S! m BADHANDDOEK R/KOBÉ B Gemencd bedrijfsleider Neerlands Zuivel voedt U goed, Vooral als men het metWouwsche producten doet MELK-INRICHTING „WOL/ U W vaste arbeider. N.V. CGKONAE beste weide AKKERTJES Naam- en handteekening stempels ï-JUpituu C. ANDR1ESSEN Per autobus B. B. A. m Til: R/KOBÉ Thans 18 cent per pakje Verzendt Uwe goederen per sp 'n Barstende Hoofdpijn Onbreekbare horloges wm WASCHT VOOR U Sneller en goedkooper dan Postpakk#r Een LANDBOUWER met klein gezin biedt zicli aan als op bouw- of groenboerderij. In bet bezit van landbouwgereed schappen. Br. fr. onder no. 46987 Bureau dezes. 12 - op: Familiedrukwerk T rouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen agent te Oud-Vossemeer den heer P. C. LINDHOUT MOLENSTRAAT MET GOUD BEKROOND OP DE WERELD TENTOONSTELLING BRUSSEL 1935 COÖP.STOOM-ZUIVELFABRIEK EN A I A KOEVOETSTR.47.TEL273 BERGEN-OP-ZOOM Iemand met klein gezin, goed op de hoogte van het geheele boerenbedrijf, biedt zicli aan als Br. fr. onder 110. 46988 Bureau dezes. 10 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verpleginys-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe TE HUUR BIJ INSCHIJVING voor 2 jaar en langer met puik drinkwater 7 gem. 216r.bij POORTVLIET. Brieven voor 25 dezer aan W. J. Boogaart 47049 II Poortvliet die U kwell en belel ie werken? Neem een "AKKERTJE" en binnen een kwartier voelt Ge de hoofdpijn wegtrekken als mist voor de zon. Heb steeds AKKER-CACHETS in huis. Vannacht kunnen ze te paj komen bij Hoofdpijn. Kiespijn, nuwpijn, Spierpijn of gevatte koul t,e*D^ndtChSmaakloos ouwel-omhulsel. uc Ge proeft daardoor niets. Ze glijden naar binnen. 12 stuks voor 12 stuivers I Volgens recept van Apotheker Dumont Fa. AUG. VAN DIJK-Petit MARMEREN Schoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 a 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer soorten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM leveren wij binnen 2 x 24 uur 47146 14 tegen lage prijzen FIRMA J. M. C. POT, Tholen per 20 woorden 35 cent iedere 2 woorden meer 5 cent, uitsluitend tegen vooruitbetaling. vanaf f 19.50. 31 47009 Gedipl. Horloger Opticjën Bergen op Zoom Markt 22 Voor een genoegelijke filmavond thuis heb ben wij zeer leuke films Laat van Uw kinderen en familie een film maken W. Gornelisse Tholen 47035 Ondergeteekende beveelt zich aan tot bet uitvoeren van alle voorkomende schilder en behangwerken. J. Laban, Dalemscbe- str. 3 Tholen. 47034 Oude Verzekering Maatschappij vraagt voor haar afd. ONGE- VALLENVERZ. 12 ACTIEVE AGENTEN/AGENTESSEN llooge afsl. terugk. provisie. Voor serieuze llinke krachten, goede vooruitz. Br. tri. uitv. inl' o. Nr. 1304 Advert.Bur „Die Hagbe", Plein IJ, den Haag. TH0LEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.70 Maandkaarten 6 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 6 ritten per week 43816 v.v. per maand f3.70 DIENSTMEISJES 10 46950 (goede krachten, eenigszins kunnende koken) kunnen geplaatst worden door de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Prinsegracht 63 te Den Haag. Zij heeft regelmatig werk in vertrouwde huizen Hier zijn de merken Graaf Egbert, Vossen Breuers, Karei I, Willem II, Uilljes, Velasques,DucGeorge Ritmeester, D. E. en Krijtkamp tabak. Op verzoek met monsters aan huis te ontbieden. C. L. de Korte, Stoof- straat 2 Tholen. 47031 Dames- en Heeren rijwielen, keuze uit 20 stuks verschillende merken. Ruime keuze uit autopeds. 47032 Gebrs. Vis, Dalemsche straat tel. 84, Tholen. Tafel- en kastzeiltjes in ruime keuze. Lino leum, vloerzeilen,kar petten en loope:s. M. S. Marico, Hoog straat Tholen. 47031 Pootgoed. Z. bonte B 28-35, Bintje B 30-45 Ie nab. blauwe Eig. poters, lenab. Alpba's enz. enz. bij Dav. van Houdt, Scherpenisse. 46954 Een goede Bril bij W. Besling. Ge diplomeerd Opticien. Drogislerij het Groene Kruis Fortuinstr. 12 Telef. 91. Bergen op Zoom. 46967 47008 Ch.L.van Weijnsbergen Inrichting voor Voet verzorging, Heilgym nastiek en Massage. Noordsingel 55, Tel. 762. Bergen op Zoom. Te koop gevraagd Mankanaries, Pop- kanaries, Parkieten, en te koop diverse tropische vogels en enkele rashondjes. Lievevrouwestraat 5, Telef. 