AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ji Koop eerst een andere tandpasta ijdag 14 October 1938. No. 41 Zes en vijftigste jaargang open onze loniën gevaar Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 CRÈME «T THOOLSCHE COURANT Jtt'1 ph is per kw ar taai NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN regels 75 et.; iedere regel ag. Prijs per kwartaal ^0met Geïllustreerd lagsblad f 1,375, franco post ƒ1,05 15 cent kosten. meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ieder een eigen ministerie. Tsjecho- slowakije is thans een federatieve staat. Praag is nog slechts competent voor algemeene aangelegheden als de buitenlandsche politiek, de defensie, enz. De onderhandelingen met de Hongaren. Nu Slowakije autonomie heelt ge kregen, zijn het ook de Slowaken, die met de Hongaren over een ge- biedsalstand aan het duizendjarige rijk van den Heiligen Stefanus onder handelen. Dat deze onderhandelingen een zeer vlot verloop hebben, kan niet worden gezegd en dat is geens zins de schuld van de Slovaken. De Hogaren toch stellen, daarbij gesteund door de Polen, overdreven zware eischen. De kwestie is, dat Polen en Honga ren een gemeenschappelijke grens willen hebben, waarschijnlijk om een dam tegen de Sovjetunie op te werpen. Derhalve wenscht men, dat ook het door de fioethenen bewoonde, gebied bij Hongarije zal worden ge voegd. De Itoethenen, die voor den PUBLICATIEN g' br; BURGEMEESTER van Tholen, -.1 p Zaterdag den 15 October 1938, middags te 12 uur, ten Gemeente- s aldaar 10 47963 EEN HOOP COMPOST iele verkoopen. lichtingen hij den Gemeente- '5, vmeester. Z( nt Gevonden voorwerpen g geld. Idi uoentje .els. iebureau Tholen. ik f en Fransch spreekwoord zegt: nme averti en vaut deux", „Hij gewaarschuwd is, kan op zijn e zijnDe kleinere mogend- n hebben ongetwijfeld uit de urtenissen van de laatste weken ijze les kunnen trekken, dat de te mogendheden er niet afkeerig zijn, om riemen te snijden van rmans leer, wanneer dit in hun m te pas koml. In den legel ït men daarmede tot het beslis- eoogenblik; en dan blijft de nde partij weinig anders over, zich er met een bloedend en 'h'Jikend hart bij neer te leggen. 8 ij mogen er dus wel dankbaar men zich zijn, dat men zich ditmaal, chien in een onbewaakt oogen- heeft laten ontvallen, dat er in nabije toekomst over kolonies vorden „gepraat". En nu verkeert irland dat ook bij de confe- ie aanwezig zou zijn in de ie, dat het de eenige kleinere mdheid is, die zich verheugt in groot en rijk koloniaal bezit, het wonder, dal wij ons afvragen ons land op die conferentie te n heeft? Nederland heeft niels, enaamd niets te maken met de niale kwesties van andere mo- QP heden Wij hebben geen enkel liil op dat gebied, met niemand, ij hebben er geen onderdrukte lerheden. Wij hebben nooit den ich te kennen gegeven, aisland illen doen van ook maar één tanten meter van het gebied, 'over, in welk werelddeel dan de Nederlandsche driekleur )ert integendeel ij hebben dan ook het recht, af te vragen waaraan wij de rscheiding te danken hebben, wij mede plaats zullen mogen en aan een conferentietafel, waar liets te maken hebben. Wil men nd doen van de mandaatgebie- Wij hebben er geen bezwaar maar als men daarvoor bij- omt, zal naar onze meening niet len gevraagd, evenmin als wan- meu onder elkaar de Sahara of loordpoolgebieden wil verdeelen. il zon men onze meening vragen, zullen wij ons er liever buiten len. ouwens, al deze mogelijkheden wel uitgesloten. Het is overdui- k, dat de vriendelijke uit- ing om deel te nemen aan dergelijke conferentie niet anders ïkking kan hebben dan op een chtenwisseling, waarbij ons eigen niaal gebied ter sprake zal wor- gebracht; en dat geeft ons een Ier aangenaam gevoel, t is reeds lang geleden, doch en ais Ceylon, Mauritius en de Goede Hoop hebben bij ons onaangename herinneringen ergelaten aan den grijpgragen Buil. Het wekt een stil ver tien, dat Engeland misschien zal g, iten koloniale