Openbare bekendmaking. 0 De strijd in het Verre Oosten. Dat de rust in Europa is terugge keerd, blijkt ook uit de grootere be- g langstelling, die thans weer voor den g strijd in het Verre Oosten bestaat. 1 Terwijl Europa zich eenige weken lang naar den rand van den afgrond h bewoog om daar aangekomen ver- v schrikt terug te springen, rukten g Japan's leger en vloot verder naar o Hankau op, zoodat de strijd om de d hoofdstad zich meer en meer naar het Westen verplaatst. Overigens melden juist in de laatste dagen ook v de Chineezen successen. Het ziet er echter niet naar uit, dat zij up den duur Hankau zullen kunnen behouden. De Japanners hebben nu een groote j troepenmacht in Zuid-China aan land gezet en trachten op deze wijze de bevoorrading van Hankau te be lemmeren. Bij Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn, Spit, Rheumatiek, Kou en Maandbezwaren een Mijnhardtje nemen. Per stuk 5 ct. 12 stuks 50 cf. PUBLICATIÖÏ. De Burgemeester van Tholen Overwegende, dat de op 27 October 1938 te houden oefening in de lucht bescherming het voorschrijven van algemeene gedragsregels noodzakelijk maakt Gezien de door den Minister van Binnenlandsche Zaken verleende goedkeuring Gelet op artikel 12 der Wet be treffende bescherming tegen lucht aanvallen 1. Stelt vast de volgende gedragsregels, welke zullen gelden op 27 October 1938 des namiddags van 8 tot 10 uur. Ie. Eigenaren, bewoners of ge bruikers van woningen en andere ge bouwen alsmede van schuren zijn verplicht zorg te dragen, dat het daarbinnen aanwezige licht op gee nerlei wijze naar bulten straalt, als mede dat voorwerpen, welke aan de buitenkant van gebouwen zijn beves tigd of zich bevinden op de bij die gebouwen behoorende open perceelen geen licht uitstralen. 2e. Het is aan eigenaars of hou ders van verlichte motorrijtuigen of andere rij- en voertuigen verboden zich daarmede te bevinden of deze te laten staan buiten gebouwen tenzij de in- en uitwendige verlichting zoo danig is afgedekt, dat niet meer dan de hoogst noodzakelijke directe om geving wordt beschenen, terwijl berij ders of geleiders van rijwielen bak fietsen inbegrepen verplicht zijn de daarop aangebrachte verlichting geheel te dooven. 3e. Onverminderd bet bepaalde sub 2 is het verboden zich in de open lucht te bevinden in het bezit van een brandende lantaarn, fakkel of ander lichtgevend voorwerp, alsmede aldaar eenig vuur te ontstekhn. 4e. Het is verboden op den open baren weg met motorrijtuigen of andere rij- en voertuigen dan wel fietsen te rijden met een zoodanige snelheid dat zulks in verband met de sub 2 genoemde voorschriften gevaar oplevert. 5e. Eigenaren of schippers van vaartuigen en woonschepen zijn ver plicht zorg te dragen, dat de daarop aanwezige verlichting is gedoofd. Ce. Het is verboden onnoodig lawaai te maken, waaronder is begrepen het, langer dan hoogst noodzakelijk is, geven van waarschuwingssignalen met motorrijtuigen en rijwielen. 7e. Het is voetgangers verboden buiten noodzaak, ter beoordeeling van de politie, op voor rijverkeer bestemde gedeelten van wegen te loopen of te vertoeven. 8e. leder is verplicht onmiddellijk gevolg te geven aan de bevelen of aanwijzingen, welke hem in het belang van de oefening door of vanwege de politie worden gegeven. Opzettelijke overtreding of niet- nakoming van deze voorschriften wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geld boete van ten hoogste duizend gulden. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat deze voorschriften worden over treden of niet nagekomen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden De ambtenaren van rijks- en ge meentepolitie, naar wier oordeel iemand een feit pleegt, waardoor het welslagen van de oefening wordt in gevaar gebracht, zijn bevoegd na aan maning op kosten van den overtreder de noodlge maatregelen te treffen of te doen treffen. Zij zijn in dat geval zoo noodig te allen tijde een woning tegen de wil van den bewoner Ie betreden. II. maakt voorts algemeen bekend Ie. In het tijdvak van 8 tot 10 uur zal de straatverlichting zijn gedoofd en zullen bruggen, sluizen enz. niet zijn verlicht nog worden bediend. 