DAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ^fiUITCNLAÜ NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN •ijdag 21 October 1938. No. 42 Zes en vijftigste jaargang Openbare bekendmaking. Huidonzuiverheden, vetwormpjes, pukkels en uitslag Met Ivorol een super reiniging van mond en tanden, Hkt; Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken Prijs per kwartaal JjOmet Geïllustreerd |)(1 lagsblad f l,375,franco post ƒ1,65 -f 15 cent kei 20 jas: ïesi ont n. ir. lat 'hol b'j ern i ki er ïaf 47 ele fevi a m gb; ït Kei SD 471 o z en rla 74 J J d. Om 'PP kosten. PUBLICATIE!^ "g all sts ig n, m i vor 3tr< rooi5 burgemeester van Tholen (erwegende, dat de op 27 October i te houden oefening in de lucht- herming het voorschrijven van neene gedragsregels noodzakelijk zien de door den Minister van lenlandsche Zaken verleende keuring liet op artikel '12 der Wet he inde bescherming tegen lucht ballen; en' telt vast de volgende gedragsregels, e zullen gelden op 27 October des namiddags van 8 tot 10 uur. Eigenaren, bewoners ol ge- sers van woningen en andere ge en alsmede van schuren zijn licht zorg te dragen, dat het binnen aanwezige licht op gee i wijze naar buiten straalt, als- i dat voorwerpen, welke aan de nkant van gebouwen zijn beves- of zich bevinden op de bij die uwen behoorende open perceelen licht uitstralen. Het is aan eigenaars of hou- van verlichte motorrijtuigen of re rij- en voertuigen verboden daarmede te bevinden oi deze len staan buiten gebouwen tenzij - en uitwendige verlichting zoo- hol is afgedekt, dat niet meer dan 47iJoogst noodzakelijke directe om- ig wordt beschenen, terwijl berij- of geleiders van rijwielen bak- >n inbegrepen verplicht zijn de 0'ls4p aangebrachte verlichting geheel poven. Onverminderd het bepaalde is het verboden zich in de open- te bevinden in het bezit van een lende lantaarn, fakkel of ander evend voorwerp, alsmede aldaar vuur te ontsteken. Het is verboden op den open- weg met motorrijtuigen of re rij- en voertuigen dan wel !n te rijden met een zoodanige eid dat zulks in verhand met de genoemde voorschriften gevaar er t. Eigenaren of schippers van uigen en woonschepen zijn ver- t zorg te dragen, dat de daarop ezige verlichting is gedoofd. Het is verboden onnoodig lawaai aken, waaronder is begrepen het, r dan hoogst noodzakelijk is, van waarschuwingssignalen motorrijtuigen en rijwielen. Het is voetgangers verboden n noodzaak, ter beoordeeling de politie, op voor rijverkeer mde gedeelten van wegen te loopen vertoeven, leder is verplicht onmiddellijk te geven aan de bevelen of ijzingen, welke hem in het belang Ie oefening door of vanwege de b worden gegeven, zettelijke overtreding of niet- ming van deze voorschriften gestraft met gevangenisstraf en hoogste twee jaren of geld- van ten hoogste duizend gulden. aan wiens schuld te wijten is, .Pfleze voorschriften worden over- n of niet nagekomen wordt aft met gevangenisstraf van ten ite een jaar of geldboete van ten te vijfhonderd gulden. uuL aml,tenaren van rijks- ®n ge- )r]1 tepolitie, naar wier oordeel ad een feit pleegt, waardoor het agen van de oefening wordt in ir gebracht, zijn bevoegd na aan eg op kosten van den overtreder lodige maatregelen te treffen of en treffen. Zij zijn in dat geval igd zoo noodijj te allen tijde een ng tegen de wil van den bewoner treden. naakt voorts algemeen bekend Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 9 12 verdwijnen door de huidzuiverende. huidvoedende en huidverfraaiende Parol. Doos 30, 60 ct Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten 47986 le. In het tijdvak van 8 tot 10 uur zal de straatverlichting zijn gedoofd en zullen bruggen, sluizen enz. niet zijn verlicht nog worden bediend. 2e. Geenerlei aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, welke uit de onder I vermelde voorschriften kan voortvloeien. Ieder, die zich gedurende voormeld tijdvak op straat bevindt, doet zulks geheel voor eigen risico. 