampei imlichl lelalei afvlak) telligi i lam 1 er te lande tusschen de V/en 2 illioen gulden. Alles door elkaar is in Nederland Ir inwoner 5,5 cent geofferd. Dat dus een kwartje per gezin. Inte- ssant zijn zeker ook de cijfers per woner van de verschillende pro- jncies Drente 2.7, Friesland 6.8, Gelder- 5.9, Groningen 5.2, N.-Holland 3, Overijsel 5.6, Gtrecht 6.9, Zeeland 1, Z.-Holland 6.8, Limburg 1.6 en -Brabant 1.8 ct. In het midden en het noorden des ds is dus het meest opgebracht, rwijl het zuiden belangrijk achter- n komt. De collecte werd, zooals bekend lorganiseerd door het Nederlandsche mgdleiders Instituut. lV*e 1 ^an keel, ru9 en borstje in met Dampo. Wonderlijk zooals dèt helpt! Pol 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. ;n aar 2 ooi "ziene VERDUISTERING VAN F 25 000 Kassier te Zutphen gearresteerd. Als verdacht van verduistering van Iden en geldswaardige papieren ftr waarde van ongeveer f 25000 is li Zutphen gearresteerd de kassier In commissionnair in effecten L. K. I K. was in 1924 bankier-eigenaar an het kantoor Brünings en Co worden. Hoewel niet kapitaalkrachtig, genoot Jij veel vertrouwen. Zoo deed o.a. aan-|e Ned. Spoorwegen zaken met deze p I ank waar bedragen van tusschen i op]e '10.000 en f20.000 mee gemoeid leele] aren- De moeilijke tijdsomstandig- Mijl eden zouden echter ook op dit telantoor van invloed zijn en verschil- ieellf"de goede zaken zegden haar lekening bij de bank op. drijll waren meerendeels vereeni- lijeiiigingen, die baar geld aan K. toe- jji-lertrouwden en verschillende parti- dezi aanl ijsje beid cht. ier- aa ts| irenf lan 'eerl ulieren, o.a. uit den boerenstand .angzamerhand kwamen de financi ële moeilijkheden. Op 25 Aug. 1937 was K. nog be rokken bij de kwestie van een aan- leteeker.de geldzending. Op een aterdagmiddag werd door K. aan ien hulppostkantoor te Zutphen een angeteekende brief ter waarde van .1 17.625 aangeboden voor een kassiers- I antoor te Amsterdam. Het geld is lij het postkantoor te Zutphen aan- igdj ekomen en vervolgens moet de aan- eteekende zending zelfs in Amster- am zijn geweest. Opgehelderd is ■eze zaak echter nooit en zooals dje nen zich zal herinneren de brief limmer bij het bankierskantoor te Imsterdam terechtgekomen. Het vertrouwen in het bankiers- antoor ging er niet op vooruit. De noeilijkheden werden grooter. Het lersoneel bestond nog slechts uit wee personen, van wie één volon- air. De geruchten omtrent de moei- ijkheden waren in ingewijde kringen eeds bekend. Hoe de tekorten zijn ontstaan, is log niet bekend, aldus de Tel. K. stond bekend als een zeer werk- aam persoon en maakte zich ver- lienstelijk door zitting te nemen als lenningmeester in verschillende ver enigingen, o. a. van de vereeniging Koninginnedag, Ned. Middenstands- rereeniging, Dierenbescherming en Asyl, enz. Aanhouding te Monster. In samenwerking met de rijks- lolitie heeft de gemeentepolitie van tonster de drie gebroeders van der H. te Monster aangehouden. Bij de arrestatie^trachtte een der mannen te vluchten, doch na een waarschu wingsschot uit een polilierevolver bleef hij staan. Bij fouilleering wer den voorwerpen, welke van diefstal afkomstig waren, bij hem gevonden. Het drietal bekende een tuinders woning te hebben geplunderd en zich ook aan diefstal van konijnen te hebben schuldig gemaakt. De Monstersche politie meent met de opsluiting van deze 3 personen een goeden slag te hebben geslagen, daar zij hoogstwaarschijnlijk in nog meer misdrijven te Monster en om streken de hand hebben gehad. Wethouder voor de rechtbank. Voor de Rotterdamsche rechtbank heeft een 70-jarige gewezen