IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT teü: NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2484 Vrijdag 16 December 1932. Negen en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vosseraeer GESPRONGEN 1 ^HANDEN - Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIE?!. JRGEMEESTER eu WETHOUDERS vaD Tholen Jn bekend, dat zij, ingevolge artikel 9, vijfde lid, rinkelsluitingswei 1930 (staatsblad no. 460), iffing hebben verleend van de verbodsbepalingen fvet ton aanzien van alle winkels op de te nden bnzar tot steun van het harmoniegezelschap cordia." lontheffingzal gelden voor Zaterdag 24 December. id do ou'heffing zijn de volgende voorwaarden inden de winkels mogen niet langer dan 11 uur C geopend zijn. ïolen, 7 December 1932. ten EN BINNENLAND POLITIEK IN DEN AETHER. fog ecnige dagen en wij zitten weer in den radiostrijd. Een paar voor in eties hebben wij er al van gehad. In Tweede Kamer is men elkaar in de en gevlogen. Daarbij aansluitend arti- i de pers en redevoeringen door radio van de leiders van verschillende •oepvereenigingen. Wij moeten maar achten, wat bet wordt. Minister Reymer ft verklaard wetswijziging te zullen orderen, waardoor de politiek in den ïer meer dan tot dusver wördt voor- len. De sociaal-democraten hebben, als woord hierop, een scherpe actie aan- ondigd. WERKLOOZE MUSICI. Amsterdam voeren een aantal vverk- Nederlandsche musici, gesteund door ecütgenooten, een verwoeden strijd n hunne buitenlandsche collega's, als olg van de crisis in ons land werkzaam. het blazen op fluitjes en andere aai makende instrumenten trachten ze uziek in de café's onmogelijk te maken. iv ten beproeven zij door het uitdeelen !l*|i pamfletten het publiek er van tegen houden deze buitenlanders in dienst nende café's te bezoeken. Langzamer- worden de Duitschers met gelijke nt betaald. „TRIBUNE'TROCES. oor het gerechtshof in Amsterdam •dt een proces gevoerd tegen de „Tri dat nog al belangstelling schijnt trekken. Het gaat over een artikel, .^jirin opzettelijk de eer en goede naam den pastoor A. S. Uijtewaal te Apel- irn wordt aangetast. Geschreven werd, deze pastoor een oude vrouw, die vende was, door bedreiging met helsche ïen een bedrag van f7000.zou lieb- ontlutseld. Deze handelwijze noemt in dat artikel „zoo geslepen, zoo ge en geraffineerd, vuil en laag, als enkel bij beroepsmisdadigers aantreft." )rts is den verdachte beleediging van Belgischen koning en van den Paus laste gelegd. Een andere verdachte eepdt beschuldigd van smaadschrift jegens ambtenaar (politie-inspecteur) in de htmatige uitoefening van zijn functie. VERLAGING SPOORTARIEVEN. Minister van Waterstaat heeft eene laging der spoortarieven ingevoerd, lebben niet kunnen nagaan, of ze groote beteekenis is. Wel weten we, het reizen op de Nederlandsche spoor- en spoorwegen duur is in vergelijking t andere landen. Aan de verlaging der ortarieven is anders altijd een smaakje, it je aan den een en kant wint, verlies lan den andereD. Een kwartje minder orvracht, een kwartje meer belasting. ODLANDING VAN EEN DUITSCHEN LUCHTBALLON. #ïen Duitsche luchtballon, afkomstig van sseldorf, moest bij Wateringen in de ïrt van Den Haag eene noodlanding d. Hunne berekening faalde door het aien van den vrij sterken wind. Bij de ding werd een der passagiers ernstig wond, en is aan de gevolgen overleden. steld Na veel geschrijf en gewrijf heeft tenslotte het provinciaal kerkbestuur van Utrecht de stemming vernietigd en een nieuwe bevolen. In den zittenden kerke- raad hebben de confessioneelen, gesecun- deerd door een minder sterke ethische groep, de macht. De gereformeerden en de vrijzinnigen, die te zamen ongeveerde helft vormen, worden buitengesloten. De vrijzinnige groep tracht aan te sturen op kiescollege