E# SPIT... ii Bruggetjes Reisgidsen DRUKWERK Najaars= schouwing Bouwland, Gaat Ge Trouwen Gemengd SPEKKUIPEN KLOOSTERBALSEM Advertentiën der Ned. Spoorwegen W1NTERDIENST Waschtobben, Stampton- nen. J. L. ELENBAAS Poortvliet - Telefoon 18 in het Waterschap Poortvliet Te koop gevr. 5 a 10 H.A. Per autobus B. B. A. de Weegbrug „Vooruitgang" TH0LEN-BERGEN OP ZOOM AKKER'S N V. COBONAE Bestellingen Familiedrukwerk ■i Trouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven P. C. LINDHOUT JAN JAARSMA HAARDKACHE J. MELSE, THOLEN, TELEF. Verzendt Uwe goederen per spil i Sneller en goedkooper dan Postpakkel VERDUISTERINGSOEFENING 0 [leden overleed tot ons leedwezen, te Slavenisse, onze beminde broeder, zwager en oom de heer ABRAHAM KOEMAM, in den ouderdom van ruim 62 jaar. 21 47905 E. ENGELVAART- Koeman. J. A. ENGELVAART en kinderen. Oud-Vossemeer, 11 üctober 1938. [leden overleed zacht en kalm, te Seliore, onze lieve Vader, liebuwd, en Groot vader, J. G VAN NIEUWENHUIJZEN, Oud Burgemeester van Schore en Vlake. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. in ouderdom van ruim 73 jaar. 47970 23 J. E Bierens— van Nieuweniiui.izen, C. BIERENS, Mr. W. A. BIERENS. Tholen, 8 October 1938. Eenige en algemeene kennisgeving. 12 voorhanden bij 47918 Firma J. M. C. POT BOEKHANDEL - THOLEN Eiken 10 47912 Wij houden ons aanbevolen voor de levering Van Uw 0 Prima ui/Voering 9 Concurreerende prijzen FIRMA J. M. C. POT DRUKKERIJ - THOLEN Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij onze 50 jarige Echtvereeniging betuigen wij onzen hartelijken dank. 9 47908 M. HENDRIKSE. Oud-Vossemeer, 14 Oct. 1938. De Najaarsscbouwing op Heulen, Slooten, onz. zal plaals hebben op Maandag, 24 October 1938. Indien bij deze schouwing mocht worden bevonden dat deze afwa teringsmiddelen niet behoorlijk zijn gezuiverd zal tegen den nalatige proces verbaal worden opgemaakt. E. C. W. A. GEUZE, 25 Dijkgraaf. DRONKERS, 47934 Ontvanger Griffier. Br. met prijs, ligging, enz onder No. 47906 Bur. v. d. Blad. 7 14 47919 15 47795 Bij inschrijving te pachten, voor twee jaar, dadelijk ingaande 2 Heet. 6 aren 30 centiaren BOUWLAND te Poortvliet aan Engelaarsdijk. 9 Heet. 37 aren 29 centiaren BOUWLAND te Scherpenisse in Geertruipolder, aan West- kerkseheweg, in Zoulepolder aan den Stoofdijk (voorste en achterste blok) in Wolfs- hoek, Jan van Ritlandshoek en Parochie Papenhoek. Inschrijvingsbiljetten in te leveren bij den eigenaar JüHs. VAN HOUDT, Koopman te Scherpenisse, uiterlijk Vrijdag 21 October 1938. 26 47978 Informatiën bij den eigenaar cn ten kantore van Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen. BIJ INSCHRIJVING TE KOOP wegens liquidatie, op de Kaai te Tholen, wegende 10.000 K.G., in haar geheel en ook bij gedeelten, namelijk brug, brugdek, weeg liuisj een een pari ij gewichten (ongeveer 1000 K.G.) Inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór of op 22 October a.s. bij A. C. VAN LUUK, landbouwer Tholen. 19 47969 Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v. Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.70 Maandkaarten 6 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 6 ritten per week v.v. per maand f3.75 NIEUWE SNELLE VERBINDING BERGEN OP ZOOM—ANTWERPEN Aankomst Victorieplaats nabij Centraalstation. B. op Zoom Antwerpen 95 cent retour. Laat dadelijk 'n groote pot Akker's Kloosterbalsem halen en laat U drie maal per dag flink daarmede wrij ven. Akker's Kloosterbalsem heeft de bijzondere eigenschap diep in de weefsels te dringen en daar op lossend te werken. Kloosterbalsem tast dus