mjmm ÜWSsM Een matte of gebruinde teint staat altijd charmant De gevolgen van een Luchtaanval schermings-mindedoveral om ons heen zien we de naties er, met haast koortschtigen ijver, aan werken. Begrijpelijk, want niemand kan precies zeggen, wanneer Europa in vuur en vlam zal staan, iets wat iedereen hoopt, dat nooit en nimmer gebeuren zal. Maar dan doemt daar de werkelijkheid van dit jaar op Oostenrijk's bezetting en de schiet partij in Eger. Wat dit beteekend heeft, het is maar beter er niet nogmaals aan te herinneren. Men denkt aan een zijden draad, waaraan Europa's lot toen gehangen heeft Van de noodzakelijkheid van lucht bescherming is thans vrijwel iedere Nederlander doordrongen Lucht bescherming is zelf bescherming, is gezinsbescherming. Voor de passieve luchtbescherming wordt de laatste maanden veel, zelfs zeer veel gedaan. De eenige door de Begeering op dit gebied erkende instantie, de Neder- landsche Vereeniging voor Luchtbe scherming (Nassau Ouwerkerkstraat 3, Den Haag), kon dezer dagen zijn 5ü.000ste lid ischrijven in September '30 waren het er nog maar driehon derd. Deze geweldige toeneming spreekt boekdeelen zij laat zien, dat ons volk het nut en de noodzakelijk heid begrijpt, dat men op den goeden weg is, dat de Vereeniging goede en ook gewerischte voorlichting geelt. Wil zij dit evenwel kunnen blijven doen, "dan is de vorming van een Luchtbeschermingslonds, waaruit de gelden voor de enorme propaganda, die op dit gebied noodig is, geput kunnen worden, eerste eisch. Van vele zijden werd daartoe reeds mede werking ondervonden, doch deze medewerking is nog ontoereikend en moet algemeen zijn. Eén van de middelen, om dit Fonds te verstevigen, werd gevonden in twee groole loteiijen (de grootste, welke in ons land ooit gehouden zijn, d. w. z. wat de prijzen betreft). Voor deze loterijen heelt de geniale teeke naar Dr. Louis Raemaekers welwillend een plaat geteekend, die op schrille, maar daarom niet minder juiste wijze aantoont, wat de gevolgen zijn, als men niet tijdig maatregelen neemt, om met luchtbescherming op de hoogte te komen. Een waarschu wing voor hen, die nog afzijdig bleven Met wil ons niet noodig toeschijnen, deze actie in de aandacht van onze lezers aan te bevelen, want ieder, die de noodzakelijkheid van een Luchtbeschermingslonds erkent (en wie zou dit niet doen'?), zal gaarne aan de totstandkoming en het slagen daarvan medewerken, door een of meer loten 111 een dezer loterijen te nemen, die men kan betrekken van Diepenburchstraat 154, den Maag. (Organisatie loterijen van de Ned. Ver. voor Luchtbescherming). Bovendien is aan de plaat van Dr. Raemaekers een prijsvraag met groole prijzen verbonden, waarvan de voorwaarden eveneens aan dit adres te vernemen zijn. Ons volk kan thans toonen, dat het de luchtbescherming krachtdadig wenscht te steunen. Een oproep, die niet onbeantwoord blij ve, integendeel' welke verstaan moge worden WEEKPRAATJE TIEN SECONDEN. Wat beteekenen tien seconden in het wereldgebeuren Niets immers, heelemaal niets 1 En toch zijn het juist deze tien seconden, die voor millioenen menschen, dieren en andere schepsels dezer Aarde van beslissenden .aard zijn. In deze tien seconden, die voorde wereld niets beteekenen, wordt in Amerika juist iemand ter dood ver oordeeld of juist geexecuteeid. In deze zelfde tien secouden wordteen konink