'AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT I »JÜ «dllllTEIfLAP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN •IIaIa erbied Natuurschoon! rijdag 26 Augustus 1938. No. 34 Zes en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. 1NTERC. 16 - POSTREK. 1043 voor ons «j jmtl* lillÊli Wat de Ierseksche en Thoolsche Courant in 1888 vertelde. O THOOLSCHE COURANT 8 blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal BO; met Geïllustreerd idagsblad 1,375, franco post ƒ1,65 15 ct. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN Gevonden voorwerpen: jongensjasje terug te bekomen M. van der Linde, Botermarkt 19. kip, terug te bekomen bij H. C. idrikse Julianastraat No. 11. ortemonnaie's met inhond. ameshandschoen. ameshoedje. bupe. akdoek. lijpsleutel. 15 h 'li w Vaakt voor het behoud van ons uurschoon! Deze raadgeving wordt irj pboudelijk herhaald, in de bladen, r de radio, tot zelfs op de stem- s welke dwars over de postzegels onze brieven prijken, het eigenlijk niet beschamend, wij daar elk oogenblik, bij iedere genheid aan moeten worden her werd? Bij den tegenwoordigen Igen trap van beschaving, die men emeen heeft bereikt, zou een der- ijke aanmaning toch overbodig eten zijn. Immers wij zijn allen irtuigd van den plicht, om ons uurschoon ongerept te bewaren, loch handelen wij allen in over stemming met dien plicht'? Dat een geheel anderen vraag. Wie poëtische bewondering verzonken it voor een heerlijk plekje, wordt ar maar al te dikwijls aan het tza des levens in zijn minst aan- I amen vorm herinnerd door een k oude, vergeelde krant, die door wind aan een een boomtak is (pietst, of door vettige boterham- lieren, papieren bekers en andere erechtigheden, door vorige be kers op dit heerlijke plekje ach- jelaten. lebben die .menschen dan geen oei gehad voor de schoone natuur hen heen vragen wij ons af. ïh welanders zouden zij hier x t hebbeu halt gehouden. Men kan misschien zelfs eenigszins voor- Hen, dat de meegebrachte boter- nmen beter hebben gesmaakt ter- Éhun oog zich vergastte aan het m"genet cm hen heen. Maar wat ons niet kunnen voorstellen is, dergelijke menschen dan zoo iuig besef voor harmonie aan den leggen, dat zij achteloos papieren anderen rommel om zich heen ,'jTiien, inplaats van die voorloopig tasch of zak te steken en ze thuis den vuilnisbak of onderweg in van de tegenwoordig bijna overal igebrachte, speciaal daarvoor be- rade bakken te deponeeren. loet dit kwaad tenslotte een zoo- bigen vorm aannemen, dat er weer i verbod voor moet worden uit- v0 'aardigd in ons aan verboden toch L ds zoo jijke land Laat het daarop L h niet aankomenEen klein e itje (verantwoordelijkheidsgevoel, klein beetje zin voor netheid, Ike ieder onzer toch moet zijn igeboren en het kwaad is over- nnen. Wat zouden wij zeggen, als :e huisgenooten binnenskamers el lelfde manieren aan den dag leg- i, als zij vaak buiten doen Dat i' nt immers niet in hun hoofd op! k iVij weten het: al deze dingen i reeds tot in den treure toe ver- idigden dat is juist het erge au. Het moest niet noodig zijn, steeds weer te wijzen op dingen, !r zoo vanzelfsprekend zijn. Doch, iwel wij Nederlanders, als volk, rs ;etwijfeld tal van goede hoedanig- len bezitten en die ook aan den 1 leggen toch sohijnt het begrip, dat natuurschoon moet geëerbiedigd, lang niet in het algemeen te zijn doorgedrongen. En, wij betreuren het, dit te moeten zeggen de waarheid gebiedt te erkennen dat het volstrekt niet alleen de lagere klassen zijn, die zich aan dit euvel schuldig maken. Ook zij, van wie men het op grond van hun opvoeding en algemeene ontwikkeling niet zou verwachten, vervallen in deze fout. Naast deze onlsiering moet worden gewezen op een ander, in zijn gevolgen nog veel noodlottiger kwaad, waarvan wij in dezen drogen, winde- rigen zomer tallooze voorbeelden hebben gezien. Wij bedoelen het onvoorzichtig omgaan met vuur in de bosschen en op de heide. Hoeveelduizenden boomen, hoeveel hectaren schilderachtigen heidegrond zijn daaraan dit jaar