Zoo Vader,., zoo zoon!? OEIITZ BERGEN OP ZOOM. Bruggetjes DIESELMOTOR abdêMroop DRUKWERK 6.50 WERELDSPAARDAG ts H. BESLING handelscursus nette dienstbode Per autobus B. B. A. Reisgidsen FIRMA J. M. C. POT, Tholen Verzendt Uwe goederen per spoor Bestellingen iE33 ^topsi i p??n»T3^ N.V. CORONAE LEVERING ANTHRACIET 8000 k.g. anthraciet 30|50 en 4000 k.g. magere nootjes 20|30 NAPOLEON, OP WEG NAAR, 5t. HELENAI HAD IK MAAR EEN SCHIP GEHAD MET EEN DAN WAS'T ZOOVER NIET GEKOMEN Familiedrukwerk Trouwkaarten ■i Geboortekaarten Rouwbrieven THOLEN-BERGEN OP ZOOM der Ned- Spoorwegen WINTERDIENST VERDUlSTER/NGSOEFEIXtNG Elke Lepel helpt AKKER 'S vetstènJïte Sneller en goedkooper dan Postpakketten jf JP Ottï PB1/4A g- BINNÊNVVSSK Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8193 over het Postkantoor Het adres vooralle geneesmiddelen Verband- en Verpleginys-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen vaD Dr. Wilmar Schwabe Uw adres voor 9 Elastieken kousen Breukbanden Brillen e.d. Drogisterij „Het Groene Kruis" Fortuinstraat 12 - Telejoon 91 BERGEN OP ZOOM 15 47999 Wij houden ons aanbevolen voor de levering van Uul 0 Prima uitvoering 0 Concurreerende prijzen FIRMA M. C. POT DR UKKERlj - THOLEN 14 47919 Burgemeester en Wethouders van POORTVLIET geven de gelegenheid vóór 25 October a.s in te schrijven naar de leverantie van tenminste 27 47997 ten behoeve van het winter- seizoen25 October 19381 April 1939. Te leveren franco in de bergplaats van de openb. school. Eventueele bij levering tegen denzelfden prijs. Monsters en inschrijvingsbiljet te zenden aan den Burgemeester. Het ligt in de bedoeling de (leidei dhr. L. J. Aarnoudse uit Bergen op Zoom) te beginnen op 1 November a.s. Aangifte bij dhr. J. van Elsacker Juliana- straat 20. 14 48005 Gevraagd tegen t November a.s. een niet beneden 25 jaar voor dag en nacht wasch buitenshuis door Mevr. Wed. J. A.DF.GRAAFF (alleen wonend) Oud Vossemeer Molenstraat. 48003 II op worden aangenomen door onzen agent te Oud-Vossemeer den heer P. C. LINDHOUT MOLENSTRAAT Fa. AUG. VAN DIJK-Petit MARM ERENSchoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 k 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer soorten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v. Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.70 Maandkaarten 0 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 0 ritten per week v.v. per maand f3.75 NIEUWE SNELLE VERBINDING BERGEN OP Z00M-ANTWERPEN Aankomst Victorieplaats nabij Centraalstation. B. op Zoom Antwerpen 95 cent retour. 12 voorhanden bij 47918 Firma J. M. C. POT BOEKHANDEL - THOLEN Hééft U van die heerlijke, gezonde bengels, die bij vriezend weer met roode wangen en schitterende oogen over het voetbalveld hol len die kunnen stoeien en ravotten, dat 'n groot mensch er met plezier naar staat te kijken? 't Is een heerlijk bezit, zulke jongens maar, er hoort één maar bij de hooge kleedingrekeningDat is nu voortaan afge- loopen. Koopt voor Uw jongens dezen winter een Stabiel-ulster met kreukvrij binnenwerk I Zoo'n forsche jongensjas! Onverslijtbaar sterk en altijd keurig in den vorm. Komt eens met ze passen. De prijzen zijn werkelijk laagl BISCHOFFS STABIELULSTERSl In onze groote Najaars-collectie vindt U een pracht-sorteering gekleede en sportieve Jassen in de nieuwe stoffen en modellen. Prima coupe, soliede stoffen en afwerking I Vergelijk deze lage prijzen I 22.50 - 19.50 16.50 12.50 