lijk kind geboren en niemand kan weten, of het ook niet tien seconden zullen, zijn, die het leven van dezen onder luid gejubel geboren, geweld- dadigzullenafbreken. In tien seconden heeft men beiden het „ja" gezegd, waardoor men in den echt wordt verbonden, in tien seconden spreekt een rechter een echtscheiding uit. In het zeilde oogenblik, dat een zijn slag heeft geslagen sterft elders een arme, voor wien het einde een uit komst beteekende. Tien seconden Een moeder bidt tot God voor het heil van haar kind dat tegen de wet gezondigd heeft en nu voor den rechter staatEen vrouw slaat de armen om h ar beminde! Een chef deelt aan zijn mindere mede, dat hij met ingang van dien datum ontslagen is, een werklooze krijgt werk. In het ziekenhuis geeft een dokter een laatste zinnenlooze injectie, elders knielt een moeder voor het altaar neer en dankt voor de genezing van haar kind. Tien seconden 1 Hier legt men den eersten steen voor een nieuw te hi&S, ii'Mi ibi BAt jij. bouwen huis, daar stert een ander getroffen door een bom of een bliksem schicht, in. In hetzelde oogenblik, dat een ge lukkig, familie en nieuw huis betrekt, wordt een huisvader met vele kin deren en ten afgetobde vrouw op straat gezet. Tien seconden 1 Een spoorwegramp in Frankrijk, een vliegtuigongeval in Engeland Een bom in Spanje, een tank in China. In New York exploideert een fabriek. In Weenen brandt een huis af. Bij een lawine in Zwitserland zijn acht dooden te betreuren. In Geneve komt de Volken bond bijeen. Een regeering komt ten val en in Hollywood wordt een ster van het filmfirmament gevierd, in Boedapest heeft men zich zoo juist verloofd. In Beston promoveert een jongeman. In Parijssterfteen minister! Tien seconden wereldgebeuren Ja wat zijn eigenlijk tien seconden? THOLEN, 15 Juli 1938 P.V. «de trouwe Duif». Wedvlucht van Limoges (670 km.) gehouden op 8 Juli jl. C. Hazen 1 2. J. Knuist 3 7. D. Jansen 4. J. Vermeij 5. Clir.de Korte 6. Gelost 6.35. Ie duil 2.53.32, laatste duif 5.24. Deelname 21 duiven. Jonge duiven. Wedvlucht van St. Kat. Waver (54 km.) gehouden op 9 Juli jl. D. Jansen 18 9 11 14. L. M. de Heer 2 3 4 10. J. Vermeij 5 20. C. Hazen G 17 19. F. Nijs 7 13 16. Chr. de Korte 12 15. J. Knuist 18. Gelost 1 uur. Eerste duif 1.47.37, laatste 1.56.30. Deelname 60 duiven. Tegen 3 ingezetenen alhier is proces-verbaal opgemaakt wegens het niet voldoen aan de besproeiing van hun aardappelen met loodaisenaat tegen den Coloradokever. Bij kon. besluit zijn benoemd met ingang van 1 Aug. lot gezworenen van het waterschap St. Maartensdijk J. W. de Wilde aldaar, van het waterschap SI. Annaland M. J. Heij- boer, uiterlijk tot het einde van het zittingsjaar, waarin hij zeventig zal zijn geworden en van de Deurloo- polder J C. Stoutjesdijk Tholen. Zalerdagavond jl. speelde het eerste elftal van Tholensche Boys een wedstrijd tegen het 7e R. V. A. uit Bergen op Zoom en won met 10-1. Zaterdagavond speelt Tholensche Boys 1 tegen S O.A.G. uit R'dam. Vrijdagavond jl hield de Thool- sche Oranjevereeniging onder voor zitterschap van den eere-voorzitter tnr. A.J. van.der Hoeven in de zaal van mej. Hoek een alg. vergadering. In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede dat naar aanleiding van de vorige bijeenkomst, die niet het gewenseht verloop heeft gehad, alle bestuursleden hun mandaat ter be schikking