MRÜOPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT rijdag 15 Juli 1938. No. 28 Zes en vijftigste jaargang UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 PrïJswmindering. igelsch Konings boek aan Parijs. Ivorol-tandpasta (oranje-verpakking met blauwe band) Poortvliet, bcherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer meer 175 ct- Grootte der O ol ifmersproeten ►PR U TOL I clitsl Idag. Prijs per kwartaal NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Advertentiën van 1 tot 4 18 *10met Geïllustreerd T, D c L-» I I I U L_ 1^. I N regels 75 ct.; iedere regel kosten. TH00LSGHE COURANT letters naar plaatsruimte. en ml nooil lingij otte iAZll TR/( )P eko| 1 Tl 47 Ijl Engelsche koning en zijn ge in, die dezer dagen een bezoek de Fransche hoofdstad zullen igen, hebben een aantal voor- Iers gehad. iningin Victoria verbleef twee- in Parijs in de jaren 1843 1855, Edward VII, die Parijs graag Icht, bracht zijn gedenkwaardig Isbezoek aan Frankrijk in het jaar van '1903. Twee jaar voor Wereldoorlog in het jaar 1912, :n het Koning George V en h.gin Mary, die hun staatsbezoek hten en onmiddellijk na den |enstilstand, in December 1918, n George V weer ditmaal ifficier in gezelschap van zijn In al deze bezoeken is dal van jard VII op 1 Mei 1903 wel het ligrijkste geweest. Het laat zich vermijden, bij het huidige staats- lek een parallel met het bezoek Edward VII te trekken, wijl dit be- I immers de basis van het En- Ih-Fransche verbond, de Entente liale, is geweest. I verhoudingen hebben zich sinds Eoogenblik, nu 35 jaar geleden, lipieel veranderd. Indertijd, toen leest van revanche in Frankrijk lende was, vond de grootediplo- 1, die Edward VII ongetwijfeld in Parijs een dankbare taak. crijl wijnen spoedig door 'n pot Bij olie Drogisten Franschen stonden nog onder linvloed van de anti-Engelsche ping, die haar oorsprong had in lboercnooriogFasjado in den jui, waar vijf jaren te voren de Iche vlag voor de Engelsche had jen wijken, en dat bijna de aan- |g tot een Engelsch-Franscben had gevormd, was nog niet vergeten, ivard VII speelde het indertijd in Ige dagen klaar, de Parijzenaars tón vriendelijkheid en zijn tact 1 zich te winnen; reeds in Juli Ibracht de Franche president fct zijn tegenbezoek aan Londen Ide zelfde maand sprak de groole lliamberlain, de vader van den Iwoordigen Engelsclien premier In bezoek, dat Fransche parle- Iriers aan Londen brachten, voor trste maal het woord „Entente lale" uit. jertijd werden de betrekkingen len de beide landen geregeld bekende basis, die intusschen fcins slechts op een behoud van evenwicht neerkwam. Marokko J aan de Franschen afgestaan, larvoor in de plaats de Engelsche 'en op Egypte eens en voor altijd Iden. Het ontbrak niet aan Ihe stemmen en de elegante senaatspresident en nog latere ukkige president van deFransche lliek, Decbanel,sprak dewoorden ■Engeland doet een uitstekende 1 Scherpe kritiek oefende ook Istoricus en vroegere minister jmitenlandsche zaken, Gabriel lanx, uit. het oogenblik is er veel ver- p. De nieuwe Entente Cordiale pet behoud van den status quo. Iniets meer te verdeelen, zooals 103 Engeland, dat het meest I te verliezen, geeft op dezen le leiding en voerde Frankrijk, J het Spaansche vraagstuk een Pnnenheid dreigde te begaan, pen meer gematigde houding „Hallo! „Welk weer Haringvloot vaart uit. Wordt Zuid-Limburg „uitgemergeld"? In de Residentie heeft men een interessante proef genomen. Zooals bekend konden de abonné's reeds eenigen tijd geleden via een infor matienummer het weerbericht aan vragen. Dc belangstelling was even wel van dien aard, dat de directie der Haagsche Telefoon genoodzaakt was om te zien naar een andere voorziening. Dezer dagen heeft men de zgn. weerberichtenmachine in gebruik genomen, waarbij bet weer bericht is opgenomen op een stalen band, de duur van den berichten- cyclus is ougeveer twee minuten. Heeft de abonné nr. 393131 ge draaid, dan komt doorgaans niet onmiddellijk de verbinding totstand, daar het tot verwarring zou kunnen leiden