tjetefm 'iÉUUsJl k de grasetting alle artikelen J. Beukelaar, Nutsspaarbank. 5. Bestellingen van grint ziekenhuisverplegings - vereeniging TRACHTEN AAN TE BESTEDEN het vervoer per as van grint en steen slag naar de wegen enz. 22 47040 met AKKERs KLOOSTERBALSEM I OP ireda werkloozen terecht staan 7|p der Politierechters wegens S u.,:|id in geschrifte omdat zij binsinkomsten onjuist opgaven .nlichtingen welke zij moesten In vei om voor steunuitkeering in is in vefcjng te kunnen komen. van idag was het een der eiland- ruari jrs die bijna slachtoffer werd ld totjn poging de desbetreffende dlenis dspersoon verkeerd intelich- beviri\Vas de 5ö-jarige werkman ein beffonenr.e te Sint-Maartensdijk, d wasjen over de week van 14 tot ietigitiember jl. een deel van het e'de nkomen zijn verzwegen. Hij 28 o, op een verdienste van fl.65 '0, de inkomsten van zijn gezin n deug Week f 10.47 bedragen zouden HÖ zj! aarn jetuige werd in deze zaak ge- zijn de landbouwer M. M. uit Sint •n nsdijk, waarna de Off. van n ze Ir. G. J. B. v. d. Dussen vrij- 1 hg 'vorderde. 'orm deze eisch heeft de Poli- oereilj|er Mr. F. Bielders den ver- L hai met een vrijspraak naar Sint ts geiimsdijk teruggestuurd. niet r pia Mond en klauwzeer. irr. rechtbank heeft nog in M, vrsj bereep bevestigd het vonnis verzfjn kantonrechter waarbij de Je fiuwer M. P. O. te Tholen is deeld in verband met zijn fesljingen rnet zijn vee terwijl de n lijdend waren aan het mond- bangjnwzeer. och ijjoete door den kantonrechter 1 op f 100 subs 30d. hechtenis, meerlp,- de rechtbank bepaald op «nbalje bedrag. oor 1 3n. dan wit 6 47029 kanl® Uw tanden indien U poetst me en 40 ct. Doos 20 ct. IVOROL een LIED VAN DE WEEK mi i NIEUW MODEL! ■rdal 1. ml zig I 1 ei; daal agel rollf. n vj 2 irt Iev ge. In het Nederlandsche leger worden momenteel proeven genomen met een nieuw model uniform, mot platte kraag, overhemd en das Naar alle zekerheid zullen de harde, stijve kragen worden afgeschaft. ïar'"> jij lamme, stijve boord, t het zeker wel gehoord, tijd is spoedig aangebroken... ngens" juichen allemaal [t eruit zeg en finaal orden eindelijk gewroken e ons steeds een gruwel was... rijgen overhemd en das, lappe boord en platte kragen ,_.c|vordt een pretje nog, zoowaar, kijf negen maanden of een jaar c] japenrok te mogen dragen, i pltrijgen „patjes" in oen kleur, baifcieuwe tijd staat voor de deur ;ie van jou is afgeloopen st niet rneer bij ons tenue, ragen onze kragen nu Is colbertjes, lekker open nou de zomer weer in zicht, pers jij onze keel niet dicht ive naar adem moesten snakken hebben je genoeg gelust ogen je van ons gerust n museum ergens plakken 't is alles nog „verschiet" eet, we hebhen ze nog niet r niettemin de tijd zal komen... 'loof je het nog niet misschien, eb de foto's al gezien, ast m'n dassen laten... sloomen. waarom ook mag de soldaat sieraad van den ganschen Staat netjes in z'n kleeren zitten nog de puttees van de baan, tiet-geblokte kousen aan, niemand heelt meer wat te vitten, r, zonder gekheid hoe het zij, "Uw tijd is binnenkort voorbij t nou de zon ons ook maar braaien Mieu, jij lamme, stijve boord, 3|jongens juichen op m'n woord b*beurt is daar, om af te zwaaien (Nadruk verboden) HOLEN, 11 Maart 1938. Handelsregister. Bij het Handelsregister der Kamer ii Koophandel en Fabrieken voor estelijk Noordbrabant te Breda, lianalaan 1, hadden gedurende de tand Februari 1938 de navolgende tchrij vingen plaats. Wijzigingen Vooruitgang zij ons streven, Scher- misse, Weststraat 247. Uitgetreden istuurslid P. van der Slikke. Nieuw stuurslid P.J. Noom, Poortvliet. POORTVLIET. Het Bestuur van het Waterschap Poortvliet heeft Dins dag aanbesteed het leveren van 1042 ton steenslag en het vervoer hiervan. Inschrijvers