B Gaat Ge Trouwen BRUGSTRAAT 28 De laatste vacantiedag püblicatTen 'likte heerscht, oen maximumsne-' D (j van 12 km. per uur zullen nnen vaststellen. Overigens zullen ;elen omtrent maximumsnelheid chts getroffen kunnen worden door centrale overheid bij algemeene alregel van bestuur, waarmede een uniforme regeling verkregen rdt en aan de enorme verschei- iheid en willekeur, waaraan geen a' ;omobilist een |tonw eemaakt w< tknoopen, een einde komt. )e bedoeling is, dat voortaan voor geheele land in bebouwde kom- 11 dezelfde maximumsnelheid zal 1 den (naar men weet zal die ver- odelijk worden vastgesteld op km. per uur); bebouwde kommen len worden vastgeeteld door Ged. ten. )e bestuurder van een motorrijtuig, onder vigeur van de nieuwe een motorrijtuig bestuurt, terwijl onder zoodanige invloed van alco- verkeert, dat hij geacht moet rden zijn motorrijtuig niet naar dfiooren te bestureu, moet. wanneer leesverhaal tegen hem wordt op naakt, zijn rijbewijs aan den ver- isaut overhandigen. ac|)at wordt dan gelijk met het cesbaai opgezonden naar den be- roflenden ambtenaar van het O.M., het onder zich kan houden tot rechterlijke uitspraak van kracht ieworden. Daarmede wordt dus dronken autobestuurder onmid- iijk van de weg verwijderd. e"ferder geeft de wet de bevoegd- het opleggen van veel strengere zfclïen voor rijders die door roeke- lé sheid een ongeluk veroorzaken, n ta Vliegtuig landt midden in Berlijn. n ev lu aa t v oli hl id da oo o ;te laandag kreeg een militair vlieg- boven Berlijn motorpech. Daar onmogelijk bleek het toestel in vlucht den rand der stad te doen eiken, besloot de piloot hetvlieg- voorzichlig op den Alexander- lz neer te zetten, in de hoop, dat menigte op straat het toestel zou aankomen en tijdig op zij zou inen springen. Jezien de geringe oppervlakte van plein voerde het vliegtuig een fecte noodlanding uit, doch op harde plaveisel gelukte het niet toestel tijdig tot stilstand te ngen. Een der vleugels schoof r een winkelruit en de botsing i zoo hevig, dat drie mannen e i ie vrouwen in den winkel, die rheen op het laatste oogenblik lucht waren, op slag gedood •den. Ook twee voorbijgangers 'den met doodelijke verwondingen :enomen. )e piloot en de waarnemer, die het vliegtuig waren gezeten, kwa- n met den schrik vrij. Kinderlijkjes gevonden. isi Voorbijgangers zagen in de Korner, ihe er Buren een gonjezak drijven, iruit een armpje van een kind len stelde onmiddellijk de politie kennis, deze haalde de zak uit rei water en kwam tot de gruwelijke te dekking, dat zich in den zak een geboren tweeling bevond, beiden ju|isjes. )e lijkjes zijn naar het lijkenhuisje Buren overgebracht. De politie ïoftft de zaak in onderzoek, ft lij réi ii ia uk Studentenhulde aan de Koningin. lit de gezamenlijke studenlen- psen aan Nederlandsche hooge- olen heeft zich een comité ormd met het doel H. M. de lingin ter gelegenheid van Haar eeringsjubileum namens de Neder- dsche studenten een geschenk te bieden. Vaarschijnlijk zal dit geschenk taan uit een glas in-lood-raam, zal worden geplaatst in het tinklijk Paleis op den Dam te isterdam. Het zou verder in de 'gi oeling liggen, dit geschenk in '(el itember voorloopig in teekening voorzien van een oorkonde aan M. ter h nd te stellen. levensonderhoud dalen weer. let index-cijfer der kosten van het ensonderhoud, volgens opgave van gemeentelijk bureau van statistiek, Amsterdam, bedraagt voor arbei- 'sgezinnen, berekend op de basis 't peil der prijzen vóór den 'log 100, in Juli 1928 138.7 tegen 1.4 in Juni jl. en 132 0 in Sept. 18, de maand der devaluatie. Van li 1938 