-ca ve/ütukkeByk! Hebt Ge U doorgezeten op de fiets? VACA Reisbon J. BEUKELAAR Jit izv sta ori 561 er n ori he lat Tl rbi sla lip rlit g< Th te te Is st 4 1 f. air is en scl oo jp 3vi ;ot gezworene van den Nieuwen ra nex-Stavenissepolder de heerChr. at ijl; Az. te Stavenisse. ie ehDe tocht van de ouden van dagen ijo' •"holen. Hoewel de gedachte om Tholen de ouden van dagen uit noodigen tot een autotochtje, enlijk gezegd ineens geboren werd er niet veel tijd tot voorbereiding 'eweest, is de Commissie die zich ir dat doel gevormd heeft er in laagd om de zaak voor elkaar te ngen. Ir heeft een lijst gecirculeerd in Gemeente en hoewel er jammer iceg, waarschijnlijk uit niet he pen van het doel, er zijn geweest zich afzijdig hielden, is er toch irschijnlijk geld genoeg om hen die h voor het tochtje hebben opge- en, een aangename middag te orgen. Een woord van dank aan ers en damescollectanten die voor- geldelijke gedeelte hebben gezorgd rier wel op zijn plaats. )e medewerking van de auto- itlers is volledig. Zonder eenig waar hebben tal van autobezitters li wagen voor dit mooie doel be- ikbaar gesteld en hebben hierdoor iegemerkt om degenen die den ht medemaken eenige voor hen ergetelijke uren te bezorgen. *"(L loch het comilé zou gaarne nog beroep willen doen op hen die mooie van een dergelijke tocht rijpende, om materieelen steun erleenen in het beschikbaar stellen een kleine versnapering onderweg r de deelnemers. Voorde mannen j"' sigaartje en voor de vrouwen I zakje bonbons Wellicht is niet ral de lijst gepresenteerd en een e voor dat doel zal gaarne in out- gst worden genomen door Zuster rgever of de h.h. G. Amsing, E. van Velde en G. Wagtho. 'n nu iets over het reisje zelf ere auto wordt bij loting een nmer toegewezen, welk nummei- volgorde in den stoet aangeeft. Jirna worden de deelnemers in epen van drie, de echtparen na- rlijk bij elkander, verdeeld, welke ep eveneens door loting hun auto •dt aangewezen, een wijze die iek kan voorkomen, n dan gaan we Woensdagmiddag stap Aile deelnemers krijgen een rt toegezonden waarop het num P van den auto waarin hun plaats en het vertrek heeft te ongeveer 'twee plaats. Wij gaan naarTdburg ir het bekende Burgers dierenpark gevestigd, waar leeuwen, tijgers inten, en andere vreemde dieren en huisvesting hebben in een juromgeving die schitterend is, waar wij nopen eenige aangename inblikken te verpoozen aarna wordt, nadat nog een ver K sehing is gebruikt naar Oosterhout 1 :den waar in Restaurant „De Eranda" de koffietafel gedekt staat, is daar aan het natuurbad aan- aam vertoeven en na den inwen- n menseti versterkt te hebben uitgerust te zijn wordt de terug- it aanvaard en kan men turschen en uur en half tien weder thuis ij hoorden dat er zijn die meenen te kunnen gaan zonder zich te len aangegeven en wij moeten er nadruk op wijzen dat, indien men niet heeft opgegeven den tocht te maken en zich in een auto be- t of zich den dag van vertrek op Harkt aanmeldt om alsnog mee te i, men zich wel eens een groote urstelling kan bezorgen, daar alles te voren goed voorbereid dient te Men geve zich dus nog op bij er Viergever of den heer Amsing. termijn van aanmelding is Zaterdag- stefag 12 uur gesloten. WOOLSCHE ORANJEVEREENIGING. Aan de burgerij van Tholen. et bestuur der Thoolsche Oranje- ieniging maakt bij deze bekend, er van heden ai gelegenheid aal, zich aan te melden om mede oen aan de verschillende Volks- en, welke gehouden zullen worden 7 September 1938 a s. ter gelegen- van de feestelijkheden op dien eeiname is opengesteld voor de ende spelen voor alle personen te de lagere school hebben door- en, mastklimmen tonnetje steken tobbetje varen. oor bovengenoemde