indien men bijgeschakeld werd op een weerbericht, dat reeds ten deele is uitgesproken. Het apparaat, dat voor doorverbinding moet zorgen, blijft in wachtstand, tot het weerbe richt geheel "is uitgesproken en op nieuw wordt afgedraaid. Tot dat oogenblik hoort de abonné een spe ciaal wachtteeken. Achtereenvolgens hoort men de weerberichten van Londen, België, Hamburg, bet weer- kaarlje en de verwachtingen van de Bilt en Londen. Is de cyclus afgeloopen, dan krijgt de abonné het „in gesprek signaal", waardoor hem verzocht wordt de verbinding te verbreken. Thans kunnen onge veer tien toestellen tegelijk op de weerberichtenmachine worden aan gesloten. Indien de Haagsche proef succes heeft en daar ziet het wel naar uit dan overwegen de telefoon diensten van Rotterdam en Amster dam eveneens ingebruikname van een dergelijk apparaat. De rijksbemiddelaar prof. mr. A. C. Josephus Jitta is er in geslaagd de partijen, betrokken bij het conflict in de haringvisscherij le Vlaardingen, Scheveningen en Katwijk, tot elkaar te brengen. Zoo werd Maandag jl. het werk hervat. Met man en macht toog men aan bet werk om de vloot, die zoo lang reeds werkloos in de haven lag, gereed te maken. Dit vor derde zooveel tijd, dat eerst den volgenden dag de eerste loggers zee konden kiezen, waarna successievelijk de overige volgden. In visscherskringen is men over het algemeen wel tevreden met het bereikte resultaat, terwijl de reeders, die een goed deel van de eischen der stakers inwilligden, van meening waren, dat het hoog tijd werd om de staking te doen eindigen, daar het anders niet meer loonend zou zijn de exploitatie dit seizoen ter hand te nemen. Dat de marktprijs thans tot tevredenheid stemt, moet worden toegeschreven aan de betrek- kelijk geringe aanvoer. Men vreest evenwel, nu spoedig een belangrijk hoogeren aanvoer te verwachten, waardoor de prijzen eveneens ernstig zullen dalen. Het natuurschoon in Zuid-Limburg wordt ernstig bedreigd, daar men ontdekt heeft, dat het mergel, het bekende, zachte kalkstof dat in de Geul er. Maasdalen voorkomt, voor verschillende doeleinden le gebruiken is. Wij kenden reeds de mergelblok- ken, waarvan men huizen bouwde, die een bijzonder aspect hebben, doordat bet gele gesteente langzaam zacht grijs verweert. Hierop is thans weer de aandacht gevestigd en de hedendaagsche architecten beginnen deze bouwstof meer en meer te ver werken. Evenwel zijn er nog tal van mogelijkheden van toepassing, die een niet denkbeeldige bedreiging voor het natuurschoon van Zuid- 47685 Be.eid volgens nieuw .tcepl. Elke poelsing i. ten w„c mondwa.sching. Geell een tri.ache mond en witle landen. Tube 60. 40 en 25 cl. 12 Limburg vormen. Een drietal toe passingen mogen hier worden ge noemd. Veel mergel wordt verwerkt in cement, waaraan nagenoeg de geheele St. Pietersberg ten oiler viel. In de tweede plaats wordl het mergel gewonnen voor de Staatsmijnen, bet geen beteekent, dat het, via de che mische afdeeling van de Staatsmijnen wordt gebruikt voor den landbouw. Tenslotte bedient men zich van dit product ook voor de fabricage van glas, en voor hel branden van kalk, hetgeen in bet Geuldal zelf geschiedt. Inderdaad bestaat de kans, dat Zuidlimburg „uilgemergeld" wordt, want de mergefhonger van sommige exploitanten neemt afmetingen aan, die een ondernemer kortgeleden deden verklaren, dat hij gaarne den ge- heelen rotswand langs de Geul, van Meerssen tot Valkenburg de trots van Zuid-Limburg! afbreken zou. Inderdaad bet was hoogtijd, dat een provinciale verordening deze bedrei ging voor Zuid-Limburg voorgoed bezweert. Om het Engelsch-Italiaansche accoord. Daladier over den vrede. De oorlog in China. De bereikte overeenkomst nopens Spanje in de commissie voor de niet- inmenging is voor lord Plymoutb en de zijnen een mooi succes geweest. Nadat bet oorspronkelijke Britsche plan een jaar lang op wel zeer on rustige baren gedobberd had, is het eindelijk de haven van zijn bestem ming binnengeloodst. En thans ligt het daar le wachten op zijn eigen lijke vervulling, d. w. z. in