2e. Geenerlei aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, welke uit de onder 1 vermelde voorschriften kan voortvloeien. Ieder, die zich gedurende voormeld tijdvak op straat bevindt, doet zulks geheel voor eigen risico. 137 3e. Het verdient aanbeveling de verlichting van motorrijtuigen en voertuigen te bedekken met zwart of blauw papier of andere vrijwel on doorschijnende stoffen waarin een spleet van ten hoogste 5 cm breed en ten hoogste 1 cm hoogte onder het brandpunt van de lamp kan worden vrijgelaten en voorts uitslui tend z g.n. stadslichten te gebruiken. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA. Zitting van den Politierechter Maandag 10 October 1938. Ongezegeld sigarettenpapier. Zooals indertijd door ons is gemeld werd op 5 Mei jl. door de belasting ambtenaren van Tholen, in samen werking met rijks- en gemeentepolitie ten huize van J. v. D. los-werkman wonende te Oud-Vossemeer, een verboden voorraad sigarettenpapier bevonden, ongezegeld, dus blijkbaar van smokkelarjj afkomstig. Er was direct proces-verbaal tegen v. D. opgemaakt, wegens verboden nederlage, en Maandag jl. moest de man zich te Breda voor den Politie rechter komen verantwoorden. Bij J. v. Driel waren 437 boekjes hij huiszoeking gevonden, goed weg geborgen in een harmonicakoffer, maar toch aan den dag gebracht. Hij ondervindt nu hoe streng dergelijke medewerking aan smok kelen gestraft wordt, want na de eisch van den Rijksadvocaat mr. G. van Zinnicq Bergmans uit Den Bosch in samenwerking met het O.M. ver- tegenwooidigd door mr. G. M. Kneepkens Off. van Justitie, heeftde Politierechter mr. F. A. J. Marrès, den Oud-Vossemeersenaar veroor deeld lot 14 dagen gevangenisstraf, hem bij verstek conform de eisch opgelegd. 't Zijn voor v. D. dus dure pa piertjes geworden, al was hij niet verschenen. GEMEENTERAAD ST. MAARTENSDIJK, 7 Oct. 1938. Voorzitter burgemeester mr. H. H. Schuller. Secretaris de heer J. E B. Meloen. Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering en zegt dat deze vergadering de vorige week zou gehouden zijn, maar door schuld buiten ons is deze uit gesteld geworden. De onweersbui, die boven de geheele wereld hing, is gelukkig voorbij gedreven en wij zullen hier het woord, door velen uitgesproken, maar zeggen de vrede is gered. De gemeente heeft ook meegeleefd en velen zullen zich afvragen hoe lang dit zal duren, want de wereld is in een raar sta dium gekomen. Hij meende dit in enkele sombere woorden naar voren te moeten brengen. Wethouder Quakkelaar is het met de gesproken woorden eens. De heer Hage meent dat het niet zulke sombere woorden zijn, want er is toch blijdschap dat alles gelukkig weer voorbij is. De notulen van de vorige verga dering worden ongewijzigd vastge steld. Ingekomen stukken Een dankbetuiging van H.M. de Koningin voor de gelukwenschen ontvangen bij de herdenking van haar 40-jarig jubileum. Van Ged. Staten goedkeuring van de gemeente-begrooting voor 1938, die van het woningbedrijf en een wijziging van de begrooting voor 1938. Van het Nederl. Verbond om een belasting in te voeren voor opschrif ten van winkels enz. in een vreemde taal. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Van de firma Salomons een aan bieding voor een schrijfmachine. De voorzitter licht toe hoe deze aanbieding binnen is gekomen. De kaarten voor de invoering van het kaartensvsteem voor het bevolkings register moeten allen worden getypt en dat kan niet op de tegenwoordige machine gebeuren. Nu kost een nieuwe machine f305 min 10% voor de openb. administratie en voor de oude machine wordt terugbetaald f 100, zoodat het de gemeente zal kosten f 174.50. Alle heeren waren het er over eens dat er een andere machine moet komen en ze willen het dan ook over laten aan burg. en weth. maar