9.50 Ook in prima kleermakerswerk vindt U een sorteering moderne jassen, zooals nooit tevoren1 w] Crt 41.50 34.00 32.75 28.50 24.75 1/ ,jU afwerking I 384 47998 Binnenkort heeft boven Zeeland een oefening tegen luchtgevaar plaats, waarbij alles verduisterd meet worden. Schermt Uw ramen af met speciaal hiervoor vervaardigd papier dat geen lichtstralen doorlaat. Prijs f 1.per rol 10 m. lang 1 m. breed Aanbevelend 2447Üo2 Zoodra U een lepel Abdijsi roop hebt ingenomen voelt U al direct de verzachtende, slijmoplossende werking. Na elke lepel bemerkt U dat de slijm loskomt, dat Uw hoest minder scherp en minder veelvuldig wordt. Ge zult U prettiger voelen, minder af gemat. Binnen enkele dagen zal Abdijsiroop dien hoest verdreven hebben. Deze werking dankt AKKER's Ab dijsiroop aan haar samen stelling uit oude beproefde geneeskruiden, waaraan nu nog is toegevoegd de krach tig hoeststlllende stof codeï ne. Terecht zegt men thans 'sWerelds beste Hoestsiroop tegen hoest, griep, bronchitis, asthma. Flac. 90 ct.. f 1.50. f2.40. f4.20. Alom verkrljgb. Benige der 20 kruiden Maandag 31 October as. zal wederom de WERELDSPAARDAG worden gehouden. De wereldspaardag biedt tevens een geschikte gelegenheid om zich als nieuwe inlegger te laten inschrijven. De Nutsspaarbank zal op genoemden datum geopend zijn des avonds vanaf zeven uur. 48006 liet stationTholen B.B.A. staat in rechtstreeksche verbinding met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, kost tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks Agentschap B. B. A. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur per 20 woorden 35 cefai iedere 2 woorden ml 5 cent, uitsluitend (ejU vooruitbetaling. Nieuw Pootgoed uit Anna Paulowna BI. eigenh. A en B. Witte eigenh. A. Z. Bonte B. Z. BI. B. enz. hij David van Houdt Scherpenisse en L. Deurloo Tholen. 47980 Firma Jos. Kooien Bergen op Zoom. Specialiteit in Forma Natura- en Welf- schoenen. 48000 Filmavond van de Thoolsche Oranjefees ten gehouden 6 en 7 Sept. en een span nende Geluidsfilm Zaterdag 22 Oct. a.s. Entree 35 en 50 cent. Plaatskaarten bij W. Cornelisse. 48001 Extra trein 2 Nov. Rotterdam, Haag, Am sterdam, reizigers met dien trein worden verzocht zich op te geven, teneinde met taxi 2 Nov. 7.45 van Thoolsche brug te vertrekken en avonds 21.54 B.o.Z.Tholen terug. Br. no. 47996 Th. Crt. Modes Heden aangekomen een pracht zending Dames- en hinder hoeden in groote verscheidenheid, zeer voordeelige prijzen. Aanbevelend, C. A. van Splunter. 48006 Tafelmessen in alle prijzen. Dessert en fruitmesjes, messen- scherpers, huishoud- schaven, broodmessen en broodzagen. Alles prima roestvrij. M. Janse Horloger 48002 Tholen. We zijn ruim gesor teerd in alle soorten fijne vleeschwaren alles eigen fabrikaat. Probeert onze bak- bloedworst 30 ct. per pond. 48012 Meerman, Slagerij. Te koop drie mud nabouw iuliana zalr], tarwe, ontsmet. A. W. C. v. Nieuwe|en huijzen Tholen. 480 Schoonmaakster gevraagd, voor school in de Bos straat. Zich aan melden bij den seci taris D. de Vos, Bi dam 3. 4801 't Kleine Zaakje is het voordeeli; adres van nieuwe 2de hands rijwielel Spotprijzen.Inlampis mooie sorteering. fczi Beleefd aanbeveleilk S. J. Schot-Quiloi 48üilk Ontvangen een par oliegoed zooals lan ,e| en kortejassen pijpe olieschorten. Aan he ,r] zelfde adres pijlstaai ,{j olie. B. S. Neliss n Schot, Hoogstraat, ,rj Tholen. 480

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3