en is daarvoor met ijver werk zaam. De gereformeerde groep voelt zich vrij rustig in een eigen gebouw, dat zij eenige jaren geleden gesticht heeft. Velen hunner bedankten voor de kerk, die hun niets te geven had. Men is daar gedeel telijk reeds zoo van de kerk vervreemd, dat men zich voor de stemming weinig moeite geeft. In de plaatselijke bladen worden advertenties geplaatst en omzend brieven verspreid om het onrecht, dat den minderheden wordt aangedaan, weg te nemen. In hun predikbeurtenblad hevelen Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 171/ ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Doos 30en 60ct. sg werden er te Keulen besprekingen gevoerd tusschen afgevaardigden van het Neder landsche en Duitsche bedrijfsleven. Men stelt zich van deze conferenties in belang hebbende kringen heel veel voor. BUITENLAND t< r D. HERV. GEMEENTE TE GOUDA. Te Gouda doet zich het bijzondere geval r, dat eerst nu zal worden beslist, of en de kerkeraad het heft in handen houden, dan wel een kiescollege zal rden ingevoerd. De in Januari 1931 ge iden stemming ging met eenige onre- matigheden gepaard, terwijl de lijsten kiezers zeer slordig waren samenge- de predikanten met klem aan voor den kerkeraad te stemmen en citeeren daarbij het oordeel van een gereformeerde-bonds- dominee, uit een plaats, waar deze bond het heft in handen heeft en die dus de kerkeraad adviseert. Met belangstelling wordt de uitslag der stemming tegemoet gezien. POLITIE-DIPLOMA. De commissie, belast met het afnemen der examens voor het politie-diploma, klaagt in haar verslag over 1932 steen en heen over het voortdurend dalen van het peil der examinandi. Van de 1907 geëxa- mideerden slaagden er slechts 600. Het schriftelijk werk van de afgewezenen was in vele gevallen zóó slecht, dat men zich afvroeg, of wel voldoende de hand werd gehouden aan de eischen der Leerplicht wet en of ons millioenen verslindende lager onderwijs met deze voortdurende allertreurigste resultaten langer tevreden mag zijn. Inderdaad krasse taal! WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS. Zaterdag is voor de negende maal de jaarlijksche uitgifte begonnen der welda digheidspostzegels en kinderbriefkaarten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Nederlandsche instellingen, die zich de zorg voor het achterlijke of idiote, het zwakke of ziekelijke, het verwaarloosde, het blinde of doofstomme kind ten doel stellen ongeacht de godsdienstige of poli tieke gezindheid van de ouders der kinde ren. Een kleine aanbeveling kunnen wij hier niet achterwege laten. Het gaat om het misdeelde kind.... OPHEFFING RECHTBANKEN EN KANTONGERECHTEN. Minister Donner heeft ten aanzien van de opheffing van rechtbanken en kanton gerechten, waartoe hij besloten had, eenige concessies gedaan. Zoo zullen de recht banken te Alkmaar, Almelo en Roermond blijven bestaan, evenals de kantongerechten te Zevenbergen, Wageningen, Groenlo, Harderwijk, Steenwijk, Alphen, Sommels- dijk, Oostburg en Zaandam. In enkele plaatsen heeft men de vreugde over deze gunstige beslissing op duidelijke wijze ge demonstreerd. BRAND OP DE P. C. HOOFT. Tot aller verbazing is op den dag, dat men dacht het wrak van de P. C. Hooft vlot te krijgen, opnieuw brand aan boord uitgebroken. Het schijnt, dat zich in eene olieleiding nog olieresten bevonden. Wel was het vuur niet groot van omvang, maar het was bijzonder hevig. Het wrak is thans verkocht aan een slooper te Pernis waarheen het is over gebracht. ECON OMISC H E BETREK KINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN DUITSGHLAND. Onder leiding van oud-minister Posthuma Een aantal vraagstukken maakt in de laatste maanden de politieke sfeer erg onrustig. Ze veroorzaken voortdurend wrijvingenen