40 JAREN Gemeld Modern Comfort. lil het 110. van 11 Augustvs kornl een verslag voor van de meesloof „Eensgezindheid" te Sl.Annaland. Over "l887 werd f2293.60 winst ge maakt. [)e vlekziekte onder de varkens lieerscht overal in het eiland. Ds. H. J. VVestrik te Ou 1 Vnssemcer ontving een beroep naar Nijega(Fr) De Iers. en Th. Crt van 18 Aug. bevat een correspondentie uit het eiland, over de slechte vooruitzichten van den aardappeloogst. De velden zien geheel zwart door de aardappel ziekte, terwijl men verwacht dat slechts de helft van een normale oogst zal worden gerooid. TJit St. Maartensdijk wordt vee bedrijvigheid gemeld bij den aanvoer van vlas. Er zou een aanvoer zijn van 900 voer, zoodut er geen gevaar behoeft te bestaan voor werkloosheid. Te Tholen werd een viertal woon huizen staande aan de Verbrande straat geveild. Kooper werd J. van Elsiicker f2370. In het no. van 25 Augustus meldde men uit Üud-Vossemeer dat zekere II. V. die door de politie in verhand met een gepleegden diefstal was verhoord, met zijn vader en moeder via Antwerpen naar Anierika.vertrok. Ingelanden van het Waterschap Oud-Vossemeer benoemden een com missie die de hetere ontwatering van den polder zal bestudeeren. Als des kundige die deze commissie moet bijstaan werd do heer A. Ilollesielle te Tholen benoemd. „Concordia" werd een vaandel aan geboden door oen commissie uit de burgerij. Mej. M. de Rijke voerde hierbij het woord. THOLEN, 26 Augustus 1938 (Jp 31 Augustus zal het Postkan toor voor den postdienst geopend zijn van 8'/2— '9. Het is gesloten voor den dienst der postwissels, (uitge zonderd telegr.), poslhewijzen, qui- tanlies, belastingbetaling en de post cheque en girodienst. Slechts één bestelling wordt uitgevoerd ui. do OQ'htendbestelliiig, waarin alles wordt opgenomen. Quitanties worden niet geïnd. Er is dien dag slechts één biief- poslverzending en wel des ochtends om (i uur. Openstelling voor de telegraaf en telefoon normaal. Op September zal het Postkan toor voor den postdienst geopend zijn van S'/j—19. Het is gesloten voor den dienst der postwissels,(uit gezonderd telegr.), poslhewijzen, qui- ganties, belastingbetalingen en de postcheque en girodienst. Quitanties worden dien dag niet ïnd. Slechts één bestelling wordt dien dag uitgevoerd nl. de ochtend bestelling. Postverzending heeft dien dag alléén plaats des ochtends om Guur. Telegraaf geopend van 8'/j19, de teleloon van 810. liet kantoor is dus na 10 uur voor alles gesloten. Gelukstelegrammen voor H. M. de Koningin. Gedurende het tijdvak 29 Augustus l/m 5 September e.k. kunnen ter gelegenheid van het 40 jarig regee- ringsjubileum van II. M. de Kom' gin gelukstelegrammen worden aange boden, die op een voor deze gelegen heid speciaal vervaardigd luxe-for mulier zullen worden afgeleverd. Voor deze gelukstelegrammen, die de bijzondere aanwijzing IA I moeten dragen, zal het hierna volgende ver laagde tarief gelden. Het LXJ recht is daarin begrepen, voor 310 woorden 50 cent. 11 15 55 16—20 GO enz. opklimmend met 5 cent per 5 woorden of gedeelte daarvan tot 50 woordendaarboven opklimmend met 5-cent per 10 w orden of ge deelle daarvan. Voor de prijsberekening blijven de woorden van het adres, alsmede de bijzondere aanwijzing buiten beschou wing, zoodat dus alleen de woorden van inhoud en onderleekening mee tellen. Deze telegrammen worden zooveel doenlijk op den jubibumsdag afge leverd. De afzender van een LXJ-telegram kan desgewonscht tegen betaling van een recht van 10 cent per berekende 50 woorden een of meer afschriften op een LXJ-formulier verkrijgen. sn dat geval dient in den rechter bovenhoek van het aanneemblad te worden vermeld „Afschrift" c.q. „afschriften". 