HA v&ütukkziijJz! Zendt ons Uw films er afwerking Foto-handel Serré es| apj 'Re enkomst, die is belegd om te iri ien tot de viering van het 40-jarige 'eringsjubileum der Koningin, de heid zoozeer zoek bleek, dat er all|de verwijten vielen. voorzitter wiens leiding zeer esi k was en die met verwijten tegen- anderen kwam die geen steek den, werd zelfs in overweging even als zoodanig te bedanken, esultaat van de geheele vergade- was dat er geen programma - worden vastgesteld voor de itviering op 6 September a.s. ede als gevolg van de oneenig- I legde de beer J. van Elsiicker nde de vergadering zijn functie als uurslid en secretaris neer. e TH 53 in den storm gebleven. - De gebr. A. en C. Baay waren indagnacht als gewoonlijk ter vangst uitgevaren naar de Vlis- sche plaat in de Westerschelde. ie nacht van Dinsdag op Woens- lagen ze voor anker in denahij- van de Vlissingscheplaat, terwijl weer goed was met wind uit het 1-VVesten. m halfeen werden de opvarenden ker door den hoe langer hoe aanwakkerenden wind, die ;lra tot storm aanwakkerde. Al dig bleek dat het anker niet hield rop een dreg werd uitgeworpen, li het vaartuig bleef rijden en de ..let) werden hoe langer hoe hooger. "Idra verspeelden zij de beun met h. De storm nam in kracht toe at plotseling door de kracht van wind de mast gelijk hel dek werd islagen en het vaartuig hoe langer meer, daar het anker niet goed ir hield, naar de Spijkerplaat on af te drijven, gebr. Baay hadden nog boop hoewel de toestand nu niet list prettig was te noemen, drijvend zouden kunnen blijven dachten er niet aan hun vaartuig pi 'erlaten, hetgeen gezien de duis- *is en de zware golfslag een wisse zou hebben beleekent. iet was beginnen te dagen en er d een mand op een stok gezet, jammer genoeg niet werd opge- lit. Toen voltrok zich 't noodlot het vaartuig. De rol van het er begaf zich en verdween in de en, waardoor de bemanning niets ers overbleef dan te trachten met roeiboot het leven te redden, let werd een zware strijd tegen olvendan er weer op, dan r stuur geven om niet volgeslagen worden en zoo vochten de beide ilenatrs om hun leven op de sLe golven van de Westerschelde. t toen de nood op het hoogst werden zij opgemerkt door den Jeeper Baltic, dien zij met veel tanning wisten te bereiken, eheel uiigeput werden ze aan rd opgenomen en liefderijk ver- ;d en van droge kleeren voorzien, Vlissingen werden de gebrs. y aan wal gezet en moesten tas in de overtuiging dat hun igst bezit, de TH 53, verloren de reis huiswaarts aanvaarden, en groot geluk voor de schip- akelingen is wel geweest, dat de en niet meer in de roeiboot n, daar zij anders ongetwijfeld er niet levend afgebracht zouden ben. t'ij hopen dat op de een of andere pogingen kunnen worden aan- end om de gebrs. Baay, die op ongelukkige wijze hun vaartuig eenigst bezit hebben verloren en hun broodwinning kwijt zijn, bij taan om een nieuw vaartuig te trijgen. ou men hiervoor een comité en vormen, dan ontvangen wij me naam en adres van degenen hiertoe bereid zijn. Ter gelegenheid van den ver dag van Prins Bernhard was de 'kleur Woensdag van de openbare Juwen uitgestoken, de storm ver- lerde het algemeen vlaggen. Gister kte „Concordia" een rondwande door Tholen die veel belangstel- trok. JUBILEUM. eden was het 35 jaar geleden de heer L. Berrevoets te Tholen d aangesteld als knecht bij de icherijpolitie op de Schelde en iwsche Strocmen. Hij werd ge- tst op het rijksvaartuig „De erder was de jubilaris te Bergen Zoom, Ierseke, Hansweert, toen 16 October 1919 als opziener1 der icherijen te Tholen geplaatst werd boord van