is dus een daling ingetre- p-'r met 1.2 pCt. Van Sept. 1936 op i 1938 vertoont het index-cijfer i stijging met 5 1 pCt. foor de voeding alleen is de daling loter dan voor het geheele budget, bedraagt 3.4 pCt. en is het gevolg sterke prijsvermindering, onder vloed van het seizoen, van aard- ui zu nepten ec rij| e an rai Je irs tw iol n appelen, groenten en fruit. Daarnaast is nog een verlaging te vermelden bij versch rundvleesch, doch deze laatste wordt zoo goed als geheel opgeheven door verhoogingen bij visch en eieren. Van het overige gedeelte van het budget zijn de meeste onderdeelen onveranderd gebleven. Joodsche voornamen. De Duitsche regeering heeft een verordening uitgevaardigd, waarin het dragen van voornamen door Joden wordt geregeld. Zij bepaalt, dat aan Joden die Duitsche onderdanen of statenloos zijn, in het vervolg nog slechts die voornamen gegeven mogen worden, welke in overeenstemming zijn met de richtsnoeren, die door den rijks minister van binnenlandsche zaken opgesteld zijn. Deze voorschriften behelzen slechts voornamen, die door het Duitsche volk als typisch Joodsch worden beschouwd. Joden, die een buitenlandsche nati onaliteit bezitten, vallen niet onder dit voorschrift. Voorzoover Joden op het oogenblik voornamen dragen, die niet opgenomen zijn in de voor schriften, moeten zij van 1 Januari 1939af een nieuwen veornaam hebben en wel mannelijke personen den voornaam Israël en vrouwelijke den voornaam Sara. Overtredingen zullen streng worden gestraft. Engelsch jacht na 36 uur rondzwalken behouden op Ameland binnengebracht. Schipper Bruin van Hollum heeft Zaterdag in de bocht bij Ballum een Engelsch jacht binnengebracht, waar van de bemanning uit drie personen bestond, die met hun vaartuig 36 uur hulpeloos op de Noordzee hadden rondgezwalkt. Het jacht is afkomstig uil Lowe- stoft en was via Terschelling naar Norderney gevaren. Op den terug tocht naar Engeland kreeg het schip moeilijkheden. De motor raakte de fect en roer en zeilen kregen ernstige averij. Schipper Bruin kreeg kennis van den nood, waarin het jacht verkeerde en ging er op af. Hij trof de be manning in uitgeputten toesland.aan en hij sleepte het vaartuig naar de bocht bij Ballum, waar het voorloopig ligplaats heeft genomen. Getracht zal worden de motor zooveel mogelijk te herstellen. Daarna zal 't jacht naar Harlingen worden gebracht om de overige schade te herstellen. De drie Engelschen willen per vliegtuig naar huu land terugkeeren. Kinderverlamming. In de gemeente Krimpen a. d. IJssel heeft zich een geval van kinderver lamming voorgedaan. Het patientje is naar het van Itersonziekenhuis te Gouda overgebracht. Het aantal ge vallen te Gouda bedraagt veertien. In enkele dagen tijds hebben zich te Boskoop vijf gevallen voorgedaan. De burgemeester heeft in overleg met den inspecteur der volksgezond heid bij wijze van voorzorgsmaat regel besloten de bewaarscholen en de twee laagste klassen der scholen voor gewoon lager onderwijs tot en met 3 September 1933 te sluiten. Tevens heeft de burgemeester aan de directie van het Noorder- en Zuiderbad het verzoek gericht geen kinderen, beneden den leeftijd van 13 jaren tot de baden toe te laten. De leeftijd der zieken bedraagt resp. 17, 6, 2,172 jaar en 8 maanden. Ergerlijke dierenmishandeling. Te Nieuweschoot heeft zich een ergerlijk geval van dierenmishande ling voorgedaan. Jongens ontdekten daar in een boschje een hond (bouvier), die men levend begraven had, alleen dé kop stak nog gedeeltelijk boven den grond uit. Deze jongens deelden hun ont dekking aan een landbouwer mede, die zich