tStiöh was ;p GEMEENTERAAD Voedt Uw huid 's nachts met Purol Bij hoofdpijn en knagende kiespijn Zomersproeten SPRUTOL STAVENISSE, 24 Juni 1938. Vrijdag jl. kwam de raad dezer gemeente in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Hanssens. Afwezig was zonder kennisgeving,de heer D. Stout- jesdijk. Na opening en vaststelling der notulen deelde de voorzitter mede, dat het college van burg. en weth. aan den Minister van onderwijs ver zocht bad om toewijzing van een boventallige leerkracht ingevolge art. 5ü, 2de lid der L O.wet 1920. Door den betrokken minister was echter afwijzend op het verzoek beschikt. Van het bestuur van het water schap Stavenisse was bericht inge komen, dat de gemeente vrijgesteld zal worden van het betalen van dijk- geschot voorde nieuwe begraafplaats. Het besluit tot deelneming aan de fraude risico verzekering der Ver. van Ned. gemeenten is, evenals het contract, door Ged. Staten goedge keurd. Volgens schrijven van den Min. van Financiën bedraagt de rijksbij drage in de salarissen van burge meester en secretaris f3000. Ged. Staten adviseeren den raad om loe te treden tot het destructie bedrijf „Gekro" te Overschie. Waar echter de mogelijkheid bestaat, dat het eiland Tholen bij Noord-Brabant ingedeeld zal worden, daar werd be sloten vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen. Volgens proces-verbaal van kas opname bij den gem.-ontvanger was en moest er zijn in kas aan geld en geldswaardige papieren f5010,50. De Minister van Fin. bericht, dat ingevolge de financisele regeling tus- schen rijk en gemeente over het jaar 1930/37 terugbetaald moet worden f 476,30. Ter tafel komt een schrijven van de Kamer van Koophandel Ie Breda met het verzoek om inkoopen te doen bij den middenstand en niet langs coöperatieven weg. De voorzitter deelde mede, dat steeds in den geest der circulaire wordt gehandeld, wanneer dit maar eenigszins mogelijk is. De commissie tot wering van school verzuim berichtte, dat als voorzitter is benoemd de heer J. Oudesluijsen als secretaris de heer P. G. '1. van Oost. Ingevolge circulaire van den Min. van Soc. zaken wordt besloten tot extra hulp aan werkloozen over 1930. De gemeentelijke bijdrage daartoe wordt toegestaan. In behandeling komt een verzoek van den Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk om de verplegingskosten van Jacs. de Jonge, die te Gheel (België) verpleegd wordt en welke kosten thans door de kerk betaald worden vanaf i Juli a.s. voor rekening der gemeente te nemen. De raad besloot in beginsel de kosten voor rekening der gemeente te nemen, onder voor waarde, dat vooraf overeenstemming is bereikt lusschen het Burgerlijk Armbestuur en de Kerkeraad omtrent de verpleging van Geertje de Jonge. Het verslag van den Vleeschkeurings- dienst over 1937 zal bij de leden circuleeren. De Rijksinspecteur voor de werk loozen zorg bericht, dat de werkver schaffing en de steun verleening ge durende het tijdvak van 2 Juli tot 28 Aug. a.s. stopgezet moet worden. Een verzoek van G. van Beveren om de tegemoetkoming ingevolge art 13 der L. O.wet 1920 kon niet afgehandeld worden, omdat de zoon van van Beveren nog niet totde U.L.O. school te Tholen is toegelaten. Zoodra dit vaststaat, zullen burg. en weth. een voorstel doen aan den raad. Medegedeeld werd, dat de kosten voor de werkloozenzorg over 1937 hebben bedragen f 10031,06. Van het Rijk werd als subsidie terugontvangen f7505,48. Een verzoek van M. P. Hendrikse om verlaging van schoolgeld wordt aan de hand Van de wettelijke be palingen toegestaan. Op verzoek van Ged. Staten worden de kosten voor de werkloozenzorg van f 13500 op f 12500 gebracht. Een verzoek van J. P. Vermaas om hem ontheffing te verleenen vol gens art. 46 der Motor- en Rijwiel- wet wordt ingewilligd. In de politieverordening wordt een bepaling opgenomen, waarbij het verspillen vau leidingwater strafbaar wordt gesteld. Onder verspillen wordt verstaan het laten openslaan van kranen nadat het oogenblikkelijk be- noodi;de water is ven,-régen kranen bij vorst te laten doorloopen, met het doel bevriezing der leiding te voorkomenhet geregeld Jaten door- want zij wordt er zoo zacht en mooi, zuiver en gezond door. Doe dit I of 2 x per week 10 Ook vetwormpje8 vlekjes pukkels en uitslag verdwijnen er door. Tube 45, Doos 60-30 ct. 