Geniü» >0| qmieest en 'zuitWtt de AKKERTJE Een bril...? a Bij kiespijn en kloppende hoofdpijn VACANTIE 1938J Ga niet met vacantie... Fotohandel SERRÉ W. BESLING aan te besteden: het leveren en leggen van ongeveer 1200 m2 Betonblokken met bijkomende werken, aan den zeedijk van den Polder Noord. Slii der voorzitter deelde mede, dat in rgadering van 11 Juli de heereu Pipping, ds. Vreugdenhil en 'iandsoen, die hun benoeming enomen hadden, niet reglemen- ivaren gekozen. Bovendien moest )estuur met nog 3 leden worden evuld. De onwettig gekozenen en thans bedankt, zoodat ver lig van 6 bestuursleden noodig eig n elin eigi 10d ces mo ipp oke >P iscl 'dai Till# F. G A. pg 30 I.V err l.S la lid deelde mede, dat de feest- eigt n'et afhankelijk is van een jevereen. en lettende op hel feit zich om de Vereen, afspeelt, hij voor tot ontbinding over te liliil dan kan een Feestcommissie programma ontwerpen en de terugkeeren. Een ander lid ;de de aandacht er op dat zoo als van den beginne oppositie roerd. In de vorige vergadering hij er reed op gewezen niet zichzelf te spreken, want hij oor geen bestuursfunctie in aan- ing komen, dit zegt hij thansweer. Is is er tweedracht om de Ver. jammer, maar al dat geharrewar linig ter eere van hel Koninklijk Kan men de tweedracht weg- Tl in door ontbinding, en eendracht en door een Feestcommissie, dan ij voor een Feestcomité. De sitie wordt te erg, maar gaat ïem om een bekentenis, dan zegt erlijk, dat het Bestuur, ondanks einige medewerking, mooi werk laten zien (Applaus), aar een voorstel tot ontbinding ns het Reglement niet in behan- K g kan worden genomen, wordt dit punt afgestapt. Een lid geeft Voorz. in overweging af te L^lan. Dhr. Gunter zegt te willen den. Dhr. v. d. Ploeg zegt dat oorz. wettig gekozen is, en af- ng nergens toe dient, hetgeen velen beamen waarna de Voorz. lijft. Thans wordt tot stemming jaan, gekozen worden de heeren tlage (oud bestuurslid), M. P. Stel, J. M. Pipping, A. Buijs, Rijstenbil, J. A. Heestermans bestuurslid) en C. Timmermans, onder applaus hun benoeming lemen. t 4 candidaten wordt tot bode )emd D. v. Driel Mzn. de omvraag verklaart het lid aanvankelijk de ontbinding wilde len, dat hij nu hoopten wenscht, alle oppositie tegen Bestuur en en, zal ophouden, doch dat ^'Jrachtig zal worden samengewerkt Dr estauratie van oude gebouwen. si een lezing, welke drs. F. A. J. Ie neulen, onderdirecteur van het sbureau voor monumentenzorg, den 13en Monumentendag te da gehouden heeft, heeft hij met ekking tot de restauratie van bouwwerken in ons land ver velende mededeelingen gedaan. >r. zeide, dat bij eeu totaal budget f500.000 per jaar telkens slechts zeer beperkt aantal restauraties nen worden ondernomen. Onder drang der omstandigheden zal in thans echter verandering nen en moeten komen. Spr. had bij het oog op het probleem der Uoosheid. de eerste periode der werkloos- bestond verreweg het grootste der werkloozen uit jongere, der geschoolde ot minder bruik- arbeidskrachten. Thans is de tand anders geworden en kan ook stijks monumentenzorg worden in- ijfchakeld ter bestrijding van de kloosheid. e moeilijkheid is evenwel, dat de elf )nze staatsbegrooting voor mo- aa lentenzorg uitgetrokken gelden ei a restauratiewerken veroorloven fli sen zoo uitgebreide schaal, dat Mor de bestrijding van de werk- "heid van wezenlijke beteekenis zijn. ei|ier opent het werkfonds een uit- op nieuwe mogelijkheden. De sering is n.1. bereid ook voor tiumentenzorg belangrijke sommen het Werkfonds beschikbaar te len ten behoeve van restauratie ken, in den vorm van voorschol- op het arbeidsloon. Het totaal thans hangende subsidie-aan- Cen omvat 134 oude gebouwen, teiraan een bedrag van rond vijf )o lioen te verwerken zal zijn. in i werkelijkheid zijn er echter nog van gevallen, waarvoor nog geen sidie is aangevraagd. Men kan, r raming, dit cijfer voor de eerst- aende tien jaar