Bruggetjes DE PRINS AKKERTJE der Geïllustreerde bladen stelt ter beschikking ee Koningin Jubileumnummer ter gelegenheid va het veertigjarig jubileum van H. JV1. de Koningii Prijs in gewone uitvoering 15 cent. Prijs op kunstdruk 35 een B e st e 11 spoedig bij FIRMA J. M. C. POT - Boehandel - THOLEF Feest- artikelen Verkooping te Poortvliet. Een bril...? REISGIDS CEMEHcd Nutsspaarbank. Verkooping te Tholen. Tandheelk. lnr. ENGELMAN E--3E-3E-3E-3E-3 te bekomen. JOH. BEUKELAAR, Zie etalage. 12 47823 N.V. COBONAE W. BESLING het hotel en café de Gouden Leeuw Verkiezing voor een lid van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Westelijk Noordbrabant, Breda. Bestellingen Familiedrukwerk Trouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven P. C. LINDHOUT Bestellingen op Familiedrukwerk T rouwkaarten Geboortekaa en Rouwbrieven W. A. Per autobus B. B. A. der Ned- Spoorweg ZOMERDIENST PRIJS 40 CENT Firma J. M. C. PC Verzendt (Jwe goederen per spoi Sneller en goedkooper dan Postpakket^ l;d Heden overleed in liet Wilhelminagasthuis te Am sterdam, zacht en kalm na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde Dochter, Zusier en Kleinkind J0H4NNA LIENTJE, in den jeugdigen leeftijd van 22jaar en 10 maanden. C. M. RIDDERHOF. M. J. RIDDERHOF van Diere. DIEN. 24 47804 Wed. A. VAN DIERE. Oud-Vosserneer, 23 Augustus 1938. Vanaf Maandag 29 dezer wordt voor de Jeugdafdeeling zitting gehouden van 5 tot 5.30 uur. Iedere week bestaat voor de kinderen gelegenheid tot aan sluiting. 10 47819 Mede namens de familie betuigen ondergetekenden hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van hun 55 jarig huwelijksfeest ontvangen. 47813 P. DE HEER '11 en echtgenote Tholen, 26 Aug. 1938. Voor de vele blijken van be langstelling beloond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot en overgrootmoeder MAAT1E DEN ENGELSMAN, Weduwe van C. M. Baaij, betuigt ondergeteekende, mede namens de familie zijn harte lijken dank. Een bizonder woord van dank aan dr. P. J. Duinker en zuster Viergever voor de liefdevolle verzorging bewezen tijdens haar ziekte. 21 47802 HENDRIK BAAIJ. Tholen, 26 Augustus 1938. De Deurwaarder M. G. van Elsiickei zal op Zaterdag 3 September 1938, des namiddags 2 uur (zomer tijd) voor het sterfhuis van Mej. de weduwe C. M. BAAIJ, Bebouwdendam 29 om contant geld publiek verkoopen MEUBELEN EN HUISRAAD, als: 2 bedden met toebehooren,tafels, stoelen, Singernaaimachine en wat verder zal worden geveild en daarna voor het huis van den heer M. LABAN, Dalem schestraat, MEUBELEN en WIN KELGOEDEREN, eikenhouten ka binet, chiffonnière, linnenkast secretaire, tafels, stoelen en wat verder zal worden geveild 30 47818 Gevestigd 1872, Rotterdam. Spreekuren BERGEN OP ZOOM, Station straat 42a, Tel. 728, Donderdags van 10—4 uur. Te GOES acob Valckestraat 15 t.o. de steenen brug, Maandags van 3.30—7 uur f45 geheel gebit; f25 boven- of ondergebit; kleine gebitjes f2 per tand (tandheelkundige behandeling inbegrepen). Alles onder langdurige garantie. Inlichtingen kosteloos. 20 46969 Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen vaD Dr. Wilmar Schwabe Het beste adres 15 47809 Gediplomeerd Opticien Drogisterij „Het Groene Kruis" Fortuinstraat 12 - Telefoon 91 BERGEN OP ZOOM Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, krachtens artikel 1223 B. W. op Donderdag 1 September 1938, bij inzet 's namiddags 3 uur en bij toewijzing 's avonds 7 uur, (telkens zomertijd) in na te melden hotel en café in het openbaar verkoopen te Poortvliet, bestaande uit huis met schuur en erf, groot 4 aren 65 centiaren, toebehoorende ann en bewoond door den heer P; J. GEENE. 31 47784 In 2 koopen en in massa, fe aanvaarden 1 October 1938. 