Uw spit in zijn oorzaak aan, verdrijft verrassend snel de pijn en maakt Uw spieren weer gezond. Ongeëvenaard als wrijfmiddel bij spit, rheumatiek, spierverrekkln- gen, stramheid, kneuzingen, ischias. Ook onovertroffen als huidgenezend middel bij brandwonden, schaaf wonden, schrale huid, kloven, ge sprongen handen en wintervoeten. Pot van 25 Gr. f 0.62i/2, pot An 50 Gr. f 1.04 612 op worden aangenomen door onzen agent te Oud-Vossemeer den heer MOLENSTRAAT 8193 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. VVilmar Schwabe Bestelt dan Uw Trouwkaarten of Cir culaires bij ons of onze Agenten Lage prijzen, nette uit voering en bovendien wordt Uw ondertrouwadverlentie gratis geplaatst in de Thoolsche Courant Fiima J. M. C. Pot Tholen met nieuwste systeem heetelucht-circulatieenorme capac bij zeer laag kolenverbruik, daarom de goedkoopste en m gevraagde. Tevens nog vele prima merken haarden en kac voorradig vanaf f9.75. Normaal-bascules: 150 kg. fl 200 kg. f 14,75. Profiteert van deze tijdelijk zoo goedkoope p Oersterke eiken electrische waschmacbines met kogeidrijfi nu nog f40, worden duurder. Atnerik. stalen dubbelwan waschmachine, gebruikte handwaschmachine, haast voor i en toch goed, neemt ze op proef. 34 4' Wringers in soorten en 1000 andere artikelen. Aanbevel llel stationTholen B.B A. slaat in rechtstreeksche verbinding alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt al zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen i plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, wor verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen reebtstn Agentschap B.B.A. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoor kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 per 20 woorden 35 iedere 2 woorden n 5 cent, uitsluitend le vooruitbetaling. Fa. AUG. VAN DIJK-Petit MARMERENSchoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 30 Qulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer soorten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERQEN OP ZOOM In het „Kleine Zaakje" een mooie sorteering nieuwe en 2e-hands rijwielen, dames en heeren vanaf f 12.50, prima. Mooie sortee ring lampen. Beleefd aanbev.' S. J. Schot Quist. 47973 Gevraagd een nette dienstbode bij L. C. de Jonge. Vischstraat Tholen. 47974 Fijne bakbloedworst 30 ct. p. pond. 3 pond lamsvleesch 90 cent. Kookworst, zacht ge kookt 35 ct. Meerman Slagerij Brugstraat Tel. 98. 47975 Binnenkort beeft boven Zeeland een oefening tegen luchtgevaar plaats, waarbij alles verduisterd meet worden. Schermt Uw ramen af met speciaal hiervoor vervaardigd papier dat geen lichtstralen doorlaat. Prijs fl— per rol 10 m. lang 1 m. breed Aanbevelend, FIRMA J. M. C. POT, Tholen 300.000 werkloozen telt ons land. De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling deelt mede, dat blijkens de voorloopige gegevens in de week van 1924 Sept. bij gesub sidieerde vereenigingen met werk- loozenkas waren aangesloten 560.010 personen (onder wie 75 167 land arbeiders). Van de 490.903 verzekerden buiten ile landarbeiders was het werkloos heidspercentage 21,9 (in de vorige verslagweek 22.2). Het werkloosheidspercentage voor verzekerden (zonder landarbeiders) was in de laatste jaren in deze week als volgt: 1932: 26.7; 1933: 24,1; 1934 25,6; 1935 30,2; 1936:30,7; 1937 23,5; 1938 21,9. Op 10 Sept waren bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven 326 404 werkzoekenden, van wie er 302.884 werkloos waren. Blijkens opgave van den directeur- generaal voor de werkverschaffing en steunverleening bedroeg 24 Sept. het aantal tewerkgsteldewerkloozen 44432 en hel aantal gesteunde werkloozen 128.498, tezamen 172 930 verzorgden. Belgisch verkeersvliegtuig verongelukt. De Belgische luchtvaart is Maandag door een ware ramp getroffen. Een verkeersvliegtuig der Sabena dat morgens van Brussel vertrokken was, is te Soest (Westfalen) neergestort Twintig personen kwamen hierbij om bet leven, alle leden der uit vier koppen bestaande bemanning, als mede de zestien passagiers, vermoe delijk allen van Duitsche nationali teit. Het vliegtuig de O.O.