31 Augustus 1898 werd Koningin Wilhelmina 18 jaar en bereikte dus den leeftijd die de Grondwet vaststelt voor het bestijgen van den Troon. Dien gedenkwaardige!! dag aan vaardde Koningin Wilhelmina als achttienjarige de Regeering en nam deze taak over uit de handen van Hare Moeder die sinds November 1890 ons land als Regentes bestuurde. GSeptember daaraanvolgende legde de jonge Koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam temidden van de Volksvertegenwoordiging den eed af en besteeg daarmede den Troon onder den jubel van gansch Nederland en de Overzeesche bezittingen. Geheel Nederland leefde mee met deze blijde gebeurtenis, dagen werd er gefeest en gejubeld. Gedragen door de liefde van Haar Volk nam Koningin Wilhelmina de Regee ring op zich. „Nederland en Oranje één", was het veertig jaren geleden en zoo is het gebleven tot heden toe Wat is in dit veertigjarig bestek de liefde van ons Volk tot Oranje tot uiting gekomen. Met welk een vreugde werd de tijding vernomen van de verloving onzer Koningin. Wat leefde ons Volk mee met de blijde bruidsdagen en wat werd het huwelijk van Koningin Wilhelmina een gebeuren dat ieder Nederlander meevoelde. Wie onzer herinnert zich niet die dag in April, den 30sten, toen overal de blijde mare uitging dat er een Prinses was geboren, Prinses Julianr, waarop toen aller hoop voor de toekomst was gevestigd. Welk een sombere tijd werd doorgemaakt toen het oorlogsgevaar onze grenzen naderde en hoe bleek in de woelige dagen van 1918 de trouw van ons volk aan Oranje toen het met kracht afwees de poging om hier ons Volk te scheiden van het Huis van Oranje. Het bleef „Nederland en Oranje één" Hoe leefden wij mee bij de droeve gebeurtenissen die eerst de zoo beminde Koningin Moeder deden heengaan, terwijl zeer kopt na dien de Koninklijke gemaal ten grave werd gedragen. Toen weder de vreugde van ons Volk alom bij de verloving en later het huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bernhard. En hoe leefden wij mee met de heuchlijke gebeurtenis dit voorjaar toen alom den Volke kond werd gedaan dat er weder een nieuwe Oranjetelg geboren was. Met hoeveel liefde werd Prinses Beatrix in de harten van ons Volk ontvangen en hoe leefden wij in alles mee niet de vreugde die in onze Koninklijke Familie heerschte 1 Zoo zijn de veertig jaren van regeeren onzer Koningin geweest een tijdperk vol plichtsbetrachting, van dienen, zocals de Oranjes steeds ons Volk hebben gediend, een dienen dat Haar licht moet zijn gevallen omdat Zij zich gedragen weet dooi de liefde van Haar Volk. En als wij in de komende dagen dit feit van veertig jaren regeeren feestelijk gedenken, dan komen wij eveneens tot het bewustzijn als wij ons Volkslied het „Wilhelmus" hooren dat onze Koningin steeds voor nogen heeft gehad: „Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer". En in aller harten stijgt de bede omhoog dat God onze Koningin en Haar Familie voor Land en Volk moge sparen. Onze stadsklok. Tholen Den laatstee tijd is het niet orde met het uurwerk op onze stadhuistoren. Men is niet zeker van den tijd. Waar de fout schuilt weten wij niet. Wel dat het misschien beter zou zijn het uurwerk stop te zetten. Zoo de toestand thans is sticht de slaande klok verwarring. Koninginnedag. Woensdagavond a.s. heeft de zang- vereeniging Tholen's Mannen-, Dames en Kinderkoor met „Concordia" het voornemen eenige zang en muziek nummers op de Mal kt ten beste te geven. POORTVLIET. Door het bestuur van den kolenbond „Ons Belang" werd aanbesteed het lossen, vervoer en afdragen van 3625 11.L. steen- en eierkolen en anthraciet. Het