spelen kan zich aanmelden hij dhr. L. rman, Brugstraat 17, Tholen. erder worden er ook wedstrijden mden, welke evenals de reeds lemde spelen, ook zijn opengesteld allen die de lagere school hebben hopen. Deze zijn de volgende wedstrijden a. zwemwedstrijd b. roeiwedstrijd c. canowedstrijd d. singelloop. (Wisselbeker Air. A. J. v. d. Hoeven) Voor deze wedstrijden kan men zich aanmelden bij dhr. A. T.Goede- mont, Venkelstraat 26, Tholen. Deelname aan speleu en wedstrijden uitsluitend opengesteld voor ingeze tenen, uitgezonderd Singelloop, aan gezien de daartoe uitgereikte wissel beker 3 maal m.oet worden gewonnen door den houder, vooraleer deze beker diens eigendom wordt. In aller belang is het noodzakelijk zich vroegtijdig aan te melden. Hoe meer er op de lijst wordt ingeteekend, des te mooier zijn de prijzen welke beschikbaar zullen worden gesteld. Wilt U het fees't werkelijk schitte rend doen slagen, steunt dan ons met IJw bijdrage, waarvoor de lijst U zal worden aangeboden. Namens het Bestuur. M. C v. d STEL, voorzitter. L. MEERMAN, secretaris. gemoedsbezwaren, één die het lood- arsenaat had gehaald kreeg gemoeds bezwaar en stopte het poeder gauw in den grond; terwijl een arrrleraan wie 27 kg. was verstrekt slechts 2 kg. verbruikte voor 13 gemetenéén verbouwer was met de bespuiting na den voorgeschreven termijn begonnen en nog een ander heeft in plaats van een aardappelveld een bruine boonen- veld bespoten en een gedeelte van het loodarsenaatachterwege gehouden De door den Burgemeester ge maakte kosten der hespuitingen zijn ten laste der overtreders gebracht. Zondagmiddag ontstond er brand in den boomgaard van den burge meester, gelegen aan den straatweg nabij de begraafplaats. De brand was vermoedelijk ontstaan doordat een voorbijganger een brandende sigaar of sigaret in de aangrenzende sloot had geworpen, zoodat door de droogte het verdorde gras in de sloot was gaan branden, met het gevolg dat de aangrenzende haag van dennenhout spoedig vlam vatte, zoodat in een oogenblik een tiental meter was ver brand. Door de toegeschoten hulp Uw huid of voelen slukgeloopen Putol verzacht en geneest. Tube 45 ct. Doos 60 en 30 ct. PROCLAMATIE aan de Thoolsche Burgerij. 1998 1938 Deze twee jaartallen hebben voor ons Volk een bijzondere beteekenis. Er tusschen ligt een stuk geschiede nis.... 40 jaren wereldgebeuren. Ook in ons land is in die 40 jaren ge schiedenis gemaakt. Op (3 September a.s. hoopt het Nederlandsche Volk het heugelijke feit te vieren, dat H. M. Koningin Wilhelmina, in een onafgebroken periode 40 jaren lang aan het hoofd staat van het Rijk der Nederlanden. Al deze jaren ziin niet zonder bewogen dagen verloopenEen wereldoorlog ontbrandde en al mocht ons land hier gelukkig voor gespaard blijven, de gevolgen waren ook in ons land merkbaar. Gedurende al deze 40 jaren heeft, onze Koningin medegeleefd met Haar volk, Zij heeft ook kunnen ervaren dat de Oranje liefde bij het Nederlandsche volk in het bloed zit. Het Nederlandsche Volk is rijk gezegend met zulk een Vorstenhuis. Steeds was het Oranje, die met op- ofleiing van alles wat hem dierbaar was, voor ons volk den nood lenigde, wanneer de nood op het hoogst was. Oranje! die naam is het symbool onzer vrijheid en onzer onafhanke lijkheid. Oranje en Nederland hooren bijeen. De naam Oranje is onafschei delijk verknocht met de geschiedenis onzer gewesten, vooral wanneer deze streken door tegenspoed bedreigd werden hebben de Oranje's zich ingezet en „lijf en goedt altesamen niet verschoont". Wij hopen dat ons volk gespaard moge blijven voor benauwenissen en dat in ieder geval als Gods bestel weer een rampjaar in onze historie doet aanbreken, ons