iARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT i wm PlWüöIL geneest en de huid tlag 29 April 1938. No. 17 Vijf en v ijftigste jaargang UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 priisvermlntlerinfl- sbïad /\e,3r"franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer komische en Ufctrieele Verdedigings- voorbereiding. i L J «*1 Be] 3 Wat er vóór 50 jaar in onze omgeving gebeurde 0 oor an >bé THOOLSCHE COURANT d verschijnt eiken NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN x'ecferl regel Prijs per kwartaal st ƒ1,65 15 ct asten. meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke PUBLICATIES onden voorwerpen 1 stoel te n bij van Dijke Stadzicht 1 vulpotlood bij fa. J. M. C. 34|olen. 5 denkbeeld, of beter gezegd Irikbeeld van den totalen oorlog lend. Men wil daarmee ten van alles den duur van den lekorten. Om deze reden acbl het toelaatbaar, het niet- ïde gedeelte der bevolking de •ikkingen van den modernen mede te laten ondergaan en |oor geweldige, onverhoedsche invallen en door toepassing Iconomisohen dwang. Hoewel wijze van oorlog, wijl zij aad den strijd bekort, van dan een zijde onlanhs b.v. or den Itaiiaanschen minister htvaart als „burnaan" wordt isteld, is het voor een beschaafd h onmogelijk deze zienswijze den en verheugend is het dan al de barbaarsche luchtbom- enten op Nanking, Kanton en Chineesche steden een storm otesteu hebben ontketend, r dat daarmee heel veel wordt t, kan helaas niet worden ge- En men ziet maar al te goed t ons ondanks protesten het hoofd kan hangen en ede een op zijn verdediging ht land rekening zal moeten n. |t staat, dat ook het niet-militaire an de bevolking in een loe- ,igen oorlog op veel grooter in de vijandelijkheden za! n worden betrokken, dan r het geval was. De industrie geheel in dienst van de vveer- worden gesteld en de productie :ld. Dientengevolge is het be- urgerljjke dienstplicht ontstaan k hier te lande zijn verschillende riên van onontbeerlijkpersoneel bilisatie vrijgesteld van opkomst de wapenen. is het noodig, er voor te in, dat men steeds over groote elheden materiaal en levens- len beschikt. Vroeger beperkte Iconomische oorlogvoering er oe, bepaalde gebieden te blok- n met het doel, den aanvoer Is contrabande aangeduide arti- te belelten. In hoofdzaak betrof wapens en voor de wapen- (tiie bestemde grondstoffen, ids in den Wereldoorlog echter n ook levensmiddelens als con- nde beschouwd. Voor een land ederland dat zoowel industrieel grarisch voor een groot deel bet buitenland afhankelijk is, is n hoogst ernstige omstandigheid op de hulp van de bondgenooten men ook niet steeds rekenen, heeft b.v. Duitschland in den Idoorlog moeien ondervinden, t is dus noodzakelijk om ook anzien van de economische om- igheden op eigen krachten te en. Denemarken geeft ons hier [oed voorbeeld. Van de50millioen n, welke voor de landsver- ing beschikbaar zijn gesteld, 'e helft worden bestemd om nu vooaraden levensmiddelen Irondstoffen op te slaan, tuurlijk zal men in ons land een dergelijken maatregel alleen kunnen volstaan. Een goede bereiding tot de economische ïdiging vraagt veel meer. Gezegd hierbij te worden, dat de kracht een volk niet alleen meer zal 'en afgemeten naar zijn militaire citeit, maar dal de eventueele 3le tegenstander ook de economische weerkracht zal taxeeren. Wil Neder land dus een mogendheid aischrikken om ons gabied te overvallen, dan zal het er voor moeten zorgen, ook economisch voldoende sterk bewapend te zijn. En inderdaad is men nu ook in ons land - met de bestudeering van dit vraagstuk begonnen. Laat ons de uitspreken, dat ge zien het vele, dat wij op dit gehied nog in te halen hebben daarbij de meest mogelijke spoed worde betracht De wijze, waarop de regeering tot de reorganisatie van bet zuiver militairegedeelte van onze weermacht is overgegaan, doet ons overigens het beste verwachten. geen alledaagsche gebeurtenis in ons parlementaire