Bruggetjes ÜW ZOOM OF DOCHTER GESLAAGD VOOR EEN EXAMEN studieboeken en leermiddeleii FIRMA J. M. C. POT - BOEKHANDEL THOLEN voor tille inrichtingen van onderwijs. Gaat Ge Trouwen Verpachting: grasgewas. ij houden ons oonbevolen voor de levering* van Gemengd Verkooping van bouwland Per autobus li. B. A. Dressoirs J. BEUKELAAR Verzendt Uwe goederen per spoor ÊN BXTjfA Bestellingen N.V. CORONA (3 AKKERTJES AANBEVELEND, Zijt gij een dief? te Poortvliet. Ontvangen groote partij BRUGSTRAAT, THOLEN 11/2 GESCHENKENBON SNEEUWWIT ZEEPPOEDER HEERDEv Sneller en goectkooper dan Postpakketten F-'ii ma J. M. C. Pot Tholen Familiedrukwe Trouwkaarten ■i Geboortekaarti Rouwbrieven vool tf&sfiup&a' Th. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den Heer Wra. M. BIJL, land- Bouwer te Tholen, op Vrijdag 8 Juli 1938, 's namiddags 3 uur zomertijd, in de herberg van P. Geene te Poortvliet in het openhaar verkoopen: 97 A. 50 cA. (2Gein. 145Roeden) BOUWLAND, gelegen te Poortvliet aan de Lage weg. In 2 perceelen en in massa. Te aanvaarden uiterlijk 15 No vember a s. 26 47643 THOLEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v. Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.70 Maandkaarten ritten per week v. v. f4.20 Schoolkaarten 15 rillen per week v.v. per maand f3.75 vanaf f 12.50 en hooger. STOELGARNATUREN 10 47054 vanaf f 16.75 Tijdelijk tellen de voor zijden van Sneeuwwit- Zeeppoeder voor Koopt dus gauw waar Uw wasch wer kelijk sneeuwwit van wordt. Hel stationTholen B.B A. slaat in rechtstreeksche verbinding met alle stations der Nederlandsehe Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracbt van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, kost tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks Agentschap B. B. A gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur Bestelt dan Uw Trouwkaarlen of Cir culaires bij ons of onze Agenten Lage prijzen, nette uit voeringen bovendien wordt Uw onderlrouwadverlentie gratis geplaatst in de Thoolsche Courant Sv7 S 152-3 Fa. AUG. VAN DIJK-Petit MAJ^MERENSchoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 a 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer sootten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM sEen koker "AKKERTJES" l'van 12 stuivers bevat thans 13 "AKKERTJES". Als U een origineele glazen buis koopt, heeft U twéé voordeelen U heeft er één extra. En U heelt ze dan altijd in huis bij naoht en ontij, bij plotseling opkomende Hoofdpij -on, Kies pijn, Migraine, Rheumatische pijnen, Kou, Griep en Koorts. liet Bestuur van het Waterschap „DE VRIJE POLDERS ONDER THOLEN", zal 30 op Zaterdag 2 Juli 1938, 's avonds 7 uur w.t. in de zaal van mej. wed. M. J. Hoek te Tholen, publiek trachten te verpachten47627 Het grasgewas met nagras van een gedeelte van den Zeedijk van den polder Schakerloo. In perceelen en combinatiën. J. M. WAGEMAKER, Dijkgraaf. D. H. v. d. VELDE, Ontv.-Griffier. op worden aangenomen door on; agent te Oud-Vossemeer den li P. C. LINDHOl MOLENSTRA Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZO 8493 over het Postkant! Het adres voor alle geneesmiddt Verband- en Verplegings-artiks qomoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwi ■per W woorden 35 iedere 2 woorden 5 cent, uitsluitend le vooruitbetaling. 5 Bij Apothekers en C rogislen. D-os van 2 sluks-2 stuivers Koker me' glazenb lis van 13 Meerman Slagerij Brugstraat Telef. 