lossen uit het schip op den wal werd gegund aan H. Anthonisse voor f3,92 per 109 HL het vervoer van Strijenham naar Poortvliet aan G. L. v. d. Kloos ter voor onbekenden prijshet lossen bij de leden thuis aan Anth. Beeke voor f2.per 109 11.L. Tevens zullen lieg 15 ton briketten worden aange voerd per wagen van Bergen op Zoom, waarvan het lossen is aangenomen door Anth. Beeke alhier. SGHERPENISSE. Het 40-jarig regee- ringsjubileum der Koningin zal ook hier feestelijk worden herdacht. STA VENISSE. In de Maandagavond jl. ten gemeentehuize gehouden ver gadering, onder voorzitterschap van burgemeester Hanssens, werd na breedvoerige besprekingen besloten de feestelijkheden naar aanleiding van het a.s. jubileum van FI. M. de Koningin, te dezer plaatse te houden op Dinsdag G en Zaterdag 10 Sept. De Dinsdag zal hoofdzakelijk be stemd zijn voor de schooljeugd. Naast een tractatie zullen er kinderspelen gehouden worden, waarvoor het Comité aardige prijsjes beschikbaar zal stellen. Des Zaterdags zal een groote op tocht en volksspelen gehouden wor den. De Voorstraat zal in een fees telijk gewaad gestoken worden. Wan neer de voorteekehen niet bedriegen zal deze straat baden in een zee van electrisch licht, dank zij de mede werking van de P.Z E.M.en de plaat selijke ambachtslieden. liet uitvoerend comité is alsvolgt samengesteld: S. Stoel, voorzitter J. A. Q Tazelaar, secretaris; mej. K. Suurland, penn.esse; C. Steen- dijk Cz C. van Beveren en Mart. Stoutjesdijk, leden. Door den bouwkundige J. A. Nortier*werd publiek aanbesteed: I. Het bouwen van een garage, een bergplaats enz. achter hotel Van Dalen. Aannemer voor de massa de heer L. Lemsom alhier voor f1134.—. 2. Het bouwen vaneen landbouw- schuur met garage voor rekening vau den heer A. Knippen. Aannemer voor de massa de heer L. Lemsom alhier voor f2087. Naar wij vernemen is thans door de betrokken autoriteiten defi nitief vastgesteld, dat de verbindings weg van onze gemeente met St. Anna- land in de nabije toekomst langs een andere richting geleid zal worden Het ligt in de bedoeling om straks, 'in aansluiting op het nieuwe gedeelte op het eind van de Stavenisse weg een weg aan te leggen langs de de boerderijen van A. C. en A. Gaa- keer en verder ongeveer in rechte lijn naar St. Aunaland. Voor onze gemeente beteekent het vastgestelde project echter een finan- tieel nadeel, omdat nu niet te rekenen valt op een Provinciale subsidie voor de hoognoodige verbetering van den St. Annalandschen dijk. ST. ANNALAND. Geslaagd voor coupeuse-leerares aan de Mode-vak- school „Eureka" te Rotterdam mej. L. Slootemaker. Uienveiling van 25 Aug. 300 balen Rijnsburger (gewone) f 3.57 3.59. 12 balen idem (grove) f 3.G0. 20 balen idem (drielingen) f 1.86. 5 balen idem (picklers f 4,G1 alles per 100 kg. Exportveiling van aardappelen van Dinsdag 23 Aug. 100.000 kg. bintjes f 2.14 per 100 kg. ST. ANNALAND. Aardappelveiling van Donderdag 25 Augustus. Groep St. Anr.aland. 25.975 kg. gele eigenh. f2.30—f2.34; 8550 k.g. blauwe id. f2.78— f2.0810800 k.g. Z. bonte f3.34f3.04; 600 k.g. Z. blauwe f3.39 1500 k.g. bintjes f 1.71—f 1.74; 4445 kg. gele eigenh. drielingen f 1.67f2 775 k.g. blauwe id. f2.04—f2.09500 kg. Z. bonte id. f 1.85175 kg. Z. blauwe id. f2. 