hadden ook graag dat burg. en weth. nog eens elders informeer den. Hetgeen dan ook zal gebeuren en wordt het voorstel van burg. en weth. aangenomen. Een verzoek van M. P. Stouljesdijk en alle neringdoenden wonende op de markt om de auto, waaruit patates frites wordt verkocht uit de gemeente te weren, of anders een andere standplaats aan te wijzen. De voorzitter zegt dit is een ver velende en zeer lastige kwestie en ziet geen kans deze zaak op te lossen daar er nog geen uitspraak van den Hoogen Raad hieromtrent is. Er is al eens een proces-verbaal opgemaakt, maar de zaak schiet niet op en ook beroept men zich op de parkeerplaats en daar is niets tegen te doen. Spr. meent dat de inwoners zelf mee kunnen helpen door de man te boycotten. Wethouder Koopman zegt het is gemakkelijk ingediend, maar het is moeilijk uit te voeren. Er zijn men- schen genoeg die wel eens iets halen uit een andere gemeente omdat zij hun voordeel zoeken en daar hoort men niets van. Er is ook over ge sproken in burg. en weth. maar de Markt is een parkeerterrein. De voorzitter merkt op dat deze zaak zijn aandacht heeft en zoodra hij maar eenige houvast heeft, dan zal hij deze zaak ook afdoen. De heer Langejan zegt er is toch een verordening en op een andere plaats wordt er toch ook een plaats aangewezen. De inwoners hebben er schade van en die verordening is nogal goedgekeurd door Ged. Staten en die is nu niet van kracht. De voorzitter merkt op dat de ventverordening niet van toepassing hierop is en zoover deze uitgevoerd kan worden, wordt dit ook gedaan. De heer Langejan meent dat als de voorzitter de verordening uitvoert hij zijn jas niet zal scheuren, want andere gemeenten passen ze wel toe. De heer Hage merkt op dat men dit dan ook moet doen voor de ven ters want die hebben hun ijs ook uit Tholen en St. Annaland. Spr. vindt het onzin er zoo lang over te praten. Do heer Langejan zegt dat er recht is om toe te passen, want hij is al eens veroordeeld voor f l boete. De voorzitter antwoordt dat dit nu niet meer gaat, want het is ver andert, doordat er een inwoner van St. Maartensdijk bij betrokken is. De heer Bout zegt in de verorde ning staat dat die vrij zijn, hoewel hij meent dat dit niet mag volgeus een schrijven van den minister. De voorzitter antwoordt dat als dit niet mocht de verordening niet door Ged. Staten zou zijn goedgekeurd. De heer op den Brouw kan niet precies zeggen hoe het er staat, maar weet ook zeker dat het niet mag en gelooft ook dat wanneer de minder heid van den raad in beroep zou gaan het zouden winnen. De voorzitter zegt toe alles te doen wat er aan te doen is. Met de stem van den heer Lange jan tegen wordt het schrijven voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van 11. Eckhart om een schoollokaal tot het geven van een landbouwciusus. Burg. en weth. stellen voor hierop gunstig te beschikken, wat met alg. stemmen wordt aangenomen. Een verzoek van B. A. Hage, ge- meenlebode, om in verband met zijn ziekte gedurende de drie maanden dat zijn waarnemer dit heeft gedaan deze een geldelijke vergoeding te geven en tevens vraagt adressant om zijn kleinzoon die (hans deze betrekking waarneemt dit mag blijven doen zoolang hij ziek is. De voorzitter zet deze zaak uit voerig uiteen en laat daarbij vooral nitkomen dat men hier te doen heeft met twee ziektegevallen van de bode. Van het eerste ziektegeval is door den bode niets bekend gemaakt, ter wijl volgens het ambtenarenreglement dit had moeten gebeuren, zoodat burg. en weth. dan een tijdelijke hadden kunnen aanstellen, maar het tweede ziektegeval is wel opgegeven en toen hebben bnrg. en weth. wel maatregelen getroffen en nu gaat dit verzoek over het oerste ziektegeval en nu kunnen burg. en weth. niet anders voorstellen, dan om dit ver zoek niet in te willigen, en betreurt het dat dit verzuim is gebeurd. Hierover ontstaat een heele dis cussie waarbij de heeren Hage en Nelisse naar voren brengen dat men de bode dan wel eens had