vragen hardnekkig om eene oplossing. Daaris vooreerst deMantjoerijsche kwestie. Gelijk men weet is eenigen lijd geleden het rapport der Volkenbonds- commissie-Lytton verschenen. Onomwonden wordt daarin Japan als de aanvaller en dus als de veroorzaker van alle strubbelingen in het Oosten aan gewezen. In uiterste consequentie zou dit dus beteekenen, dat Japan de Volkenbond tegenover zich vond. Rusland en de Ver- eenigde Staten, de Staten, die niet hij den Volkenbond zijn aangesloten, zijn allesbe halve goede maatjes met Japan. Ergo is Japan geïsoleerd. Dit is alles evenwel slechts theorie. Er zijn machtige Staten, die er niet aandenken openlijk partij tegen Japan te kiezen. En daarom vuelt men zich in Genéve met dit rapport alles behalve op zijn gemak. Langen tijd heeft men gedraald. Tenslotte kwam men tot de conclusie, dat er toch gehandeld moest worden, waarmede het beslissende oogenblik scheen aangebroken. Achter de schermen is er echter heel wat verhandeld. Het resultaat is geweest, dat thans de Japanners, volgens eensluidend oordeel, eene „gematigde" houding hebben aangenomen. Blijkbaar heeft men Japan belangrijke voordeelen beloofd. Al zal Japan wel niet datgene krijgen, waarop het aanspraak meent te kunnen maken. Er is in de afgeloopen week, op initiatief van den Nederlandschen gedelegeerden prof. Moresco, eene verzoeningscommissie benoemd. Wanneer de die hars in Japan, die niet voor een oorlog, des noods een wereldoorlog, terugschrikken, nu maar geen roet in het eten gooien Eene andere, nog altijd onopgeloste kwestie van groote beteekenis is die der gelijkberechtigheid van Duitschland. Het vredesverdrag van Versailles heeft niet alleen iedere mogelijkheid van Duitschland tot het voeren eener imperialistischepolitiek afgesneden, het heeft het Rijk zelfaangetast. Hettotaje verliesaan grondgebied beliep on geveer 700.000 vierkante kilometer (twee maal Nederland). Maar bovendien werd op Duitschland een stempel van minder waardigheid gedrukt. En alle pogingen van Duitschen kantom onderden Fransclien druk uit te komen, hebben tot heden schipbreuk geleden De jongste poging is de weigering van Duitschland om deel te nemen aan de ontwapeningsconferentie. Eerst gelijkberechtigd ten aanzien der be wapening dan pas over ontwapening spreken aldus luidde het Duitsche stand van den December-termijn. Er zijn echter in Frankrijk machtige groepen, die biervan niet willen hooren. Herriot pleitte in de Fransche Kamer voor betaling op 15 dezer. Zijn ernstig betoog heeft niet mogen baten, er was een meerderheid die weigerde en het ministerie heeft zijn ontslag henomen. Ook België heeft bericht de betalings termijn niet te voldoen en ook daar is het ministerie naar huisgegaan. Het woord is thans aan Amerika. De nieuwgekozen president Roosevelt is nog wel niet in functie, maar toch is er reeds een uitgebreide veiligheidsdienst voor hem georganiseerd. Dag en nacht wordt hij door geheime agenten in het oog gehouden. Gedurende zijn jongste bezoek aan Georgië werd Roosevelt door drie detectives bewaakt. De eene ging in het huis van Roosevelt, de tweede bleef huiten, de derde bewaakte de omgeving. Zoodra de duisternis was ingevallen, werd een groot zoeklicht in werking gesteld, dat de geheele omgeving verlichtte, zoodat niemand ongezien kon naderen. Wanneer R.oosevelt per trein reist, wordt vooraf de geheele spoorlijn onderzocht. De geheime agenten rijden in een kleine electrische locomotief voorop en laten iederen trein stoppen tot de trein van Roosevelt voorbij is. Wanneer Roosevelt straks in het Witte Huis geïnstalleerd is, zal niemand hem mogen naderen met de handen in de zakken, om te voorkomen, dat er met een verborgen pistool een aanslag op zijn leven gepleegd wordt Finland is in rep