'oopen van kranen voor het door spoelen van de wasch. Een aanvulling van art. 13 der politieverordening kwam tot stand en inhoudende, dat men, tegen den wil van den bewoner, niet mag leunen tegen muren en deuren. Ingevolge een schrijven van Ged. Staten werd besloten tot aankoop van enkele per ceelsgedeelten en hoornen in de kom en gelegen en staande aan den Stav. weg. Een en ander houdt verband met den aanleg van den nieuwen weg. De voorzitter deelde mede, dat de nieuwe weg op 0 Juli a.s. aanbesteed zal worden, terwijl de aan wijzing op 1 Juli a.s. zal plaats hebben. In het reglement ven het burg. armbestuur wordt een bepaling opge nomen inzake verplichle verzekering van kasgelden dier in.lelling. Besloten werd de erfpacht van het perceel bestemd voor de gemeente lijke vuinisbelt, weer met 30 jaar te verlengen. Nadat nog enkele wijzigingen in de begrootingen voor 1937 en 1938 aangebracht waren, en bij de rond vraag niemand het woord verlangde, sloot de voorzitter de vergadering. SGHERPENISSE, 24 Juni 1938. Voorzitter burgemeester W. L. Klos. Secretaris de heer A.L. G. v. Doorn. Afwezig met kennisgeving de heeren A. Kleppe en J. Bolier. De notulen van de vorige verga dering wor den gelezen en ongewijzigd vastgesteld Ingekomen stukken Een schrijven van den minister van Financiën en Binn. Zaken dat het uitkeeringsbedragover het dienst jaar 1938/39 bedraagt f2550. Van den minister van Soc. zaken betreffende uitbreiding werkverschaf fing. Van Ged. Staten betreffende raming werkloosheidsuitgaven. De voorzitter deell mede dat met inbegrip van 70% der kleine boeren B in totaal een bedrag van 17000 voor bijdrage uil hel werkloosheids- subsidiefonds in aanmerking mag worden gebracht. Van Ged Staten gericht aan den burgemeester dat hem vier weken ziekteverlof is verleend. Van den minister van Soc. zaken betreffende steunverleening aan kleine tuinders. Daar de regeling bij gebreke van kleine tuinders in de gemeertegeeri practische toepassing vinden kan wordt in beginsel besloten met de regeling accoord te gaan. Proces verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. Van de Rijksinspectie voor werk verschaffing in Zeeland dat de steun regeling en werkverschaffing tot 3 Juli a.s. open kan blijven. De voorzitter zegt zooals men ziet is dus twee weken verlenging ge kregen. De heer van Ast merkt op dat men toch in deze paraat moet blijven. De voorzilter antwoordt dat burg. en weth. als het noodig mocht blijken opnieuw verlenging zullen aanvragen, wat door de vergadering algemeen werd goedgevonden. Het jaarverslag van de Zeeuwsche Brandweerbond over 1937. Burg. en weth. stellen voor een wijziging van de begrooling voor 1937. De heer van Ast zegt in het alge meen geen bezwaren te hebben tegen de wijziging, maar hij acht het ge- wenscht, zooals hij ook vroeger reeds heeft betoogd, dat de ontwerpen van te voren hij de raadsleden bezorgd worden, opdat ze rustig bekeken kunnen worden. Spr. dringt er op aan hij burg. en weth. dat dit voort aan geschiedt. Met alg. stemmen wordt de wijzi ging goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor een wijziging van de begrooting voor 1938. De lieer van Ast zegt afgezien van mijn reeds naar voren gebrachte bezwaren keur ik het af dat telkens ook nu weer bij de kosten van de telefoon, uilgaven naar voren komen van de verbouwing van het gemeente huis waarin de raad van te voren niet of niet voldoende in gekend is. Het gaat volgens spr. niet over de post zelf, doch over de handelwijze van burg. en weth. die de positie van