leven. In ruim vijftig jaar is het niet voorgekomen, dat een parlementaire enquête door de Kamer noodig werd geoordeeld. Voorstellen van diestiek- king werden wel verscheidene malen ingediend, doch de laatste maal, dat de Kamer een dergelijk voorstel aannam, was in '1886, toen besloten werd een onderzoek in te stellen naar de arbeidstoestanden in werk plaatsen en fabrieken. En niet alleen langs dezen weg zal er meer licht in de Ossche zaak komen. De zes onderofficieren die tot de Ossche brigade hebben behoord en gezeten, dit deel van de oefeningen kunnen kunnen volgen. Het is wel de aangewezen weg om de luchtbe schermingsoefeningen te populari- seeren 1 Londen is deze week weer eens het tooneel van groote diplomatieke activiteit. Drie belangrijke gebeurte nissen staan op hel programma, dat gedeeltelijk reeds is afgewerkt, n I. de vergadering van de sub-commissie van de niet-inmengingscommissie, de 12 Hoog bezoek uit Australië. Het „staartje" wordt langer. Luchtbeschermingsoefeningen. Bezoek van autoriteiten uit het verre Australië behoort niet tot de dagelijksche gebeurtenissen in ons land en zeker niet als hel den hoog- sten autoriteit van dat land, den Gouverneur-Generaal betreft. Deze bracht hier met zijn echtgenoote als gast van de K.N.1 L.M. den eersten dag der week een kort bezoek - het verblijf in ons land duurde slechts 24 uur dat niettemin den Austra lische» onderkoning nog gelegenheid gaf, ons land van een van zijn mooiste zijden te leeren kennen, want voor den korten tijd die beschikbaar was, stond naast hot officieieuse diner in Carlton een autotocht door de bollen streek op het programma. Kort als dit bezoek was, zal het toch niet nalaten de betrekkingen tusschen beide landen ten goede te komen, die binnenkort weer een nieuwe ver steviging zullen ondergaan, als de K.N.I.L.M.-dienst tusschen Batavia en Sydney wordt geopend. Lord Gowrie, die zich een groot bewon deraar van het werk onzer beide luchtvaart-ondernemingen betoonde, sprak de hoop uit, dat hij bij zijn terugkeer uit Engeland, waar hij thans eenige maanden vacantiedoor brengt, van dezen nieuwen dienst gebruik zal kunnen maken. Schreven wij in ons vorig overzicht naar aanleiding van de in beslag genomen brochures, dat de zaak-Oss een staartje gaat krijgen, inmiddels is er weer een en ander gebeurd, dat de verwachting wettigt, dat dit staartje een staart zal worden. Scheen de zaak na de verklaringen van MinisterGoseling in deïweedeKamer van het tapijt te zullen verdwijnen, omdat zoo goed als alle fracties er zich bevredigd door verklaarden, thans blijkt deze gerustheid opnieuw in twijfel en argwaan te zijn ver keerd, hetgeen tot uiting komt in het feit, dat een der Kamerleden, die aanvankelijk met de verklaringen van den minister genoegen had ge nomen, de liberaal Wendelaar, thans bij de Kamer een voorstel heeft inge diend tot het houden van een enquête naar de juiste- toedracht van deze in meer dan een opzicht nog duis tere zaak. Wordt dit voorstel, dat thans bij de afdeelingen in onder zoek is, door de Kamer aangenomen waarop veel kans bestaat - dan zal het gebeurde in Oss door een daartoe in te stellen commissie van den grond af onderzocht kunnen worden. Wat velen reeds vreesden, nl. dat deze weinig verkwikkelijke zaak in den doofpot gaat, behoeft dus, indien de Kamer er in meer derheid anders over denkt, niet het geva! te zijn. Overigens bewijst dat voorstel wel het groote belang van de zaak, want een enquête is zeker die eeist van hun opsporingsbevoegd heid ontheven en vervolgens overge plaatst zijn hebbenbij het ambtenaren gerecht een klacht aanhangig gemaakt tegen de besluiten en handelingen, welkelotde bovengenoemde ontheffing en hun overplaatsing hebben geleid. De klaagschriften van de zes onder officieren zijn hij het ambtenaren gerecht ingezonden. Van elk der klagers is er bovendien een verweer schrift bijgevoegd. De klagers vragen vernietiging van de besluiten, waar