hebben gesteld. Spr. deelde tevens mede dat de heerep dr. G. Vellenaar en J. van Elsjjcker zich niet meer herkiesbaar stellen, terwijl ds. Wolfensberger als eerelid heeft bedankt. Ook is er nog een vacature in het bestuur door het bedanken van den heer ir C Wagtbo. Spr. stelde dan voor om over te gaan tot stemming en na stemming bleek dat gekozen waren tot bestuurs leden de heeren M. C. van der Stel, C. J. J. Beaudoux, Joh. Beukelaar, A. Engelvaart, W. L. Klompe, dr. L. D. A. Looijsen, mr. H. D. J. Wol fensberger, L. Meerman en A. T. Goedemondt. Als voorzitter werd gekozen de heep M- C. v. d. Stel. De heer van dep Stel dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en is aan de eene kant huiverig de benoeming aan te nemen. Hij zal als voorzitter niet vrij zijn van critiek, maar hij hoopt dal dit gezonde critiek mag zijn en hoopt op de medewerking van alle leden en neemt de benoeming aan, De voorzitter wenschte in de eerste plaats de bestuursleden geluk met hun benoeming en hoopte dat thans het bestuur in goede harmonie mag samenwerken en dat zij de vereeni ging een feestprogramma zal kunnen voorleggen tot viering van hel 40- jarig jubileum van H.M. de Koningin dat aan alle burgers voldoening zal schenken. Spr. dankte ook de stem- opnemers voor hun werkzaamheden en de leden voor het goede verloop dat deze vergadering heeft gehad en sloot de vergadering. In de hierna gehouden bestuurs vergadering werd het dag. bestuur als volgt samengesteld 3e heer M. C. van der Stel, voorzitter; de heer L. Meerman, secretaris en mr. H. D. J. Wolfensberger, penningmeester. POORTVLIET. De gehouden col lecte voor de centrale verwarming in de Ned. Herv. Kerk van Zondag 3 Juli heeft opgebracht f37.42. Door Notaris D. v. d. Velde te Tholen werden Vrijdag in Hotel Geene ten verzoeke van den heer W. Bijl publiek verkocht 2 gem. 145 r. bouw land gelegen in de Lage weg. Perc. 1 groot 1 gemet 121 r. werd ingezet en gekocht door C. Bijl voor f900 per gemet. Perc. 2 groot 1 gemel 25 r. ingezet en gekocht voor f l 190 per gemel aan C. Bijl. Na combinatie stond het land op f 1010 per gemet. In massa gekocht voor f1190 per gemet door Joh. Deurloo. De koop werd echter niet gegund. Collecte Blinden. Evenals vorige jaren wordt ook dit jaar wederom gecollecteerd voor de 150 blinden, tewerkgesteld in de be kende Inrichting, PI. Middenlaan 64 te Amsterdam. De Vereeniging streeft er naar de blinden in staat te stellen zich zooveel mogelijk in het maat- s'itppelijk leven te kunnen hand haven, opdat zij hun gemis zoo weinig mogelijk zullen gevoelen. Om dit doel te bereiken wordt aan de blinden voor hun arbeid een bescheiden loon uitbetaald, waardoor zij in staat zijn voor zich en de hunnen te zorgen. De Vereeniging beschikt tevens over een Internaat voor alleenstaande vrouwe lijke blinden. Voor het uitkeeren van de bovenbedoelde loonen is veel geld noodig, waartoe ook een beroep op U wordt gedaan. De Vereeniging hoopt, dat de inwoners van Poortvliet met milde hand zullen geven, ten einde dit sehoone werk in stand te kunnen houden. Dezer dagen wordt de collecte gehouden. SCHERPÉNISSE. Dinsdagmiddag vertrokken van hier een 13-tal auto's met 38 ouden van dagen naar Dom burg daartoe in staat gesteld door bijdragen van de ingezetenen. Onge veer 12 uur vertrokken zij en des avonds 10 uur arriveerden zij in