712, Bergen op Zoom. 47037 Te koop 8 eierkisten in zeer goeden staat. Te bevragen bij P.Nelisse, Botermarkt 5, Tholen. 47038 Te koop 1000 kg best weihooi bij lz. Quaak Schelp- boek Scherpenisse. 47045 Te koop 1500 kg. tarwestroo en 2 stuks weibeestjes (vaarzen). W. v. d Weele, O.-Vossemeer 47043 Wie is Uw adres van glasgordijnen en overgordijnen C. A. van Splunter, Kerkstraat 13 Tholen 47047 Voordeelig aanbod 1 flesch druivenwijn en 1 flescb Samos voor '1 gld. (Ilesschen niet inbegrepen). Fa. A. J. de Wit—An- driessen, E. v. Rijssel Stoofstraat Tholen. 47046 Rund-, Kalfs- en Var kensslagerij M. Meer man Jz., Brugstr. 17 Telef. 98. Uw adjes voor kalfsvleesch. Dagelijks versch ver krijgbaar. 47039 Brillen. Heeft U een nieuwe bril noodig Wij hebben de nieuwste modellen, met of zonder doktersadvies. Aanbevelend M.Janse Horloger, Tholen. 47044 Voor de boterham 1 pot appelsiroop 15 ct., 2 gemberkluiten 25 ct., jams, ontbijt koek, zalm, kaas enz. Zie elalage. B. S. Nelisse-Schot, Hoog straat Tholen. 47053 Te koop aangeboden 1 Studebaker 7-per- soons met separatie. Deskundig onderzoek toegestaan. M. Geuze Thoolsche motor- en rijwielhandel Kerkstr. Tholen. 47051 STELLEN U IN'TBEZIT DEZE PRACHTIGE (58 X IOO c.M. -NEDERLANDSCH FABRIKAAT) MITS AFGEHAALD BIJ: c yAN GAANS_ Linde. baan, 7 t o. Maizarac, Bergen op Zoom A, F. IMMERRECHTS Markt 19 Roosendaal slaaf aan de spifs van de zelfwerkende waschmiddelen pe m )li li di st t >a n liet stationTholen B.B A. slaat in rechtstreeksche verbindingtej: alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt al c zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, wof< verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtsti Agentschap B.B.A. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefo^e kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 2C De doop van Prinses Beatrix. Het staat thans vast, dat Prinses Beatrix te 's-Gravenhage zal worden gedoopt. Met bet oog op het minder gunstige jaargetijde zal de doopplechtigheid echter niet eerder dan begin Mei plaatsvinden. Ook Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana zijn in Den Haag gedoopt en wel in de Willemskerk. Moordaanslag te Tilburg. Zondagavond zagen 2 jongemannen die in de richting van de stad Tilburg liepen, op korten afstand voor hen een meisje loopen dat waggelde en plotseling neerviel. De jongemannen snelden toe en zagen dat zij hevig bloedde. Zij waarschuwden de politie en den geneeskundigen dienst. Toen deze ter plaatse kwamen, vonden zij het slachtofler met een smalle wonde in de hartstreek. Tijdens het vervoer in de ziekenauto, is het nreisje overleden. De wonde is met een smal scherp voorwerp toegebracht. De politie staat hier voor een raadsel. Het meisje de 18 jarige A. W. Reynders, de dochter van een brug wachter van het Wilhelminakanaal was op weg naar huis, dat op onge veer 200 m is gelegen van de plaats waar zij werd gevonden. Tot vlak bij de plaats waar zij werd gevonden, was zij dien avond door een vriendin weggebracht. De jongelui, die het meisje gevonden hebben, hebben geen schreeuw ge hoord. Er zijn ter plaatse geen sporen van worsteling of anderszins ge vonden. Ook het wapen waarmede de wonde is toegebracht, heelt men niet kunnen ontdekken. De omgeving is met politiehonden afgezocht, doch tot nu toe heeft dit geen enkel resultaat opgeleverd. Het graf van de Nassau's. Maandagmorgen heeft de burge meester van Breda, namens de commissie van onderzoek, oflicieele mededeeling gedaan van den uitslag van het gehouden onderzoek naar de in den grafkelder,onder het monument van Engelbrachl den Tweeden, in de Prinsenkapel van de Groote Kerk te Breda hegraven Nassau's. Hij deelde mede, dat in den graf kelder de stotTelijke resten begraven zijn van Hendrik den Derden, graaf van Nassau, Dillenburg en Dietz. Bené van Chalons graaf van Nassau. Prins van Oranje en eerste Oranje Nassauer en, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ook die van Anna van Buren, de eerste vrouw van Willem den Zwijger en een dochtertje Maria uit dit