tegen zij beroepen inbrengen, ten eerste wegens onbevoegdheid van den minister van justitie, en len tweede omdat, al ware de minister bevoegd geweest, de klagers geen zoodanige handelingen hebben verricht, dat de door den minister getroffen maat regelen gemotiveerd zouden zijn. Mr R. H. James, advocaat en pro cureur te Apeldoorn, zal als raads man van de klagers optreden. En waar deze zaak in het openhaar zal worden behandeld zal er wel voldoende licht op vallen. Meer in zwang dan het houden van enquêtes zijn tegenwoordig de luchtbeschermingsoefeningen. Deze zijn in den laalsten tijd haast aan de orde van den dag. Nadat nog zeer onlangs de drie Noordelijke provincies hun beurt hebben gehad, zijn het thans weer de provincies Utrecht en Gelderland, waar zoo juist een gezamelijke luchtbescher- mings- en verduisteringsoefeniiig heeft plaats gevonden. Daar in deze streek veel rivieren en kanalen voor komen, moest in dit geval ook voor het scheepvaartverkeer een strenge regeling worden getrollen. Tijdens den duur der oefeningen werden ook op de waterwegen alle lichten gedoofd, bruggen en sluizen werden niet bediend en geheel het scheep vaartverkeer in de betrokken streek werd stilgelegd. In de steden, waar de organisatie en controle zooveel te moeilijker zijn, worden dergelijke oefeningen nog maar wijksgewijs ondernemen. Zoo organiseert de Residentie, waar de Vereeniging voor Luchtbescherming in den laalsten tijd een groeiende activiteit aan den dag legt, eveneens weer een luclit- besehermings- en verduisteringsoefe ning, waarbij levens proeven genomen worden met eenige bepaalde soorten straatverlichting, die tijdens de oefe ning kan blijven branden, zulks ten gerieve van het verkeer, dat natuur lijk niet geheel en al stopgezet kan werken. Een bijzonderheid van de Haagsche luchtheschermingsoefening is nog, dat ook vanuit de lucht per vliegmachine controle op de verduis tering zal worden uitgeoefend. Dit vliegtuig staat bovendien in radio- telefonische verbinding met eenige controleposten op den grond en de gesprekksn, die er tusschen den waarnemer in de lucht endegrond- posten worden gevoerd, zullen door de gemeentelijke en particuliere radio- distributies worden uitgezonden, zoo dat 50.000 luisteraars, rustig thuis onderteekening van het Engelsch- fersche verdrag en de besprekingen met de Fransche ministers. Om te beginnen met de bijeen komst van de sub-commissie voor de niet-inmenging daarbij slaat het lot van deze commissie op het spel. De toepassing van de niet-inmenging en de controle daarop, al is deze ook nog zoo gebrekkig, kost geld en zelfs veel geld. Rusland nu heeft reeds in Novem ber van het vorige jaar geweigerd zijn contributie te betalen, wijl het meende, dat de niet inmenging in den bestaanden vorm een klucht zou zijn. Dit was voor Duitschland en Italië het sein, om hunnerzijds de betalingen aan de commissie te staken en dies bloedt de commissie thans financiee dood. Of dit hel einde van den nimmer zeer gezond geweest zijnde schepping zal zijn? Wanneer dit overzicht in druk verschijnt, zal men liet antwoord op deze vraag wellicht reeds kunnen geven. Deze kwestie is overigens nog van belang voor de afwikkeling van liet Dritsch-Ilaliaansche accoord. Want wordt de commissie opgedoekt, voor dat zij een definitieve regeling ten aanzien van de terugtrekking der vrijwilligers heeft bereikt, dan behoeft Mussolini zijn troepen in Spanje niet eerder terug te. trekken, dan naliet einde van den burgeroorlog. Het Britsch-Iersche verdrag. Het gerestaureerde huis van den Britscben minister-president in Dow- ningstreel '10 is wel op zeer waardige wijze ingewijd. Hier werd in't begin van de week het Britsch-Iersche verdrag onderteekend en dit is een gebeurtenis van groote historische beleekenis. Om die beteekenis goed te waar- deeren, moet men bedenken, dat Engeland en Ierland van het oogen- blik af, dat Hendrik II in de 12de eeuw Ierland van z'n