KARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ^BUITENtAJf - - - lj NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN erika bekent kleur. dag 1 Juli 1938. No. 26 Zes en vijftigste jaargang UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Een matte of gebruinde teint staat altijd charmant m\l sbïad t i!37"Sfranco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer r RECHTZAKEN. nel ten THOOLSGHE COURANT >st ƒ1,65 15 ct. □sten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 176 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Veieenigde Staten hebben twee ng onder een neutraliteitswet die hun wensch tot uiting in vrede te blijven leven, de Amerikanen zijn tot nog geen enkel situatie neutraal Sefen, die het risico van een oorlog ich bracht. Zij zullen ook in toekomstige situatie neutraal die het evenwicht in de dreigt te storen". Aldus de van een hoofdartikel in de ork Times", waarin Amerika's ante, de niet-neutraliteit van reenigde Staten in een toe gen oorlog wordt geprocla- >t mo >01 Yai in .nglvd aren tijden, waarin zoo goed heel Amerika" het deelnemen ke|e Veieenigde Staten aan den oorlog als een zondenval be- waarvan een evenlueele ici ing tot eiken prijs moest worden den. Deze tijden liggen niet lijzonder lang achter ons. in het jaar 1934 kwam de nde Senaatscommissie bijeen, ware" oorzaken van de kaansche oorlogsverklaring van ondepzoeken zou en welker tter, Senator Nye, het resultaat onderzoek in de volgende en samenvatte: wie zou willen en, dat de Duitsche duikboot- en niet handelsbelangen tot elname van Amerika aan den doorlog zouden hebben geleid, maar liever romans schrijven... neutraliteitswet, die voort- uit de_ stemming van een M ijke aanwijzing der oorlogsoor- werd in Augustus 1935 be- I Het getuigt dus van een lijk snel tempo van de Ameri- chc verandering van stemming, er reeds op het oogenblik weer rtikel verschijnen kan als in de York Times". blad, dat uitstekende relaties Roosevelt en Huil onderhoudt, woordelijk de aanvaller staten zullen sterk vergissen, indien zij uit alkeer, ons tot een bepaalde lswijze te verplichten, de con- trekken, dat het niet schaadt, ons geen rekening te houden, zullen volledig bewapend zijn, eer een oorlog van groolereu ng Europa in brand zet en de der democratiën kiezen, wil tenslotte hetzelfde zeggen, iet in de jaren 19141918 heelt iendeen immense moreele steuning, die niet als onaanzien- factor van de overwinning in modernen oorlog kan worden ouwd, en een politiek der be- iging van onze vrienden bij de iretatie van wetten, die onze tkingen met de andere landen oleeren en van de tradities, die ontrole van de open zee regelen, n grond van de zaak beteekent vat het in 1917 heeft beteekent, et besluit van de V.S. voor de ventie. !llJ>lang wij als onafhankelijke natie [eschiedenis hebben, is er twee een „wereldoorlog" uitgebroken, hebben ons in beide oorlogen ikkeld, niet wijl een kleine bankiers en munitiefabrikanten deelname wilde, maar wijl er punt was bereikt, waarop de ikaansche belangen zoozeer ge- ten waren, dat het ook voor een dievende natie niet langer ver dijk was, aan de vrede vast te en. is belangrijk dat de staats- der aanvaller-staten zich er lewust worden, dat op het oogen- niet minder dan in het jaar in alle deelen van de wereld fiek en vitale Amerikaansche belangen bestaan, die ongetwijfeld door een oorlog van grooten omvang zouden worden beroerd. Het is van belang, dat deze staatslieden zich de werkelijke diepte der Amerikaansche loyaliteit tegen over het totaal van principes, methoden en tradities, die onder het woord democratie worden verstaan, voor oogen houden." De beteekenis van een dergelijke verklaring behoeft geen nadere uit eenzetting. Zij is reede gebleken uit de manier, waarop de internationale pers op haar heeft gereageerd. Geen avontuurlijk aangelegd Enropeesch staalman zal thans meer vast kunnen houden aan de illusie, dat Amerika in een eventueel gewapend Europeesbe conllict afzijdig zal staan. En dat is een garantie voor den