98 Dagelijks rund- var kens- en Kalfsvleesch Door Electrische Frigidaire koeling alles heerlijk frisch Prima fijne Vleesch- waren 47652 Zware bladreuzel 3 pond voor f 1. Vet en mager spek f 0.38 per pond H. van dor Eijk, Kerk straat 4, Telef. 55, Tholen. 47655 H.H. Landbouwers Laat nu Uw koren maaiers-zeilen in orde maken. Levering van en reparatieinrichting A. Kloet Zadelmakerij Poortvliet. 47616 Te koop 5 boerenwagens een 1 pyirds autowagen en een lichte hand groentenkar, een boerenkar 4 d.ms. A. J. v. d. Weele, Wagemaker, Tholen. 47653 M Quaak Dalemschestraat Tholen. Uw ad voor goedkoope betere meubelen stoffeerweik. 471 Medelezer gevraagd voor Telegraaf. Adres Bureau dit blad. 47 Prima Negro j wikken te koop, eigen teelt a fl per 100 kilo bij H IJsseldijk Poort 471 WEEKPRAATJE In geen tijd van liet jaar wordt zooveel gestolen als juist in den tijd, dat men reist. Wij doelen hierbij nog niet eens op liet aantal inbraken in onbeheerde woningen, maar om een enkel voorbeeld te noemen, het zakkenrollen aan liet 'loket, op de perrons, in de treinen pakjes worden telkenjare bij duizenden ontvreemd. Wel een teaken intusschen, dat do zakkenrollers een peiiode van hoog conjunctuur beleven. Intusschen, velen noodigen door hun manier van doen de heeren langvingers gewoonweg uil, zich met zaken te bemoeien, die hén niet aangaan. Wanneer men in deze dagen de straten langs gaat, ziet 'men reeds tallooze huizen, die potdicht gesloten zijn, de jalouzieën omlaag, of de blinden gesloten, kleine villa's staan geheel gesloten alsof het droomende sprookjeskasteelen zijn. En wanneer men 111 alles ziet, denkt men onwil lekeurig: „Aha, zij zijn allen op reis". Maar dat denkt niet slechts de argelooze burger, de heeren inbrekers denken het nog veel nadrukkelijker en constateeren het feit met te meer vreugde. Immers deze huizen met de stevig gesloten luiken roepen hem als hel ware toe, wij wachten uw komst met ongeduld af. Een dergelijke gelegenheid kan men toch als in breker, die wat voelt voor het vak, niet laten schieten. En bovendien werken zij mede aan de werkver ruiming, went een paar dagen later verschaft men de politie weer wat werk. „Zijt gij oen dief!" roepen de ge- slolen vensterluiken H.H. inbrekers loe en een „steel maar rustig" schij nen de reizigers onderweg maar al le dikwijls het laugvingersgilde toe te roepen. Men is le lichtzinnig, al (e onbezorgd, men houdt alle 'men schel) voor fatsoenlijk; en moet op meest onverwachte oogenblikken tot de conclusie komen, dat ook het ras der slechle menscheu nog lang niet is uitgestorven. Een goede raad, lieve lezerwan neer gij aan liet loket uw kaarlje koopt, toon uw portefeuille dan niet al te opzichtig niét de vele bankbil jetten van duizend gulden. Want dicht bij u slaat waarschijnlijk een man, wien de vingers beginnen te jeuken wanneer hij het verlokkelijke blauw ziet. En zelfs zonder daarvoor een vergoeding te ^vragen, zal hij gaarne de stevig gevulde portefeuille voor u dragen. De meeste menschen denken werkelijk over zakkenrollers nog al te kinderlijk. Zij meenen,dat men hel aan hun neus kan zien, dat zij dit winstgevend bedrijf uitoefenen. Want waarlijk zij dragen geen lom pen, en in hun mondhoek hangt niet scheef en onverschillig het stuk sigaar dat zij voor het station hebben opge raapt. Deze atlrikuten zijn hun even vreemd als u en mij. Deze man zou zeer slechte zaken doen. Dikwijls