aspiraties te be igen ten koste van derden in wellicht van Nederland. SIK >ha en liefst de duurste die er is en probeer daarna Ivorol (volgens Nieuw recept). Dan neemt U waar hoe Ivoroi in reinigend-, witmakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft. -12 47902 Dat Duitschland daarop zou aan sturen is minder waarschijnlijk immers, de Duitsche regeering heeft steeds verklaard, dat 'het haar bij den eisch tot teruggave van Duitsch- lands vroegere kolonies alleen te doen is om een kwestie van eer en van rechtsherstel. Zij wil de kolonies terug hebben, welke Duitschland ontnomen zijn. Deze aanspraak van Duitschland zou krachteloos worden, indien het zich inliet met eventueele Engelsche plannen, als hierboven aangestipt. Het Duitsche standpunt is, dat „liet mandatenstelsel berustte op veronderstellingen, welke onjuist waren en thans eerst goed blijken, onjuist te zijn. Duitschland moet dus in zijn rechtmatig eigendom worden hersteld en verlangt niets, „wat eersl weer onrechtmatig van derden zou moeten worden afgenomen". Dat laatste spreekt toch nogal vanzelf, zouden wij zoo zeggen. Het is natuurlijk niet mogelijk, om reeds hij voorbaat met juistheid te voorspellen, wat op deze conferentie zal worden behandeld doch het is wel mogelijk, om ons reeds bij voor baat krachtig te kanten tegen elke poging, welke daarbij zou kunnen worden gedaan om ons, in welken vorm dan ook, te bewegen tot afstand van een duimbreed van óns gebied, en elke mogendheid, welke daartoe neiging aan den dag mocht leggen, op ondubbelzinnige wijze te kennen te geven, dat wij de daartoe onder geen enkele voorwaarde voor te vinden zijn. Laten wij een goed gebruik maken van de omstandigheid, dat de groote mogendheden ons althans een wenk hebben gegeven en ons dus niet op het laatste oogenblik hun wil kunnen opleggen, zonder ons den tijd te geven om ons verweer gereed te maken. Het is zeer goed mogelijk, dat ons een zware strijd te wachten staat, nu wij hebben gezien, hoe weinig rekening wordt gehouden met de belangen der kleine statenen daarom is het goed, dat Nederland zijn zienswijze en zijn vasten wil, om te behouden wat het heefl, aan de wereld kenbaar maakt. Gelukkig is de nieuwe stelregel, dat macht boven recht gaat, nog niet verheven tot een universeele wet; en wij hebben dan ook het vaste vertrouwen, dat Ne derlands stem niet zal zijn de stem eens roependen in de woestijn, doch dat zij bij alle weidenkenden weer klank zal. vinden. Doch, dan moeten wij er ook niet mede wachten, tot het wellicht te laat is (Nadruk verboden) •T Verscherpte grensbewaking. Aan de Brabantsch-Belgische grens is de grenscontrole in den laatsten tijd zeer verscherpt. Dag en nacht wordt zoowel het binnenkomend als liet uitgaand verkeer met de uiterste nauwgezetheid gecontroleerd en op haar beurt wordt deze controle weer scherp geïnspecteerd. Een en ander bracht mede, dal de grensbrigades aanmerkelijk versterkt moesten wor den met personeel van dieper het land in gelegen brigades. Nu wil de N R. Grt. weten, dal het hier een proefneming van de regeering be treft, om te komen tot een scherpe territoriale afbakening van de taak der marechaussee en die der rijks politie. De marechaussee zou dan in de toekomst alleen in de grensstreken dienst doen en wel ten Zuiden van de spoorlijn Bergen op Zoom, Roosen daal, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Venlo en ten Oosten van de spoorlijn, Venlo, Nijmegen, Zutfen, Deventer, Zwolle, Assen, Groningen. Ten Noorden en ten Westen van deze lijnen zou dan de dienst, die thans door de marechaussee wordt verricht, worden overgenomen door de Rijks- veldwacht, die in de vrijkomende marechausseekazernes zou worden ondergebracht. Verschillende burge meesters moeten intusschen reeds tegen de voorgenomen maatregelen hebben geprotesteerd zij zijn meer gesteld op een marechaussee-brigade dan op de rijksveldwacht in hun gemeente. De graancommissie geïnstalleerd. In een