3e. Het verdient aanbeveling de verlichting van motorrijtuigen en voertuigen te bedekken met zwart of blauw papier of andere vrijwel on doorschijnende stoffen waarin een spleet van ten hoogste 5 cm breed en ten hoogste 1 cm hoogte onder het brandpunt van de lamp kan worden vrijgelaten en voorts uitslui tend z g.n. stadslichten te gebruiken. 137 Burgemeester en Wethouders van Tholen zullen op Donderdag, 27 Oc tober a.s., v m. 11 uur, in het open baar verpachten, de Vjsscherijen van Tholen en Schakerloo. De Voorwaarden liggen tot dien datum ter inzage op de secretarie. Tholen, 18 October '1938. 10 In de Kamer. De parlementaire vergaderingen reeks is weer geopend, maar om te beginnen was het nog slechts een partijtje „kleingoed" dat onder den hamer kwam Ofschoon de bedragen, waar het bij het eerste wetsontwerp om ging, lang niet malsch waren. Het was namelijk de suppletoire begrooting van Defensie ten bedrage van niet minder dan 31.4 miliioen gulden, die er met vlag en wimpel doorkwam en slechts met tegenaan- teekening van de Christen Democra ten werd aangenomen. Weinig minder gemakkelijk ging het met het wetsontwerp tot verlee ning van een concessie aan de Bataafsche Petroleum-maatschappij, dat evenwel in communistische en sociaal-democratische oogen geen genade kon vinden, omdat de voor standers van deze politieke richtingen overheidsexpioitalie van de oliebron nen bepleiten, overtuigd als zij zijn, dat dit het Gouvernement meer haten zou afwerpen dan de huidige regeling. Vergeten wordt intusschen, dat deze regeling zonder eenig risico voor de regeering op zijn minst 37% van de gemaakte winst in de Schat kist brengt Dan was er nog de gewijzigde Tabakswet, die herzien is met de bedoeling het verbod van verkoop van tabaksfabrikaten beneden den kleinhandelsprijs beter tot zijn recht te doen komen, terwijl er tevens een aantal technische verbeteringen in is aangebracht. De haringvisscherij. Hoeveel onaangename herinnerin gen de storm van onlangs ook mag hebben achtergelaten, één voordeel heeft hij tocli gebrachthij heeft den haringvisschers een onverwacht rijke buit in de netten gespeeld. Nadat er door het stormachtige weer, dat den visschers belette de havens binnen te loopen, eenigen tijd zeer weinig aanvoer was, zijn in de laatste dagen weer verscheiden schepen met rijke lading binnenge vallen, zoodat er weer groote be drijvigheid heerscht. Ten einde te voorkomen, dat door het groote aanbod de marktprijs beneden redelijk peil zal dalen, heeft de minister van Economische Zaken met de Reedersvereeniging van de Nederlandsche Haringvisscherij een regeling getroffen tot het tijdelijk uit de markt nemen van gezouten haring. Op grond van deze regeling, welke inmiddels reeds in werking is getre den, wordt de haring, welke aan den afslag niet een bepaalden minimum prijs opbrengt, door genoemde ver- eeniging aangekocht. Dit wordt haar mogelijk gemaakt door een uit het Land hou wcrisisfonds verstrektcrediet Malversaties bij de vleet. Een golf van oplichterijen, ver duisteringen en fraudes is eensklaps over ons land geslagen. Na het op- Iichtersgeval een zaak van werke lijk Amerikaansche allure vaneen schatrijke oude dame in Ginniken, wie tweehandige knapen met roeren de verhalen en schoonschijnende voorspiegelingen in enkele jaren tijds 180.000 gulden wisten afhandig te maken, schijnt het wel of het hek van den dam is. in snelle opeenvol ging zijn een omvangrijke malversaties aan het licht gekomen. De zaak van het Amsterdamsche bankierskantoor en de verzekering- maatschappij, die hun clientèle voor duizenden guldens hebben benadeeld, is nog in onderzoek. Doch reeds zijn weer twee nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Bij den Provincialen Waterstaai van Zuid Holland is op de afdeeling bruggenbouw een ern stige fraude ontdekt, waaraan een thans gepensionneerd ambtenaar zich gedurende vijf jaar heeft schuldig gemaakt. In totaal werd hierdoor de