warenSteenhandel Bauer en Slark Co., Arnhem f 4.65. Basaltmij. Rotterdam f4.60. N. V. Basalt- en Bouwstoffenmij. Zaandam f3.80. Steenbrekerij Modern Maas tricht f 3.45. Ned. Steenslag mij. Urmond f 3.35. Steenbrekerij Hol land Bornhaven f335 Jac. de Dreu Goes f 3.31. N. V. De Hoop Terneuzen (gegund) f3.24 per ton. Vervoer naar verschillende wegen. Inschrijvers: C. L. v. d. Klooster Poortvliet f0.295. P. Jansen Poort vliet f0.29. A. van Poortvliet Oud- Vossemeer (gegund) f0 275 per ton. SCHERPENISSE. Benoemd tot opzichter bij de rijkswaterstaat, de heer Joh. Oudesluijs Jz alhier. ST. ANNALAND. Voetbaluitslag van Zaterdag jl. W.H.S. 1 Violent I (St. Maartensdijk) 80. Binnenkort zullen eenige werk loozen uit deze gemeente naar Duitschland vertrekken om aldaar in het landbouwbedrijf werkzaam te zijn. Maandagmiddag ontstond een begin van brand in de woning van P. van Iwaarden. IJlings toegeschoten hulp wist het vuur spoedig te blusschen zoodat erger werd voor komen. OUD-VOSSEMEER. Door het Bestuur van het Waterschap Oud- Vossemeer werd ten huize van dhr. M. J. Ampt aanbesteed, de levering van 610 m3 zuivere Rijn- of Maasgrint afm. 24 cm. en 550 ton Duitsche of Belgische bazaltsteenslag afm. 23 cm. De inschrijving had het volgende resultaat Belgische steenslagJ. de Dreu Goes f3,48. Savekoots f3,45. De Hoop Terneuzen f 3.42. Duitsche steenslag: v. d. Berg, Bruinisse f 3,87. A. Prins Sliedrecht f 3,77. Bazalt mij Rotter dam f 3,77. Gr. grintNed. Steenslag mij f 3,25. Steenbr. Modern f 3.25. Steenbr. Hollandiaf3,37. Ned. Steenbr. Urmond f 3,29. Gew. grint: W.v. d. Berg Bruinisse f 2,98. A. Prins Slie drecht f 2,97. H. Rook f 2,85. J. Kerkhof Werkendam f 2,59. GEMENGD NIEUWS. Brand in een boerderij In het gehucht Geverik te Beek (L.) is brand ontstaan in de uitge strekte boerderij van den biggen- koopman J. Schols. Het vuur greep snel om zich heen en slechts met de grootste moeite kon de levende have, althans voor een groot deel, in vei ligheid worden gebracht. De brandweer uit Beek verscheen door den grooten afstand, welke zij moest afleggen, eerst langen tijd na het uitbreken op het terrein van den brand en heeft gedurende eenige uren water op het vuur geworpen. De laaiende vuurzee verteerde 50 stapels graan en een aanzienlijke hoeveelheid hooi en slroo. 3 zeugen en een beer kwamen in de vlammen om. Slechts een gedeelte van de woning kon worden behouden. De rest van de gebouwen brandde uit. De oorzaak van den brand is niet hekend. De schade wordt door de Wilde honden. Naar wij vernemea zijn onder Galder nebij de grens bij Etten, een geel- en een zwartharige hond ge signaleerd, vermoedelijk dezelfde die ren die hier 2 schapen en eenige kippen hebben doodgebeten. Deze vielen een op bet land wer kenden man onverhoeds aan. Zij doodden bovendien een geit. Een marechaussee loste een revolverschot op de beesten. Hij miste echter, waarop de verwilderde honden ver dwenen. Vloedgolf aan de Noorsche kust. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft boven de Noorsche kust een hevig noodweer gewoed, dat groote schade aangericht heelt, doch dat wonder boven wonder geen slacht offers gcëischt heeft. Een vloedgolf heeft het eiland Veid- holmen aan de kust voor Christian- sund, waar 3 a 400 arme visschers wonen, geteisterd. In dezen nacht hebben de menschen alles verloren, wat zij bezaten. Zij werden dooreen donderend geraas gewekt. Het was een vloedgolf, die over hun huizen streek en alles, wat zij op haren weg ontmoette, wegvaagde. Nadat het water was weggetrokken, waren er nog slechts ruïnes van de huizen over. Niet minder dan 25 booten en opslag plaatsen werden volkomen vernield, terwijl een groot aantal woonhuizen ernstig werd beschadigd, niet