land als het onze, waar de landbouw de voornaamste pijler van het volksbestaan is, komt aan de graanpoliliek, die een der belang rijkste onderdeelen der landbouw politiek uitmaakl, uiteraard een niet geringe beteekenis toe. Niet alleen van landbouwtechnischen, doch voor al ook van economische zijde moet het vraagstuk der door ons land te voeren graanpolitiek worden be schouwd. Voor de bestudeering van dit alles zins belangrijke vraagstuk heeft de minister van Economische Zaken een commissie van onderzoek in het leven geroepen, welke onder voorzitter schap van ir. S. L. Louwes staat en Dinsdagmiddag door den minister werd geïnstalleerd. Naast haar taak, de meest wenschelijke richtlijnen voor den Nederlandschen graanbouw aan te geven zal de commissie zich tevens hebben bezig te houden met de vraag, of de regeeringssteun aan den graanbouw afgewenteld moet worden op den consument, resp. den handel of de verwerkende industriën. De saneering in de boomkweekerij. Ook op ander gebied kan de over heidsbemoeiing nog niet gemist wor den integendeel, telkens weer moeten nieuwe bedrijfsgroepen hierin worden betrokken. Toch streeft de regeering er ander zijds ook naar, haar bemoeiingen waar mogelijk te beperken of geheel te staken. Zoo zal thans een uit '12 leden beslaande commissie uit de boomkweekerswereld worden inge steld. die zal hebben te onderzoeken, of en in hoeverre de saneering in de boomkweekerij door de kweekers zelf kan worden ter hand genomen. De tot dusverre aan deze bedrijfs groep verstrekte hulp bestond in een vier jaar geleden verstrekt crediet van 3.5 millioen gulden, waarvan inmiddels nog geen millioen is ge bruikt; verder in het registreeren van de beteelde oppervlakten, het verstrekken van teeltvergunningen en het opkoopen van het kweek- overschot. Deze laatste maatregel viel echter niet in goede aarde, want de regeering schonk deze opgekochte planten aan gemeentebesturen en officieeie in stellingen en de kweekers zagen hierin een vermindering van hun afzet gebied. De afsluitdijk versterkt. De hevige Zuiderstorm, die begin der vorige week in geheel West- Europa min ol meer ernstige schade heelt aangericht, heeft aan het licht gebracht, dat de afsluitdijk van het ljselmeer nog niet onder alle om standigheden aan zijn doel beant woordt. Meende men aanvankelijk, dat defensiemaatregelen den abnormaal hoogen waterstand en daarmede de gevaarlijke bedreiging van den dijk aan de Zuidzijde ten gevolge hadden gehad, thans blijkt dit niet de oorzaak van de aangerichte vernieling te zijn geweest. Dat de dijk zoo zwaar be schadigd is, moet worden verklaard uit de omstandigheid, dat de storm ditmaal uit liet Zuiden kwam, terwijl hij gewoonlijk in het Zuidwesten opkomt en dan naar het Noordwesten draait. Nu stond daardoor de geweldige windkracht pal op den dijk, zoodat de watermassa's van het meer er met ongekende hevigheid legen gebeukt werden. In de ongeveer tien jaar, dat de dijk nu bestaat, is dit nog nooit eerder voorgekomen. Op een dergelijken aanval blijkt de dijk nog niet berekend te zijn, waarom hij dan ook op verschillende plaatsen aan de Zuidzijde, vooral wat de steen- glooiing betreft, zal worden versterkt. Reorganisatie bij de Spoorwegen. De aanstelling van een driehoofdige directie bij de Nederlandsche Spoor wegen blijkt liet begin te zijn geweest van een ingrijpende reorganisatie. Eenerzijds zal worden gestreefd naar nog grooter efficiency in den dienst dan thans reeds het geval is, docli anderzijds staan tal van belangrijke bezuinigingen op het programma. Deze bezuinigingen zullen naar ver luidt in hoofdzaak worden verkregen door samenvoeging van verschillende diensten, die thans nog zelfstandig werken, hetgeen ontslag van ver schillende hoogere en lagere ambte naren tengevolge zal hebben. Hoe onaangenaam dit voor de betrokkenen ook moge zijn, de blijvend ongunstige uitkomsten van de exploitaiie der spoorwegen schijnen het onvermijde lijk te maken, dat