den raad als hoofd der gemeente miskennen en datgene doen, wat de raad alleen mag doen. Zoo was het met de andere uitgaven voor het gemeentehuis ook, al heeft hij niets tegen die uilgaven op zich zelf. Nu is zijn vraag of er in de toekomst dergelijke dingen zich nog meer zullen voordoen? Spr. wenscht een overzicht dier uitgaven. De voorzitter antwoordt dat er niet telkens vergaderd kan worden voor elke meer uitgaaf. De heer van Ast zegt dat dit ook zijn bedoeling niet is, het kan ook bij wijze van commissievergadering, het gaat er om, dat de raad voldoende georiënteerd is voor nieuwe en meer uitgaven, zeker als de begrootings- posten niet toereikend zijn. Wil hij voor deze begrotingswij ziging stemmen, dan is dat onder voorwaarde dat in de toekomst een andere gedragslijn wordt gevolgd, anders zal hij zich genoodzaakt zien een andere houding aan te nemen en zich zoo noodig tot Ged. Staten of de Kroon wenden. De voorzilter wijst op het voor beeld van groote steden als Amster dam. De heer van Ast merkt op dat daar commissievergaderingen worden ge houden. De heer Vos zegt de raad voteert de gelden en de doeleinden behoort ze te kennen. De heer van Ast handhaaft zijn standpunt, er op wijzende, dat ook aanleg van lichtleidingen en het aan brengen van lampen in hel gemeente huis feitelijk den raad niet zijn ter kennis gebracht. De wijziging wordt echter goedge keurd. Burg. en weth. stellen voor de vergunning voor het gebruik van openbaren gemeentegrond aan de A. P. G. te verlengen met ingang van 25 Juli 1937 tot wederopzeggens tegen een jaarlijksclie vergoeding van f25 en verdere voorwaarden zooals deze ter inzage hebben gelegen. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. De voorzilter deelt mede dat burg. en welh. een voorloopig plan onder het oog hebben gezien en wel om de grond achter de gemeentewoningen, dat thans als tuingrond in gebruik is, geschikt te maken als bouwterrein. Dit kan geschieden door het daar liggende wegje te verbreeden, te ver- lioogen en te verharden. Het belrelt hier een productief werk, weshalve hel de bedoeling is van burg. en weth. dit werk in werkverschaffing te doen uitvoeren, indien de voor waarden hiertoe aanvaardbaar zullen blijken Ie zijn. De noodige grond wordt verkregen door verbetering van den vaargeul, zoodat hier twee zaken gelijktijdig bevorderd zouden kunnen worden. Burg. en weth. zijn uitgegaan van de mogelijkheid voor den bouw van tien arbeiderswoningen en het is gebleken, dat tegen een erfpachtsom van 14.50 per woning per jaar in ieder geval reeds vier woningen gebouwd zouden worden. Vanzelfsprekend is deze som voorloopig als steekproef door burg. en weth. bepaald. De woningen in eenzelfde voorfront te bouwen, moe ten uitzicht hebben in den polder. Thans wordt machtiging aan den raad gevraagd om verdere onderhan delingen te voeren, terwijl de uit voering liet beste aan de Ned. Heide maatschappij kan worden toever trouwd, welke instelling bezig is begrooting van het object te maken. De heer van Ast dringt er op aan, de erfpachtsom zoo laag mogelijk te houden als element, dat de huurprijs mede bepaalt gezien ook het feit, rlat de bouwers het eigenlijke bouwterein zelf zullen moeten verhoogen. De voorzitter zegt dat dit ook de bedoeling van burg. en welh. is én f 4.50 is zeer zeker niet te hoog, zooals gegadigden zelf erkennen. Na algemeene gedachtenwisseling wordt z. h. s. tot het voorstel van burg. en weth. besloten. Burg. en weth. zullen als er voldoende gege vens zijn met de definitieve voor stellen komen. Burg. en weth. vragen machtiging tot verkoop van de mestvaalt. De heer van Ast zegt dat voorkomen dient te worden de aanhouding van de gunning, zooals dat het vorigjaar is voorgekomen. Weth. Hartog stelt voor om de verkoop bij wijze van inschrijving met gesloten lirieljes te doen. De heer Rijstenhil is er voor dit eens te probeeren. Met alg. st. wordt hiertoe besloten en worden