en roer door de ver klaring van een Finschen communist Puronen, dat het geheele Finsche mobili satieplan zich in Russische handen bevindt. Puronen was als huisknecht in dienst bij den Russischen gezant te Helsingfors en heelt enkele dagen het mobilisatieplan op de schrijftafel van den gezant zien liggen. De Chef van den Finschen generalen staf ontkent en spreekt van een vervalscht document. Het zou anders een kras staaltje zijn Langzaam aan verdwijnt alle decorum van vroeger. Een kamerlid bij plechtige gelegenheden in een gewoon colbertje, is een gewone zaak geworden. Het rok- costuum gaat steeds meer verdwijnen. Eenige jonge conservatieve leden van het Engelsche Lagerhuis willen daaraan eens een einde maken. Zij hebben eene hooge hoedenclub gevormd. Tenminste eenmaal in de veertien dagen verschijnen zij hoog- gehoed in het Huls. Iedereen mag zich hij de club aansluiten. Echter telt de club tot dusver niet meer dan twaalf leden. En er zijn meer dan 600 afgevaardigden Von Schleicher, op het oogenblik de man in Duitschland, kwam met een amnestie wet. Alle hechtenis- en gevangenisstraffen voor politieke misdaden en voor misdaden, die uit broodgebrek zijn ontstaan, van meer dan 5 jaar, worden met 5 jaar ver kort en van hetgeen er dan nog over blijft krijgt de veroordeelde de helft kwijtge scholden. J punt. Had Duitschland voet bij stuk ge houden, dan had dit het einde van alle krijgtTde"vèröorSde geconfereerover de ontwapening beteekend Evenwel hebben onze Oostelijke naburen het daarop niet durven laten aankomen. Het heet nu, dat ze voor de argumenten van Mac Donald zijn gezwicht. In ieder geval krijgt Duitschland ten aanzien zijner bewapening niet de vrij e handMaar A meri k a Engeland, Frankrijk en Italië hebben thans plechtig verklaard er naar te streven on middellijk eene ontwapeningsconventie uit te werken, welke eene werkelijke ver mindering der bewapening tot stand brengt. Duitschland gaat dus niet bewapenen, de andere ontwapenen. Zou het waar zijn? Weer een andere zaak, waarover ook in de afgeloopen week halen papier zijn volgeschreven, is de schuldenregeling. De vorige week schreven wij reeds een en ander over de nota der Yereenigde Staten aan Engeland. Thans is die aan Frankrijk aan de orde. Zij is, naar te verwachten was, krasser uitgevallen dan die aan Engeland. De nota beduidt de Fransche regeering, dat er voor haar niet de minste reden is uitstel van betaling te vragen, aangezien de storting van den December' termijn noch de Fransche valuta, noch het economische herstel kan schaden. I-Ierriot is vooronvoorwaardelijkebetalingen THOLEN, 17 December 1932. Dit de Oode Doos. EEN MERKWAARDIG GEBOUW. Wij zouden Dog wat vermelden van de Oode Kerk te Halsteren, nog bestaande, maar niet uieer in gebruik voor den Dienst. Men vermoedt, dat dit merkwaardige gebouw, gewijd aan Sinte Krijn of de H. Quirtuo9 waarschijnlijk reed9 in de 13e eeuw werd gesticht en toen in 164S bij den vrede van Munster de onbetwiste Heeren •lezer gewesten waren geworden, deelde deze kerk het lot van vele andere eD werd het ruime goboaw de kerk van de betrekkelijk geringe lantalien Hervormden. Deze waren niet eeDs in staat het gebouw behoorlijk te onderhouden, zoodat eeo eeuw later, in 1750, de openbare liefdadigheid moest ingeroepen worden om nieuwe ruiten in de ramen, nieuwe banken in het schip te krijgen, teneinde voor de Hervormden de kerk dienstbaar te maken, eerst bij decreet der Bataafsche Repabliek in 1799 kregen de Room- schen het gebouw terug en in April 1802 werd de eerste Katholieke dienst gehoudeD, zo&dat anderhalve eeuw er anderen over hadden beschikt. We zeidon het merkwaardig gekonw, en terecht, want toen een Dieuw kerkgebouw

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1