fa tsdsKm gyïfeT} JROL Gemengd Bieten rooien tober-ciria een bekwame Landbouwersknecht jkli i lieer Langejan vraagt hoe hel met het hout voor de brug aan Bleekveld, men hoort er niets van, terwijl toch de levertijd 5 maanden. Het zal nu toch duurder worden. voorzitter antwoordt dat er geschreven is en door de staking de haven van Marseille kon het op tijd geleverd worden over prijs is niets geschreven. Getracht ehter worden het nu gedaan •ijgen voor den prijs als het ge il zou worden op een termijn 6 maanden, heer Langejan vraagt hoe het met de haven. voorzitter zegt dat dit is stuurd aan Ged. Staten maar er ig niets binnen gekomen, lieer Langejan vraagt of er nog is binnen gekomen van Monu- tenzorg. voorzitter antwoordt hierop ennend. erna sluiting. tegen kloven in de len Doos 30, Tube 45 ct. Bij th. en Drogisten G 47900 LIED VAN DE WEEK GUUS BETLEMJr. lig de ernst der laatste tijden, de spanning om ons heen, ik heel geen liedjes wijden wat ons in 't algemeen b wel bezighoudt, zoo even, al is het nieuws niet groot, ;en uit het daaglijksch leven, October zoo al bood. bijvoorbeeld te beginnen nen, broeders, wie dit leest, chiet me daar opeens te binnen) 's uw... Vaderdag geweest? u dik in uw sigaren ft het kroost u goed bedacht? t u wèl erbij gevaren 7 k zij 't jeugdig nageslacht? heeft men u ook vergeten j ook u dien dag voorhij emerkt, en ongeweten. ou een troost dan zijn voor mij de diertjes, katten, honden ir men óók wie doetje wat? en dag voor heeft gevonden, jeiben die het goed gehad een extra stukje lever, 3eu vischje, blank en fijn nde gij, als gulle gever, en dierenvriend te zijn? dat wou ik ook nog vragen ndt hij u ook al de haard? ben wind en regenvlagen ok evenmin gespaard een stevige verkoudheid, ar ik elke herfst weerom traditie uit de oudheid lit en nimmer aan ontkom? Bent u nog niet verkouden g die plaag Uw deur voorbij? is 't tijd om op te houden, Iers wordt u 't nog van mij 1 (Nadruk verboden) HOLEN, 14 October 1938. Postzegelautomaten. eeds eenigen tijd was bekend alhier een tweetal postzegelauto- len zouden worden geplaatst, 'isteren zijn de bekende blauwe ihines aan den gevel van ons tkantoor aangebracht. Men kan r het inwerpen van een dubbeltje i 2 postzegels van 5 cent en door inwerpen van drie centen zich. [ostzegels van U/2 cent verschaffen 'eker een groot gemak voor hen meest gangbare zegels noodig iben en daartoe dan niet meer voor loket behoeven te wachten en endien zeer gemakkelijk voor hen nadat het postkantoor gesloten ot de ontdekking komen dat ze n postzegels meer in huis hebben. - Eenige oude huisjes aan de en gaan verdwijnen om plaats te ken voor een brandweerkazerne, ens zal bij dezen bouw worden •ruik gemaakt tot bouwen van een milkelder tegen eventueele lucht- vallen. De kelder zal bom en vrij zijn. le aanbesteding heeft Woensdag plaatsgehad. Inschrijvers waren J. v. d. Boom f 3225, C. Bijl 046,50, C. A. Burgers en J. Vos MG,50, C. van Noort 1 2744. Is aan gste inschrijver gegund. CHERPENISSE. In de Woens- avond gehouden verkiezing voor :emachtigden van het Kiescollege der Ned. Herv. Kerk werden de herkozen t.w. de heeren M. Larooij, J. H. llage J. Verkerke en A.Oude- sluijs Jnz. De maandelijksche collecte voor het ziekenfonds in de Ned. Herv. kerk heeft opgebracht f 13,35. STAVEN1SSE Vrijdagavond jl. had in het oefenlokaal een ledenvergade ring plaats van de damclub „De Denkers". Na opening enz. werd besloten, dat het speelseizoen een aanvang zal nemen op Maandag 10 Oct. jl. Er zal elke