4150 k.g. eigenh bonken f 1.82f 1.91 300 kg. id. soort f 1.23f 1.42 400 kg. blauwe id. 2e soort (2.0G; 125 kg. Z. bonte bonken f2.11 550 kg. bintjes 2e soort f 1.221 1.40. Groep Scherpenisse: 4700 bl. eigenh f2.50—f2.72; 8100 kg. gele idem. f2.09—f2.13; 5750 kg. id, 2e soort f175fl.93; 750 kg. bintjes f 1.72 f 1.80; 1000 kg. Z bonte f2.75; 750 kg. drielingen f4.72f2.04; 1125 kg. gele bonken f 1.71— f 1.85 alles per 100 k.g Tijdens het onweer dat zich Maandagmorgen boven deze gemeente ontlastte werden in de weide twee runderen van de gebr. J. en M. Ketting door de bliksem getroffen en gedood. Voetbaluitslag van Zaterdag jl. W. H. S. 1 tegen D. E. B. I van Breda 52. Toen de landbouwer M. B. bezig was met het verbranden van aardappelloof kwatjien vonken terecht in een in de nabijheid staande klamp tarwe die vlam vatte en geheel verbrandde. OUD-VOSSEMEER. De P. D. V. „De Zwaluw" hield een wedvlucht uit Cineij. Afstand 145 km. De uit slag wasJ. B. Tholenaar 1 2 19 23 34. Gebr. Lindhout 3 en 35. J. Klippel 4 9 16 17 27 31. J. Geuze 5 29. J. Roogaart 6 7 33 J. Ampt 8 10 15 36 37. M. v. d. Zande 11 13 24 32. A. Aarden '12 21 30. C. de Wilde 14 22 28. A. v. Driel 18 26. A. v. Daalen 20. G. Havermans 25. Aankomst eerste duif 2 6.9. Laatste 2.55.31. Oude duiven: G. Havermans 1. J. Klippel 2 5. M v. d. Zande 3. A Aarden 4. Aankomst eerste duif 2.13.55 Laatste 2.37.17. Naar we vernemen zijn de loonnormen, die worden aangehouden bij de steunverleening aan werkloo- zen vastgesteld op f 12voor de maanden Juni t/m November en f 10 voor de overige maanden. LIED VAN DE WEEK Te Waalhaven is uit Haamstede per K.L.M. gearriveerd een familie met 10 kinderen, w.o. een tweeling van be neden het jaar. Zulke rnenschen aan te treffen, Doel ons even wel beseffen, Hoe wij, lang nog niet genoeg, Van de snelheid profiteeren, Dfe het leven ons kwam leeren, En ons met verbazing sloeg Wij, die met vacantie gingen En in volle treinen hingen, Uren in coupé's „gekooid", Die de kinderen verboden, Wijl ze om den tijd te dooden, Lastig waren, zooals nooit Wij, wij keken soms naar buiten, En we zagen door de ruiien, Dan zoo'n vogel in de lucht, En we dachten, bij het wijzen, Misschien even zóó te reizen Met een stille diepe zncht. Maar toch.... verder dan dat denken, En een vluchtig aandacht schenken, Hebben wij het nooit gebracht. Vliegen is, voor.,., verre landen, En vooi alleersle standen Wordt er algemeen gedacht. En ziehier dan de bewijzen, Dat we ook zoo kunnen reizen Op een kort, gewoon traject, Vlug en zonder te vervelen, En ik wil hiar niet verhelen 'k Heb voor dit gezin respect! Van de grootste tot het kleintje, Met de ouders een dozijntje, Vlogen zij naar huis terug, Als besluit van hun vacantie, Met een K.L.M. garantie, Oftewel dus: Veilig! vlug! En weer thuis, kan elk verklaren 't Allerfijnst, van alle jaren, Was dit jaar 't vacantie-feest, Mocht de regen veel veel verstoren, Toch zijn wij als nooit tevoren „In de.... wolken" nog geweest. GUUS BETLEM Jr. CRISISPUBLICATIE. De Landbouw- Crisis- Organisatie voor Zeeland vestigt er de aandacht van de vlastelers op, dat zij 3 dagen vóór de aflevering van vlas, bij den Districtssecretaris een afleveringsbe- wijs moeten aanvragen. Dit alleve- ringsbewijs komt in de plaats van het vroegere herkomstbewijs. Van dit afleveringsbewijs ontvangt ook de teler een exemplaar. Hij mag dit echter niet aan zijn kooper door geven met het herkomstbewijs was dit wél het geval doch hij dient dit bewijs, door hem afgetee- kend, binnen 5 dagen na de aflevering aan den Districtssecretaris op te zenden. 