veilig verdubbelen. komt dan tot een bedrag van ial 10 millioen, waarvan ongeveer helft uit arbeidsloon bestaat. I! n dit arbeidsloon nu kan door het Werkfonds voor restauratiewerken gemiddeld ongeveer 50 voorschot worden verstrekt, terug te betalen in 40 jaarlijksche annuïteiten, tegen een rente van 2'/2 d. w. z. ongeveer 4% van het geheele voorschot. De terugbetaling wordt bovendien ver gemakkelijkt, doordat de eerste an nuïteit eerst betaald moet worden aan het einde van het jaar na het voltooien van de restauratie. Over nadere uitwerking dezer plannen wordt nog onderhandeld tusschen de betrokken departementen. Het laat zich echter aanzien, dat binnen niet al te langen tijd lal van belangrijke en omvangrijke restau ratiewerken kunnen worden onder wonend, liefde had opgevat voor zijn getrouwde hospita. Hij wilde nu met haar vluchten. -Als bewijs voerde de heer een ontroerende brief van den zoon aan. Onder tranen vroeg hij den pastoor nu om reisgeld, opdat hij naar zijn zoon zou kunnen reizen en de zaak met hem bepraten. Zelf is hij een eenvoudig handelsrei ziger, die de reis niet kan betalen. De pastoor bekeek brief en enveloppe nog eens, maar alles zag er echt uit. Hij gaf den man nu vijf gulden en er werd nog even gepraat over deze verschrikkelijke familie-omstandig heid. Toen zei de man plotseling „Ik wil u bewijzen, pastoor, dat ik geen oplichter ben; hier hebt u mijn hor- Maandag- 18 Juli 's avonds 0.30 ds. Fraanje te Barneveld. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Kerk voorm. 10.30, nam- 3 en 's avonds 7 uur de heer Bisschop te Rouveen. MARKTBERICHTEN THOLEN, 15 Juli 1938. Roomboter f 0.71 per pond. Boereboter f 0.06 Eieren f 3.90 per 100. Een gangster te Bennekom. Dindagmiddag vervoegde een als lieer gekleed persoon zich aan het postkantoor te Bennekom met verzoek een biljet van duizend gulden te wiilen wisselen. De directeur haalde het wisselgeld uit zijn kas en wilde dit den man betalen, toen deze plotseling het geld greep en na het lossen van een revolverschot op den directeur de vlucht nam. Tegenover het postkantoor stond een auto met een chauffeur aan het stuur. De dief sprong in den auto trok zijn revolver en dreigde deze met het wapen. De chauffeur die het wisse voor het onwisse nam, sprong uit de wagen en nam de vlucht. De onbekende man reed toen met den wagen weg en het bleek dat de dief erg van schieten hield, want toen hij in Jiet dorp een dame zag die zich niet snel genoeg voor den auto uit de voeten maakte, school hij op haar. Vanzelfsprekend was het geheele dorp in rep en roer en werd de achtervolging van de roover spoedig ingezet. De gestolen auto vond men verlaten terug, doch men hoorde al spoedig dat de dief een taxi gehuurd had die hem naar Wageningen moest brengen en zoo snel was de dief niet geweest of de politie had de man reeds aan den Wageningschen berg te pakken. Bij fouilleering bleek dat hij de geheele som nog in zijn bezit had, alleen de revolver was zoek. Het is gebleken een 25-jarige werklooze te zijn. Men deelt ons mede dat Vrijdag 12 dezer zich aan het kantoor der waterleiding alhier zich een net ge kleed persoon, naar schatting onge veer 30 jaar vervoegde die den boekhouder, de heer Jansen, die zich alleen op het kantoor bevond, verzocht een bankbiljet van duizend gulden te wisselen. De heer Jansen vertrouwde de zaak niet en weigerde met te zeggen dat hij hiervoor geen vol doende kasgeld had. Vanzelfsprekend brengt men dit geval in verband met hetgeen te Bennekom is geschied. Rijksweg op St. Philipsland. Met ingang van 17 Juli 1938 zal het gedeelte van den weg (Rotterdam) Oudenbosch—St.PhilipslandZijpe Zierikzee (Rijkswegen plan 1938. no. 18), gelegen op St. Philipsland tusschen den Oostdijk en de tram weghaven in den Willempolder be stemd worden tot openbaren weg. De weg zal voorrangsweg zijn en gesloten zijn voor het verkeer met