burg. en welh. gemachtigd tot verkoop. Bij de rondvraag zegt de heer Vos dat een geval van fraude bij de Mijnhardljea (dit zijn hartvormige cachets) helpen snel en goed. Doos 50 ct Proeldoos 10 ct steunregeling, nu er toch een contro leur is, vrij laat is aangegeven. Zijns inziens was toch de bron van inkom sten haast algemeen bekend. De voorzitter antwoordt dat bij een vorig onderzoek door den controleur verklaard is, dat niets verzwegen is, zulks na opneming van verschillende soorten inkomsten van het gezin. De heer van Ast zegt dat de con troleur fraude zooveel mogelijk dient te voorkomen. Dit geldt afgezien van het onderhavige geval. De heer Vos kan zich niet veree nigen met hetgeen is geschied in de vorige vergadering bij de benoeming van een wethouder. In dezelfde ver gadering, waarin een bericht van ontslagneming is ingekomen, zich weer herkiesbaar stellen, vindt hij niet op zijn plaats. Dat dit gedaan is op aandringen van vrienden, doet hier niets aan af. Men houdt geen zitting voor vrienden doch voor de gemeente. Als men eerst bedankten direct weereen benoeming aanvaardt kan dan met vertrouwen de waar neming van de wethoudersfunctie tegemoet gezien worden. Spr. keurt ten slotte ten sterkste af de verschillende feestelijkheden, die dit jaar zijn georganiseerd, waar bij het dansen is toegestaan, volgens spr. in strijd met het destijds geno men raadsbesluit dat by de Kroon geen bezwaar heeft ontmoet en op wettige wijze is afgekondigd. Het is in strijd met Gods woord en boven dien in een tijd, waarin Gods oor- deelen zwaar op de wereld drukken. Met nadruk dringt spr. er bij den voorzitter op aan dezen zondigen weg te verlaten. Het leed en de zorgen der menschen kan men niet wegdansen. Daar de voorzitter den heer van Ast steeds van antwoord dient op zijn vragen, zou hij ook gaarne ant woord op zijn vragen ontvangen. De heer van Ast brengt naar voren het r.iet houden van de rondvraag in de laatste vergadering zoodat hij niet heeft kunnen zeggen, hetgeen hij dringend noodig achtte en hij zou gaarne wenschen, dat voor het geval de burgemeester als voorzilter niet zou kunnen fungeeren, een ander dan wethouder Kleppe deze plaats inneemt. Wat betreft de aanvulling van de B steun voor kleine boeren tot het bedrag der werkloozenondersteuning ziet hij alsnog antwoord van burg. en weth. tegemoet. Voorts uit spr. de wensch dat de a.s. begrooting voor 1939 voor de behandeling in den raad tijdig bij de raadsleden wordt bezorgd, vergezeld van de memorie van toelichting, dan kan wat hem aangaat het commissie onderzoek achterwege blijven. Vervolgens wijst spr. evenals de voorvorige vergadering op de afvoer van vuil water bij M. L. Goedegebuure en J. Vinjé. Bij M. Kwak Koolaard zou vanwege putten waar water in blijft staan eenige voorziening gebo den zijn zooals ook is geschied bij het pad uitkomende inde Platte weg waar C. Deurloo e a. wonen. Hierna sluiting. THOLEN, 1 Juli 1938. Men. schrijft ons van den Planten- ziektenkundigen dienst uit Wagenin- gen In enkele bladen heeft er bericht gestaan, vermeldende, dat de be spuitingen met loodarsenaat van aardappelplanten, die thans in Zuid westelijk Nederland, wegens het optreden van den Golorado-kever, is voorgeschreven, niet zou gelden voor de kleine perceeltjes, zooals die bij woningen en in particuliere tuinen voorkomen. Dit bericht is niet juist. Door den Plantenziektenkundigen Dienst is de bespuiting van alle aardappelplanten, ook die op kleine perceeltjes, voor geschreven, omdat daardoor alleen de volledige uitroeiing van den Colo- rado kever bereikt kan worden. Indien de bespuiting met voor zichtigheid wordt uitgevoerd, zal zij ook in tuintjes, waar naast de aard appels andere, voor spoedig Verbruik bestemde gewassen staan, toegepast kunnen worden, zonder dat er gevaar voor vergiftiging dezer gewassen gevreesd behoeft te worden. Bat de bespuiting met groote voorzichtigheid moet worden