volk weer uit komst verwacht en ontvangt van zijn Oranjevorsten. Met deze hoop bezield mogen wij vertrouwen in de toekomst hebben, maar wij mogen ook dankbaar en blijde zijn met dit verleden Omdat wij blijde zijn... vieren wij feest. Feest, om uiting te geven aan onze vreugde. Tholen moet laten zien dat het ook feest kan vieren, dit grootsche feit waardig. Werkt allen mede. Het Bestuur der Thoolsche Oranje vereeniging. P. V. „De trouwe duif". Wedvlucht van Bordeaux gehouden op Vrijdag 22 Juli jl. (afstand 825 km.). Uitslag: A. YVagemaker 1. L. M. de Heer 2. De duiven zijn gelost Donderdag middag 1 uur. Bij het sluiten van het concours op Zaterdag 23 uur, waren slechts 2 duiven thuis In con cours 24 stuks Jonge duiven Wedvlucht van Ot- tignies (afst. 98 km gehouden op Zaterdag 23 Juli jl. Uitslag: A. Wagemaker J, 8, 9, 20, 22. D. Jansen 2, 12, 13, 18. L.M. de Heer 3, 10, 11, 19. J. Vermeij 4, 5, 7, 17. F. Nijs 14. C. Hazen 15. J. Knuist 16, 21. In concours 66 duiven. Gelost 11 nur. Aankomst le duif 1-27-38. Laatste prijswinnende duif 2-5 32. «POORTVLIET. Nu de tweede be spuiting der aardappelvelden met loodarsenaat isafgeloopen,blijkt tegen 7 landbouwers alhier procesverbaal is opgemaakt. Van deze zeven waren drie ver- bi.vjrs nalatig gebleven wegens van den tuinman en den jachtop ziener werd spoedig tot het blusschen overgegaan, met eenige emmers water wist men het vuur te beperken De in de nabijheid staande vrucht- hoornen hadden veel van de hit Le te lijden. Ook in deze gemeente zullén de ouden van dagen zooals vorig jaar een autotocht maken, welke is be paald op volgende week Donderdag 4 Augustus. Het doel zal zijn Vlis- singen. De schietvereeniging „Nederland en Oranje" alhier hield haar jaar- lijksehe schietwedstrijd met. een maxi mum van 100 punten. De personeele baan scherp werd te beginnen vanaf de hoogste schutter, achtereenvolgens gesteld als volgt 1 C. A. Sakko 93 p. 2 A. J. Dekker 89 p. 3 H. L'ijl Hzn. 88 p. W. J. Gunter 87 p. 5 J. Bolier 86p.6K.J. K. v d. Slikke 85 p. 7 I,. Blaas 81- p. 8 G. H. Poot 84 p. 9 H. v. d. Slikke 82 p. 10 Jac. Anlhonisse 81 pi II P. Verburg 81 p. 12 J. I.ooijenga77 p 13 J. Quist 78 p. 14 J. v. d. Hoven 77 p. 15 J. v. d. Velde 76 p. 17 H. Uijl Jz. 70. 17 C. van As 73 p. '18 G. de Jonge 69 p. 19 M. v.Nieu- wenhuijzeu 64 p. 20 D. C-. Verburg 60 p. 21 G. Goudzwaard 60 p. 22 D Mullié 58 p. 23 Joh. Zuideweg •59 p. 21 H. Potler 57 p.25H.Over- beeke 46 p. Daarna vrije haan scherp als volgl 1 G. A. Sakko 89, 27 p. 2 H. Uijl Hz. 86, 28 p. 3 J. Bolier 86, 27 p. 4 Johs. v. d. Hoven 84, 24 p. 5 J. Quaak 82, 27 p. 0 H. Poot 82, 26 p. 7 S. Quist 82 p. 8 A. J. Dekker 81 p. Vrije baan K. S. O. 1 G. A. Sakko 148, 1x49 p. 2 H. Uijl Hz 148.1x47 p 3 P. Verburg 147, 1x47 p. 4 p. H. v. d. Slikke 116, 1x49 p. 5 H. Poot 145, 1x46 p. 0 D. Verburg 141, 1x46 p. 7 C. Goudzwaard 137,1x36 p. 8 J Ouist 109 p. De prijzen bestaan uit huishoude lijke artikelen en kunsvoorwerpen. SGHERPENISSE. Zaterdagavond had onder zeer gunstig weer alhier de muziekavond plaats. De zes mu ziekgezelschappen van het eiland waren samengekomen om gezamenlijk een genoegelijxe avond door te bren gen. Des avonds om half zes had in hotel de Gouden Leeuw de officieele ontvangst plaats, waarna om zeyen uur werd aangetreden voor de rond gang door de gemeente. Onder vroo- lijke marschen trok men nu naar het terrein aan den watertoren, al waar op de daar geplaatste kiosk ieder gezelschap zijn verplichte num mers blies. Te voren werd nog ge- zamelijk de ensemblemarsch „Mar- ching thre Georgia" van G. Miller geblazen. Door het schoone weder waren ook veel vreemdelingen naar hier gekomen, zoodat ruim een dui zendtal