rij- en voertuigen, geen motorrijtuigen of rijwielen zijnde en voor rij- en trekdieren en vee. NA 20 JAAR Oude granaat ontploft. In de nabijheid van Goerz (Italië) is een nog uit den wereldoorlog afkom stige, niet ontplofte granaat tot ont ploffing gekomen, doordat verschei dene personen, die het gevaarlijke voorwerp vonden, pogingen in het werk waren gaan stellen om het open te maken en te ledigen. Door de ontploffing werden op slag drie per sonen gedood. Twee personen, die zware verwondingen hadden bekomen, overleden korten lijd later in het ziekenhuis. Een vindingrijken oplichter. Een pastoor in de omtrek van Haarlem is de dupe geworden van een geraffineerden oplichter. Aan de pastorie vervoegde zich verleden week een heer, die een dringende zaak met den pastoor had te bespreken. De pastoor ontving hem en kreeg een droevig verhaal te hooren van een zoon, die in Venlo op kamers loge in onderpand." De pastoor nam het horloge aan en de man ging naar de deur. Voor hij wegging, zei hijBewaart u het uurwerk in de watten, pastoor..." Dan verdween hij. SüEti op hetzelfde oogenblik voelde de pastoor, dat hij was beelgenomen. Het horloge bleek nog geen twee kwartjes waard te zijn en de opmer king over de watten.... Dinsdag vervoegde zich bij een R.K. geestelijke in Den Haag een man, met hetzelfde droevige verhaal, alleen met dit verschil, dat de zoon nu niet in Venlo, maar in Heerlen woonde. Bedoelde geestelijke had des morgens over den oplichter gelezen Hij liet dan ook de politie opbellen, terwijl hij zelf den man wat aan de praat hield. Na eenigen tijd ver schenen twee rechercheurs van politie, die den man in arrest stelden. Hij verklaarde te zijn de 49-jarige bank werker A. J. S. uit Utrecht bekende, ook elders getracht te hebben onder valsche voorwendsels geld los te krijgen. De tocht om de aarde in 91 uur. De Amerikaan Hughes, die met vier metgezellen deze week per vlieg tuig uit New York is vertrokken, teneinde in den kortst mogelijken tijd een vlucht om de aarde af te leggen, is daarin volkomen geslaagd. Zonder eenige tegenslag is de vlieg machine met de vijf Amerikanen Donderdagavond weder te New York geland. De geheele tocht heeft na vijf tusschenlandingen 91 uur en 14 minuten in beslag genomen. Inder tijd vloog Willey Post er 95 uur langer over. KERKNIEUWS. ZONDAG 17 JULI 1938. THOREN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Wolfensberger en nam. 2.30 ds. de Haau. Ger. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 0.30 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 0.30 ds. Baaij. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. v. d. Heuvel, en nam. 3 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur en 's avonds 7 uur de heer de Vries te Zaandam. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. de Haan. en nam. 3 uur leeswerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. van den Heuvel. N.D. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur de heer Wynne te Oldebroek. Oud Ger. Gem. voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 30 en 's avonds 7 uur ds. Batelaan. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 0.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. Griethuijzen. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en avonds 6.30 leeskerk. helpen Mtjnhardtjee (dil zijn hartvormige cacheta) anel en goed, Dooa 50 cent Proefdooa 10 cent St. Maartensdijk. Aardappelveiling van 14 Juli 1938. Aan voer 00.0011 kg. Prijzen: gele eigenheimers f 4— tot f 4.50 blauwe dito f 4.02 tot f 4.50. drielingen f 2.70 tot f 3,24. kriel f 1.10 blauwputten f 8.25 alles per 100 kg. komkommers f 3.40 per 100 stuks zwarte bessen f 0.44 per kg. LIED VAN DE WEEK Ik pak weer m'n koffer en ga met vacanlie, De lijd is weer daar voor het jaarlijksche feest. M'n tint is één grauwige-bleeke substantie, Ofwel, zoo mijn vrouw zegtik zie als een