het bezuinigingsmes in de wonde wordt gezet. Niet langer worden de voorpagina's der bladen slechts ingenomen door het buitenlandsche nieuws de meest in het oog loopende plaatsen worden weer ingeruimd aan de belangrijkste binnenlandsche berichten. Dat bewijst dat de rust in Europa thans weer ten volle is teruggekeerd en dat zelfs de meeningsverschillen tusschen Tsjechoslowakije, de Hongaren en de Polen de gemoederen niet meer ver mogen op te winden. Snel is de liquidatie van het Tsjeschische probleem in haar werk gegaan. Nadat de vier daarvoor bij het accoord van Mtinchen aangege ven zones op ordelijke wijze door de Duilscbers waren bezet en Polen in het bezit is gesteld van het gebied van Tesjen, heeit de internationale commissie te Berlijn nog een vijfde zone aan de Duitsehers toegewezen. Deze omvat zoo ongeveer alle gebieds- deelen van Tsjechoslovakije met een Duitsche bevolking van meer dan 51% Een plebisciet zal dan ook nog slechts in betrekkelijk kleine districten moe ten worden gehouden, ja, men vraagt zich zelfs af, of een volkstemming eigenlijk nog wel noodig is. Het gaat hierbij voornamelijk om de z.g. taal eilanden, die door overwegend Tsjechisch gebied omsloten zijn. Het antwoord op de vraag, of in deze gebieden nog een referendum moet worden gehouden, zal waarschijnlijk worden gegeven door Hitier, die op oogenblik een welverdiende rust te Berchtesgedaden geniet. Gelijkheid voor Tsjechen, Slowaken en Roethenen. In Praag is men na de vorming van een nieuwe regeering en het aftreden van president Benesj met bekwamen spoed er toe overgegaan de geschillende met de Slowaken en de Roethenen te regelen. Aan beide volken is gelijkheid met de Tsjechen verleend en drie volken hebben thans een weldaad tsnnr ÜW hu'd Doos20ct wereldoorlog met de Hongaarsche heerschappij weinig prettige erva ringen hebben opgedaan, voelen daar niets voor en geven de voorkeur aan de zoojuist verkregen autonomie in het Tsjechoslovaaksche staatsverband. Overigens heeft Londen reeds te Warschau laten weten, dat het een eisch naar een gemeenschappelijk PoolschHongaarsche grens niet steunen zal en wat wellicht nog be langrijker is, ook Berlijn verzet zich daartegen in de Duitsche hoofdstad zegt men er den nadruk op, dat inderdaad aan de volken hel zelfbe schikkingsrecht rnoet worden gegeven, maar dat daarop de PoolschHon gaarsche eisch niet berust. Deze loch is geheel gebaseerd op machtsover wegingen. Zonder sleun tan Londen en Ber lijn hebben de Polen en Hongaren weinig kans hun plannen ie ver wezenlijken en men mag dan oqk aannemen, dat KarpathenRusland voor Tsjekhoslovakije behouden zal blijven. De Spaansche kwestie. Onmiddellijk na het accoord van München hebben Londen en Rome een poging ondernomen om ook het Spaansche vraagstuk te regelen. Onderhandelingen tusschen Graaf Ciano en Lo.d Perth, den Brilschen ambassadeur te Rome, zijn daartoe gevoerd. Het is nog niet hekend, of men reeds ten voile tot een bevredi gend resnllaat is gekomen, maar zeker is wel, dat men reeds een Hinken stap in de goede riching heef gedaan. Een groot deel vanFranco's. Italiaansche vrijwilligers gaat naar huis en aangezien ook de republi keinen de buitenlandsche vrijwilligers wegzenden, mag men aannemen, dat de Spaansche burgeroorlog langza merhand gaat worden, wat hij liad moeten zijn, namelijk een zuiver binnenlandsche Spaansche kwestie.- Een tweede vraag is of na de terugtrekking van de buitenlandsche vrijwilligers een bemiddeling tusschen de beide strijdende partijen in Spanje mogelijk zal zijn. Engeland zou deze gaarne zien, maar anderzijds is be kend, dat Mussolini nog steeds de algemeene overwinning van Franco wenscht. Intusschen heeft Rome waarschijn lijk meer belang hij een spoedig van kracht worden van het bekende BritschItaliaansche accoord dan Londen, zoodat de Italianen wellicht bereid zijn op dit tweede punt nog water in hun wijn te doen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1