bezoekers op het terrein aanwezig was, waarom dezen avond wel als geslaagd kan beschouwd worden. Het is voor muziekliefheb bers een genotvolle avond geweest. - Evenais vorige jaren kan men zijn oud rijwielplaatje wederom in leveren op hel hulppostkantoor. Een ieder kent nu wel het doel waarom deze inzameling plaats heeft. Uitslag wedvlucht P.V. „de Zwaluw" van Kath Wavre, afstand 52 km., met jonge duiven. In con cours 90 duiven. G. Eindhout 13 4 10 13 14 15 17 20. C v. d. Have 2 19 25. C. An- driesse 5 6 27. J. Bevelander 7 24. B. Suurlaud 8 11 30. G. v.d. Jagl 9. J. de Graaf 12. I. v. d. Werf 10 26 28 29. P. van Beveren 18. M.J. Ste- ketee 21 22 23. Aankomst le duif 8 54.31 uur, laatsle 10.56.12 uur. STAVENISSE. Voor de vaceerende betrekking van wijkverpleegster alhier hebben zich in tolaal 10 sollicitanten aangemeld De heer Johs. Neele Dz. heelt zijn benoeming tot diaken in de oud gereformeerde kerk niet aange nomen. Evenals vorige jaren heeft de heer P. Bastiaanse zich bereid ver klaard om de oude rijwielplaatjes ten behoeve van de t.b.c.bestrijding in te zenden. Niemand gooie dus zijn oude plaatje weg. ST. ANNALAND. De 10 jarige L. van I. begaf zich Maandagmiddag te water, maar daar hij de zwemkunst blijkbaar niet goed machtig was, zonk hij naar de diepte De 14-jarige P. S. bemerkte het ongeval en sprong gekleed te water, waarna hij den drenkeling op het droge wist te brengen. Aardappelveiling van Donderdag 28 Juli: 22750 kg. gele eigenheimers f2.812.82. 12150 kg. blauwe idem f3—3.31 4875 kg. gele drielingen f2.142.23. 27ÜO kg. blauwe idem f 2.30-2.45 5175 kg. bonken f2.21 —2.45. Groep Scherpenisse 5600 gele eigenh. f2.75, 17200 kg. blauwe idem f33.15, 2925 kg. drielingen f2.01 2.29, 2475 kg. bonken f22.29, alles per 100 kg. OUD-VOSMEER. Donderdagavond werd door het Bestuur der Oranje- vereeniging vergaderd met de be sturen van een vijftal buurlvereeni- gingen. De stemming in deze verga dering doet voor het komende feest, dat volgens het voorloopig programma op 14 en 15 September zal worden gehouden, het beste verwachten. Buurlvereenigingen die wenschen mede te dingen naar de beschikbare prijzen, moeten zich vóór 15 Augus- us aanmelden. De I'.D.V. „De Zwaluw" hield een wedstiijd uit St Kath. Wavre Afstand 52 km. longe duiven. J. B. Tholenaar 1 26 57. G. Havermans 2 4 8. M. v. d Zande 3 13 23 25 42 44 47 49 51. J. Geuze 5 9 19 15. J. Klippel 6 '11 24 27 29 30 36 37 45. K. J. Boogaart 7 31 32 35 46. A. v. Daalen 10 !7 21. Gebrs Hoek 1214 20 34 38 50 52 54 50. A. v. Driel 16. J. Ampt 18 P. Vaders 22 33. G. Plandsoen 28. Gebrs. Eindhout 39 40 55 58. P v. Driel 41 43 C. de Wilde 53. Gelost 8.00. Aankomst eerste duif 8.54. Laatste duif 11.4.32. Oude duiven: W. Storrnezand 1. A. v. Driel 2. Gebrs. Hoek 3 C. de Wilde 4 M. v. d Zande 5. P. Vaders 0. Aankomst eerste duif 8.52.15. Laatste 10.37.14. INGEZONDEN. OUDE RIJWIELPLAATJES 1 Bezitters van rijwielen Wij staan weer aan de vooravond van den len Augustus. Ongeveer drie millioen oude rij wielplaatjes, vormende een totaal gewicht van twaalfduizend kilogram, zullen hun dienst weer hebben gedaan terwijl zij voor de bezitters van rijwielen waardeloos zijn geworden. Behoeft het nog feitelijk nader beloog breedvoerig uileen te zetten, waarvoor deze plaatjes worden inge zameld 7 Be Stichting Steunfonds van de Vereeniging tot bevordering der be langen van Tuberculose-patiënten in Nederland» waarvan bet hoofdkantoor gevestigd is Breedeweg 17 te Am sterdam (Oost), die zich reeds een zestal jaren beijvert de oude rijwiel plaatjes en ander koper, lood, tin, zink, capsules enz. ten dienste te maken van de t.b.c.