alleen door 't water, dat er doorheen stroomde, doch ook door liet slib, dat het achterliet. Vele bewoners ontwaakten, terwijl de dekens hunner bedden door het water werden meegesleurd. Alle ven sters en deuren werden ingedrukt. Op verschillende plaatsen dreven de ledikanten als kleine bootjes door de slaapkamers. Zieken konden slechts met het grootste levensgevaar gered worden. Booten, bootenhuizen, netten, ge reedschappen, vaten, alles is door de vloedgolf meegesleurd. Geen enkele boot is in de haven gebleven. PUBLICATIEN De BURGEMEESTER van Tholen zal op Zaterdag den 19 Maart 1938, des middags te 12 uur, ten Gemeente huize aldaar 10 47054 EEN HOOP COMPOST publiek verkoopen. Inlichtingen bij den Gemeente bouwmeester. BURGERLIJKE STAND Gemeente THOLEN van 4 t.m. 10 Maart 1938. Geboren Gilles Jacobus z.v. J. de Heer en C. G de Kok. Gemeente POORTVLIET over de maand Februari 1938. Geboren: Lena d.v. B. de Boeren E. J. Rijnberg. Jozina d.v. M. van Nieuwkerk en M. Geuze. Janna Geertruida d.v. A. Overbeeke en P. de Rijke. Gehuwd: P. v. Ast 22 j. leScher- penisse en S. P. Quaak 17 j. J. Kes teloo 26 jen L. Slager 22 j. te Wemel- dinge. J. K. Giljam 45 j. te Tholen en A. .T. Uijl 33 j. II. J. Meloen 26 j en J. VV. A. Boogaard23j.St. Annaland. Overleden: Johannes Jacob v. d. Klooster 27 j. echtg. van J.Genze. Gem. ST-MAARTENSDIJK over Februari 1938. Geboren Jacomina Johanna, d. v. C. Wielaard en E. P. Oosdijk. Nele- wart, z. v. I. P. den Engelsman en C. Noom. Dingenus, z. v. M. A. van Gorsel en H. G. Lindhout. Margaretha Willemina, d. v. J. II. Giljam en J. J. van Vossen. OndertrouwdJ. P. van Houdt, jm. 22 j. en G. D. J. den Engelsman, jd. 22 j. Getrouwd: A. D. Dane, jm. 22 j. en H. W. Kwaak, jd.'20 j. Bevolking. Gevestigd: D. M. Treurniet en gezin uit Sommelsdijk. J. A. den Engelsman uit St. Annland. P. L Oosdijk uit Poortvliet. Vertrokken J. de Wit en gezin naar Wemeldinge. J. Lindhout naar Goes. E. C. Basting naar Rotterdam. Gem. STAVENISSE over Februari 1938. OverledenN. Matthijsse 60 j echtgen. van K. F. Hanse. IngekomenE. den Braber van Rotterdam. Vertrokken K. Fierens naar Rot terdam. Gemeente ST. ANNALAND over de maand Februari 1938. Getrouwd Hermanes Janes Meloen 26 j. van Poortvliet en Jannetje W. A. Boogaart 23 j. Geboren Jacob z.v. C. Ridderhof en M. d. Haan Adriaan Marinus z v. M. P. Scherpenisse en S. Snoep. Maria Janna d.v. H. Dijkema en L. M. Potappel. Overleden: (te Bergen op Zoom.) Gornelia Pieternella 14 dagen d.v. A. Kurvink en D. A. Schout. Abraham Goedegebuure 54 j. echtg. van A. de Witte. Loop der bevolking. Ingekomen M. Buis en gezin van Barendrecht. C Kuijper van Tholen, H. Jopse en echtg. van Poortvliet. S. W. Vos van Oud-Vosserneer. G. Kempe van Vlissingen. VertrokkenP. Vermaas naar Krimpen a. d. IJsel. J. A. d. Engelsman naar St. Maartensdijk. Wed. P. Scherpenisse naar Zevenhuizen. KERKNIEUWS. Scherpenisse. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk te Meeuwen ds. C. J. de Haan alhier. ZONDAG 13 MAART 1938. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. v. d. Heuvel en nam. 2 uur lees kerk. Ger. Kerk voorm. 9.30 nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9 30, nam 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en 's avonds 6.30 ds. de Haan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 9.30. nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 0 uur leeskerk. Gebouw „Rehoboth" Donderdag avond 7 uur ds. J. H. Mulder te Charlois. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 leeskerk en 's avonds 6 uur ds. Bate laan. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Woensdag 16 Maart Biddag. Ned. Herv. Kerk voorm ds. Bate laan en nam. ds. v. Griethuijzen. Donderdag '17 Maart. Oud Ger. Kerk voorm., nam. en 's avonds 6 uur ds. Fraanje. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Batelaan en nam. 2 uur ds. van Griethuijzen (intrede). Voorm. beves tiging van ds. van Griethuijzen. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Woensdag 10 Maart Biddag. Ned. Herv. Ker-k voorm. ds. van Griethuijzen en nam. ds. Batelaan. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Binsbergen, em. pred. te Loosduinen. Oud Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 11 Maart 1938. Roomboter f 0.81 per pond. Boereboter f 0.76 Eieren f 3.00 per 100. ST. MAARTENSDIJK, 10 Maart 1938 Bruine boonen f 7.0010.00 Erwten Schokkers f 13.00—14.25 Alles per 100 K G. Zeeuwsche bonte f 2.802.90 blauwe idem Poters f 1.251.50 Alles per 70 kg. Hooi f20.00— Geperst stroo f 13.00—14.00 Alles per 1000 kg. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Maart Graden C. Zaterdag 5 4,4 Zondag 6 5, Maandag 7 Dinsdag 8 5,2 Woensdag 9 5,4 Donderdag 10 6, Vrijdag 11 6,1 Voor de vele en hartelijke belangstelling, ondervonden bij onze 35 jarige echtvereeniging, betuigen wij onzen hartelijken dank. 9 47042 JAC. VAN DEN HOUTEN. Oud-Vossemeer, 11 Maart 1938. Heden overleed in het Diaconessenhuis te Arnhem na een betrekkelijk kort, maar ernstig lijden, in den ouderdom van ruim 76 jaar onze zeer geliefde Zuster, Mevrouw ANGENIETTA MARIA L0UISE FREVEL—BU1JZE, Echtgenoole van den HoogEdelgestrengen Heer G. F. FREVEL, Oud-Kolonel der militaire administratie bij het Ned. leger Wij houden ons overtuigd van Uwe deelneming. Mevr. SPRUIKEN BERG Buijzk, Palais Royal 58, 31 Scheveningen. BUIJZE J. W. M. F. 47057 Stavenisse. Stavenisse, 9 Maart 1938. Heden overleed tot onze groote droefheid, zacht en vredig, na een geduldig gedragen lijden, in den gezegenden ouderdom van 81 jaar en 9 maanden, onze beste Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw CATHARINA WILHELM1NA PIETERNELLA C0RNELIA VAN DER VAATE, Weduwe van den Heer PIETER GRUENEWEGE. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen L. J. GROENF.WEGE. St. Maartensdijk, 29 47041 8 Maart 1938. Hel Bestuur van het Water schap „DE VRIJE POLDERS ONDER THOLEN" zal bij in schrijving trachten te verpachten voor 5 jaar, van den Zeedijk van den Scha- kerloopolder, loopende vanaf den Kortendijk tot den Nieuwe weg. Biljetten in te leveren uiterlijk Vrijdag 25 Maart 1938, bij den dijkgraaf J M. Wagemaker te Tholen. 47055 21 HET BESTUUR. worden ten spoedigste ingewacht bij J. J. KRAMER, Waterb. Ambte naar Tholen. 6 47056 Nu de schoonmaak weer begint, kunnen wij U leveren tegen zeer lage prijzen 1 ■i ZEILEN m KARPETTEN GORDIJNEN BORSTELWERK DWEILEN, enz. enz. Brugstraat tj Tholen 20 47050 ALGEMEENE VERGADERING van de voor het eiland Tholen en St-Phi- lipsland op Vrijdag 18 Maart a.s. des namiddags 3 uur in de zaal vanMej.de Wed. Hoek te Tholen. 47048 14 HET BESTUUR. Het Bestuur van het Water schap ST-MAARTENSDIJK (Z.) zal op Woensdag 23 Maart 1938, des voormiddags hall elf uur, in het Gemeentehuis aldaar Voorwaarden verkrijgbaar bij den Waterbouwkundig Ambte naar B. J. VAN OOST Jr. te St Maartensdijk (7,.). JEUGDAFDEELING 's Maandags avonds precies om 6 uur. Iedere week bestaat gelegenheid tot aansluiting. 10 47052 Voor gewone zaken is de Spaar bank geopend om 7 uur. Onverwachts overvallen U de venijnige steken Wrijf dadelijk met Kloos terbalsem, welke tot diep in de weefsels door dringt. onmiddellijk verdwijnen de pijnen omdat de stoffen die de pijnen ver-* oorzaken er door worden verdreven. Doosje 35 ct. Potten 62'/, ct. en f. 1.04 BON voor Inzenden in op^n couvert, GRATIS als drukwerk (11/2 ct.) aan MONSTER Handelmij.L.I. Akker, R'dam

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3