ËlMOLtm&irn Een nieuwe reis... Op e/ke wond PUROL Met IVOROL poetsen „OM TE SCHATEREN" juist op het oogenbük veel over een herstel van de monarchie in Spanje spreekt. De incidenten aan de TsjechischHongaarsche grens. De grensincidenten te Munkacs en daarna wederom te Ungvar en Kolta hebben zoowel in Praag als in Boedapest groote opwinding veroor zaakt. Omtrent de werkelijke toe dracht der zaak verkeert men nog in het duister, maar duidelijk is wel, dat de actie niet door de Tsjechische regeering is voorbereid. Dan toch zou er heel anders en met zeer veel meer manschappen zijn opgetreden. Nu krijgt men eerder den indruk, dat men heeft te doen met een licht zinnig avontuur van eenige Tsjechi sche militairen. Van Hongaarsche zijde dreigt men op het oogenblik den van zijn post afwezigen Praagschen gezant niet eerder te zullen doen terugkeeren, dan wanneer de geheele aangelegen heid is geregeld. Overigens gelooft men echter in diplomatieke kringen niet, dat de incidenten ernstige gevolgen zullen hebben. geeft een frissche mond met witte tanden. Ivorol (Nieuw recept). Tube 60-40 en 25 ct. 48150 G THOLEN, 13 Januari 1939. Met ingang van 1 Januari 1939 is benoemd tol schrijver 2de klasse bij de Directe Belastingen te Tholen, de beer M. C. Knuist, na met goed gevolg het examen hiervoor te hebben afgelegd. Bevolking op 1 Januari 1938 1487 m. en 1561 is totaal 3048 inw. Geboren 31 m. en 19 vr. is totaal 50. Gevestigd 35 m. en 57 vr. is totaal 92. Overleden 12 m. en 13 vr. is totaal 25. Vertrokken 56 m. en 81 vr. is totaal 137. Bevolking op 1 Jan. 1939: 1485 m. en 1543 vr. is 3028 inwoners. POORTVLIET. In de zaal van dhr A. J. Kesleloo alhier, hield hel ondersteuningsfonds op Maandag jl. haar algemeene vergadering. De voorzitter dhr L. G. Slings memo reerde na opening het overlijden van bet eerelid «A. Anthonisse, die ruim 30 jaar bestuurslid van deze vereeniging is geweest. Het jaarverslag van den penn.m. wees uit, dat was ontvangen f317,48 en uitgegeven f 182,39, zoodat bet batig saldo bedroeg f 135,09. Het voorstel van bet bestuur om de winst bij bet reservefonds te voegen, werd aangenomen. Het reservefonds bedraagt nu f2278,97. Besloten werd bet bodeloon onge wijzigd le laten. Het reservefonds mag niet lager komen dan f500 om liquidatie der vereeniging te voor komen. Aftredend waren de bestuurs leden J. Jansen, P. M. Geuze, J. Vos en J. Zuideweg, welke allen werden herkozen. Hierna volgde de rondvraag, waar bij dhr S. Quist voorslelde om f 1000 van de Boerenleenbank te nemen en op de Rijkspostspaarbank te plaatsen wegens verschil van rente. Dit wordt aan het bestuur overgelaten waarop de vergadering weid gesloten. SCHERPENISSE. In de gehouden algemeene vergadering van de scliiet- vereeniging Prinses Juliana waar 26 leden tegenwoordig waren, werd de .vergadering op de gebruikelijke wijze geopend en de notulen der vorige vergadering onveranderd vastgesteld. Uit liet verslag van den penning meester bleek dat er een batig saldo was van f8.05. De aftredende be stuursleden de heeren W. Quaak, D. v. d. Werlï en A. v. d. Rhee werden bij acclamatie herkozen. De wisselbeker werd overhandigd aan den heer Jan Quaakmet 443/s punt. Hierna sluiting. De heer J. C. van As, die be noemd was tot opzichter bij deNed. Heide Mij. en te werk gesteld zou worden bij bet,centrale werkverschaf- fingsobject te Wemeldinge, is met ingang 16 Januari a.s. benoemd tot teekenaar bij de Rijkswaterstaat te Utrecht. Bij den caféhouder de J. brak door onbekende oorzaak brand uit op een slaapkamertje. Een nacht kastje, alsmede een waschtafeltje werden leelijk beschadigd. Door spoe dig ingrijpen was de brand vlug ge- bluscht. ST. MAARTENSDIJK. Dezer dagen vierde de heer M. L. Koopman, wethouder dezer gemeente, zijn 25- jarig jubileum als commissionair