-A.G.T. was een in België gebouwde Savoja- Marchetti S 83. Te Dusseldorp waren dertien dei- passagiers ingestapt. Volgens personen uit de omgeving van Soest, die het vliegtuig hebben zien neerstorten, scheen het reeds door midden ge broken te zijn, toen het op een hoogte van 300 meter uit de wolken te voorschijn kwam. Deze veronder stelling wordt bevestigd door de omstandigheid, dal de wrakstukken van het vliegtuig over een groote oppervlakte verspreid gevonden zijn. De machine werd bestuurd door don 34 jarigen gezagvoerder, Joseph van den Eyndetweede piloot was André Moulin, marconist was de 20 jarige Joseph Baus, mecanicien de 28-jarige Charles Delleuse. Op de passagierslijst komen voor de heeren Meuzen, Bossner, Ullmanu, de heer en mevrouw Dimer, de heeren Berr, Piepestock, Kisehes, dr. Witt, Maurach, Lothaer, de heer en mevr. Kappes en bun drie kin deren. Op de geheele lijn zijn geen be richten omtrent onweders ontvangen. Ook kan de machine onmogelijk tegen een berg gebotst zijn, terwijl het evenzeer uitgesloten is, dat de piloot, een der meest ervarende die België bezat, een foutieve manoeuvre uitgevoerd heeft. Het vliegtuig had op reis van Londen enkele vooraan staande personen aan boord, o. a. Sir Harry Twyford, lord-major van Londen, majoor Malcolm en John W. Wheeler-Bennet, alsmede drie chefs van bet Britsche legioen, die op weg zijn naar Praag. De lord-mayor bad een bedrag van 30.000 pond sterling bij zich, die in de Britsche hoofdstad verzameld zijn 24 47952 Groothandels firma zoekt voor elke plaats op het eiland Tholen vertrouwde personen voor het venten met huishoudelijke artike len voor dagelijksch gebruik. Zij die met petroleum venten ge nieten de voorkeur. Brieven onder no. 47967 bureau van dit blad. Ontvangen een prachtige sorteering wollen en gestikte dekens, jongenstruien en pullovers. Steeds voorradig de nieuwste damesjurken en cos- tuumrokken. 47982 B. S. [Nelisse—Schot 47982 Tholen Ontvangen een niei a collectie heerem >e tuums, regenjas: bonkers, manches broeken tegen conc reerende prijzen. 'i(. maatwerk. Chr. ,6| Korte Stoofstraat u, 47972 Thol y Te koop boerenwagens 3 en 4 duims, 5 balksegge, 2e hands zijladders en alle onderdeelen van boerenwagens. A. J. v. d. Weele, Wagemaker, Tholen 47983 Te koop 7-jarig Vos werkpaard Veulendragend. M. A. Heijboer Tholen. 47979 Nieuw Pootgoed Uit Aanna Pauwlona Bi. eigenh. A en B. Witte eigenh. A. Z Bonte B. Z. BI. B. enz. bij David van Houdt Scherpenisse en L. Deurloo Tholen. 47980 Verkrijgbaar bi e Wed. H. Meern Bakstr. 