weder ten offer gevallenEn nu spreken wij nog alleen van de materieele schade, op zichzelf reeds erg genoeg, en over het nog in geen jaren te herstellen nadeel, aan het natuurschoon toege bracht. Hoe menigmaal komt het evenwel ook voor, dat leven van mensch en dier er doarwordtbedreigd als het vernielende vuur met bijna niet te stuiten snelheid huizen en hofsteden nadert! Laten wij allen, zonder uilzondering, aan al deze dingen denken, als wij buiten zijn! (Nadruk verboden) Een slag voor den haringexport Staking der graanhandelaren. Economische Zaken heeft meer geld noodig. De Inter parlementaire Unie in ons land bijeen. Noodlanding van een marinevliegtuig. Geheel onverwachts heeft een ge voelige slag onzen haringexport ge troffen. Zonder voorafgaande aan kondiging en ook zonder ecnig overleg met onze regeering heeft de Belgische regeering het besluit ge nomen, den invoer van gedroogde, gerookte en gezouten haring van een invoervergunning afhankelijk te ma'en. Het spreekt vanzelf, dat deze maatregel in de kringen der belang hebbenden groote ontsteltenis heeft gewekt. Door het totaal onverwacht invoeren van den dén maatregel is reeds dadelijk aanzienlijke schade geleden, want de transporten haring die reeds onderweg waren naar België werden nu aan de grens opgehouden, omdat zij niet van de vereisehte in voervergunning waren voorzien. Er heerscht dan ook groote ont stemming in de kringen van den haringhar.del en acht den maatregel in het bijzonder daarom onbillijk, wijl eenerzijds de Nederlandsche haringinvoer in België geenszins is toegenomen, doch integendeel ver minderd is en anderzijds België juist dit jaar zooveel voordeel trekt van de Nederlandsche toeristen. De be langhebbenden hebben dan ook de bemiddeling van den minister van economische zaken ingeroepen, om te trachten den noodlottigen maatregel ongedaan te maken. Ontstemming heerscht al evenzeer in een anderen kring van denjhandel- drijvenden stand, namelijkden|Graan- handel en wel eveneens naar aan leiding van een regeeringsmaat- regel, zij het in dit geval een maatregel van onze eigen regeering. Door de regeeringssteun aan de graanverbouwers in den vorm van een thans opnieuw verhoogde mono polieheffing op graan en aanverwante artikelen, ziet de graan- en zaadhandej zich zoozeer in zijn handelsmogelijk heden belemmerd,dat de betrokkenen is een spontane vergadering te Rotterdam bijeenkwamen, om den nieuw geschapen toestand onder het te zien. De verontwaardiging onder de graandelaren bleek zoo groot te zijn, dat staande de vergadering een telegram van protest aan den minister van Economische Zaken werd ge zonden, waai in werd medegedeeld, dat de betrokken vereenigingen en verbonden unaniem besloten hadden uit protest tegen het gevoerde regeeringsbeleid de graanbeurs ge durende drie dagen niet te bezoeken. En zoo heeft ons land het ongewone feit beleefd, dat de bezoekers van de Rotterdamsche graanbeurs drie dagen in staking gingen. Hoofdpijn, Kiespijn. L°tnVer^ altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets,genaamd..Mijnhardtjes"2st. lOct. Doos50ct. Bij de Tweede Kamer zijn twee wetsontwerpen ingediend tot wijziging en verhooging van de begrootingen van Economische Zaken van 1937 en 1938. De voorgestelde verhoogingen be treffen het subsidie van de Alge meene Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer, dat van f28.000 op f59 800 zal worden gebracht, verder het verstrekken van een crediet van 2 millioen aan de Maatschappij voor Industriefinanciering en verhooging van hetaandeelenkapilaal dezer maat schappij lot 2 millioen en ten slotte verhooging van het subsidie voor deelneming van ons land aan de tentoonstelling te New Vork met f740.000. Voor dit laatste doel was aanvankelijk reeds f750.000 beschik baar gesleld, waarvan f500 000 ten latste van Nederland en de rest door Indië bij te dragen, doch de bouw van het paviljoen op de New Yorksehe wereldtentoonstelling vordert 'alleen al f 600.000, zoodat het subsidie ten eenenmale onvoldoende