het vaartuig „De waarop hij thans nog vaart 5jaar geleden zijn dienst aanving, et heeft dhr Berrevoets die als oed politieman en humaan chef nd staat, niet aan belangstelling iroken. Van verschillende vaar- en en gebouwen was de driekleur estoken. TANDPASTA Bijtijds gered. Zaterdagmiddag was de vijfjarigs Jacob Boogert aan het havenhoofd aan het spelen met een hoepeltje dat in het water terecht kwam. Het ventje liep zijn speeltuig achterna en viel in de Eendracht. Het knaapje schijnt zoo verschrokken te zijn geweest dat hij niet om hulp riep. Gelukkig werd het ongeval opge merkt door Johannes Deurloo lz. zettersleerling bij firma J. M. C. Pot, die per rijwiel in de onmiddellijke nabijheid was en aan eenige menschen die in de nabijheid aan het werk waren toeriep dat er iemand verdronk. Gelukkig werd dit gehoord en merkte G. Verkamman het venlje op waarop deze gekleed te water sprong en het knaapje wist te bereiken. Door den sterken stroom was Verkamman ech ter zoo vermoeid geworden dat hij niet meer aan wal kon komen en enkel het ventje hoven water kon houden. Corn. Schot Az. zag het gevaar en begaf zich gekleed te water om hulp te bieden aan Verkamman Spoedig kwam men met een roeiboot van TH 53 de redders te hulp en werden alle drie aan wal gebracht waar dr Duinker de eerste hulp aan Jacob Boogert verleende, die het bewustzijn had verloren Men kan zich de dankbaarheid en de vreugde van de ouders voorstel len dat hun kind gered is geworden van een verdringsdood. Een woord van hulde aan Verkam man die met gevaar voor zijn eigen leven de jongen ter hulp snelde en aan Corn. Schot die door zijn geboden hulp ook medehielp het knaapje te redden, is zeker op zijn plaats. SCHERPENISSE. Tot controleur hij de veiling is aangesteld de heer P. Jagt Pz., zulks in de plaats van zijn broeder J. D. Jagt. Ofschoon het aanvankelijk in de bedoeling lag dat de veilingsver- eeniging alhier hare landbouwpro ducten te St. Maartensdijk zou veilen is zij op dit besluit teruggekomen en zal weder als voorheen te St. Anna- land veilen. Dezer dagen is men weer aan 't collecteeren hij de ingezetenen om de ouden van dagen wederom een reisje te laten doen. Daar de collecte wederom meevalt zal deze reis wel doorgaan en zal ongeveer half Juli Walcheren bezocht worden. ST. MAARTENSDIJK. Voor het Gandidaats-examen Theologie is aan de Universiteit voor Ulrecht ge slaagd dhr 1'. H. de Bres. STAVENISSE. De in de Ned. herv. kerk gehouden collecte ten bate van den Geref Zendingsbond heeft in totaal het mooie bedrag van f (58,45 opgebracht. In hotel Potappel werd en zeer druk bezochte buitengewone leden vergadering gehouden van ald. „Sta- venisse" van de Z.L.M. in verband met de circulaire van den P D. te Wageningeu werd door den burge meester een uil""erige uiteenzetting gegeven van .r-hèélY-'regelen, die getroffen moeten worden, in verhand met de bespuiting van het aardap pelloof met een 0,6% oplossing van loodarsenaat. Door de heeren Oudesluijs en Stoel werden mededeelingen gedaan om trent het uiterlijk, de leefwijze enz. van dezen staatsvijand no 1. Aan de Rijkskweekschool te Middelburg slaagde voor de akte lager onderwijs de heer C. J. Leune van hier. Door het gemeentebestuur werd aanbesteed het vervoeren van keislag naar de daarvoor bestemde plaatsen. Er werd als volgt ingeschreven J. Stoutjesdijk f 0,37, L. Eerland f0,385, A. van Driel f 0,39 en Q. Smits f0.60 per M3. Gegund aan den laag- sten inschrijver. Door notaris Meulenberg werden ten verzoeke van den heer H. J. Dorst te Halsteren de navolgende onroe rende goederen verkocht: 2 ha. 43 a. 51 ca. of 6 gem. 61'/2 roeden bouwland en zijkantweg aan den Buurtweg in den Oud-Kempens- hofstedepolder alhier. Kooper werd de heer Jobs. van Hof alhier voor f 1040 per gemet. 