vrede. hebben, met goedvinden van de betreffende autoriteiten, duurzaam verblijf gevonden hebben. Het Nederlandsch-Deensche han delsverdrag van 1 Juli 1937 waarbij de handelsbeweging tusschen deze beide landen voor den tijd van één jaar werd geregeld, is dezer dagen tot 1 Juli 1939 verlengd. De tekst onderging enkele kleine wijzigingen. Zoo is voor sommige industrie- en landbouwproducten het uitvoercon- tingent voor ons land iets vergroot, terwijl aan den anderen kant ook Denemarken zich voor sommige zijner producten (echter niet voor rund- vleesch) een iets hooger invoercon tingent in ons land ziet toegestaan. De nieuwe handelsovereenkomst zal Geen Engelsche tegenmaatre gelen, maar Albions geduld kan uitgeput raken. Barcelona dreigt. Betrekkelijk rust in Tsjecho-Slowakije. Spanning tusschen Duitschland en China Het aantal Britsche koopvaardij schepen, nat door Spaansche natio nalistische vliegtuigen tot zinken is gebracht, is deze week weer met twee vermeerderd. 3 Engelsche zeelieden hebben daarbij het leven verloren en verschillende anderen zijn gewond voor de huid, is verkrijgbaar in deze Iwee begeerde teinten. Mat of bruin. Doos 50 en 25 ct Amilda-crême, die tevens zoo goed is De verjaardag van Prins Bernhard. De controle op vreemdelingen. Onze handels betrekkingen met Denemarken, De Australische ministers ver trokken. De Karimata en de storm. Voor de tweede maal heeft ons land den nieuwen Ora jefeestdag sinds de geboorte van de kleine Beatrix al niet meer de nieuwste met vreugde en opgewektheid gevierd. In de helaas al te kort geworden rij der Oranjefeestdagen werd bij met graagte opgenomen en zoo beminne lijk en gemakkelijk als de Piinszich zijnerzijds wist aan te passen aan de eigenaardigheden van ons land en volk, zoo gul en spontaan nam ons volk den gemaal van zijn Kroonprinses ook in zijn midden op en aanvaardde hem als een der zijnen. Met vreugde werd dan ook deze tweede verjaardag van Prins Bernhard in ons land gevierd, want het jaar, dat ons den Prins nader heeft doen leeren kennen, heeft hem niets van zijn zoo snel verworven populariteit doen verliezen, integendeel zijn onze gevoelens jegens hem verdiept, want dankbaarheid vervult ons voor het geluk, dat mede dank zij hem over onze Kroonprinses en onze geheele natie werd gebracht in de gedaante van de kleine Prinses Beatrix, de jonggeboren „Neerlands hope". Ware het niet, dat de krach tige Zuidwesterstorm met zijn loeiend geraas de feeststemming eenigszins op de vlucht joeg, zeker zouden de straten drukker met vlaggen getooid zijn dan thans het geval was, doch al konden dan de driekleur en het Oranje niet in overvloed van de gevels wapperen, in het hart droeg het volk van Nederland bet Oranje even vast als altijd. In een nieuwen brief aan de procureurs-generaal, de hoofden van politie en den inspecteur der Kon. Marechaussee, bureau grensbewaking en rijksvreemdelingendienst heeft de minister van Justitie er de aandacht van de betrokken instanties op ge vestigd, dat hier te lande gevestigde personen, die voor eenigen tijd bezoek van familieleden of vrienden uit het buitenland wenschen te ont vangen, veeal van te voren bij de politie zullen moeten informeeren of dergelijk tijdelijk bezoek kan worden toegestaan. De politie zal dan hebben te onderzoeken, of het een werkelijk familie- of vriendenbezoek van tijde- lijken aard betreft en niet een ver kapte poging om zich in ons land te vestigen. Vreemdelingen, die als politieke vluchtelingen zijn te beschouwen, zullen ook niet voor een bezoek in ons land worden toegelaten, tenzij zij kunnen aantoonen, dat zij ineen ander land dan hetgeen zij verlaten volgens mededeeling van den Regee- ringspersdienst binnenkort inwerking treden. Hoe langzaam overigens deregee- ringsmachinerie bij het tot stand komen van dergelijke verdragen, althans wat betreft hun ratificatie door het parlement, werkt, bleek dezer dagen weer eens op typische wijze uit het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer over het wetsont werp tot goedkeuring van