0p Dinsdag 13 September 1938 zal de verkiezing plaatshebben ter vervulling vanéén plaatsin de afdeeling Kleinbedrijf der Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Westelijk Noord brabant. Gandidaten kunnen op dien dag tusschen 9 uur v.m. en 4 uur n.m. worden opgegeven op het Bureau der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant, Julianalaan No. 1 te Breda. 47812 De voorzitter van het 30 hoofdstembureau, t Ir. A. F. J. BEUKERS. op worden aangenomen door onzen agent te Oud-Vossemeer den heer MOLENSTRAAT worden aangenomen door onzen agent te Poortvliet den heer ISTA TH0LEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v. Abonnement onbeperkt aantal rillen 'f5.70 Maandkaarten 6 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 6 ritten per week v.v. per maand f3.75 NIEUWE SNELLE VERBINDING BERGEN OP ZOOM—ANTWERPEN Aankomst Victorieplaals nabij Gentraalstation. B. op Zoom Antwerpen 95 cent retour. BOEKHANDEL - THOL Fa. AUG. VAN DIJK-Pe MARMERENSchoorsteenmanl Speciale aanbieding van een z groote partij Schoorsteenmanl in prijzen van 20 30 Quld geheel compleet, zeer mooie t dellen, diverse afmetingen marmer sootten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJN STATIONSTRAA1 BERGEN OP ZOI ilel stationTholen B.B A. slaat in rechtstreeksche verbinding alle stations der Nederiandsche Spoorwegen, men betaalt all zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets de spoorvraeht van of naar Tholen. Een spoorzending tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, k tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen v plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, won verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstre Agentschap B.B.A gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 per 20 ivoorden 35 t iedere 2 woorden n 5 cent, uitsluitend ie vooruitbetaling. Neem dadelijk en wèg is Uw kiespijn, dank zij de bijzondere samenstelling die dadelijk élke pijn verdrijft! Wei ger namaak. Lel op hel AKKER-merk. Per koker van 13 stuks - 12 stuivers. Per doos van 2 stuks - 2 stuivers. GARANTIE Voorde a.s. feestdagen Oranjelikeur, Oranje bonbons en Koekjes. Fijne soorten limo nades, Sigaren en sigaretten in ruime sorteering. B. S. NelisseSchot Tholen. 47823 Haarscherpe foto's met een Agfa box camera van f 2,65. Grijpt deze kans. Smalfilm en fotohan- del. W. Cornelisse. 47820 Tholen Te koop GoedgekeurdeJuliana Zaaitarwe Ie nabouw a f J 1,25 per 100 kg. Jac. Boonman Dandb. Oud-Vosmeer. 47800 Voorradig verschillende merken sigaren, sigaretten en tabak, Parfimeriën, tandpasta. in petten een ruime sorteering. Ghr. de Korte, Stoofstraat, Tholen. 47822 Prima lamsvleesch 3 pond voor 90 ct. probeert onze fijne gekookte ham 20 ct. Fijn rookvleesch 20 ct per ons 47811 Meerman Brugstraat Te koop 3 kalfvaarzen en 1 kalfkoe. J. Braai Oudeland Tholen. 47816 Te koop 2000 rogge stroo met vlegel gedorscl M. Kievit A 47810 Oud-Vosm 'oor prima rijwif <-naar het «Klei aakje» Zie etal: S. J. Schot—Q 47807 Tho Te koop of te hi een best Rijzadel i Singel bij A. K: Zadel mak 47814 Poort' Voor schoenrepara naar D. Geuze, steeds rubherlaai voorradig tegen lijke prijs. Poortv Paleizen in de bloemen. De Nederiandsche tuinders, ver- eenigd in de 74 afdeeiingen tellende Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, zullen de Koningin ter gelegenheid van Haar 40-jarig regee- ringsjubiieuni een hulde aanbieden in den vorm van een bloemenversiering van het Paleis Noordeinde. liet ontwerp voorziet, overeen komstig den speciaie vvansch van II. M.in een eenvoudigen looi. Slrakke lijnen zullen het geheel ka rakteriseeren De versiering zal zoodanig worden aangebracht, dat de bouwstijl van liet Paleis duidelijk zichtbaar blijft. De zijgalerijen zullen