uitgevoerd, spreekt vanzelf, omdat er met een vergiftige vloeistof gespoten wordt en deze dus niet mag terecht komen op gewassen (aardbeien, sla, e.d.), die spoedig verbruikt worden. Door hel bedekken van deze gewassen met couranten papier of zakken tijdens de bes| ting kan geheel voorkomen worc dat de vergiftige vloeistof er terecht komt. Alleen in zeer bijzondere geval b.v. indien een rij aardappels tus-sc! aardbeien in staat, moet van bes| ting worden afgezien. De aardapi moeten dan zoo spoedig moge gerooid worden en tol den verdwijnen spoedig door 'n pot Bij alle Drogisten waarop dit geschiedt, moet nauwkeurig erop gelet worden, daarin de kever ol vreterij van roode larven van den Golorado kt voorkomt. Van den regel, dat ook de kit perceelen met loodarsenaat bespt moeten worden, zal dus slechts zeer weinige gevallen afgewe behoeven te worden. leder aardappelteler bedenke, het voorschrift inzake de bespuii voor allen geldt en dat niet-uitvoei ervan een strafbaar feit is, waarte in het belang van alle verbom met gestrengheid zal worden o| treden 31 Ter voorkoming van misvers!"' wordt er op gewezen, dat ook Ie velde staande vroege aardappi bespoten moeten worden. De P. V. „De Trouwe D hield op Vrijdag 24 Juni jl. wedvlucht vanuit Vierzon (Afsti 503 km.) De uilslag was: L. M. de Heer 1. G. Hazen Baaij Berrevoets 4. Jac. Baaij 5 L. Laban 8. A. Wagemaker 9. Deelname 26 duiven. Gelost te duif 1.18.45, laatste 2.36.40. Woensdagmorgen werd on zeer ongunstige weersomstandigbe vanwege de Bond van Paardenfokl»6 eiland Tholen op het speeller alhier de veulenkeuring gehoui De juryleden de heeren J. Geluk A.deSchutteruit Dinteloord begom om half elf hun werkzaamheden de uitslag was als volgt In de categorie merrieveulen! Sulma van de Peukepolder van! Stoutjesdijk Tholen, 2 Silva van Aertsen Tholen, 3 merrieveulen M. J. Stoutjesdijk Tholen, 4 Blon van Jac. Boonman Oud Vossende 5 Ada van A C. Geluk St. Annal: 6 Victoria van Bleijendaal 7 van Bleijendaal beide van J Brooijmans St. Annaland, 8 Br van Splitshoeve van D. Ista 0 Vosserneer en 9 merrieveulen M. J. Stoutjesdijk Tholen In de categorie Hengstveulens Pvabbi van E. Kosten Tholen, 2 Vil van Bleijendaal vau J.F. Brooija St. Annaland, 3Claironvan Vosm van Jac. Boonman Oud-Vossemi 'd 4 Garlo'van G. H. de Wit Oud-Y semeer, 5 Vilal van Bleijendaal J. F. Brooijmans St. Annaland di y Hengstveulen van M. J. Stoutjes Tholen. In de categorie 1-jarige mem 1 Mirza van B. G. Friderichs 0 Vosserneer, 2 Ultra van Bleijeni e' 3 Ursula van Bleijendaal beide J. F. Brooijmans St. Annaland, 4 Cl van Hoogeheide van C. W. Groe wege St. Maartensdijk, 5 Udi Bleijendaal van J. F. Brooijmans Annaland. In de catogorie i-jarige hengsl 1 Udo van Bleijendaal van J. Brooijmans St. Annaland. In de categorie 2-jarige merr 1 Olvia van A. G. Geluk St. Annala 2 Emma van C. H. de Wit Oud-Y semeer, 3 Finelte de Bierset B. G. Friderichs Oud-Vosserneer Gilda vari Dinteloord van M. J. Sti jesdijk Tholen, 5 Minerva van M.J Geluk Oud-Vosserneer, 6 Tilly Bleijendaal van J. F. Brooijm St. Annaland. Voor de 2-jarige hengsten wasg bekroning. In de categorie merries metafst: melingen Gora van C. H. de Oud-Vossemeer, 2 Olma van Bleij daal, 3 Nellij van Bleijendaal, 4 0 5 Annie allen van J. F. Brooijm St. Annaland. In de categorie hengsten afstammelingen: 1 Primera van Fii van M. J. Stoutjesdijk Tholen, 2 van J. F. Brooijmans St. Annal: eu Gebr van Tilbeurgh Or.d-Y semeer. Geslaagd voor nuttige ha werken aan de Christelijke Kwe school te Gorinchem Mej. M. Haaijer van Tholen. Een rumoerige vergadering. De gisteravond alhier gehou vergadering van de OranjevereenB sn heeft een onrustig verloop gehad zullen maar niet in details tree het is te onsmakelijk dat op .ei uk et n, ei be 'ij :e ei 01 se h :ta cr: DU en :n hi da kl DU lei ikl d t ed di d ich uw lts f' en Zc 16 ich f" 5j et g<

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 2