voor de N.. V. Vlasserij Corn. v. Nes Rijsoord. Naar aanleiding hiervan werd hem Zaterdag jl. te Rijsoord len huize van den beer A. R. v. Nes Cz. na een van groote waardeering ge tuigende toespraak een gouden hor loge met inscriptie en ketting aan geboden, waarvoor de heer Koopman hartelijk dank zegde. In de plaats van den heer J. Manneke, die bedankt bad, is als diaken in de Ned. Herv. Kerk ge kozen de heer M. C. van der Male. In de vacature van ouderling is voor zien door benoeming van den lieer Abr. Quist. STA VENISSE. In hotel „De Gouden Leeuw" werd een vergadering ge houden waarbij aanwezig waren Het Federatie bestuur van de Coöperatie's en Kolenboiiden in Zeeland de besturen van de kolen- bonden op de eilanden Tholen en St. Philipsiand, uitgezonderd de gemeente St. Maartensdijk, en de handelaren in brandstollen op bet eiland Tholen. De vergadering werd geopend door dhr. M. Geuze van Scherpenisse, die o.m. mededeelde, dat de prijzen commissie voor Zeeland deze verga dering noodig geoordeeld had. Hierna werd de leiding overgegeven aan dhr. Van Oirschot, secretaris van de Federatie. Genoemde heer heeft als inleiding een historische beschou wing gegeven van het ontstaan van de Federatie en de saneering. Hij wees er o.m. op dat ordening ook op het gebied van den kolenhandel nuttig, noodig en noodzakelijk is. Wat het resultaat betreft van de door den handel en Federatie geza menlijk opgerichte Prijzen Commissie betreft, daar valt volgens den voor zitter nog weinig van te zeggen. Na de inleiding van den voorzitter werden verschillende vragen gesteld, in verband met de saneerings-bepa- lingen. Medegedeeld werd, dat pogingen in bet werk worden gesteld om voor liet seizoen 194041 de verkoop van kolen niet meer per b.1. te doen plaats hebben maar uniform per 50 of 100 kg. Op initiatief van Ds. Batelaan is te dezen plaatse een meisjesver- eeniging opgericht onder den naam van „Ora et Labora". Reeds zijn 28 meisjes als lid toegetreden. ST. ANNALAND. Loop der bevol king over 1938. Op 1 Januari 1938 bestond de bevolking dezer gemeente uit 1394 m. en 1285 vr. is samen 2679 inwoners. Vermeerdering door geboorte 21 m. en 23 vr. is 44; vestiging 23 m. en 31 vr. is 54. Totale vermeerdering 44 m. en 54 vr. is 98. Vermindering door overlijden 10 m. en 9 vr. is 19. Vertrek 39 m. en 38 vr. is 77. Totale vermindering 49 m. en 47 vr. is 96. Werkelijke vermeerdering in 1938 met min 5 m. en 7 vr. is 2 inw. De bevolking bestond alzoo op I Januari 1939 uit 1389 m. en 1292 vr. is 2681 inw. Aantal gesloten huwelijken 13. Vrijdag jl. werd ten huize van den heer M. J. Boogaard in het openbaar verkocht: het huis met schuurtje en erf aan den Achterweg alhier, groot 1 are 36 ca. toebehoo- rende aan mejuffr. Ghr. Polderman. Kooper werd de heer M. van Beek voor f3060. OUD-VOSSEMEER. De bevolking bestond op 1 Jan. 1938 uit 1162 m. en 1086 vr. totaal 2248. Geboren werden 16 m. en 20 vr. Gevestigd II m. 26 vr. totale vermeerdering 27 m. en 46 vr. is 73. Overleden 7 m. en 8 vr. vertrokken 36 m. en 36 vr. vermindering 43 m. en 44 vr. totaal 87. Aantal inwoners op 31 Dec. 1938, 1146 m. en 1088 vr. toiaal 2234. Naar men ons mededeelt zal ongeveer de helft van de in de Molenstraat staande plantanen ge rooid worden. Dit beteekent zeer zeker een aan zienlijkeontsiering van het straatbeeld. WEEKPRAATJE Men stelle het zich voor dat wer kelijk telkens na de profelische uit spraak om te schateren, de menschen in lachen waren uitgebarsten, dan zouden de dolle lachconcerten niet van de lucht geweest zijn. Maar helaas, oi liever gelukkig, de werke lijkheid is anders. Hoe dikwijls moet men het niet aanhooren bet is om te schateren, of om je dood te lachen. De naieveling spitst de ooren in de verwachting na deze aankondiging een wereldschokkend