3, prima kt vanaf 16 cent per I pond. Thee vanaf per ons. 47! Beleefd aanbevele Volgende week lossing een sc eierkolen. Jac. Jans Doelweg 10 Thol 47 lf Zaterdag 22 Oct draait in de zaal H< n de nieuwe Thoolsfl' feestfilm aangev met een prima luidsfilmprogrami Kaarten verkrijgb; 35 en 50 cent W. Cornelisse, Ke straat 28, Tholen 479 10 voor de Cechische vluchtelingen uit het Sudeten-Duitsche gebied. De Engeische passagiers verlieten te Brussel het toestel, dat een uur later is verongelukt, om in de machine voor Praag over te stappen. De piloot van den Eynde was een van de beste Belgische piloten, die o. a. verschillende Deensehe en Zweedsche vorstelijke personen onder zijn passagiers 'heeft gehad. Hij was ook een specialist op de lijn Brussel Londen, waarbij hij niet minder dan 4000 maal over het Kanaal is gevlogen. Inmiddels heeft een uit Belgische deskundigen bestaande commissie reeds een voorloopig rapport opge steld. Daarin wordt o.a. gezegd, dat men thans nagenoeg de zekerheid heeft, dat het groote driemotorige toestel op ongeveer 1500 m. hoogte in de lucht is ontploft. Aanvankelijk dacht men, dat een der schroeven was losgeraakt en dat hierdoor de cockpit werd vernield, wat het neerstorten van het vliegtuig lot gevolg zou gehad hebben. Uit den aard van de wrakstukken blykt evenwel, dat dit niet het geval is geweest. De drie motoren werden namelijk met hun schroeven nage noeg onbeschadigd teruggevonden. Het is hekend, dat op het oogen- hlik van het ongeluk het weer niet slecht was, doch er is niet uitgemaakt of er al dan niet in de luchtlagen, waarin liet toestel zich bewoog on weer was. Een slechte bewaarplaats voor bankbiljetten. Een zuinig en oppassend arbeiders echtpaar uit de gemeente Zuidbroek had eenig geld gespaard in den vorm van tien biljetten van f 10. Men be waarde dezen schat in een kast. Maar men las wel eens van inbraken en daarom kwam men op het idee om tijdens afwezigheid het geld te bewaren in de kachel, die des zomers toch niet werd gebruikt, Als men terug kwam werd het geld weer in de kast geborgen. Dezer dagen heeft men dien voor zorgsmaatregel nog eens herhaald. Na terugkeer heeft men echter, zonder erg, nagelaten het geld weer uit de kachel te halen. En nu werd het gewenscht geacht de kachel des avonds even te stoken.... Het gevolg was voor de beide spaarzame menschen een wel heel harde slag. De tien briefjes van f 10 zijn in asch verloren gegaan. De nummers waren niet genoteerd, zoo dat ze hun spaarduiten onherroepelijk kwijt zijn. Een 122 jarige gestorven. De 122-jarige, wiens overlijden wordt gemeld, is ditmaal niet een Turk of een Amerikaan, maar een bewoner van een Roemeensch dorpje. De man, Ilie Matcaneatca, heeft een bewogen leven achter dan rug. Hij vocht reeds als jongen van veertien jaar, in. 1830 tegen de Tnrken. In 1848 nam hij aan een revolutionnaire beweging deel en in 1877, op 61- jarigen leeftijd, was hij een der vete ranen in den Russisch-Roemeenschen oorlog tegen de Turken. Ilie genoot tot voor enkele weken een uitste kende gezondheid tot zijn 117e jaar werkte hij nog op het land doch een longontsteking eischle te veel van zijn weerstandsvermogen. Hij laat 131 nakomelingen na, onder wie een zoon van 89 jaar. BURGERLIJKE STAND. Gem. ST. ANNALAND over September 1938. Geboren Catharina Izabella, d. v. H. A. Elenbaas en J. C. van Luijk Johannes Adrianus, z. v. P. G. Haan en M. A. Etiënne. Pieter, zln L. van 't Hof en P. M. van Een< ei naam. Magdalena, d. v. Joh Moerla en M. van Vossen. Overleden Josina Vermaas 74 echtg. van A. de Witte. Loop der bevolking. Ingekomen: A. van den Booga: en gezin van St. Maartensdijk. G. S ger van Tholen. C. J. van der Slik jt en gezin van Poortvliet. J. van Dij en gezin van Haamstede. J. Moerla en gezin van Koudekerke. Vertrokken Wilhelmina de Ho naar Tholen. Johannis P. Rijnbe naar Anna Paulowna. M. E. Jume naar Bruinisse, D. Ridderhof na Oud-Vossemeer. E. J. S. M. Hansse en E. Hanssens naar Breda. Will mina Bruijnzeel naar Hedel. Gem. Sl'AVENISSE over Septembfee 1938. Zl i tr

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 4