huwelijk geboren 22 November 1553 en ge storven 7 December 1554. De bevindingen wijken derhalve af van hetgeen men vroeger aannam. Yerdere mededeelingen konden niet worden gedaan zoodat nog afgewacht moet worden, wat er eventueel met de stoffelijke resten van de aldaar begraven Nassauers gebeuren gaat. Een record parachute-sprong van bijna 11000 meter hoogte De Fransche parachutist, James Williams, heeft bij Chartres het wereldrecord valschermspringen ver beterd door van een hoogte, van 10.800 meter te springen. Eerst op 200 meter van den grond opende hij zijn valscherm. Tot de opening van het scherm duurde zijn val 2 min. 50 seconden, daarna 18 seconden. Het milde voorjaarsweer. Het fraaie voorjaarweer, waarmede Maart heeft ingezet, is iets buitenge woons, meent de Amsterdamsche weerkundige medewerker van het Hbl., die er op wijst, dat, nadat in eind Februari reeds twee dagen waren voorgekomen met maxima tusschen 11 en '12 gr. C., het sinds Donderdag j.l. dagelijks ook zoo warm werd. Dinsdag liep de temperatuur hooger op. Te 44 uur bedroeg de temperatuur in den Hortus Bota nicus 14.4 gr. C. 58 gr. F.) Sinds de waarnemingen aldaar in 1923 begonnen, is het zoo vroeg in het jaar niet zoo warm geweest te Amsterdam. Vergelijkbaar met dezen dag is de 26ste Februari 1926 (een bekend zacht voorjaar), toen onder overeen komstige omstandigheden (ook 's ochtends mist) de temperatuur tot 14.1 gr. C. 57 gr. F.) steeg. Misschien was dat nog meer bijzonder, doordat het 10 dagen eerder in het seizoen viel. Al dit mooie weer hebben wij te danken aan een gebied van hoogen druk, dat reeds vele dagen zijn kern in onze omgeving heeft waarbij de barometer bij ons al dien tijd boven 770 m. heeft gestaan. Daarna daalde hij vrij sterk en daarbij kwam hij voor liet eerst onder deze waarde, doch waarschijnlijk zullen wij nog onder invloed van den hoogen druk blijven. Hoe dichter de as van den hoogen druk bij ons was, des te zwakker was de wind en dat was juist in de nachten, die 's ochtends door mist gevolgd werden. In geen geval behoeft men op afkoeling van beteekenis te rekenen, want bij den verwachten Z.VV. tot Zuidelijken wind komt de lucht uit streken, waar het zeer zacht is. Tot ver op den Oceaan melden de schepen hooge temperaturen. Berooving. Dinsdagavond heeft in het Timor- park te Den Helder een overval met berooving plaats gevonden, waarvan de 40-jarige heer Nijman liet slacht offer is geworden. De man is gewond op den rijwag bij het park aangetroffen. Hij bleek aan het hoofd te zijn verwond. Bij een ingesteld onderzoek van de politie bleek, dat een bedrag van f90, dat hij bij zich had, was verdwenen. De aanranding heeft zich waar schijnlijk als volgt toegedragen. De heer Nijman was op weg van zijn woning in de Vischstraat naar het rusthuis Parkzicht, in de buurt van het park. Onderweg is hij door personen aangegrepen, op het li geslagen en van de fiets gerukt liet geld, dat hij in een broe bij zich droeg, te hebben gesk zijn de mannen gevlucht. Een van de bewoners van de Tii laan meende kermen te hoorei builen gekomen, zag hij het sl: oller op den grond liggen. Hij zijneebtgenooteen gezamenlijk br ten zij het slachtoffer binnen. De politie werd opgebeld. Na o brenging naar de Lidwina-sticli werd den heer N. onmiddellijk neeskundige hulp geboden. De politie heeft het park afgi daar men van plan was met sp honden een onderzoek in te ste Uit de vage mededeelingen vai kon slechts een gebrekkig sign ment worden samengesteld. Nederlandsch schip op de Noor kust in stormweer. Bij de Halcyon-lijn te Rotter is telegrafisch bericht ontvangen het vrachtschip „Vredenburg" deze maatschappij, dat 2 Maart een lading erts van Narvik Rotterdam was vertrokken, Zater' avond op 200 mijl van deAVestf met hevig stormweer te kampen li gehad. De 44-jarige bootsman M. S en de 39-jarige matroos M. Spanj berg, belden uit Vlaardingen, wer door een stortzee gegrepen, sloe overboord en verdronken. Bi slachtoffers waren gehuwd. Hetsto schip „Vredenburg" meel 7519 toi is in 1921 te Flensburg gebouwc

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 4