kunnen waarschuwen dat dit moest gebeuren Zij zijn er voor de waarnemend bode een vergoeding te geven. De heer Bout geeft burg en weth. gelijk, maar zou dit willen beschou wen als een verzuim. De heer Langejan meent dat de heer Hage te persoonlijk was. Het is niet in orde en dat is geen ge meentebelang als men dit zoo af zou handelen. Weth. Koopman merkt op dat hij de bode heeft gewaarschuwd. Hij is er echter niet tegen om den waar nemend hiervoor iets te betalen. Weth. Quakkelaar zegt wat de raad ook hesluit, hij is er tegen hij acht het recht van burg. en weth. ver krachten. De heer op den Brouw meent dat het te juridisch door den voorzitter wordt uitgezocht. De bode komt eiken morgen boven om te vragen en men weet dus dat hij ziek is en waarom moet hij dan een doktersverklaring hebben. Hij is er dan ook voor een belooning te geven. Spr. vraagt ook nog of het waar is dat de waarnemend thans f3 per week daarvoor krijgt. De voorzitter bevestigt dit. Ten slotte wordt door den heer. Hage voorgesteld om den thans waarnemenden bode een vergoeding toe te kennen van f5 per week vanaf den datum dat de dokter verklaart dat de bode ziek is geworden. Met de stem van wethouder Quak kelaar tegen wordt hiertoe besloten. De voorzitter hoopt dat dit een les mag zijn, want anders kunnen wij de verordeningen wel wegdoen. Burg. en weth. stellen voor een nieuw contract aan te gaan met de bank van Ned. Gemeenten in verband met de renteverlaging. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Burg. en weth. stellen voor een overeenkomst aan te gaan inzake de destructie van vee en vleesch met het destructiebedrijf te Son. De voorzitter licht deze zaak nader toe en zegt dat er twee Mij.'s waren n.l. de Gekro en deze te Son, maar volgens de toelichting is de laatste het goedkoopste, want als wij hier mede een contract aangaan zal dit de gemeente kosten f99.18, met de zekerheid dat hier nog wel reductie op zal worden gegeven, zoodat burg. en weth. het aandurven dit voorstel te doen. Na nog eenige inlichtingen welke door den voorzitter worden gegeven wordt met alg. stemmen dit voorstel aangenomen en zal het contract in gaan 1 Januari 1938. Burgem. en weth. bieden aan de gemeentebegrooting voor 1939 in ontvangen uitgaaf op f 107.420,71 met een post van onvoorzien van f 1090,83 voor de gewone dienst en de kapitaaldienst in ontvang op f254,42 en uitgaaf op nihil. De heer Bout zegt hier wordt gesproken van een post voor onvoor zien maar dit gebeurt nooit bij de werkloozen en deze hebben toch ook wel eens onvoorziene uitgaven. De voorzitter antwoordt dat dit wel zoo is, want er staat voor bij zondere gevallen kunnen burg. en weth. een andere norm vaststellen. De begrooting van het woningbe drijf wordt aangeboden in baten en lasten op f 10050, waarin begrepen is een uitkeering van de gemeente van 11536.28 voor de gewone dienst en de kapitaaldienst in ontvang en uitgaaf op f12.039,96. De begrooting van het alg. weezenarmbestuur in ontvang en uitgaaf op fll.903,355 waaronder een bijdrage van de ge meente van f2000. De voorzitter stelt voor deze te behandelen in een commissieverga dering. De heer Nelisse zou deze liever dadelijk in de openbare vergadering willen behandelen. De voorzitter raadt dit af. De heer op den Brouw is er voor om de begrooting thuis te ontvangen De voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is. Besloten wordt om de begrooling te behandelen in een commissiever gadering op Dinsdag 25 October a.s. des middags 2 uur en om 4 uur in de openbare vergadering. De voorzitter zegt dat er een ver gadering is geweest te Middelburg van burgemeesters en hoofden van dienst van de luchtbescherming uit geheel Zeeland, teneinde deze zaak te bespreken en de luchtbescherming is naast een moreele plicht ook een wettelijke plicht geworden, zoodat de bevolking onder dwang gebracht kan worden om mee te helpen tot het welslagen van een oefening. Spr. hoopt dat het voor ons land alleen