geest. Ik gooi voor een poos dus m'n liedjes terzijde, Ik bind weer m'n dichtader lekkertjes af, En 't eenigst probleem, dat ons bezig houdt, beiden, Dat is de voorspelling, die 't weerbericht gaf Want 't is nou wel Juli je hoort te vervellen, Languit aan het strand in je badpakjemaar, Wanneer ze nou 's morgens nog.. hagel voorspellen, Dan denk je wel eventjes anders, nietwaar Vandaar dat we 't samen niet eens kunnen worden, Wat of er nou mee moet dus lezers och toe.. Voordat ik de riemen aan moet gaan gorden Zegt U wie gelijk heeft, en wat of ik doe M'n vrouw wil een zijden, japonnetje koopen, En ik zegoch kindlief, daarginder aan zee, Daar kun je nu beter in bontjassen loopen, Dus wees nou verstandig, neem die liever mee M'n vrouw wil een zomerhoed, licht als een veertje, En dan, voor het strand een gezellige tasch.. En ikparaplu want het is me een weertje. Een vest en een nieuwe, gebreid wollen das. M'n vrouw, die wil, schoenen, U weet wel met gaten Opzij en van boven maar ik zeg och wat, Neem kaplaarzen, toemet die smerige straten.. Je weet, hoe de modder je kousen bespat. M'n vrouw wil een mantel, een aardige lichte.. Maar ik zeg laat die non maar thuis, in de kast. Koop liever een regenjas zeg, en een dichte, Daar heb je tenminste wat aan, als het plast.. Zoo hebben we samen een uurtje gekibbeld, En geen van ons beiden gaf iets of wat toe, We hebben gesputterd en tegengestribbeld, Maar eindelijk, weet ik nou toch, wat ik doe. De wind zwiept venijnig de toppen der boomen, 't ls guur en 't is kil, en het stormt en het giet.. We zijn aan het eind der discussie gekomen We steken de baard aan, en gaan dit jaar niet. GUUS BETLEM Jr. BURGERLIJKE STAND Gemeente THOLEN van 8 t/m 14 Juli 1933. Geboren Cornelia Bartelina, d.v. M. J. Geuze en J. G. Schot. Johanna Ilelena, d.v. J. Cornelisse en A. K. Baaij. Overleden H. P. J. Swagemakers 30 j. z.v. J. B. Swagemakers en L. A. Bril. J. L Christiaanse 78 j m. v. J. de-Fouw. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Juli Graden G. Zaterdag 9 16, Zondag 10 16, Maandag 11 16, Dinsdag 12 16,2 Woensdag 13 16,3 Donderdag 14 17, Vrijdag 15 17,3 Bij mijn vertrek naar West- Indië wensch ik familie, vrienden en bekenden een hartelijk vaar wel en tot weerziens toe. 8 47695 A. v. d. JAGT. Aan boord s.s. „Simon Bolivar" Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Vrouw, Doch ter, Behuwd-dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante Mejuffrouw WILHELMINA SLAGER betuigen wij onzen hartelijken dank. Inzonderheid dr. Looysen en Zuster Viergever voor de medische hulp en liefderijke verpleging tijdens haar ziekte. 47696 Uit aller naam, 19 G. ,1. BOUT. Tholen, 15 Juli 1938. zondereen BOX-CAMERA uit Bredaschestraat 6 BERGEN OP ZOOM Het ooordeeligsle adres met volledig onderricht W 15 47688 Het beste adres: 15 47689 Gediplomeerd Opticien Drogisterij „Het Groene Kruis" Fortuinstraat 12 - Telefoon 91 BERGEN OP ZOOM Het BESTUUR van hel WATER SCHAP ST. MAARTENSDIJK (Z.) zal, op Zaterdag 23 Juli 1938, n.m. 20 30 uur w.t., ten Ge meentehuize aldaar, trachten Aanwijzing ter plaatse Zater dag 16 juli 1938, n m. '16 uur w. t. 26 47682 Voorwaarden ad f 0.60 ver krijgbaar bij den Waterbouw kundig ambtenaar B. J. VAN OOST Jr. Neem dadelijk 'n bij hoofdpijn of migraine. binnen 'n kwartier zijl ge er van al, dank zij de bijzondere samenstelling. Weiger namaak, let op AKKER-merk. Per koker van 13 stuks - 12 stuivers. Per doos van 2 stuks 2 stuivers. flADANTK Wi) garandeeren de goede UMRMmiC werking van-AKKERTJES", want ze bevallen een bijzondere combina tie van uiterst geneeskrachtige stoffen, volgens recept van Apotheker Dumont. Zorg er voor altijd "AKKERTJES" in huis te hebben, dan hebt Ge ze bij de hand, want vannacht nog kunt Ge ze noodig hebben, bij pijnen, sla peloosheid of als koorts U overvalt!

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3