onmiddellijk met de politie in verbinding stelde. Direct begaf deze zich naar de plek waar de hond begraven was en toen men het beest, dat nog teekenen van leven gaf, had uitgegraven, bleek verder nog dat de dier.nbeul den hond bovendien een strop van staaldraad 0111 den hals had gedaan en deze aan een boomstronk had bevestigd, zoodat, wanneer het dier nog pogingen deed zich te bevrijden, de strop telkens toetrok. Het bleek voorts, dat de dader eerst getracht heeft den hond op te hangen, doch toen dat niet gelukte, heeft hij van een boerenknecht een schop geleend, onder voorwendsel dat hij zijn hond, die gestorven was, wilde begraven. De politie beeft den hond mede naar huis genomen en zoo goed ver zorgd, dat hij eenigszins is hersteld, zoodat men hem waarschijn ijk in het leven zal kunnen behouden. Hoewel een vaag signalement van den dader, die met ventielslang langs de huizen vent, bekend is, is het de politie nog niet gelukt hem aan te houden. Er met duizend gulden van door. Een 21-jarig meisje heeft de politie uit drie plaatsen heel wat werk ge geven. Het is de huishoudster Johanna de J., die op 8 Augustus te Blaricnm duizend gulden stal len nadeele van een tuinarchitect bij wienzij inwoonde. Met al dit geld is het meisje toen gevlucht. De politie van Blaricum en die van Amsferdam zochten haar spoor en ten slotte werd zij te Krom menie gegrepen. Naar de Tel. thans nader over deze jeugdige dievegge verneemt, heeft zij voor den rechtercommissaris te Amsterdam een bekentenis afgelegd. Zij werd daarop in het tehuis van Hulp voor Onbehuisden onderge bracht, in afwachting van den dag dat zij voor de rechtbank zal moeten verschijnen. Maar ten tweeden male heeft zij daarop getracht zich door de vlucht aan de gerechtigheid te onttrekken. Nadat zij aan het personeel van H. v. O. had te kennen gegeven, dat zij vrij wilde zijn, keerde zij op 12 Augustus jl. niet op den voorge schreven lijd, tien uur des avonds, terug. Opnieuw kwam de politie van drie plaatsen in actie. Men zocht haar in haar vroegere woonplaats, te Blaricum, voorts bij haar grootmoeder te Krom menie en te Amsterdam. Haar sig nalement werd ten tweeden male over het geheele land1 verspreid (de juffrouw had zich van een deel van de f 1000 in nieuwe kleeren gestoken) en ook werden weer de Parijsche treinen afgezocht, uit vrees, dat zij voor Spanje zou zijn geronseld. Er waren namelijk aanwijzingen in die richting. Dagenlang duurden deze nasporin gen, doch het meisje slaagde er in haar spoor te verbergen. Woensdag morgen evenwel heeft de recherche haar ontdekt, in een woning aan de overzijde van het IJ, waar zij bij een kennisje onderdak gezocht had. Vermoedelijk zal men haar thans iets minder vrijheid van beweging schenkeu, opdat niet ten derden male politie ea justitie in actie behoeven te komen om haar op te sporen. Door trein overreden. De telegraafbeambte G. J. Hekkel- man uit Zutphen bemerkte toen hij gehurkt op de spoorlijn nabij het station te Velp zat, door het gedreun van een passeerenden trein uit Arn hem niet, dat ook de trein die om 14 u 25 te Velp aankomt, uit de richting Zutphen naderde. Hij werd door dezen trein gegrepen en op slag gedood. De wachter bij den spoorwegover gang in de Hoogstraat onder voor malig Gestel had de van hekken voor ziene hoornen bij het naderen van den trein EindhovenValkenswaard neergelaten, toen zich uit de wach tenden een kind losmaakte, dat erin slaagde zich door de spijlen van het hek te wringen, juist toen de trein passeerde. Het kind, het driejarig dochtertje van de familie van den Huevei uit de