de zgn. Oslo overeenkomst van 28 Mei 1937. Dit wetsontwerp, dat een overeen komst betreft, die zooals men weet '1 Juli a.s. afloopt en bovendien niet meer zal worden verlengd, wacht nog altijd op het fiat van de Eerste Kamer, dat dus zal komen, nadat de Oslo-conventie reeds ter ziele is! Het bezoek van de beide Austra lische ministers EarlePageen White ligt weer achter ons. Het heeft nog een belangrijk onderhoud gebracht tusschen Sir Earle en een vertegen woordiger van het Nederlandsche departement van Sociale Zaken, waar bij de mogelijkheden van Nederland sche emigratie naar Australië onder bet. oog zijn gezien. Zoowel van Nederlandsche als van Australische zijde bleek men over tuigd te zijn, dat emigratie van Nederlanders naar Australië mogelijk zal zijn, ondanks moeilijkheden in verband met overtochtskosten en te storten borgsom, welke uiteraard niet gering zijn. Want de landgenoolen, die voor emigratie naar Australië in aanmer king komen, zullen grootendeels landbouwers zijn, dus gezocht moeten worden onder het financieel minst sterke deel der bevolking. Waar schijnlijk zal dus voor financiering van overtocht en borgsom steun van beide belanghebbende partijen moeten worden verleend. Hierover zullen later nadere besprekingen worden gevjoerd. Na eenige dagen van vlot en voor spoedig werken, is de Sliedrechtsche schatgraver, de Karimata, door het stormachtige weer opnieuw tol rust gedoemd. Schelpen, spijkers, kogels, wrakhout en natuurlijk zand zijn tot nog toe de voornaamste buit geweest van den baggermolen. In zooverre kan men dit een succes noemen, daar het bewijst, dat op de goede plaats gewerkt wordt, want verschillende der „gevonden voor werpen" o.a. een stuk scheepswant, zijn onmiskenbaar van de vergane „Lutine" afkomstig. Sinds Maandagmiddag ligt het werk nu weer stil, doch de vorige rust periode heeft reeds geleerd, dat zulk een tijdelijke onderbreking voor het verrichte werk geen noemenswaardig nadeel beteekent, daar het uitgegra ven gat niet dichtslibt, zooals aan vankelijk wel werd gevreesd. Zoo hevig als dezer dagen is de storm echter nog niet geweest, zoo dat men zich wel met spanning af vraagt, hoe de molen zich onder dit ruwe weer zal hebben gehouden. De onwettige blokkade van de Spaansche regeeringshavens en de luchtoorlog tegen de neutrale scheep vaart worden blijkbaar gestaag voort gezet. Ondanks de groeiende verontwaar diging in het Engelsche parlement, de pers en de publieke opinie, zijn er nog geen teekenen, dat tegen maatregelen binnenkort te verwach ten zijn. Chamberlain heeft zich in ieder geval voorloopig een slag om den arm gehouden met zijn mede deeling, dat hij eerst Franco's ver klaring over de aanvallen op Britsche schepen wilde afwachten, alvorens te zullen besluiten, wat hem te doen staat. Op hel oogenblik, dat deze regelen geschreven worden, is de inhoud van Franco's antwoord op het Britsche protest nog niet bekend, maar uit een interview, dat de Spaansche generaal aan een vertegenwoordiger van de „Times" heeft toegestaan, is met vrij groote zekerheid op te maken wat Franco zal voorstellen. Volgens Franco moet er een enkele haven worden aangewezen, vér ver wijderd van de oorlogszone, waar de scheepvaart en de handel in niet militaire goederen geconcentreerd moeten worden. Op die haven zouden vertegenwoordigers van neutrale mogendheden toezicht moeten oefenen Dezelfde „Times" heeft zich in een hoofdartikel met het vraagstuk van eventueele repressailles tegen de bombardementen op Britsche schepen beziggehouden. Het toonaangevende Engelsche blad wijst erop, dat indien het tot zulk een actie zou komen, dat vrijwel een daad van oorlog zou zijn. Engeland echter is nog niet bereid toe te geven aan die regeeringen en partijen, die deze redelijke aarzeling om oorlog te voeren niet willen begrijpen, maar elke provocatie trachten te exploiteeren. Indien de provocatie echter zou groeien, tot een opzettelijke uitr aging, zou Engeland boos worden. Het zou begrijpelijkerwijs een groote fout zijn aan te nemen, dat