is. Van de thans aangevraagde verhooging van f 740.000 zullen de overzeescbe ge westen f240 000 voor hun rekening hebben te nemen, zoodat de deel neming aan deze wereld tentoon stelling ons land thans reeds op 1 millioen komt te staan. Hel is te hopen, dat dit aanzienlijke bedrag metterdaad in den vorm van verbetering en uit breiding van onze handelsbetrekkingen met Amerika zijn rente zal opbaengen. Een conferentie van internationale allure en heteekenis werd week in ons land gehouden. Het was de 34ste conferentie van de Interparlementaire Unie, welke Maandagmorgen in de Ridderzaal te Den Haag door minister president Colijn plechtig werd ge opend. De conferentie, waaraan 450 afgevaardigden uit 35 landen deel namen, werd door verschillende leden van -het kabinet bijgewoond, namelijk door de ministers van buitenlandsche en van binnenlandsche zaken, de heeren Patijn en Van Boeyen. Bij monde van den President van de Interparlementaire Unie, graaf Carton de Wiart, werd namens het Conseil van de Unie het voorstel gedaan, den Nederlandschen oud-minister van Waterstaat, ir. M. C. C. Bongaerts tot voorzitter van de conferentie te benoemen, hetgeen met algemeene instemming geschiedde. De leden van de conferentie werden den volgenden dag in het Rijksmuseum door het Amsterdamsche gemeente-bestuur ontvangen. Ook deze week had de luchtvaart weer een ongeval te registreeren, ditmaal gelukkig een, dat wonderwel is afgeloopen. Een matroos leerling vlieger van het vliagkamp Scheliing- woude aan het Buiten-Y, wilde Dinsdagmorgen voor genoemd kamp neerstrijken, doch kwam te hoog binnen en schoot daardoor het kamp voorbij. Door een defect aan den motor kon hij niet voldoende hoogte meer krijgen om opnieuw de daling te beproeven en was hij genoodzaakt naar een noodlandingsterrein uit te zien. In zijn poging om neer te strijken op den IJ-dijk, slaagde hij slechts gedeeltelijk. Het toestel een Fokkerverkenner op drijvers schoot over den dijk voort en kwam terecht in een houten opslagplaats waardoor het zwaar beschadigd werd. Wonder boven wonder was de vlieger geheel ongedeerd en kon hij zelf het noodige doen om te voor komen dat brand ontstond. J Fransche klucht. Aanval op het Volksfront-bolwerk. Franco's antwoord. De con ferentie van Bied. Horthy's bezoek aan Hitier. De strijd in het Verre Oosten. Frankrijk heeft weer eens een kabinetscrisis gehad, zij het er dit maal ook een in zakformaat. Zondag avond hield Daladier een groote redevoering, waarin li ij tal van maatregelen aankondigde om een verder herstel van Frankrijk's positie- te bewerkstelligen, op Maandagoch tend loopen twee zijner ministers en nog wel van de meest bij de maat regelen betrokken departementen uit het kabinet weg. In den loop van den dag komen twee nieuwe leden hel kabinet completeeren en de zaken kunnen weer voortgaan. Ware het niet, dat de zaak een zoo er nsligen achtergrond had, men zou van een goedgeslaagde klflchtkunnen spreken. De geluiden, die Daladier overigens in zijn radiorede heeft laten hooren, waren zonder twijfel moedig Frank rijk moei terug naar den arbeid, was zijn leuze. Meer werkuren, minder staatsuitgaven, verlaging van de lasten op het bedrijfsleven. Alle eischen, die socialistische en commu nistische kringen uit den aard van de zaak weinig tegenliefde vinden, maar toch de instemming van de meerderheid van het volk, dat zich al meer en meer ongerust begon te maken over de bewegingen van den franc, hadden. Op dit laatste hadden Frossard en Ramadier, de heide afgetreden mini sters, klaarblijkelijk niet gerekend. Zij hadden gemeend, dat deze krachttoer van Daladier hem zijn portefeuille zou kosten. Dit is echter niet gebeurd. Daladier trok zich van hun ontslag niets aan en verving hen door twee parlijgenooten, van wie hij meer medewerking verwacht. Wat Daladier ondernomen heelt, is een aanval op het bolwerk van de politiek \an het Volksfront en de vakvereenigingen, n.1. de 40-urige werkweek. Deze wordt wel niet geheel afgeschaft, maar de uitbreiding van het