echter worden herschapen in een bloemenhof, waar door het zal lijken alsof het witte Paleis daarop rust. Indirecte ver- vchting zal 's avonds het Koninklijke ierblijf in zonneluister hullen en de gansche versiering op haar voor- deeligst doen uitkomen. Behalve deze hulde zal ook de Aulsmeersche Tuinbouwbond een bloemenhulde aanbieden. Deze kwee kersorganisatie zal H. M. een eer betoon met bloemen in het Paleis op den Dam brengen. Jacht door een torpedo getroffen. Nabij Portsmouth is eergister een 45 ton metend jacht door een torpedo getroffen, zoodat het begon te zinken. Niemand aan boord werd gewond en het schip kon nog op het laatste oogenblik de haven van Gosport binnen gebracht worden. De kapitein van 't jacht deelde mede, dat na de ontploffing van de torpedo een vliegtuig boven het jacht is gezien, doch men kan niet zeggen, of de torpedo afkomstig was van liet vliegtuig ol van een onderzeeër. DeBritscheadmiraliteit heeltalsnog verklSard nog geen mededeeling te kunnen verstrekken, aangezien nog geen officieel rapport was ont vangen. Watervliegtuig der marine verbrand. Een watervliegtuig van het Vlieg kamp De Mok, op Texel, lag met op volle toeren draaienden motor gereed om op te stijgen, toen de piloot zich plotseling door hoog oplaaiende vlam men bedreigd zag. Hij dook onmid dellijk te water. Met een paar forsche slagen wist hij zich spoedig weer op het droge te helpen, waardoor hij met den schrik en een nat pak vrij kwam. Het vliegtuig was inmiddels een gewillige prooi van het vuur ge worden. Toch slaagden eenige man schappen er ten slotte in het toestel met behulp van brandbluschapparaten voor een gedeelte te behouden. In de onmiddellijke nabijheid van het brandende vliegtuig lagen nog ver scheidene andere toestellen terwijl zich niet ver van deze plaats de benzine-opslagplaats bevond. De brand is uitgebroken door het overspringen van vouken uit een vlampijp welke vonken in aanraking zijn gekomen met ep het water drijvende olie en benzine. VERKLARING VAN OVERLIJDEN AFGEGEVEN. Zonder tevoren lijkschouwing te hebben verricht. De Almelosche arts De G. is door den kantonrechter aldaar veroordeeld tot een geldboete van f150, subs. 150 Jagen- hechtenis, omdat hij een verklaring van overlijden had afge geven, zonder vooraf tot persoonlijke lijkschouwing te zijn overgegaan. Deze verklaring betrof het kindje van een woonwagenbewoner, die in gezelschap van een kameraad den dokter kennis had gegeven van het overlijden, waarop de arts, zonder zich persoonlijk te overtuigen, de verklaring afgaf De kennis had dit zoo grievend geacht, cat hij van het voorval aangifte bij de marechaussee deed. Een wandelaar, die anderhalf millioen ontdekte. De Parijzenaar Marius Bourcy wan delde wat in het bekende Bois de Vincennes, toen hij een aulo zag aankomen, die op den hoek van een laan stopte. Er stapten twee mai |e uit, die eeu kreupelboschje bin drongen. Zij verschenen spoedig en de auto vertrok. De wande nieuwsgierig geworden, besloot te gaan kijken en ontdekte ii holte van een boom een groot met papier omwikkeld. Toen hij open maakte, vond hij een stapel obligaties en aandeelen op naam stonden. De eerlijke vil haastte zich naar het polilie-com sariaal en deponeerde daar zijn vo Zooals verwacht werd, bleel anderhalf millioen van diefstal af 1 stjg te zijn. Er was in den nacht 9 op 10 Augustus te Parijs i broken in het appartement iemand, die met vacantie was. was gewaarschuwd, doch had vacantie verder voortgezet, ot hij zich niet erg bezorgd ma daar de aandeelen op naam stol Toch vond hij het niet onaa r|j naam, zijn fortuin weer teruf hebben. De vinder zal wel belt jg! worden. j.|, T( ki ir t ei lr l lr ta D:

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 4