provincie voor 7 a 8000 gulden benadeeld. En het laatste geval in deze onver kwikkelijke serie is dat van een klerk aan de gemeentegasfabriek te Arnhem, die gedurende 20 jaar frauduleuze handelingen heeft gepleegd Door het achterhouden van gelden bij de ver rekening met de atnemers en het zelf incasseeren van verschillende bedragen heeft hij in den loop dei- jaren de gemeente voor niet minder dan f 20.000 opgelicht. Wij willen hopen, dat dit laatste geval niet de inleiding is tot een tweede vlaag van „gaslucht". De „Sep" te water gelaten. Een opwekkender feit moge dit overzicht besluiten. Van de werf van de Rotterdamsche Droogdokmaat schappij werd met goed gevolg de door de Poolschc regeering bestelde duikboot „Sep" te water gelaten. Deze gebeurtenis was aanleiding tot een druk bezochte receptie in het gebouw van de Poolsche legatie, waar be halve de minister van Defensie tal van hooge autoriteiten der Neder landsche marine, evenals een groot aantal Poolsche regeerinspersonen van hun belangstelling blijk gaven. Op het oogenblik, dat deze regels geschreven worden, is Chamberlain, de Engelsche minister-president, zoo juist van zijn vacantie te Londen teruggekeerd. Hij heeft een heel ander Londen gevonden uan toen hij ongeveer drie weken geleden van Müncben „den vrede met eere voor ons tijdperk" naar Downinstreel bracht. Het gejubel, waarmee hij toen door pers en publiek is binnenge haald, is geheel verstomd. Hoe is deze algebeele ommekeer mogelijk geweest Het is geen geheim, dat men in Engeland langzamerhand de „victorie van München" is gaan beschouwen als een van de grootste diplomatieke nederlagen, die Groot-Brittanie ooit heeft geleden. Men durft het niet langer te ontveinzen, dat Chamber- lains bewering in het Lagerhuis, dat München een groote concessie op Godesherg beteekende, nauwelijks houdbaar is. Openlijk geeft men toe, dat Duitsch- land er in de internationale commissie in geslaagd is vrijwel alle eischen van het memorandum van Godesherg door te drijven. Dit en nog eenige andere verschijnselen, die er op wijzen, dat de zoogenaamde geest van München een uiterst vluchtige subslanlie is, waarop men geen al te groote verwachtingen voor Euro- peesche verbroedering zou moeten bouwen heeft in Engeland na München een flinken kater verwekt. Sterker nog, men begint te vreezen, dat wanneer de huidige ontwikkeling niet gestuit wordt, Engeland gevaar loopt een tweederangsmogendbeid te worden. Een nationale weerplicht Hoe dit te voorkomen, vraagt men zich in Engeland af, maar een posi tief antwoord op deze vraag weet men niet te geven. Slechts over een ding is men het in Engeland van uiterst rechts lot uilerst links eens nl. over de noodzakelijkheid zich in een on doordringbaar harnas te steken. En zooals nu door den minister van oorlog is aangekondigd, gaat men daar met alle kracht toe over. Dat daarbij van het Engelsche volk zware financierde offers worden gevergd behoeft geen betoog. Verder wordt gevraagd om de in stelling vaA den nationalen weerplicht die niet gelijk te stellen is met onzen algemeen'en dienstplicht, maar toch het volk traint voor de tallooze diensten, die het in geval van oorlog zal moeten verrichtten. Dat de regeering binnenkort zijn toevlucht tot dit stelsel zal zoeken, is aan geen twijfel onderhevig. Enorme bewapeningsprogramma der V. S. Een ander gevolg van den „duur- zamen vrede" van München is, dat Amerika thans overgaat tot de uit voering van een bewapenings programma van adem-benemende afmetingen. Men is bereid, de sterkste luchtmacht op te de grootste vloot en een stelsel van reserves, dat de mogelijkheid biedt tot vorming van een der grootste legers ter wereld te doen volgen. Men legt er hij dit alles den nadruk op, dat de V. S. zich niet inlaten met zuiver territoriale kwesties in Europa, doch niet onverschillig kun nen blijven tegenover de groeiende willekeur in de wereld, die den oorlog slechts onvermijdelijk kan maken. Funks reis. Een