aantal arbeidsuren wenscht hij mogelijk te maken voor die bedrijven, die daaraan behoefte hebben. Zonder twijfel beteekent dit een doodelijke steek van de werkweek van vijl dagen. Maar een maatregel, welke noodig is en zonder welken Frankrijk in een faillissement zal worden gestort Bijna geheel Frankrijk is verheugd over deze maatregelen in het belang van het heele volk. Het gaat thans niet meer om bepaalde maatregelen ten voordeele van een zekere klasse. Het geheele land met zijn economisch leven staat op het spel en indien dit in elkaar zou storten zou men alle moeie sociale bepalingen tevens kwijt zijn. Aan Daladier blijft dus slechts een weg tot redding open en een ieder, die het wel met Frankrijk meent, zal het toejuichen, dat Daladier vast besloten schijnt te zijn, dezen weg te gaan, ondanks de vele hinder nissen, die hij daarop reeds ontmoet heeft en nog ontmoeten zal. Het antwoord van Franco op de voorstellen van de Londensche com missie voor de niel-inmenging nopens de terugtrekking der buitenlandsche vrijwilligers uil Spanje is eindelijk binnengekomen. Vooral in Engeland en Frankrijk had men zich reeds ietwat boos gemaakt over Franco's getreuzel en het is de vraag, of deze boosheid thans wel verdwenen zal zijn. Franco heeft zijn toestemming tot de terugtrekking der vrijwilligers namelijk afhankelijk gemaakt van een reeks zeer moeilijk te vervullen voorwaarden. Op het oogenblik ziet het er dan ook niet naar uit, dat met de terugtrekking der vrijwilli gers spoedig een einde zal kunnen worden gemaakt. Voor velen zal dit een teleurstelling zijn, in het bijzon der ook voor de Fransche regeering, die reeds lang aan een sterken bin- nenlandschen druk tot opening van de Pyreneeëngrens wordt onderwor pen. Zal zij na het teleurstellende antwoord van Franco nog langer weerstand aan dezen druk vermogen te bieden De conferentie van de leden der Kleine Entente te Ried behoort weer tot het verleden en gezegd kan wor den, dat zij uitstekend werk verricht heeft. De Balkan, eens de heksen ketel van Europa, wordt meer en meer een van de meest rustige deelen van de oude wereld. Nadat kort ge leden de betrekkingen met Bulgarije zijn geregeld, sluit men thans vriend schap met den ouden erfvijand van de Kleine Entente, Hongarije. De onderhandelingen'die sinds een jaar met Hongarije gevoerd worden, heb ben geleid tot accoorden, die be helzen, dat men wederkeerig er van afziet om tusschen Hongarije en de statenleden der Kleine Entente zijn toevlucht tot geweld te nemen en dat de drie staten Hongarije's rechts gelijkheid inzake de bewapening erkennen. Deze accoorden zullen nog door andere worden aangevuld. Stojadi- novitsj zal daarover nog met de flongaarsche regeering confereeren, zoodra rijksbestuurder Horthy en ministerpresident Imredy uit Duitsch- land zijn teruggekeerd. Horthy is in Duitschland en in tiet bijzonder in Berlijn met bijzonder veel eerbetoon ontvangen, en daaruit mag men concludeeren, dat men aan Duitsche zijde aan dit officiëele staatsbezoek groot belang hecht. De betrekkingen tusschen Duitschland en Hongarije, strijdmakkers in den wereldoorlog, zijn vau oudsher uit stekend geweest en in Berlijn hecht men er waarde aan, dat dit ook na de inlijving van Oostenrijk, nu Hon garije en Duitschland buren geworden zijn, zoo blijft. In China wordt de strijd langs de Jangtse in de richting van Hankau met onverminderde kracht voortgezet. Daar de Chineezen zich echter taai blijven verdedigen, zijn de Japansche successen tot nog toe betrekkelijk gering. In de Iers. en Th. Crt. van 4 Aug. lezen wij dat door den overvloedigen regenval in den nacht van 1 Aug. de dam in de vest, gemaakt voorge- deeltelijke demping, moest worden doorgestoken, zoodat voor den aan nemer groote schade ontstond. De groote regenval der laatste weken veroorzaakte op verschillende wegen veel ongemak en bracht aan vele veldvruchten schade toe. Voor de vacature van hoofd aan de o.l. school waren 26 gegadigden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1