-bestrijding en dank zij de medewerking van vele menschenvrienden ook in het afge- loopen jaar hierdoor een aantal pa tiënten beeft kunnen helpen, doet ook nu weer een ernstig beroep op Uw medewerking. Brengt Uw oude rijwielplaalje en andere metalen daar, waar onze raambiljetten hangen, of aan onder staande adressen. Door liet verrichten van deze goede daad kan wellicht nog een menschenleveti worden gered. Voor het comilé J. J. SCHOON J.Jz., Brugstraat 27, Tholen; MejulTr. N. MOERLAND, St. Annaland B 19; P. EINDHOUT, Hulpbrievenbesleller, Molenstr. Oud- Vosmeer en W. GEBRAAD brieven besteller, Poortvliet. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 22 t/m 28 Juli Geen inschrijvingen. MARKTBERICHTEN THOLEN, 29 Juli 1938. Roomboter fO.71 per pond. Boereboler f 0.66 Eieren f 3.80 per 100. NATIUNAAL JUBILEUM 6 SEPT. 1938 Naar ons van bevoegde zijde werd medegedeeld blij ft het aantal Zeeuwen d t zich heeft aangemeld voor deel - neming aan het op 6 September ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjuhileum van H. M. de Koningin te houden défilé op den Dam te Amsterdam beneden de ver wachting. Dit is te meer te betreuren, omdat de deelneming van andere provincies een groot succes zal worden. Indien Zeeland niet wil achter blijven, zal zich nog een vrij groot aantal persnonr.e moeten opgeven. Met hame was op grootere deel neming uit de kringen van land- en tuinbouw en op aanwezigheid van veel Zeeuwen in het costuum van hun streok gerekend. Wij wekken dan ook in het bij zonder de landbouwende bevolking op, om zich alsnog aan te melden voor het défilé door aan het lid van het Nationale Jubileumcomilé voor Zeeland Mr. Br. R. W. Graaf van Lynden, Ter Hooge bij Middelburg, vóór 6 Augustus een opgave te zenden, bevattende a. namen en volledige adressen der deelnemers cu deelneemsters, b. mededeoling of al dan niet het costuum van de streek zal worden gedragen, c. eventueel de naam van de orga nisatie die door de deelnemers vertehenwoordigd zal worden, d. vaandels en attributen, die men zich voorstelt mee te nemen. Pc kosten zullen in geen geval een bedrag van f5,per persoon te boven gaan. KERKNIEUWS. ZONDAG 31 JULI 1938. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Balelaan en nam. 2.30 ds. van Griethuijzen. In beide diensten maun- delijksche collecte voor de kerk. Ger. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 én 's avonds 6.30 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 ds. Baaij. POORTVLIET. Ned. Herv Kerk voorm. '10.30. en nam. 3 uur ds. v. d. Hciijrej. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uui en 's avonds 7 uur ds. Jause te Hindelcopen. SGHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. de Bres en nam. 3 uur lees eik. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. de Bres. N.f). Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Ilerv. Kerk voorm. 10 30 ds. P. Moerman en 's avonds 7 uur ds. Batelaan. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 8 en 's avonds 0.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk vcorm. 1030 ds. v. Griethuijzen en nam. 3 uur leeskerk. Voorber. H. Avondmaal. Bijeenkomst in de bewaarschool op Maandag 1 Augustus 's avonds 6.30 ds. Baaij te Tholen. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. Eist. Coll. Ziekenfonds. Voorber. H. Avondmaal. Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur cand. W. G. Veldkamp le Katwijk aan Zee. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek blijven eenige raadsvergaderingen staan tot het volgend nummer. Voor iedere gulden, die besteed wordt een km.-bon Verstrekt ook '/j e® '/i km.-bonnen Brugstraat Tholen TANDPASTA

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3