de aller eerste plaats op de goedkeuring door Bareelona en Burgos. Er is nu voorspeld, dat gezien de buitengewone gecompliceerdheid en den grooten omvang van bet plan er nog wel een maand kan verloopen eer de antwoorden uit Spanje zijn ontvangen. Maar is die goedkeuring eenmaal verkregen, dan is er ook een critiek stadium gepasseerd. Want beeft ook de voltallige niel- inmengingscommissie haar sanctie gegeven, die zij na de voorloopige aanvaarding toch wel niet zal wei geren, dan zijn verder alle termijnen van de uitvoering zorgvuldig vast gelegd en moet het plan in Spanje bepaald obstructie ontmoeten, wil het niet tot een redelijke uitvoering geraken. Tegen een zoodanige obstructie zal het niet bestand zijn, dat staat nu al wel vast. Het gaat dan ook om de functioneering in de practijk en het is moeilijk reeds thans een oor deel te hebben over de vele zorg vuldige voorzieningen, zooals zij daar liggen. Maar reeds mag gezegd worden ook al heeft men misschien een hard hoofd in de uitvoering dat het plan een tastbaar resultaat van de niet-inmengirigspolitiek beteekent. Deze treedt thans in een positief stadium, nadat zij er langen tijd zeer zeker toe heeft bijgedragen, dat de buitenlandsche inmenging in ieder geval binnen zekere perken is gebleven. Nauw met de uitvoering van het Britsche plan tot terugtrekking der buitenlandsche vrijwilligers uit Spanje is de inwerkingtreding van het Engelsch-Italiaansche accoord vei- bonden. Men weet, dat deze inwer kingtreding afhankelijk is gesteld van een te bereiken regeling in de Spaansche kwestie. Nu zal zooals reeds gezegd de terugtrekking der vrijwilligers, indien men daartoe al mocht geraken, nog zeker eenige maanden tijds in beslag nemen. Dit schijnt Rome, dat het accoord met Londen zoo spoedig niogelijk in werking wil zien treden, ietwat ongeduldig te maken en dit on geduld uitte zich nog onlangs in een rede van Mussolini met schampscheu- ten op de «demo-plutocratieën» en den anti-fascistischen veldtocht. De Italiaanscbe bladen namen dit thema onmiddellijk op en thans richten zij nieuwe heftige aanvallen op Frankrijk, dat zij ervan beschul digen de inwerkingtreding van het accoord met Engeland tegen te werken. Het is ook bekend, dat de Itali- aansche regeering langs diplomatieken weg opnieuw Londen heeft gewezen op het gevaar van uitstel bij het doen functioneeren van bet accoord. De Italianen beroepen zich er op, dat zij de voorwaarden ervan reeds naar den letter zijn nagekomen met uitzonde ring alleen van de clausules met heirekking tot den Spaanschen oorlog. En zelfs op dit punt zouden zij blijk hebben gegeven van bun goeden wil, gezien hun tegemoetkomendehouding in de niet-interventiecommissie en het aanwenden van hun invloed om een einde te maken aan de bombar dementen op Britsche schepen. Nu schijnt men in Londen tot op zekere hoogte wel aan de Italiaansche verlangens tegemoet te willen komen en de Britsche regeering heeft reeds nieuwe voorstellen uitgewerkt voor de bespoediging van de inwerking treding der Brilsch-Italiaansche overeenkomst. De inhoud van deze voorstellen is op liet oogenblik, dat deze regels geschreven worden, nog nkt bekend, maar de bekrachtiging van de overeenkomst zal toch in ieder geval wel afhankelijk blijven van de terugtrekking van een deel der vrijwilligers uit Spanje, tenzij zich een grondige verandering in den toestand mocht voordoen, b.v.inden vorm van een wapenstilstand. Het is immers duidelijk, dat Chamberlain, hoe ruim ook de voorwaarde «een regeling der Spaansche kwestie» gesteld zij, deze niet zoo kan uitleggen, dat eigenlijk van een regeling in het geheel geen sprake meer zou zijn. Derhalve blijft de uitvoering van het plan tot terugtrekking der vrijwilligers ten nauwste verbonden met de hoop op een algemeene Europeesche regeling. Dat de hoop op een algemeene regeling van de hangende kwesties in Europa ook door de vooraanstaande staatslieden niet opgegeven wordt, blijkt duidelijk uit de rede, die Daladier, de Fransche minister-pre sident, dezer