week, behoudens wijzigingen, op Maandag en Donderdag gespeeld worden. Besloten werd dat er een tweetal competities gespeeld zal worden, Elk lid is verplicht om twee par tijen per week voor de competitie te spelen. Aan deze bepaling zal streng de hand gehouden worden. Voor de lichting 1940 zijn voor deze gemeente voor den dienstplicht 24 personen ingeschreven. ST. ANNALAND. Door den heer J. v. d. Klooster alhier werden 1025 oude, rijwielplaatjes benevens eenig zilverpapier ingeleverd, ten behoeve van de t.b.c. bestrijding in Nederland. Dinsdag j.1. zijn wederom eenige landarbeiders naar Duitschland ver trokken om aldaar in het landbouw bedrijf werkzaam te zijn. OUD-VOSSEMEER. In de plaats van dhr. M. Koolaard is benoemd tot ouderling der Ger. Kerk, dhr. C. W. Droogers. Tot volontair ter secretarie van Poortvliet is toegelaten onze dorps genoot M. de Wilde Jzn. Naar we vernemen is dhr. A. Toornstra, hoofd der School met den Bijbel, alhier, in gelijke betrekking benoemd aan een school voor schip perskinderen te Groningen. Voor den dienstplicht werden in deze gemeente 23 personen uitge schreven. Moord. Te Den Haag woont in de Molen- slootstraat een gezin dat afkomstig is uit Numansdorp. Het bestaat uit vader, moeder en drie dochters van 7, 15 en 18 jaar. De man is werkloos. Woensdag kwam het zevenjarige zusje thuis en ontdekte de 15-jarige Greta dood onderaan de trap liggen. Hevig ontsteld liep het kind naar buiten en vertelde aan de buren wat zij gezien had. Onmiddellijk werden de ouders en de politiegewaarschuwd, waarbij men tot de ontdekking kwam dat het meisje vermcord was. Tevens kwam aan het licht dal eenigen tijd geleden een jonge man met een auto het meisje getracht heeft mee te nemen, hetgeen toen mislukt is. Het is gebleken dat des morgens vroeg de melkboer een llesch melk in het huis heeft weggezet, deze heeft niets abnormaals gemerkt. Een uur later kwam de groenteboer, die onder een neergelaten gordijn gluurde en toen de achterdeur zag openstaan. Vast staat dat bij het bezoek van den melkboer deze deur gesloten was, zoodat bij diens bezoek de moordenaar nog in het huis vertoefde. Dat er een worsteling heeft plaats gehad tusschen den dader en het vermoorde meisje, blijkt wel hieruit dat op de w.c. waarheen het kind waarschijnlijk is gevlucht voor den dader, een huis is kromgetrokken, terwijl er pleister was losgeraakt van de muren. Er is een belooning van 1250 uitgeloofd voor dengene die nadere opheldering kan geven. Don Carlos en de brandbom. Don Carlos was een echte Spanjaard. Bij zijn trouwen had een handige verzekeringsinspecteur hem een ver zekering aangepraat en toen hij een paar jaar geleden de uitkeering daarvan had gekregen had hij zich een aardig huis gekocht en dat naar z'n volkomen genoegen ingericht. De kinderen waren nu toch al groot nietwaar, en voor twee menschen was het huisje immers groot genoeg Voor de rest van de verzekerings gelden had hij een kleine lijfrente gekocht, zoodat de ouders voor hun verdere leven geborgen waren. Boven op zolder hadden ze zorgvuldig al die dingen opgeborgen, die ze uit het oude huis hadden meegenomen, maar hier niet meer konden gebrui ken, terwijl ze er toch geen afstand van konden doen. Zoo geviel het dat op een goeden, of liever kwaden dag, toen Don Carlos bij zijn broer, die bedlegerig was, logeerde dat de burgeroorlog uitbrak. Boven het verschrikte hoofd van Donna Carlos verschenen enkele bombardementsvliegtuigen. Een van de vliegtuigen kreeg echter pech en om veilig op den