Hugo de Grootstraat, werd door de locomotief op zij ge worpen. Toen men het kind opnam, bleek het reeds overleden. Als pakket per vliegmachine. Een eigenaardig pakket is op het vliegveld Schiphol aangekomen. Uit het vliegtuig van de International Air Freight Company, welke maat schappij slechts vrachtgoed vervoert tusschen Croydon en Schiphol, kwam een groote doos te voorschijn, inhou dende een 30-jarigen Engelschman. Deze Londensche zakenman had een telegram ontvangen van zijn ver loofde, een actrice, die op het oogen blik in Nederland optreedt, om direct over te komen. Bij aankomst op het vliegveld Croydon bleek dat het toe stel volgeboekt was. De eenige kans om nog over te gaan, lag in het toestel van de International Air Freight company. Het vervoer van personen is aan deze maatschappij niet toegestaan. Edwards liet zich als postpakket aangeven, hij kreeg een label om zijn hals en werd in een doos verpakt. Een kwartje per kilogram bedroeg de vracht en de heer Edwarns betaalde een bedrag van f 13.50 voor zijn transport. BURGERLIJKE STAND. Gem. TIIOLEN van 19 t/m 25 Aug. 1938. Geen inschrijvingen. WEEKPRAATJE Willicht is het nog lang niet de laatste dag van de vacantie maar het is wel de laatste dag, dat wij op reis zijn, de laatste dag, dat men hetzij aan het strand, of ver weg in de bergen is. Over den laatsten vacantietijd lag een lichte schaduw. Merkbaar snelden de heerlijke dagen voorbij, meer en moer kwam het einde in zicht, de dag waarop wij huiswaarts moesten keeren. Het tellen van deze laatste dagen is tenslotte nu weer heel wat anders dan het tellen van de dagen totdat de vacantie zal beginnen. I11 die laatste vacantiedagen wil men alles nog eens ten volle genieten om met de mooiste herinneringen weer terug te gaan. Die laatste dagen worden meestal programmatisch af gewerkt. Hier is men nog niet geweest en dat moet men beslist nog zien. Maar alles is vervuld van de ge dachten aan huis en tegelijkertijd voelt men een heimelijke vreugde, dat men weidra weer zal zijn de vertrouwde omgeving, het eenigste plekje op aarde, waar men geheel zichzelve is. Vier, drie, twee dagen. De kinderen weten, dat zij over een paar dagen alweer op de schoolbanken zullen zitten en ook voor de volwassenen zal weer de dag beginnen, waarop het leven van alledag met zijn kleine zorgen en nooden weer gaat beginnen. En Willie rent bij de gedachte hieraan met reuzensprongen het duin naar het strand af. En wanneer hij goed en wel beneden is, zit hij in gedachten plotseling weer op de schoolbanken en weet, dat bij nu zijn opstel „Mijn mooiste vacanlie- herinnering" moet maken. Willie is het nog niet met zichzelve eens of hij het nu zal hebben over den stormachtigen zeiltocht of over het kleine hondje, dat een been kaapte... Maar dan eindelijk is de laatste vacantiedag aangebroken. Men gaal nog eenmaal alle lievelingsplekjes af, pakt de koffers en eet des middags zijn „galgenmaal". Daarna naar het station, langs de straatjes en wegen, die ons in enkele dagen reeds zoo vertrouwd zijn geworden. En tenslotte is het een troost, wanneer wij ons zelf verzekeren volgend jaar komen wij terug KERKNIEUWS. ZONDAG 28 AUGUSTUS 1938. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. Wolfensberger. Maandelijksche collecte voor de kerk. Ger. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. '10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 ds. Baaij. Voorm. Bed. H. Avondmaal. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur cand. J. van Sliedregt te Dinteloord. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur en 's avonds 7 uur ds. Berends te Amersfoort. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 uur de heer v. d. Linde te Oud-Beierland. Coll. evang. Heke lingen Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Balelaan en nam. 3 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en avonds 6.30 leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 30 de Bres en 's avonds 7 uurds. Bate laan. Oud Ger. Gem. voorm. 10 30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 30 en nam. 3 uur ds. v. Griethuijzen. Oud Ger. Gem. voorm. 10,30,nam. 3 én 's avonds 6.30 uur leeskerk. Maandag 29 Aug. 's avonds 0.30 ds. Stuivenberg te Benthuizen. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.3Q en nam. 3 uur ds. v. Eist. Coll. Ziekenfonds. Bed. H. Doop. Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Kerk voorm. 10.30, nam 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van THOLEN maken bekend, dat door de Staten der provincie Zeeland en die der provincie Noord- Brabant het volgende besluit is ge nomen De STATEN der provincie Zeeland en die der provincie Noord-Brabant overwegende, dat bij hun gemeen schappelijk besluit van 11/13 Juli 1933 met ingang van 10 October 1933 en voor den lijd van vijf jaren het tarief is vastgesteld voor de hef fingen van het verkeer over de brug van Tholen naar den Auvergnepolder; dat de termijn, waarvoor het thans van kracht zijnde tajief geldt, mits dien eindigt op 9 October 1938 BESLUITEN met bestendiging overigens van hel bestaande tarief voor den tijd van één jaar, ingaande 10 Octeber 1938, daarin voor dien lijd alsnog de vol de wijzigingen aan te brengen a. „Voor een motorrijtuig, be stemd voor vervoer van ten hoogste 6 personen ƒ0.25" b. „Vooreen auto-omnibus, trac tor, locomobiel, wegenwals of auto vrachtwagen met inbegrip van vracht wegende minder dan 2000 kg. 0.25 2000 kg. en meer, doch minder dan 5000 kg. 0.30 5000 kg. en meer, doch minder dan 10000 kg. Z'0.75 10000 kg. en meer ƒ1.50"; c. „Voor een rijwiel ƒ0.025" ver valt d. De woorden„zonder rijwiel en tegen 3.12S, recht gevende op 54 overgangen per maand met rijwiel" in de alinea „Voor ingezetenen der gemeenten op het eiland Tholen, die kunnen aantoonen in Noord-Brabant school te gaan of in loondienst arbeid aldaar te verrichten, worden abon nementen verrkrijgbaar gesteld voor den duur van een maand tegen ƒ2.50, recht gevende op 54 over gangen per maand zonder rijwiel en tegen f'3.125, recht gevende op 54 overgangen per maand met rijwiel" te schrappen. Middelburg, den 20n Juli '1938. De Staten van Zeeland, (get.) QUARLES VAN UFFORD, Voorzitter, (get.) TELLEGEN, Griffier, 's Ilerlogenbosch, den 28n Juli 1938. De Stalen van Noord-Brabant, (get.) VAN RIJCKEVORSEL, Voorzitter, (get.) VINCENT CLEERD1N, Griffier. Tholen, 24 Augustus 1938. 77 MARKTBERICHTEN THOLEN, 26 Augustus 1938. Roomboter fü.73per pond. Boereboter f 0.68 Eieren f 4.70 per '100. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Augustus Graden C. Zaterdag 20 17,3 Zondag 21 17,2 Maandag 22 17, Dinsdag 23 17, Woensdag 24 17,1 Donderdag 25 17,4 Vrijdag 26 18, VERHUISD van Wal 1 naar D. EVERAERS, Kolenhandel. 47824 5 47808 15 Uw vacantie opnamen Laat ze ons afwerken, en U zal ook tevreden zijn zooals zoovele anderen. Serré's Fotohandel Bredaschestr. 6 Tel. 150 - BERGEN OP ZOOM Bestelt dan Uu) Trouwkaarten oj Cir culaires bij ons of onze Agenten Lage prijzen, nelle uit voeringen bovendien wordt Uw ondertrouwadvertentie gratis geplaatst in de Thoolsche Courant Fit ma J. M. C. Pot Tholen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3