feit te zullen vernemen, om even later te moeten constateeren dat het slechts een banale mededeeling betrof, die geen lach of traan waard was. Desondanks heeft de uitspraak langzamerhand burgerrecht gekregen en voorloopig ziet het er niet naar uit dat dit burgerrecht ingelrokken zal worden. Hoewel het gezegde in vele gevallen de oorzaak is van een kleine teleur stelling heeft het zich toch weten te handhaven. Onlangs vroeg ik een vriend of hij voor zijn verjaardag boeken had gekregen. Het antwoord luiddeom te schateren, ik heb heelemaal geen boeken gekregen." Ik lachte in het geheel niet en mijn vriend scheen dal ook niet verwacht te hebben, hoewel hij toch vroolijk- heid mijnerzijds geprofeteerd bad. Een ieder van ons heeft reeds meerdere malen dergelijke uitspraken in zijn omgeving kunnen hooren. Nadat ik op deze wijze verschillende desillusies had gehad, besloot ik der gelijke voorspellingen onmiddellijk deii pas af te snijden door te zeggen „Neen, ik zal vast niet lachen." Maar het heeft niet geholpen, de menschen hooren niet dat bet gezegd wordt en zij welen niet dat ze het zelf zeggen. Men heeft hier te doen met een frase, die uiteraard over bodig is. Ik ben bij mezelf eens te rade gegaan hoe men tot een dergelijke uitspraak is gekomen. Misschien heeft vroeger wel eens iemand terecht een lachbui voorspeld. Wellicht was hij toen verrukt over het succes, dat hij gemeend heeft dat al zijn geestig heden den lachlust van de omstan ders zoudenopwekken. Waarschijnlijk is deze bloemrijke uitspraak daarna in zwang gebleven om aan hel gesprek eenige kleur en levendigheid te geven. Maar deze verlevendiging is slechts bedrog, immers de gedane belofte wordt hoogstzelden ingelost. Vele uitdrukkingen als deze die eenigen tijd in de mode waren, zijn hun natuurlijken dood gestorven. De uit drukking „om je dood te lachen", zal ongetwijfeld door eigen belachelijk heid den dood vinden. LIED VAN DE WEEK Bij Uhamberlains bezoek aan Rome... GUUS BETLEM Jr. Een nieuwe reis staat ons te wachten, Brengt weer twee landen tot elkaar, Een nieuwe wisseling van gedachten, De eersten, in het nieuwe jaar! Na München nu weer lang geleden is Rorne ditmaal aan de beurt, Om hechter banden weer te smeden, Eer zich de hemel donker kleurt... Want otn ons heen, daar blijft het dreigen, Al maakten wij ons toen ook blij, 't Is wachten, in gespannen zwijgen, Trekt weer een onweersbui voorbij. Zoo is Europa pas gezuiverd Van 't eene angstige moment, Of reeds opnieuw wordt er gehuiverd Voor nieuw gevaar, dat men niet kent En overal, aan alle kanten, Daar wordt gezwoegd, daar wordt gewerkt, En met millioenen zie de kranten Wordt vloot en leger aangesterkt! Je duizelt van de waanzinposten In dezen wedloop al besteed, We gaan ton onder aan de kosten, We worden arm, maar zijn gereed! Een nieuwe reis staat ons te wachten, Brengt weer twee landen tot elkaar, Een nieuwe wiss'ling van gedachten, De eersten, in het nieuwe jaar... En als ik hier één wensch mag uiten, Dan is het zeker deze wei Laat beide landen straks besluiten Te staken toch die oorlogshel Laat zij tot reden mogen komen, Maak dit eens géén vergeefsche reis, Geelt ons 't vertrouwen vaak ontnomen Voorgoed terug, door Uw bewijs In München ging de strijd beginnen Voor vrede in het Wereldrijk, Laat Rome deze strijd nu winnen En geeft door daden, daarvan blijk (Nadruk verboden) GEMENGD NIEUW. Oeverval op Noord Beveland. Aan den zeedijk in den polder Al-te-Klein, gelegen onder de ge meente Kats, is een oeverval ontstaan. Groote stukken grond zijn van den oever en van de steengiooiïng in zee verdwenen. De lengte van den val is ongeveer 300 m. de grootste in- scharing is c.a. 100 m. De polder Al-le-KIein is eigendom van den landbouwer P. de Regt te Kals. Welke maatregelen genomen zullen