51 a. 20 ca. of'1 gem. 91 r. bouw land en zijkantweg aan den Ooste lijken Zandweg in den O.K.polder. Kooper werd de heer Johs. A. Dorst alhier voor f 10,>2 per gemet. 70 a. 40 ca. of 1 gem. 242'/2 r. weiland in den Annavosdijkpolder te St. Annaland. Kooper werd de heer C. M. Elenbaas te St. Annaland voor f 400 per gemet. OUD-VOSSEMEER. De heer J. J. Muller, rijksveldwachter alhier is overgeplaatst naar het buurtschap Darp gem. Havelte (O.). Naar verluidt is een werklooze voor den duur van elj weken nitije- sloteu van stenn en werkverschaffing. Waar steeds zwaardere straffen wor den opgelegd is voorzichtigheid ge boden. De caféhouder D. J. A. alhier loopt door de gemeente met een lijst houdende handteekeningen ondereen verzoek gericht aan het Bestuur der Oranjevereen., om een vergadering te beleggen in verhand met eventueel feestelijkheden op 6 Sept. a.s. De voetbalwedstrijd E.S.B.O. I Thoolscbe Boys I is gewonnen door E.S.B.O. met 4—1. De P.D.V. „De Zwaluw" hield een wedvlucht uit St. Vincent. Af stand 1040 Km. UitslagM. v. d. Zande I, G. Havermans 2, J. B. Tholenaar 3. De eerste duif werd Zaterdagavond 8.30 uur geconstateerd. Uitslagen der wedvluchten ge houden door de P.D.V. „De Zwaluw" St. Vincent, afstand 1040 km. M. v. d. Zande 1. G. Havermans 2, J B Tho lenaar 3. Aankomst eerste duif Zater dagavond 8.30 uur. St. Dizier. Afstand 324 km. M. Meesters N. V. 1 32. P. Schee pers N.V. 2 67. J. B. Tholenaar O.V. 3. J. Klippel O V. 4, 10, 41,53, 53. M. Bosters N.V. 5, 31, 64 A. v. Daalen O.V. 7, 56. C. Luijks N.V. 7. Gebr. Clarijs N.V. 8, 48. J. Elzevier N.V. 9, 59. G. A. de Wilde O.V. 11. P. de Klerk N.V. 12, 29,55. J. Geuze O.V. 13, 36. A. Meern N.V. 14. C. Jansen Th. 15, 46, 71. Gebrs. Geers N.V. '16, 35, 43, 56. A. v Driel 0.V. 17, 34. W. Goderie N.V. 18. II. Luijks N.V. 19, 62. J. Oerlemans De Heen 20, II. Huismans N.V. 21. P. de Wit De Heen 22,25,27,47,68. A. Rijnberg Th. 23, 33, 52, 54, 70. II. Scheepers De Heen 24,69. C. v Hooy- donk N.V. 26. D. Bosters N.V. 28. 1. Luisterburg N.V. 30 en 38. M. Bos ters N.V. 31, 64, 65. M. v. d. Zande O.V. 37, 39, 42. B. Schot Th. 40,49. G. Deurloo Scherp. 44. J. Ooms N.V. 45. C. Hellemans N.V. 51. F. v. Loen hout N.V. 57. A. v. Loenliout N.V- 60. W. Raads N.V. 61. H. IJzermans N.V. 63. Gebr. Hoek O.V. 66 P. Clarijs N.V. 58. Aankomst eerste duif 10.40.6. Laatste 11.30.28. ST. ANNALAND. Voetbaluitslagen van Zaterdag jl.W.H.S. IRavero var. Rotterdam 38 W.H.S. II S.S.S. van Bergen op Zoom 25. Dinsdag jl. werd in Hotel „de Gouden Leeuw" door notaris Bierens in het openbaar verkocht, het huis met erf en zijkantweg aan den Hoen- derweg groot 1 a. 85 ca. bewoond geweest door mej. de wed. H. Slager Fierens. Kooper werd P. Hage Jz. voor f1600. Aardappelveiling van Woensdag 29 Juni. 650 kg. eerstelingen f8.51. 550 kg. idem drielingen 16.52. 225 kg. kriel f3, alles per 100 kg. In hotel „Havenzicht" werd door notaris Bierens in het openbaar verkocht, het huis met schuur en erf aan de Langestraat, groot 2 a. 38 ca. eigendom van mej. de wed. J. Goe- degebuureGeluk. Hoogste bieder werd A. J. Zandee voor f2010. Niet gegund. Inmiddels uit de hand ver kocht aan dezelfde. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 24 t/m 30 Juni 1938. Geboren Cornelis Wilhelmus, z. v. M. Bakker en M. de Jonge. Adriaan, z. v. F. Quist en J. v. d. Jagt. Gehuwd M. A. de Hond 25 j. en N. Bout 21 j. KERKNIEUWS. ZONDAG 3 JULI 1938. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeswerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. d. Heuvel. Bed. H. Doop. Beide diensten collecte centr. verwarming. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur en 's avonds 7 uur ds. Ozinga te Bennekom. Oud Ger. Gem. voorm. 10 30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. de Haan Coll. Ziekenfonds. Bed. 11. Doop. Ger. Gem. voorm. '10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur de heerWest- strate te Rotterdam. Oud Ger. Gem. voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 30 en 's avonds 7 uur ds. Batelaan. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk vcorm. 1030 en nam. 3 uur ds. v. Griethuijzen. Bed. H. Doop. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en avonds 6.30 leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur ds. Baaij. MARKTBERICHTEN THOLEN, 24 Juni '1938. Roomboter f 0.73 per pond. Boereboter f 0.68 Eieren f 3.70 per 100. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Juni Graden C. Zaterdag 25 19, Zondag 26 19,2 Maandag 27 19, Dinsdag 28 18, Woensdag 29 17,2 Donderdag 30 17, Vrijdag l 17, PUBLICATIEN KIEZERSLIJSTEN VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN Ter algemeene kennis wordt ge bracht, dat de Kiezerslijsten voorde afdeeling Groot- en Kleinbedrijf der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant van 1 Juli tot en met 14 Juli ter inzage liggen op het Bureau der Kamer, Julianalaan 1, Breda, en voor zoover betreft de kiezers in de gemeente woonachtig op de Secretarie dezer gemeente. Tot en met 14 Juli a.s. kan een ieder verbetering van de Kiezerslijst vragen op grond, dat hijzelf of ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt of verkeerd is geplaatst. Dit verzoek moet in tweevoud worden ingediend bij het Bureau der Kamer, Julianalaan 1, Breda. Ieder verzoek om verbetering en de hierop genomen beslissing der Kamer worden ter inzage gelegd op het Bureau der Kamer en ter Secretarie der gemeente, waarin gevestigd is de zaak, waarbij degene, wien het verzoek betreft, betrokken is. Tholen, 30 Juni 1938. 35 Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht dat de afgifte van loodarsenaat in den vervolge alleen plaats heeft tusschen 9 en 10 uur van eiken werkdag. 8 De Burgemeester van Tholen. GEMENGD NIEUWS. Gevaarlijk misdadiger berecht. In het voorjaar van 1937 werden in Oostelijk Groningen op niet minder dan zeven plaatsen brutale inbraken gepleegd, waaraan schuldig bleek de 31-jarige misdadiger Max Peter Natho, die in Groningen gearresteerd werd, waarhij hij in het bezit bleek te zijn van inbrekerswerktuigen, twee revol vers en een dolk. Het gevaarlijke heerschap werd door de rechtbank te Groningen tot eenige jaren gevange nisstraf veroordeeld. Inmiddels wa$ van de Duitscbe justitie een verzoek tot uitlevering ingekomen, in verhand met een aantal misdrijven door Natho in Duitscbland gepleegd. Behalve dat hij verdacht werd van het plegen van ruim honderd inbraken en diefstallen, had hij in Maart van het vorige jaar te Barrien den landbouwer "Wehren- berg, die hem op heeterdaad bij een inbraak betrapte, doodgeschoten. Hij werd begin van dit jaar uitgeleverd en heeft thans voor het Schwurge- richt te Verden (Oost-Friesland) terechtgestaan. Hij werd wegens moord ter dood veroordeeld en wegens het plegen van veertig zware inbraken en achttien pogingen daartoe tot 15 jaar tuchthuisstraf, met verlies van burgerrechten. Mocht er geen beroep worden aan- geteekend, dan zal Natho weer naar Nederland