zijn zeer soigneus gekleed, niet al te opvallend, maar zeer correct. (Nadruk verboden). DE DUITSCHE VINDING INZAKE HET MOND-EN KLAUWZEER. Serum-productie op groote schaal De uitvinder van liet nieuwe serum tegen het mond- en klauwzeer, prof. dr. Otto Waldmann. directeur der Staalslaboratoria op Riems, heeft met een vertegenwoordiger der Duilsche pers een onderhoud gehad, waarbij hij zijn verklaring bevestigde, dat hej thans gevonden serum het vee gedu rende drie maanden volkomenimmuun maakt tegen de ziekte, terwijl het middel overigens volkomen onscha delijk is voor de dieren. De uitvinder wees er op, dat de wetenschap tot taak had de thans in zwang zijnde methode, welke slechts een korte bescherming bood, te ver vangen door een methode van actieve immuniseering met tangen bescher- mingsduür. Langdurige proefnemingen. Onder den druk van de thans heerschende epidemie in Duitschland hebben wij onze inspanningen ver dubbeld. Ik heb de laatste anderhalf jaar te zamen met mijn medewerker, dr. Koebe, proeven genomen met duizenden marmotjes en met meer dan 600 koeien, aldus de professor. Wij slaagden er in den verwekker van liet mond- en klauwzeer zoodanig te verzwakken, dat hij zijn ziekma kend karakter verloor, maai' ander zijds zijn eigenschap, het daarmede ingeente organisme er toe te brengen, om beschermende stollen te vormen, nog behield. Deze zelfgevormde (actieve) beschermende stoffen be schermen het dier maandenlang tegen besmetting". „Het was van het groote belang een ongevaarlijk productie bereiden. Dat kunnen wij thans Het procédé werd op 10 Febr. 1938 in het rijkstninisterie- van Bin- nenlandsche Zaken bekend gemaakt, waarop de veterinaire rijksdienst onmiddelijk opdracht kreeg, om het in een besmet gebied toe te passen bij wijze van proef, fn Silezië werden toen 50.000 koeien op deze wijze behandeld. Uit de proef bleek in de eerste plaats, dat het middel volko men onschadelijk was. De bacillen waren zoo „verzwakt", dat er geen z.g. inentingsziekte meer volgde. De reeds na 5 of 6 dagen te constateeren immuniteit (actieve immuniteit) was na 12 tot 14 dagen in vollen omvang ontwikkeld. De duur der absolute bescherming bedraagt thans drie tot vier maanden. Voorts wordt de sterkte van de door inenting bereikte immuniteit daardoor bewezen, dat reeds in meer ir 'a n tl s rd Te e ïti )a )d id 1: rd ie Ie dan tien behandelde gemeente r ingeente varkens, schapen en ge ziek werden, zonder dat de koef zelf in die dorpen werden besn J1' Door deze proeven is de waarde van de methode voor bestrijding van het mond- en klauw: onvoorwaardelijk bewezen Er is geen twijfel aan, dat wij het uitbreken van een nieuwe epide thans een middel ter beschikt R hebben, waarmede wij de zie ra; oógenblikkelijk en in vollen omv kunnen onderdrukken. Laten we hopen aldus prof. Waldmann zijn betoog intusschen het mond- en klauwj) ook door de andere staten Europa als een gemeenschappen, Europeesch probleem wordt te' schouwd, zoodat de afzonder! staten niet pas gedwongen zu zijn de ziekte te bestrijden als epidemie aan de grenzen van eigen land verschijnt. De ziekte n met alle middelen op internatio basis.op die plaats worden bestre „waar zij in Europa het uitbreekt". SPORT. Uitslag van de wedvlucht Vierzon voor Z.C.C. L M. de Heer 1. C. Hazen 3 8. Baa Berrevoets 11. Jac. Baaij 14 15 L. Laban 20. besl Te wi t 1 1

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 4