grond te komen, liet de bestuurder zijn „eitjes" vallen. Er viel een brandbommetje op het huis van de hevig ontdane Donna Carlos; de rommel op zolder begon le branden als de welbekende fakkel. Een zenuwtoeval nabij rende Donna Carlos de straat op om hulp te halen. Maar er waren meer brandjes ontslaan en toen de hulp kwam opdagen, was het aardige huisje één rookende puinhoop geworden. Weg was het huisje en daarmee de onbe zorgde oude dag van het echtpaar.... Wat kunnen we hieruit leeren? Ten eerste, -dat we onze zolders moeten ontruimen van alle onnoodi- gen brandbaren rommel en er voor in de plaats een bak met zand en een schep neerzetten. Ten tweede, dat we ons moeten voorbereiden op een eventueelen luchtoorlog met alle gevolgen van dien. Slechts als we dat doen, kunnen we in geval van nood radeloosheid voor komen en kan ieder, zoowel man als vrouw, handelend optreden en daar- .door een ramp voorkomen. Wordt daarom nu al lid van de Ned. Ver. voor Luchtbescherming Nassau Ouwerkerkstraat 3, Den Haag Wacht niet, maar doe het nu! Oude dame door middel van fantastische verhalen f180.000 afhandig gemaakt. Een oude, schatrijke dame te Ginnoken, is op uiterst geraffineerde wijze in den tijd van nog geen jaar voor bijna tweehonderdduizend gul den bestolen. De bewuste dame is de 81-jarige mej. J. P. C. Kessler, die sinds jaren in haar woonplaats en ver daarbuiten bekend staat om haar liefdadigheid. Blijkbaar is deze goedgeefschheid ter oore gekomen van een 21-jarigen Amsterdammer. In November 1937 vervoegde hij zich met eenige schil derijen hij mejulfr. Kessler, waar hij zich voordeed als noodlijdend intel lectueel. Mej Kessler bleek aanstonds bereid een paar doeken, welke de oplichter als werken van noodlijdende kunstenaars bij zich had, te koopen. En zoo vertrok hij eenige honderden guldens rijker dan hij gekomen was, terwijl mej. Kessler twee absoluut waardelooze doeken in haar bezit had gekregen. De oude dame had den jongeman verder nog beloofd, dat hij zoo noodig in de toekomst gerust een beroep op haar kon doen. Dit liet hij zich geen tweemaal zeggen en enkele weken later was hij weer present, nu met een verzoek om kapitaal voor een door hem in Amsterdam le beginnen zaak in schilderijen. Het is bijna onbegrijpelijk, aldus de Tel., dat mej. Kessler zonder informatie op het voorstel inging. Het tweede bezoek van den op lichter kostte haar eenige duizenden guldens. Daarop werd de oude dame overstelpt met brieven, zoowel van den zoon als van zijn vader, waarin beiden als om strijd het nobele ge baar van mej. Kesseis prezen en haar hun dankbaarheid betuigden, dat door haar hulp hun gezin, dat door den nood der tijden getroffen was, en noodgedwongen gescheiden leefde, er weer bovenop gekomen was. Nog voordat do eerste rente termijn vervallen was, kondigde de zoon zijn derde bezoek aan. Ditmaal vertelde hij, dat zijn vader als mijningenieur over de geheele wereld werkzaam geweest was en in Australië zelfs nog een concessie had op een stuk land, rijk aan ijzererts, doch het kapitaal om deze ijzermijn te exploi- teeren, had hem steeds ontbroken. Als nu mej. Kessler dit kapitaal wilde voorschieten.... Eenige tienduizenden guldens rijker dan hij gekomen was vertrok de jongeman. Van toen af ging er geen maand voorbij, dat de dame geen groote bedragen fourneerde. Zoogenaamd maakte de vader een reis naar Australië en zei Is kreeg mej. Kessler telefoontjes van hem,eerstzoogenaamd uit verschillende plaatsen in Europa later uit Cairo en ten slotte zelfs