18 47801 DE L.C.O. VOOR ZEELAND. Autobus met kinderen tusschen twee trams. Woensdagmorgen reden op den Rijswijkschen weg bij de Laakbrug, aan den buitenkant van Den Haag, vier autohussen uit Breda, die ruim 125 kinderen vervoerden, welke naar Scheveningen zouden gaan. Bij de brug passeerden de vi bussen achter elkaar de tram 1] Haag—Delft. De chauffeur van derde bus meende daarbij nog tusschen twee elkaar passeeren trams te kunnen doorrijden. Hel was dit niet meer mogelijk en bin enkele seconden reden beide trai in tegengestelde richting op de au bus aan. De gevolgen der botsing wat verschrikkelijk. De autobus wi volkomen „gekraakt". Een angs gegil van de circa 25 kinderen, met hun leider zich in de bus vonden, mengde zich met het rinkel van glas, dat in duizend schi ven neerviel. Het midden en achtergedeelte de bus werd volkomen ineengedeul de wielen vlogen van den wagen spatborden waren weggevaagd zelfs de achterbanken waren zw: beschadigd. De wagen van lijn vloog uit de rails en kwam div op de straat te staan. Het ongeluk verwekte in di drukke buurt groote ontsteltenis het publiek stroomde van alle kanl toe. Gelukkig bleken er geen slac offers te zijn. Geen der kinderen t een ernstige verwonding bekomi wel waren zij geheel van streek hier en daar door glasscherijen troffen. De goede afloop van het ongei is stellig ook te danken aan de hl ding van den heer Van S, denleii van de groep, die, toen hij chauffeur gewaarschuwd had enz dat een aanrijding onvermijdel was den kinderen toeriep, in middenpad van de bus te gaan sta Op het laatste oogenblik konden meesten hieraan nog gevolg gev Qe bestuurder van de verongelu bus heeft aan de politie verklaa dat hij wel is waar in het bezit van een rijbewijs, maar absoli onervaren was in het besturen dergelijke zware autobussen. Hij hl dit op verzoek van den Bredas ondernemer evenwel toch geda aangezien bij dit uitstapje van kindervereeniging vier bussen noo waren en de ondernemer slechls o drie ervaren chauffeurs beschikte De nieuwe wegenverkeerswet. d B Zooals gemeld, kan er thans stel op gerekend worden, dat de nieu Wegenverkeerswet op '1 Januari het volgende jaar in werking treden. De voorbereiding van het wegi verkeersreglement en van de weg verkeersbeschikking verkeert in z danige staat, dat zoowel dit regiem als de beschikking tijdig zal ger komen. Het meest belangrijke van d nieuwe verkeerswet bestaat hiei dat zij niet speciaal het mechanisi verkeer regelt, maar het gelie lt verkeer omvat. Zij strekt zich uit alle weggebruikers, dus ook tot j j langzame verkeer en tot de voetg f gers. In de tweede plaats geeft de gelegenheid beter op te tret tegen verkeerszondarèn en te misstanden op den weg. Het oude ntlmmerbewijs der au is komt te vervallen. Daarvoor in plaats komt een rijtuigbewijs, dus afgegeven wordt voor het mol f voertuig. Op deze wijze heeft overheid het in de hand rijtui; wijzen te weigeren voor vehikels, wegens hun ouderdom of hun vei gaande staat van verwaarloozing, gevaar zijn op de weg. Zoodra stelsel der rijtuigbewijzen is ii voerd, mag verwacht worden, da: autowrakken, die zoovele ongeluk op hun geweten hebben, van de zullen verdwijnen. De afgifte van deze nieuwe s nummerbewijzen zal niet meer vinciegewijs geschieden, doch gei traliseerd worden. Oorsponkelijk was het de bedoel ook de afgifte der rijbewijzei centraliseeren. Daarvan is echte het overleg tusschen Tweede Ka en de minister afgezien. Zij zu dus ook voortaan door de provint griffiën worden afgegeven. Wel ec worden de eischen voor het.verkrij van een rijbewijs in zooverre zwaard, dat de regeering nadere palingen zal vaststellen, wanraan medisch onderzoek der aanvraj moet voldoen. Bovendien krijgt overheid de bevoegdheid houders rijbewijzen, te wier aanzien t«: bestaat omtrent hun rijvaardig^ of geschiktheid tot het besturen een motorrijtuig, aan een keurii j onderwerpen of zoo noodig hun bewijzen in te trekken. Belangrijk is ook in de nieuwe de bepaling, dat gemeentebestf slechts voor bepaalde wegen, wa in het algemeen zeer groote verki 1 it

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 2