maar beperkt zal blijven tot oefe ningen, maar gezien de toestand van verleden week en het had maar weinig gescheeld of de luchtbescher ming was een droeve werkelijkl geworden Spr. gelooft ook niet er één goed Nederlander is, die goede luchtbescherming niet waardeeren. Thans wordt er dooi regeering op aangedrongen maatregelen te gaan nemen en zal kosten met zich mee brengen nu vragen burg. en weth. reeds de begrooting voor 1938 een van f 50 te brengen. De draagkracht van de gemee laat niet toe veel aan te scha maar het is toch goed aan te scl fen wat het noodzakelijkst nood en dat is in de eerste plaats sirene, om de bevolking te w schuwen dat er luchtgevaar is. Op de begrooting voor 1939 is post gebracht van f 100. Wij zouden dit voorstel niet di i als wij niet overtuigd waren dat in onze gemeente iets moet won gedaan en dit is niet alleen uit moreel oogpunt, maar de wet het ons op. Verkouden - drieperic Terslond Dampo inwrijven en inademe Dit voorkomterger en U bent spoedig bet Pot 50 ct. Doos 30 Bij Apoth. en Drogish tf Wij moeton toch ook onze ven woording dragen tegenover de lj gerbevolking. Spr. gelooft dat als er maar persoon werd gered door middel de luchtbescherming onze die geslaagd mag zijn. De heer Bout gelooft dat men niet veel mee opschiet, want r heeft geen schuilplaatsen. De voorzitter meent dat sch plaatsen een zeer moeilijk punt en ook kest dit veel geld en dat er niet. Met alg. st. wordt het vi aangenomen. Bij de rondvraag wijst de h Hage op de slechte palen van radiodistributie en vraagt wie toezicht op heeft, want ze zijn z gevaarlijk. De voorzitter zal dit onderzoek De heer Bout vraagt of al bekf gemaakt is van het ophalen de vuilnis, want op sommige plaat! wordt het nog maar neergeworp De voorzitter zegt er reeds i Nelisse over gesproken te hebben wilde dit officieel I October in la gaan, maar door omstandighei fit is dit verhinderd geworden. Hij er echter zoo spoedig mogelijk n beginnen elk mensch door een t culaire er mee in kennis te steil De heer Bout informeert naar uitkeeringvoorkleine boeren. Volg spr. valt deze in den term en lnj toch uitgesloten. Dc voorzitter antwoordt dat steun nog wordt uitgekeerd volgi de circulaire van 1 Nov. 1937 i nadere circulaire is ernietgekom De heer op den Brouw vindt het niet goed gaat met het plaat! van het hok voor de kar van d vuilnisman. Er is besloten materi te geven voor een hok en nu wo het nog geteerd ook voor rekeni van de gemeente. De voorzitter antwoordt dat gemeente bruikbaar materiaal l geven en de totaalkosten moch bedragen f20 tot f30. Dit is nu gebeurd en verder m[ Nelisse overal zelf voor zorgen. De heer op den Brouw wijst nog op een paal die in de weg st: in een straat, zoodat de vuilnisn daar met zijn kar ook niet kan kom De voorzitter antwoordt dat voorzien zal worden. De heer op den Brouw zegt voorzitter heeft reeds een paar nu in deze vergadering naar voren bracht de gespannen toestand die geweest is en toch wilde hij vorige week een ongehuwde wei looze naar Duitschland uitleveren De voorzitter antwoordt dat geen uitleveren. Men stuurt toch c tonnen haring naar Rusland en land is door ons land nog wel 11 erkend en hoeveel baggermolens ga er niet naar toe en daar wordt ni van gezegd. Men moet maar ef vragen aan VVolfse, die werkt er nu is het toch niet onlogisch iema te zenden naar een plaats w werkgelegenheid is, dat is toch e gezond standpunt beter dan zijn nemen ten koste van de gemeensch Men heeft toch ook de mogelijkhi zijn bezwaren in te dienen bij J minister. De heer op den Brouw meent men hem dan toch niet uit de ste behoeft te sluiten. De voorzitter merkt op dat steun gesloten is en voor de wei verschaffing moet eerst de ka: opgestuurd worden naar den Inspi "g, teur en dat is gebeurd, maar er nog geen antwoord gekomen. j 'Hl iee al Ier isl hi tk; r I S ir josl lek n ibe lo en n: ot en kei en iru uil iva vri )e pi; J, OM 180

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 2