uit Sydney. Tot ongeveer vijfmaandengeleden mej Kessler een nieuwe dame van gezel schap kreeg. Deze begon de herhaalde bezoeken van den zoon te wantrouwen en geloofde niet dat de buitenland- sche telefoontjes inderdaad uit het buitenland afkomstig waren Tenslotte stelde zij een neef van mej. Kessler van de feiten in kennis. Deze aarzelde geen oogenblik een onderzoek in te stellen, waarbij aanstonds bleek, dat zijn tante in de handen van een paar geraffineerde oplichters was gevallen, die in nog geen elf maanden tijd ongeveer f 180,000 hadden weten te bemachtigen. Onmiddellijk werd de politie in de zaak gemengd, met het resultaat, dat de twee brutale oplichters reeds achter slot en grendel zitten. De gezondheid van de oude darne heeft echter door al het voorgevallene een zeer ernstigen knak gekregen. Omtrent de gearresteerden wordt nog gemeld, dat de vader een berucht type is, die jaren geleden reeds de hoofddader was van een zeer gerucht makende oplichterszaak, waarbij een schatrijk inwoner van Oosterbeek het slachtoffer is geworden. DE ZUIDERZEEWERKEN IN DEN STORM. Schade aan den dijk N.O.-polder zeer groot. Eerst thans is het mogelijk de schade aan de nieuwe dijk van de N.O.polder en aan het materieel, ontstaan door de jongste storm, in oogenschouw te nemen. Naar het Alg. Hbl. vernam, is zij zeer groot. Baggerbakken zitten her en der ver spreid ln de grond of tegen den dijk omhoog; van het groote materieel, de kranen en machines, is een deel gezonken. Een der kranen zit half onder water; hiervan is eerst het bovenstuk, de feitelijke kraan, losge raakt, daarna langs de rails wegge gleden en in zee geplonst. Dit stuk schijnt zoodanig beschadigd te zijn, dat het als verloren kan worden be schouwd. Griep, Kou, Pijn. iL7p'e„eV?bo altijd een poeder ol cachet van Mijnhard!. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets.genaamd.,Mijohardtjes"2st. lOct. DoosSOcï Doch- niet slechts het materieel heeft het zwaar te verantwoorden gehad, ook aan de dijk zelve is groote schade aangericht. Het onbekleede deel, dat de laatste dagen boven de waterspiegel was gebracht, is ver dwenen, van het. dit jaar opgeworpen stuk ter lengte van pl.m. 4 km. is de bekleeding, bestaande uit z g. Belgische basaltblokkon, cementblok- ken of klinkers, geheel weggeslagen, zoodat als het ware geen steen op zijn plaats is gebleven. Uok op het gedeelte, dat van Lem mer in westelijke richting ligt en waar de wind dwars op stond, is de beschadiging zoodanig, dat ook hier op verscheidene plaatsen het bin nenste van den dijk is bloot gekomen. De schade is dus zeer groot. Er wordt een som genoemd van een ton. Daarbij komt dan de schade wegens stagnatie, het boven water brengen en herstellen Vhn het materieel. Thans kan van voortzetting van de werkzaamheden geen sprake zijn, omdat men geen materieel heeft. Het staat dan ook te bezien of dit jaar nog weer zal worden voortgegaan. Deze storm is voor de aannemers de heeren Van Wijngaarden, Van der Hoeven en Van Haaften iets te vroeg gekomen nog vier weken en het gedeelte dijkvak zou boven water zijn gebracht. Thans is door één slag het werk van vele weken vernietigd tot begin October was hier steeds onder gunstige weersomstandigheden gewerkt. Strengertoezicht op vereenigingen. Minister Goseling heeft tegelijk met de Memorie van Antwoord be treffende het wetsontwerp tot wijzi ging en aanvulling van de wet van 1885 tot regeling der uitoefening van het recht van vereeniging en verga dering eenige aanvullingen ingediend. Zoo