de kom der gemeente, alwaar de muziek- verceniging„EendrachT' gereed stond hen feestelijk af te halen. Een en ander bracht natuurlijk zeer veel volk op de been. De oudjes hebben een zeer prettige dag gehad De maandeljjksche collecte voor het Ziekenfonds heeft opgebracht f 12.97. Tot vervangend kantoorhouder is alhier aangesteld mej. G. J. van der Graaff. Aan de muziekavond alhier op 23 dezer wordt door alle gezelschap pen van het eiland deelgenomen behalve Stavenisse. ST-MAARTENSDIJK. Toen C. v. D. alhier bezig was met werkzaamheden in een lichtmast van de eleclrische centrale brak plotseling de paal bij den grond af tengevolge waarvan hij met ladder en paal tegen den grond sloeg. Met een dijbeenbreuk en ver dere verwondingen werd hij opge nomen en naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom vervoerd. STAVENISSE. Aan de Zeevaart school te Vlissingen slaagde voor het diploma derde stuurman (groote vaart) de heer J. Zachariasse alhier. Tegen verschillende aardappel telers, die op grond van gemoeds bezwaren geweigerd hebben om hun aardappelplanten met loodarsenaat te bespuiten, is proces verbaal opge maakt. De voorgeschreven bespuitingen zijn inmiddels op last van den bur gemeester uitgevoerd op kosten van de betrokkenen. De heer D. Stoutjesdijk, sinds 1927 lid van den gemeenteraad en sedert Januari 1928 lid van het Bur gerlijk Armbestuur, heeft uit beide functies ontslag genomen en wel wegens gezondheidsredenen, Als raadslid komt als opvolger in aanmerking de heer C. Dorst A. Hz. Bond van Oud-Leerlingen bij L. W. C, op het eiland Tholen. Dinsdagavond jl. werd in hotel Het Hof van Holland te Tholen een algemeene ledenvergadering ge houden van de Ver. van gedipl.oud- feerl. van L.W.G. op het eil. Tholen. Na opening enz. werd de agenda besproken van de op Vrijdag 22Juli a.s. te houden zomervergadering van de B.V.G. Waar in die vergadering het 25-jarig bestaan van de B. V G. herdacht zal worden, daar zal ge tracht worden met zooveel mogelijk leden deze bijeenkomst te bezoeken. Besloten werd op dien dag ook een bezoek te brengen aan het Zeeuwsche proefbedrijf in den Wilhelminapolder. Betreffende de stand van het Interprovinciaal gersteproefveld werd medegedeeld, dat stuifbrand in de verschillende variëteiten slechts sporadisch voorkomt. Wat 't legeren betreft: Saxonia. zeer erg; Isaria, ergMansholt 2 rijïge, matig Kenia en Weibull's Püke, niet. Van brouwerszijde acht men de Kenia de beste brouwgerst. Aan de leden zal gelegenheid gegeven worden om zich voor 25 Aug. a.s. te doen inschrijven voor een cursus in be- drijfscontróle, veekennis, veevoeding, wetskennis en economie, landmeten en waterpassen. Medewerking zal worden verleend aan een enquête, ingesteld door de Ned. uien-federatie iuzake het optreden der Kroefziekte bij de uien. Zooals bekend, is de kroef één der schadelijkste uienziekten, die wordt veroorzaakt door aaltjes, doch om trent de te nemen maatregelen in zake de bestrijdingen het voorkomen last men nog grootendeels in het duister. ST-ANNALAND. Geslaagd v het eind-examen van Limburg Stii school te Arnhem Mej. Betsy Hans: alhier. Aardappelveiling van Donder 14 Juli. Groep St. Annaland 2c kg. gele eigenheimers f 4,40 20550 kg. blauwe eigenh. f4,50 3450 kg. bl. eigenh. drielingen f3.' 3,40. 3800 kg. kriel f 1,00. 150 bonken f 3,51. Groep Scherpenisse 22575 gele eigi f 4,01—4,17. 