de Britsche regeering onder geen enkele om standigheid handelend zal optreden. De regeering van Barcelona heeft te kennen gegeven, dat zij tegen de voortdurende luchtaanvallen van Franco en zijn vrienden op open steden repressailles zal nemen. Zij beeft door laten schemeren, dat zij haar v iegtuigen in de eerste plaats wenscht af te sturen op Mallorca, waar de Italiaansche luchtbases zonals bekend ligt De Italiaansche bladen hebben blijk gegeven van groote woede over dit voornemen van de Spaansche regeering en duidelijk laten weten, dat Italië niet met zich zal laten spelen. Ook in Londen en Parijs verwacht men weinig goeds van een dergelijk plan, zoodat men in Barcelona den wensch heeft laten hooren, liever van dit voornemen af te zien, in het bijzonder voor zoover het betreft, ook Italiaansche havens te bombardeeren. De toestand is nu eenmaal zoo, dat weliswaar Italiaan sche vliegtuigen straffeloos Spaansche steden kunnen bombardeeren, maar dat een bombardement van Italiaan sche havens door Spaansche toestellen niet slechts voor Barcelona zelf, maar ook voor Europa,de verschrikkelijkste gevolgen zou hebben. Tsjecho-Slowakije viert op het oogenblik het groote Sokolfeest ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de republiek. Daardoor zijn de binnenlandsche politieke moeilijk heden op het oogenblik wat op den achtergrond komen te staan. Deson danks blijft het Tsjechoslowaaksche probleem dringend om een oplossing vragen en het is dan ook te betreuren, dat de onderhandelingen van de Praagsche regeering met de vertegen woordigers der minderheden zoo weinig voortgang toonen. Men schijnt nog steeds niet over hel beginstadium der onderhandelingen heen te kunnen komen. Het blijft te hopen, dat men alsnog spoedig een basis zal kunnen vinden, waarop een vergelijk mogelijk is, want al staat ook op het oogen blik de Spaansche kwestie weer eens in Europa op den voorgrond, het is toch zeer wel mogelijk, dat bij een te lang uitblijven van concrete resul taten in Praag de spanning in Midden- Europa opnieuw zal toenemen. Terwijl de oorlog in het Verre Oosten door de enorme overstroo mingen veel aan hevigheid verloren heeft en slechts de Ghineesche guerilla- benden onder deze omstandigheden kleine successen kunnen behalen, neemt de spanning tusschen Duitsch land en China, ontstaan door het Berlijnsche bevel tot terugtrekking van de Duitsche adviseurs van Tsjiang Kai-sjek toe. De Chineesche maar schalk weigert n.1. deze adviseurs te laten vertrekken, wijl zij daarmede individueele contracten gesloten heeft en een collectieve terugroeping der halve als een onvriendelijke daad moet worden beschouwd. Men spreekt op bet oogenblik reeds van een ver breking der diplomatieke betrekkin gen en hoewel het zoover wellicht niet zal komen, staat toch wel vast, dat de sympafhie van Duitschland meer en meer over gaat hellen naar de zijde van Japan. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 27 Juni 1938. Onder het 24 tal zaken, Maandag te Breda, aan den vooravond der zomervacantie voor de rechtbank, door twee politierechters in aparte zittingen berecht, was ook een geval waarbij twee bewoners van 't eiland Tholen waren betrokken, n.1. de 36 jarige J. H. echtgenoole van G P. v. d. B. uit St. Maartensdijk en de eveneens aldaar wonende controleur P. P. De vrouw moest als verdachte de reis naar Breda maken, want zij heeft den controleur, toen zij het op 12 Mei jl. met hem aan den stok kreeg, opzettelijk beleedigd door hem wat minder nette woorden toe te voegen. Daarom was de in zijn eer getaste functionnaris opgeroepen om als getuige gehoord te worden, bij welk verhoor de vrouw niet tegenwoordig was omdat zij verstek liet gaan. Voor haar onbehoorlijk gedrag kreeg vrouw v. d. B. ten slotte van den Politierechter, mr. F. Bielders, een boete van f 10 subs. 10 dagen hechtenis, nadat de Olf van Justitie mr. G. J. B. v d. Dussen f 15 subs. 15 d. had gevorderd. Een duur scheidpartijtje is 't dus geworden!

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1