wordt o.m. aan artikel 3 de volgende toevoeging voorgesteld „Eveneens wordt met de openbare orde strijdig geacht de Nederlandsche staatkundige vereeniging, waaraan vreemdelingen door lidmaatschap of op andere wijze deelnemen, of welke haar werkzaamheid uitstrekt tot het buitenland. Als Nederlandsche staat kundige vereeniging in den zin van dit voorschrift geldt de vereeniging, welke zich uitsluitend ol mede bezig houdt met de Nederlandsche staat kunde in algemeenen zin. Als zoo danig geldt niet de vereeniging, welke zich in haar werkzaamheid op staatkundig gebied beperkt tot een of meer onderwerpen van bijzonderen aard." In de memorie hoopt de minister zeer, dat de indiening van het wets ontwerp, houdende nieuwe regeling van het vreemdelingenrecht, spoedig zal kunnen geschieden. Voorts wordt medegedeeld, dat Nederlandsche staatkundige vereeni gingen voortaan geen leden of donateurs in het buitenland zullen mogen tellen. Üok voor het suhsidi- eeren van Nederlandsche staatkun dige vereeniging door vreemdelingen zal een algemeen verbod moeten gelden. Vreemde financieeleinvloeden belmoren uit de nationale politiek geweerd te worden. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 7 t/m 13 Oct. Geen inschrijvingen. KERKNIEUWS. ZONDAG 10 OCTOBER 1938. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 ds. de Bres en nam. 2 uur ds. Wolfens- berger. Ger. Kérk voorm. 9.30 en nam. 2 30 dr. Vellenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 0 uur leeskerk. Donderdag nam. 3 uur huwelijks inzegening ds. Neerbosch teRilland- Bath. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 0 uur ds. Baaij. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. d. Heuvel. Oogstcoliecte. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur en 's avonds 6 uur ds. Datema te Driebergen. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. de Haan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 0 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Blaak te St. Philipsland. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en avonds uur leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en 's avonds 6 uur ds. Batelaan. Beide diensten oogstcoliecte. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Griethuijzen. Oogstcoliecte. Oud Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds G uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 14 October 1938. Roomboter f 0.79 per pond. Boereboter f 0.74 Eieren f 5.00 per 100. St Maartensdijk. Uienveiling van 13 October 1938. Gewone f2.51-2,66 bonken f2.48, picklers f 5.10, drielingen f 1.70, stek- ajuin f 0.70 alles per 100 kg. Aanvoer 32000 kg. Graanbeurs. Wintergerst f 7.25f 7.50 Zomergerst 8.— Bruine boonen 21.22. Schokkers 10.5011 75 Witte eigenheimers 1.50 Bonten en blauwen 2.10 Poters 0.90—,, 1.20 Groote ajuin per 60 kg. 1.50 Kleine ajuin 2.75 Geperst stroo 7.8. per 1000 Kg. St. Annaland. Uienveiling van Donderdag. 800 balen Rijnsburger gewone f2.53, 60 balen idem grove f2.37, 25 balen idem drielingen, f 1,60 10 balen idem picklers f5.01, 40 balen stek f 1,12, 5000 kg. breekpeeën f 2,63. alles per 100 kg. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. October Graden C. Zaterdag 8 11, Zondag 9 11,2 Maandag 10 18, Dinsdag 11 11,4 Woensdag 12 18, Donderdag 13 18, Vrijdag 14 12,2 MAART AANSTAANDE GEVRAAGD moet met alle machines op de hoogte zijn. 12 47977 L. B. VAN NIEUWENHUIJZEN Steenenpoort, St. Philipsland

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3