worden teruggebrachl, om hier de rest van de hem door de rechtbank te Groningen opgelegde stral uit te zitten. Werklooze met twee stempelboekjes. Maatsch. Hulpbetoon te Rotterdam heeft ontdekt, dat een werklooze uit het Oosten der stad anderhalf jaar lang op twee steunboekjes wekelijks geld heeft ontvangen, zonder dat hij op het bureau van uitbetaling daarbij is opgevallen. De man genoot al dien tijd een dubbele steunuitkeering, die hij zonder blikken of blozen accepteerde. Zelfs de uitkeeringeu voor kolengeld, de Kersttoeslagen en ook de extra- uitkeering ter gelegenheid van de Prinselijke verloving incasseerde hij dubbel. Op deze wijze is een bedrag van fU00, zonder dat hij er recht op had, in zijn bezit gekomen. Door een vergissing waren hem twee boekjes verstrekt en de man heeft daarvan een ongeoorloofd ge bruik gemaakl. De zaak is nog onbegrijpelijker, als men weet, dat de man al dien tijd, kort na elkaar, de afzonderlijke bedragen, die op de boekjes konden worden uitgekeerd, incasseerde. Hij had zich daartoe o.a. te vervoegen aan het bureau aan de Speelman straat en gaf als regel een hoekje dat recht gaf op een uitkeering van f13 75 af. De man wachtte dan prompt op het oogenhlik, waarop zijn naam werd afgeroepen en ontving dan het bedrag. Direct daarop liep hij door den tuin achter het gebouw om en stapte weer het uitkeeringslokaal binnen. Dan gaf hij zijn 2e hoekje, waarop een uitkeering van f 13.50 kon geïncasseerd worden, af en wachtte geduldig, totdat dezelfde ambtenaar zijn naam weer afriepen hij uit handen van den kassier voor de tweede maal een bedrag onlving. Dit spe'lelje heeft de man van 21 Nov. 1936 af tot 18 Mei van dit jaar kunnen spelen. Toen had de interne controle bij Maatsch. Hulpbetoon het feit aan het licht gebracht en werden den man de heide boekjes afgenomen. Ook zijn steun is stopgezet. Gebleken is dat de steuntrekker slechts een bedrag van f 13.75 aan zijn vrouw afdroeg en de rest zelf behield. Oplichter van trouwlustige dames. Dezer dagen zat op een avond een jongeman als officier der luchtvaart- afdeeling gekleed, met een jongedame op een Amsterdamsch calé-terras van het mooie weer te genieten, toen plotseling een politieman op hem afstevende. Zeer vriendelijk, doch beslist werd de jongeman uitgenoo- digd even mee te gaan. Op het politiebureau werd hem een verhoor afgenomen, tijdens het welk de vliegerskranigheid van den arrestant zienderoogen verdween om plaats te maken voor bedremmelde schuldbewustheid. Want de „vlieger", die in het geheel geen vlieger was, werd er van beschuldigd een meisje, aan wie hij trouwbeloften had gedaan, te hebben opgelicht voor een bedrag van precies f 193.10 aan spaarduitjes. In de ilatleerende uniform van officier-vlieger heeft de arrestant er werk van gemaakt met verschillende meisjes connecties aan te knoopen, waarvan in vele gevallen het vrijwel onmiddellijk gevolg trouwplannen waren. Was het nu met die trouw- plannen maar bij één meisje gebleven, dan was slles goed geweest, maar taneinde aan voldoende contanten te komen, moest de jongeman talrijke trouwplannen maken. En dat had ten gevolge, dat van geen der trouw plannen iels kon komen. Tenslotte kreeg de familie van één der be trokken meisjes argwaan tegen den cbarmanten vlieger-officier en een aanklacht bij de politie volgde. De prachtige uniform heeft hij moeten afleggen en voorloopig zal den „gedegradeerde" wel giatisdoch sober logies verschaft worden. Vlug, goed en billijk in Bredaschestr. 6. Tel. 150 BERGEN OP ZOOM 15 47657

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3