worden tot herstel van de glooiing is nog niet bekend. De val is bij laag water ontstaan. Er is geen gevaar voor den polder. DE KONINGIN NAAR ZEELAND. Bespreking met den Commissaris der Koningin in Zeeland. Ook Middelburg zal Zaterdag a.s. met een kort bezoek van H. M. de Koningin worden vereerd. Na de te waterlating van het motormailschip „Koningin Emma" van de werf der Koninklijke Maatschappij, „De Schelde" te Vlissingen zal de Koningin een bezoek brengen aan den Com missaris der Koningin in Zeeland te Middelburg, teneinde met liern een onderhoud te hebben over ver schillende provinciale aangelegen heden. Ontvluchte gedetineerde aangehouden. Te Tilburg is dezer dagen aange houden een 30-jarige Amsterdammer die, gedetineerd zijnde, in het ge meenteziekenhuis te 's-Gravenhage verpleegd werd, doch in den nacht van 26 op 27 Juli uit dit ziekenhuis wist te ontsnappen. In Juni was de man wegens op lichting aangehouden. Daar hij klaag de over inwendige pijnen, was hij op 14 Juli van het huis van bewaring overgebracht naar de chirurgische afdeeling van het ziekenhuis. Daaruit wist hij, waarschijnlijk met hulp van buiten, te ontvluchten. Hij heeft langen tijd kans gezien uit de handen der politie te blijven, doch thans is hij dan gesnapt en wederom in het huis van bewaring in Den Haag opgesloten. De oplichting, waarvoor hij was aangehouden, had een zeer roman tisch karakter. Up een zanguitvoering te 's-Gravenhage had hij kennis gemaakt met een meisje, aan wie hij zich uitgaf voor rechercheur bij de zedenpolitie met mooie promotie kansen. Steeds wist hij, onder den naam „van Leeuwen", weer nieuwe trucjes om van de familie van het meisje geld los te krijgen een ver wonde hand, een consult hij professor Terpstra te Groningen, een voordee- lige wagonlading anthraciet, een ambtsreis naar Antwerpen en achter stallige belasting. De familie kreeg, nadat de aan staande schoonzoon haar f 1500 gekost had, tenslotte argwaan en ervoer bij informatie, dat geen rechercheur „van Leeuwen" bij de politie bekend was waarop de man in arrest gesteld werd. Vrachtauto uit Oud-Vossemeer geramd. Op den nieuwen rijksweg Oudenrijn Vianen heeft zich Maandagavond onder de gemeente Jupbaas een ern stig auto-ongeval voorgedaan. Een trailer uit Oud-Vossemeer reed in de richting Oudenrijn. De chauffeur be merkte op een gegeven oogenblik, dat het waler van den radiator kookte. Teneinde dit hij te vullen, hield hij stil midden op den weg. Een achterop rijdende vrachtauto bestuurd door den heer S. uit Veenendaal reed, doordat de bestuurder denstilstaanden trailer, vermoedelijk omdat het achterlicht niet brandde, niet opmerkte, met een hevigen slag tegen den zwaren wagen op, waardoor de vrachtauto geheel werd vernield. De cabine werd volkomen in elkaar gedrukt. De be stuurder kwam er goed af, maai zijn naast hem zittende zoon zat zoodaniq lusschen de wrakstukken bekneld, dat zeven man noodig waren om hem uit zijn benarde positie te verlossen. Vermoedelijk heeft de jongeman het rechter onderbeen gebroken en in wendige kneuzingen bekomen. Met een juist uit Schoonhoven komende ziekenauto is de jongeman overge bracht naar het stads- en academisch ziekenhuis te Utrecht. De trailer heeft zijn weg kunnen vervolgen. VERLICHTING VAN MOTORRIJTUIGEN. Eischen voor koplampen. De A.N.W.B., B.B.N., K.N.A.C. en K.N.M.V. vestigen de aandacht op het volgende: Volgens de thans reeds van kracht zijnde motor- en rijwieibeschikking moeten de lichtbundels vau de kop lampen bij zoogenaamde dimverlich- ting (niet verblindende verlichting) voldoen aan twee eischena. de bundel moet aan den bovenkant afgevlakt zijn, zoodat op een op 10 M. afstand voor het motorrijtuig ge plaatste verticale schijf een duidelijke grenslijn tusschen licht en donker te zien is; b. de richting