wethou der van Hellevoetssluis terechtgestaan die er van wordt verdacht in en'zo^mogeWk te h-?bb®n J -te wethouder en verkeerde in financieele moeilijkheden. Teneide deze te boven te komen, had hij den heer Blokzijl te Den Briel de belofte gedaan op hem zijn stem uit te brengen bij de benoeming van een directeur van de drinkwaterleiding, tevens gemeente architect, wanneer deze hem f 50 voor de moeite zou geven. Later is dit bedrag tot f 100 verhoogd. Inder daad werd de heer Blokzijl benoemd later is de corruptie aan het licht gekomen. Verdachte legde een volledige bekentenis af. Hij bekende ook de raadsleden te hebben aangespoord op den heer Blokzijl te stemmen en de f 100 te hebben geaccepteerd. ^Het O.M. eischte een gevangenis straf van twee maanden, waarbij rekening is gehouden met den hoogen leeftijd van verdachte. Dierenmishandeling. Een 46-jarige hondenkoopman heeft voor de Rotterdamsche rechtbank terechtgestaan wegens dierenmishan deling. De man had n.1. met een scheermes den staart van een hond gecoupeerd, zondereenig verdoovend middel daarbij toe te passen. De verdachte beweerde, dat het hier een Bralianponne betrof van ten hoogste drie maanden en dat het dier van de bewerking geen pijn zon hebben ondervonden. De eigenaar van het dier verklaarde, dat de hond een jaar was, doch een een dierenarts schatte den leeftijd van den hond op twee a drie jaar. Het O. M. eischte een maand ge vangenisstraf. Nog kortgeleden was de man terzake van eenzelfde feit tot een geldboete veroordeeld. Versterking der grensbewaking. Sinds begin October 1938 zijn 600 korporaals en soldaten van de grens- bataljons werkzaam gesteld bij den dienst der grensbewaking, omdat een goede functionneering van de ver scherpte grensbewaking, zooals die in verband met de heerscheude tijds omstandigheden noodig was gewor den, met het daarvoor beschikbare politiepersoneel niet mogelijk bleek. De kosten van deze inkwartiering worden voor 1938 geraamd op f135.000. Gewestelijke Tarwe-organisatie voor Zeeland. De minister van oeconomische zaken heeft den heer A. Minderhoud te Wilhelminadorp, benoemd tot adviseerend lid van het bestuur der stichting Gewestelijke tarwe-organi satie voor Zeeland. De centrale landbouw-organisaties. In de dezer dagen te 's-Gravenhage gehouden bestuursvergadering der drie centrale landbouworganisaties, t.w. de G.B.T.B., de Kalh. Ned. Boeren en Tuindersb. en het Kon. Ned. Landbouw-Gomité, besloten, aan de provinciale landbouworganisaties te verzoeken, zich beschikbaar te willen stellen voor 't verzamelen van gege- vensbetrelfende adspirant-emigranten te plattelande. Verschillende bezwaren tegen den invoer van Lithausche varkens zullen ter kennis van het college van regeeringscommissarissen worden ge bracht. Daar de laatste jaren de invoer van slachtpaarden en gezouten paarden- vleesch sterk is toegenomen, zal te zijner tijd worden aangedrongen op verscherping der contingenteering. De exploitatiekosten der scholen. Zooals bekend, krijgen de school besturen uit de gemeentekas, vergoed de exploitatiekosten hunner soholen. In afwachting van de verrekening kunnen de schoolbesturen een voor schot ontvangen. Echter heerschte zoo goed als algemeen de meening, dat het voorschot op de exploitatie vergoeding moest worden vermin derd met de vermoedelijke opbrengst der schoolgelden, indien deze gelden door het schoolbestnur werden geïnd. Thans is echter bij Kon. besluit beslist, dat de gemeenteraad niet bevoegd is tot bedoelde vermindering te besluiten, Een schoolbestuur te Utrecht bad gevraagd om een voor schot op de exploitatievergoeding, waarop de gemeenteraad besloot tot verstrekking van een voorschot gelijk aan het verschil tusschen het aange vraagde bedrag en de vermoedelijke opbrengst van de door het school bestuur te innen schoolgelden. Het schoolbestuur ging in beroep bij Ged. Staten van Utrecht, doch het raads besluit werd gehandhaafd. Opnieuw werd beroep aangeteekend, thans bij Kroon. Hier werd het standpunt van den gemeenteraad en van Ged Staten niet gedeeld, zoodat bet ge vraagde voorschot alsnog moést wor den verleend lot het volle bedrag. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 6 1/m 12 Januari 1939. Geboren Johanna Wilhelmina d ,v J. G. v. d. Boom en M. f*. Soomers. Overleden: L. M. G. Swagemakers 31 jaar d. v. J. B. Swagemakers en L. A. Bril. F. M. Noteboom, 80 jaar wed. van A. M. Geluk. Gem. ST. ANNALAND over December '1938. GeborenJacob Adriaan, z. v. A. Dake en A. Goedegebuure. Jacoba Wilhelmina, d. v. I. J. Goudzwaard en C. W. Carol Thona Matthea, d. v. D. Moerland en M. Rijnberg. Overleden: Jacobus Johannes Hen- drikus Altena 38 j., echtgen. van N. Pleune. Abraham Leune 57 j wedn. van L. Keur. Gornehs van der Klooster 77 j., echtg, van J. Quist, eerder wedn. van P. van Dommele. Gehuwd: Gornelis G. Bentschap Knook 33 j. te St. Maartensdijk en Geertruida C. Goedegebuure 23 j. Arie W. Levering 21 j. en Dina E. Rijnberg '19 j. Loop der bevolking over December. Ingekomen Wilhemina Bruijnzeel van fiedel. Vertrokken Pieternella W. Hage naar St.Philipsland. Johannes Vroegop naar Bennebroek. Arie W. Levering en gezin naar Rotterdam. Wed. P. Rijnbergvan den Boogaart naar Rotterdam. Lena M. Slager naar Dordrecht. Gemeente OUD-VOSSEMEER over December 1938. GeborenGornelis Désiré, z. v. J. Boonman en J. J. M. G. Hiel. Franciscus Anthonius Maria, z. v. Th. L. Huijsmans en C. A. de Koek. Hendrika Maria, d. v. J. A. J. Ca- pelle en J. de Witte. Gehuwd M. Vos 29 j. en E. A, v. Dijke 24 j. Overleden: C. v. Dijke 52 jm. v. L. L. Vaders. Loop der bevolking. Ingekomen M. Goedebuure van Stavenisse. N. M. de Jonge van Tholen. Gemeente ST. MAARTENSDIJK over December 1938. Geboren Jacobus Johannes, z. v. J. Pot en W. J. Lindhoudt. Urbanus Jozua, z. v. A. J. op den Brouw en C. J. Vroegop. Alida Albertina, d. v. B. J. van Oost en P. E. Kooijman. Franc.ois Dirk Leendert, z. v. P. G. Polderman. Overleden: P. Rijnberg 87 j we duwe van I. Fase. Gornelia Wilhel mina 4 mnd., d. v. L. A. Stoutjesdijk en P. Geldhof. H. W. Gijzeling 74j., man van E. G. Beeke. Geen inkt aan den houder! Geen inkt aan Uw handén! Rustig steunend op den glazen rand, zóó zuigt de pen zich zindelijk vol. Uw vingers blijven schoon! Een schitterende verbetering, deze nieuwe handige Talens »»Elite"-flacon] Gevuld met den allerbcsten Talens-vulpeninkt. En toch slechts 60 cent „ELITE" flacon Schidn in dubbelen zin: ontwerp Copier, Lesrck Verkrijgbaar bij Getrouwd L. A. van Gorsel, jm. 28 j. en I. J. Nelisse, jd. 21 j. L. Land man, 32 j. en J. G. Hoek, jd 25 j Loop der bevolking. Gevestigd J. Vinjé uit Tholen. C. van den Hoek uit Breda. C. P. Mieras uit den Haag. G. Knuist en gezin uit Sluis. M. 11. van Hemert uit Ücstkapelle. M. S. Stoutjesdijk uit Stavenisse. E. W. Bentschap Knook uit Wolvegem (België). Vertrokken: C. Rijnberg naar Haar lem. KERKNIEUWS. St. Annaland. Ger. Gem. De heer W. Heijboer heeft voor zijn benoe ming als diaken bedankt. Ned. llerv. Kerk. De gehouden collecte voor emeriti predikantswe duwen en weezen heeft opgebracht de som van f 17.80. Poortvliet. De collecte, gehouden voor de centrale verwarming in de Ned. Herv. Kerk, heeft opgebracht de som van 1 27. De heer G. K. G. Krijger heeft zijn benoeming als ouderling in de Ger. Kerk niet aangenomen, waar voor als candidaten zijn gesteld de heeren J. Looijenga en M. Evertse. ZONDAG 15 JANUARI 1939. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger en nam. 2 uur ds. Batelaan. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 0 uur leeskerk. Donderdagavond 7 uur ds v. d. Berg te Krabbendijke. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 uur en 's avonds 6 uur ds. Baaij. Ned. Protestantenbond afd. Tholen 's Avonds 5 uur ds. J. N. v. d. Heyden te Eindhoven. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Leeman te Eelde. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. de Haan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 18 Jan. 's avonds 6 uur ds. Fraanje. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 0.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. Bed. H. Doop. N.D. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam' 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en avonds 6 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Batelaan en nam. 2 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 eu 's avonds 5.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Griethuijzen. Bed. H. Doop. Oud Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9 30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskeik. MARKTBERICHTEN THOLEN, 13 Januari 1939. Roomboter f 0.85 per pond. Boereboter f 0.80 Eieren f 5.30 per '100. St. Maartensdijk Uienveiling van 12 Januari 1939. Groote ajuin fö,— tot f5,02, bonken f4.80, Drielingen f 3,40, Picklers f4,50, Stekajuin f 2.30. Graanbeurs van 12 Januari 1939. Wintergerst f 7.75 Zomergerst 8. Paardeboonen 7. Bruine boonen f 30.31,— Schokkers 10.50—,, 12 alles per 100 kg. Witte eigenheimers 160 Bonten 2.50—,, 2.70 Blauwen 2.75—,, 2.80 alles per 70 kg. Groote ajuin 2.85 Kleine ajuin 2.50 alles per 60 kg. Geperst stroo f 7.50 per 1000 kg. Gedenatureerde aardappelen f 0.15 per 70 kg. ST. ANNALAND. Uienveiling van Donderdag 12 Januari 1939. "f200 balen Rijnsburger gewone f 5.16 60 balen id. grove f5.20 30 balen idem drielingen f 3.40.15balen idem picklers f 4.51, 50 balen slek 12.70. Alles per 100 kg. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Januari 7 8 9 10 11 12 13 Graden 0.2 1, 1.2 1.3 2 2^2 2,1 C. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig lijden, zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder Weduwe van wijlen A. M. GELUK in den ouderdom van 80 jaar en ruim 8 maanden. Oud-Vossemeer, ANTH. GELUK en Kind. M. J. C. GELUK. J. GELUK-v. d. Zande en Kinderen. Tholen, 34 48459 J. A. GELUK. W.G. GELUK-Bierens en Kinderen. Tholen, 11 Januari 1939. Heden overleed in den ouderdom van bijna 86jaar onze geliefde Grootmoeder mej. CORNELIA POOT. CATH. M. HAGE. JOHAN HAGE IZAK HAGE. 18 NEELTJE HAGE. 48464 CORRY HAGE. Poortvliet, 7 Januari 1939. Tot nadere aankondiging zal tweemaal per week zitting worden gehouden en wel op Maandag- en Vrijdagavond 7 u. Inlevering van Spaarboekjes voor controle en bijschrijving van rente. Vrijdag 20 Januari zal speciaal zilting worden gehouden voor het ledigen van Spaarbusjes. 15 48468 De zevende druk van A. Geluk J.Az. is verschenen Het voor U vóóral met het oog op de belasting een onmisbaar boek Het is indertijd samengesteld om U een gemakkelijke Roek houding voor Uw bedrijf te verschaffen. Al Uw inkomsten en uitgaven kunnen er in worden opgeteekend, om zoodoende het nimmer mogelijk te maken dat Ge te veel belasting betaalt I Prijs f 1,25 Franco per post f 1.37 FIRMA J. M. C. POT, THOLEN

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 3