van de dingen, waar men zich in de groote Westersche democraties ongerust over maakt is het econo misch offensief, dat Duitschland op den Balkan en in Turkije heeft ont ketend. Men vreest, dat Duitschland Zuid-Oost Europa niet slechts econo misch, maar daarmee ook politiek van zich afhankelijk wil maken. Van Duitsche zijde is dit echter ontkend en verklaart men, dal men slechts over wil gaan tot de ontsluiting van de natuurlijke economische mogend heden. Hoe dit intusschen ook zij, de reis van den Duitschen minister van economische zaken, Funk. heeft voor want het actieve zelfreinigend schuim dringt door tot in de meeat vetbotgen schuilhoekjes waar gewone tandpasta niet komt. Tube 60-40-25 cent 12 47988 zijn land ongetwijfeld groote successen opgeleverd en zeker is, dat Duitsch- Iands droom,zich in Zuid-Oost-Europa van een „Wirtschaftraum" te ver zekeren, een gebied, waar de Duitsche handelsvlag, al overheerschen op" soortgelijke wijzeals in het Engelsche imperium de Britsche vlag, zich lang zamerhand begint te verwerkelijken. DeTsjechnisch-Hongaarsche onder handelingen. De afgebroken onderhandelingen tusschen de Tsjecho-Slovaken en de Hongaren zijn thans weer opgenomen. Beide partijen hebben zich van de meening van Hitier en Mussolini op de hoogte gesteld, weten dus wat deze staatslieden wenschen en der- halye mag men verwachten, dat men thans spoedig tot een resultaat zal komen. De strijd in het Verre Oosten. Na de snelle en verrassende landing van sterke Japansehe strijdkrachten in den Biasbaai en hun opmarsch in de richting van Kanton, hebben de Chineezen zich thans cok hier te weer gesteld. Volgens betrouwbare schatting staan in de omgeving van Zuid-Ghineesche hoofdstad ongeveer 120.000 Chineesche verdedigerstegen over de Japanners. Men mag daaruit opmaken, dat de strijd om deze be langrijke handelsstad minstens even bloedig dreigt te worden als die om Hankou. GEMEENTERAAD ST. ANNALAND, 18 October 1938 Voorzitter Burgemeester C. M.P. W. Hanssens. Secretaris de heer F. M. Boogaard. Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze en spreekt dan ongeveer als volgt Mijne Heereu Ik wil nog even in herinnering brengen 2 gebeurtenissen, welke in de maand September hebben plaats gehad. In de eerste plaats is in begin van September geweest het 40-jarig jubileum van H. M. de Koningin en als wij al die regeeringsjaren vanaf 1898 nagaan, dan kan men gerust zeggen dat Hare Majesteit Hare zware taak op voorbeeldige wijze heeft vervuld, in die 40 jaren heeft Zij het woord hij de beëediging gesproken, nl. dat Oranje nooit le veel voor Nederland kan doen in vervulling gebiacht. Het was dan ook geen wonder dat het Nederlandsche Volk op 6 September behoefte had om aan hun vrengde en dankbaarheid uiting te geven. Als we zien naar andere landen waar vrijheid en Godsdienst onder drukt worden dan kunnen wij met blijdschap vervuld zijn over de re geering van onze Koningin Wllhel- mina. Was er in de eerste dagen van September dus vreugde, daar was het tn de laatste dagen van die maand geheel anders. Onaangename berichten brachten heel de wereld in spanning en een wereldoorlog stond voor de deur. Gode zij dank, toen de spanning het hoogst was en een oorlog niet te voorkomen was, plotseling verandering ten goede, daar de vier groote mogendheden een regeling zouden gaan treffen en de vrede kon worden behouden. Wij zullen hopen dat de verdere handelingen, hoewel er reeds twist en tweedracht is, op vreedzame wijze mag worden opgelost en dat wij voor oorlog bewaard blijven. De notulen van de twee vorige vergaderingen worden gelezen en ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken: Proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. Een dankbetuiging van het bestuur uan do Bijz. school voor hetgeeri het voor de leerlingen heeft ontvangen bij de gelegenheid van het 40 jarig jubileum van H. M. de Koningin.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1