van den bundel moet zoo zijn, dat deze greni lijn minstens 10 cM. lager valt da het midden van de koplamp zelf. De wel verkondigde meening, cl; eigenaars van deze auto'sjidie hieraa niet voldoen, zonder meer genooi zaakt zijn, hetzij geheel nieuwe, zoi genaamde inbouwreflectoren, hetz zelfs complete nieuwe lampen aan I schaden, is in haar algemeenhei niet juist. Naar het den vier vei keershondeq uit proeven gebleken ii kunnen nl. tal van de bedoelde lam pen aanmerkelijk verbeterd wordei eenvoudig door de er oorspronkelij in aanwezige gloeilampen van he type met twee gloeidradente vervan gen door zoogenaamde duplolampe waarbij onder den voor hetdimlich bestemden gloeidraad een meiale napje aanwezig is, hetwelk de afvlak king van den bundel bewerkstelligi Gaat men over tot aanschaffin van nieuwe duplolampen, inbouw reflectoren of complete koplampen dan doet men goed exemplaren aai te schaffen, welke voorzien zijn vai het merk „rijkskeur", teneinde ooi in de toekomst gevrijwaard te blijven De aandacht wordt er nog op ge vestigd, dat motorrijtuigen, welken; 31 December 1938 hier te land ingevoerd of gefabriceerd zijn, reed direct met van „rijkskeur" voorziem lampen moeten zijn uitgevoerd. 4 Voor f30.000 aan garnalen verduisterd De politie te Rotterdam heeft aan gehouden den 40-jarigen A. R. directeur van een expeditie- en op slagbedrijf, die in 1938 ten nadeele van de Algemeene Veevoeder Mij, 120Ü0 balen gedroogde garnalen, tei waarde van ongeveer f30.000, heel! verduisterd. lil de opslagplaats van het bedrijl waren eenige belangrijke partijen gedroogde garnalen opgeslagen. De maatschappij verkocht van deze partijen telkens een gedeelte aan haar klanten, die op een bewijsje van die maatschappij de hoeveelheid garnalen, welke zij hadden gekocht, in ontvangst konden nemen. Vorige week vervoegde zich weder om een klant bij de opslagplaats met een dergelijk bewijs. Er waren toen evenwel geen balen meer aan wezig. Toch moesten er nog ongeveer 12000 balen opgeslagen zijn. De politie is in de zaak gemengd die de boeken van het bedrijf van den heer R. in beslag nam. Daaruit bleek, dat de balen garnalen waren verkocht aan tal van personen, die niet door de maatschappij waren gezonden. De opbrengst, ongeveei f 30 000, zou R. ten eigen bate hebben aangewend. R. heeft de onregelmatigheden toegegeven en is overgebracht naai het huis van bewaring. Wat de wereld voor bewapening uitgeeft Blijkens het militaire jaarhoekje van den Volkenbond bedroegen de militaire uitgaven in de geheele wereld in 1938 bijna 9500 millioen gouddollai's, tegen 8 milliard in 1937, Van de 9500 millioen, die de eerste militaire uitgaven van 64 landen in '1938 vormen, komen voor rekening van de zeven groote mogendheden alleen al 7400 millioen, d. i. onge veer 78.7 pet. van het totaal. Tien jaar geleden, in 1929, bedroegen de militaire uitgaven van deze zelfde zeven landen slechts 2800 millioen dollar of ongeveer 66.7 pet. van hot totaal, zijnde 4800 millioen. f473.033,68 VOOR DE VLUCHTELINGEN. Per inwoner is 5'/2 cent geofferd. Na heel wat gereken en getel is thans komen vast te staan, dat de collecte voor de vervolgden om geloof en ras hier te lande f 473.033,6S heeft opgebracht. Dit bedrag zal nog iets verhoogd worden, daar nog steeds uit enkele gemeenten geld verwacht wordt. Van de bijeengebrachte som krijgt het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen 2/5 deel of ongev. f 180.000. Het Kindercomité, het Protestantsch hulpcomité voor vervolgden van ras en religie en het Roomsch-Katholiek comité ontvingen elk f 90.000. In 1000 van de 1080 gemeenten is de collecte gehouden. Groote gaven zijn er niet veel bij. Die waren trouwens al alzonderlijk gegeven en beloopen zoo ongeveer

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 2