zelfstandigheid beroofde, nimmer een waren vrede hebben gekend Het aantal opstanden tegen het Engelsche gezag is legio geweest en ai zijn deze voor het sterke Engeland nimmer zeer gevaar lijk geweest, de toestand was toch steeds uiterst onaangenaam. Thans na zeven en een halve eeuw, in een tijd van internationale poli tieke onzekerheid, hebben Londen en Dublin een vrede gesloten, die geen vrede van overwinnaar en overwon nene is, maar een ware verzoening, waarbij het sterke Engeland op grootmoedige wijze vele concessies heeft gedaan. Slechts een Ierschen eisr.h heeft Londen niet kunnen inwilligende aaneensluiting van Noord- en Zuid-ierland. Het protes tantsche Ulster blijft in het verband van het Vereenigd Koninkrijk. Dit kan in de toekomst wellicht nog eens tot strubbelingen leiden, maar de gemakkellijke wijze, waarop alle overige problemen zijn opgelost, be looft toch het beste voor de toekomst. De Britsch-Fransche besprekingen. Parallel met de Fransch-Italiaansche onderhandelingen, die dezer dagen door een korte afwezigheid nu den Itaiiaanschen minister van buiten- landsche zaken, graaf Ciano .zijn onderbroken, loopen de Fransch- Britsche besprekingen op 28 en 29 April te londen, waaraan van Fran sche zijde Daladier en Bonnet deel nemen. Terwijl men aan Fransche zijde meent, dat men te Rome slechts geneigd is, zich te bepalen lot een eenvoudig accoord „van goeden wil" een vrij vage overeenkomst dus ziet Parijs hoopvol naar Londen. Afgezien van een bespreking van den algemeenen internationalen toestand, gelooft de Quai d'Qrsay in de Engel sche hoofdstad geruslstellende garan ties nopens de verdere Spaansehe ontwikkeling na alloop van den burgeroorlog ie kunnen krijgen. Vast staat overigens ook reeds wel, dat Londen geen pact van vier, waarvoor rnen te Parijs niels voelt, zal voorstellen. Wel zal Chamberlain blijven aandringen op de samenwer king met Duitschland. Henlein formuleert zijn eischen. De leider van de z.g. Sudeten- Duitsche Partij, Konrad Henlein, heeft thans zijn eischen tegenover de Tsjechische regeering uiteengezet. Deze eischen, alhoewel soms betrek kelijk vaag geformuleerd, zijn in zooverre gematigd te noemen, dat zij zeker een basis tot onderhande lingen met Praag kunnen vormen. Dit is in elk geval de vrijwel al- gemeene opvalting. Het gaat er nu maar om, of deze eischen een maxi mum of een minimum beleekenen. Londen en Parijs beschouwen ze als een maximum, waarop zal kunnen worden afgedongen en Praag meent dat zij in hun tegenwoordigen vorm onaanvaardbaar zijn. Duitschland daarentegen spreekt van een minimum. Maar hoe dit ook zij, hoofdzaak blijft, dat er een basis voor onderhandelingen is gelegd en dat deze onderhandelingen spoedig zuilen plaats vinden. Opgevallen is overigens nog, dat Ifenl iin en zijn partij zich dit keer openlijk tot het Duilsche nalionaal- socialisme hebben bekeerd Ten aanzien van de beide oorlogstooneelen nl. dat in Spanje en dat in China, kunnen wij ditmaal volstaan met de vermelding, dat de strijd wordt voortgezet, met verdere successen voor Franco op het Iberisch Schier eiland en met afwisselende Japansche en Chineesche successen in het Hemelsche Rijk. Groot leed over de Joden gekomen. Het decreet van Maarschalk Güring dat alle Joden in Duitschland opgave moeien doen van hun bezittingen die daarna door den Staat in hesiag zullen worden genomen, heeft groot leed over de Joodsche bevolking in Duilschland gebracht. Immers Göring heeft er tevens hij gedecreteerd dat na de inbeslagname de Joden als ongewensebte bewoners van Duitschland liet land moeien verlaten. In de I. en Th. Ct. van 3 Maart 1888 vinden wij vermeld dat de dames M. Blok, M.J. v.d.Moes en.). Jansen, allen leerlingen aan de R. N. L. te Tholen, slaagden voor de akte nut tige handwerken. Dal te Tholen loen veel belang stelling bestond voor het kweekeu van planten, blijkt wel uit het feit

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1