dagen hield. Daladier verklaarde: „Eenige weken geleden scheen het, dat de gebeurtenissen in Midden Europa zouden moeten leiden tot een geduchte beproeving van den vredeniettemin kon een verbreking van het evenwicht worden voorkomen door de samenwerking van allen van goeden wil, waarbij de vredelievende gezindheid van Engeland en Frankrijk dezelfde gezindheid bij andere landen ontmoette, in het bijzonder het is mijn plicht het te zeggen hij Duitsciiland." In Parijs schijnt men dus meer en meer overtuigd te ge raken van Duitschlands vredelievend heid en dit is een belangrijke slap voorwaatsch op den weg naar weder- zijdsch begrip en organisatie van den vrede. Terwijl van de fronten in China weinig nieuws te vermelden is, blijven Hainan en het groepje der Paracel- cus-eilanden, dat Frankrijk door Annamieten heeft laten bezetten de aandacht vragen, wijl Tokio zich tegen deze Fransche bezetting blijft verzetten en een deel van zijn vloot naar deze wateren gestuurd heeft. Ook Frankrijk heeft hier klaarblijkelijk vlooteen- beden geconcentreerd, zoodat de spanning er niet minder op geworden is. Intusschen blijft het onwaarschijn lijk, dat de kwestie tot een gewapend conflict tusschen Frankrijk en Japan zal leiden. EEN LUCHTBESCHERMINGSFONDS IN OPRICHTING. Noodzakelijkheid ervan den laatsten tijd duidelijk aan den dag getreden Men moet de werkelijkheid onder de oogen durven zien. Groote actie van de Nederlandsche Pers en de Radio. Hoe kan men steun verleenen 1 Luchtaanvallen op Kanton, op Soetsjau, op Bareelona, opja, vult u zelf maar in. Op tientallen plaatsen,die in oorlogsgebieden liggen waarvan men leestzestienhonderd dooden, duizend dooden, achthonderd. Alsof een nienschenleven geen waarde meer heeft 1 Protesten van de be schaafde wereld, besprekingen in den boezem der Engelsche Regeering, van het Engelsche Lagerhuis, van de menschbeid, die er haar afschuw over uitspreekt, doch er meerendeels rle verschrikkingen nimmer van mee maakte. Maar ondanks die protesten tegen aanvallen op een weerlooze bevol king, ondanks pogingen om deze aanvallen slechts op militaire doel einden te doen geschieden, ondanks de beste bedoelingen en plannen, blijft het dreigende zwaard hoven ons hoofd hangen. Ook boven het hoofd van ons Nederlanders, die betrokken kunnen worden in een strijd in ons wereld deel, in een catastrophe, welke wij zelf niet uitlokten, doch die weinig meer dan de ondergang van Europa zou beteekenen, van cultuur, be schaving enz. Die slachtoflers zal eischen van weergaiooze luchtbom bardementen met brand- en gilgas- bommen, die overal dood en verderf zullen strooien.. Men moet er niet aan denken en toch o»k weer..men moet er wel aan denken. Om de eenvoudige reden dat men ook hier te lande rekening heeft te houden met dergelijke toe standen, die niemand wenscht, waar van ieder beschaafd mensch met ontzetting en afgrijzen vervuld is. ,,'t Zal zoo'n vaart niet loopen" zoo hooi t men hier en daar zeggen. Of „Als 't ooit zoover mocht komen, dan is toch alles verloren Waarom zou ik mij dus voor de luchtbescher ming interesseeren Bijna zou men op dergelijke uit spraken het woord defaitistisch van toepassing kunnen doen zijn. Beter is het echter te spreken van onwetendheid of wel, tegen beter weten in praten. Over luchtbescherming en hetgeen daarvoor gedaan kan worden, is in ons blad reeds herhaaldelijk uit voerig geschreven. Daarbij is tevens naar voren gebracht, dal het wel degelijk mogelijk is, maatregelen te treffen, even goed als men zich wapenen kan tegen epidemieën. Doch voor een zoodanige teweer- stelling is in ons land een ongekende mobilisatie noodig, een vreedzame, algeheele, nauwe samenwerking van alle lagen der bevolking, die zich gezamenlijk wapenen tegen noodlot tige gebeurtenissen, van een geheel volk, dat voorbereid en klaar wil wezen, als ooit de hel der verschrik king in den meest ongebreidelden, ondenkbaren en gruwelijksten vorm zou losbarsten. Luchtbeschermingsrijp, luchtbe-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1