12250 kg. bl. eigi f 4,4,20. 225 gele eigenh. drielin f 3,03—3,19. 2350 kg. bl. eigi drielingen f3,133,19alles per 101 Door de gemeentepolitii tegen een 6 tal personen proces baal opgemaakt, die wegens gemo bezwaren weigerden hun aardapp te besproeien tegen de coloradokf Inmiddels is het besproeien op kosten door de gemeente gescf Voetbaluitslag van Zaterda; W.H.S. I N.O.A.D. III van Tilt 3-10. OUD-VOSSEMEER. De P.V Zwaluw" hield een concours Laroche Migennes. Afstand 404 De uitslag wasB. Schot Tl J. Elzevier N.V. 2. P. Clarijs 3 36. C. Luijks N. V. 4 14 3: M. van der Zande O.V. 5 23. 6 Clarijs N.V. 6. A. Rijnberg Tb J. Boogaart O. V. 8 24. J. Kli O.V. 9. W. Stormezand O.V J. Hussaarts N.V. 11. Gebrs. 6 N.V. 12 27. II Scheepers De 13 25 43 51. J. B. Tholenaar 15 33 52. C. Hommel N. V. 1( C. van Loenhout N.V. 17. C. II mons N.V. 18. F. v. Raamsdonk 19 49. P. de Wit N.V. 20 29 3 W. Raads N.V. 21 34 45. F. Loenhout N.V. 22 20 28. J. 'G' O.V. 32. K. Bosters N.V, 36. A Daajen O.V. 37, J. Luisterburg 38. C. van Hooijdonk N.V. 30 Meens N.V. 40, Gebr, Baks N.V D. Bosters N.V. 42. G. Haven O.V. 46. M. Bosters N.V. 47. M.S Th. 50. Gelost 5.45. Aankomst le duif 12.18.16. la duif 2.28.27. Wegens het niet in acht ne van de gegeven bevelen en schriften inzake bestrijding van Coloradokever zijn te dezer pk verschillende processen-verbaal gemaakt. Tot controleur betreffende de leving van de gegeven voorschr is aangewezen de heer Joz. Vo: Bij het aanbieden van aan werkloozen n.1. het vlastre in den Wieringermeer waren er werkloozen, die weigerden dit te aanvaarden acht personen intusschen vertrokken. In een lokaal der o. 1. si werd Maandag jl. een algem. le vergadering gehouden van de Or vereeniging, onder presidium dhr. A. Gunter. Aanwezig v ruim 50 van de 210 leden. Blijkens de rekening van pennm. bedroegen de uitgavei 22 Dec. 1937 gedaan f77 32, d komsten f76.44, nadeelig slot f welk bedrag door de bestuursl is bijgepast. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur is besloten in zijng af te treden. Dhr. Daane vraagt klachten zijn ingekomen en ol bestuur van meening is, naar weten te hebben gehandeld. De zitler antwoordt dat klachten zijn ingekomen en van meenin zijn dat door het bestuur al dal is gedaan, wat van een Oranjeve mag worden verwacht. Dereden van de beschikbaarsti van de bestuursplaatsen blijkt slotte te liggen in de actif gevoerd zou zijn. Aangevoerd een nieuwe vergadering te bek en ruchtbaarheid te geven aa mededeeling van den voorzittei het bestuur in zijn geheel aft: Waar blijkt, dat voldoende aanwezig zijn om geldige besl te nemen, wordt overgegaai verkiezing van een voorzittei derde stemming wordt herben dhr. A. Gunter, die verklaarde verkiezing voorloopig teaanvan Tot bestuursleden werden gel de heeren A. J. Lindhoudt, P. Houten, P. Plandsoen, ds. Vreu hil en J. M. Pipping. In de van dhr. T. M. Hagc zal als secr optreden dhr. J. M. Pipping. Ter voorziening in de nog t< vullen bestuursplaatsen werd Do dagavond wederom vergaderin houden. Na opening door den zitter werd, evenals Maandag: op zijn verzoek staande het \V mus gezongen. 47666 Amilda-crême, die tevens zoo goed is voor de huid, is verkrijgbaar in deze twee begeerde i teinten- Mat en Bruin. Doos 50 en 25 ct- 12

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 2