IAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ib,r^Êïïa NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN isrs?5( n«l sy SfiUITENt/iP 'dag 11 Maart 1938. No. 10 Vijf en vijftigste jaargang sovjet-proces Nederlandsche huisvrouw! Laat U niet verblinden: üjeïgsbiad/^"franco TKolen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer nturs^naar' phTtsruimtei het mogelijke van oorzaak het nieuwe Men moet het in de lengte QL in de breedte vinden. Wat goed is, moet betaald, Zoo is 't eenmaal op aarde: Persil b l ij ft steeds Persil, Vandaar haar groote waarde En als van de Persil De prijs ineens zou dalen, Zou 't Nederlandsch Publiek 't In kwaliteit - betalen. Clinge Doorenbos ÏZlt tvvet :n ht de I chrii ïarei is er t vant n d' THOOLSCHE COURANT >or reta| ïwei TOOI is lost ƒ1,65 'I5 ct-Bij abonnement aanmerkelijke 4kosten- UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 prijsvermindering. S ngd PUBLICATIEN >odiv rejjS-gemeester en Wethouders van eiret.len maken bekend dat tegen aarferdag '17 Maart a.s. gelegen- 3p2i|bestaat tot aangifte voor ruiming j zij|rlvaa^Pu^en* npe[ !den voormiddag van dien dag a]n scherven enz. door den reini- m^dienst worden opgehaald, 'iteiiolen, 10 Maart 1938. '11 ekofc vert en. nop van laja monsterprocessen in Moskou tlfg^en eenige maanden lang uit de )rusé te zijn. Daarmee is intusscben t ju geenszins gezegd, dat ook het Ij en weg ruimen van politieke standers van Stalin uit de mode lii s: Integendeel, daarmee ging men voort, met honderden in de ;ere kringen", met duizenden in e,agere. Tot bet verleden scheen ts de treurige comedie in de szaal te behooren. W7at in de te maanden „geliquideerd" werd. rging zijn lot na een vluchtig im proces of zelfs ook wel zonder Na een geheim proces werden, e herinnering even op te frisschen, :ht generaals met Toesjatsjewski het hoofd, aan den beul overge- d. Van de tweede, proceslooze eiïngswijze werden, zooals eerst dagen bekend werd gemaakt, admiraals, de commandant van uchtwapen, de commandant van ankwapen en verder honderden e officieren het slachtoifer. De ;keer naar deze meer simpele simpelste methoden van „liqui- werd in liet algemeen zoo laard, dat de indruk van deze bare „rechtszittingen een scha ken invloed op d1 betrekkingen het buitenland zou uitoefenen, rdaad hebben zij tenminste in ringen der Westersche intellec- len de pro-bolsjewistische stroo ien gebroken (Jef LastDer- e zou Sta in het voor raadzaam ten gehouden, zelfs zijn eigen enlandsch publiek de „bewijzen" datgene, wat geloofd moet wor- niet meer te leveren. Wanneer verklaring indertijd juist was, ter intusscben iets veranderd zijn. gij el thans gehouden proces tegen minder aan 21 vroegere Sovjet- itheden rnet Boecharin, Rykow, stinski, Rakowski en Jagoda aan hoofd, zou dan bewijzen, dat het noodig wordt geacht, dan Rus- de „noodzakelijkheid" van het nanente bloedbad weer op ietwat tender wijze begrijpelijk te maken, r de juistheid van deze lezing t nog iets andersbet feit, dat thans met zijn beschuldigingen kwistiger is geweest dan bij igere gelegenheid. Een ieder her- srt zich nog, waaruit de vroegere huldigingen bestondenspion- sabotage, moordplannen, hoog- aad en landverraad, itmaal echter is men met nog ir fantasie te werk gegaan. Vroe- werd slechts beweerd, dat de sdadigers" van plan geweest den zijn, de Oekraine en even- nog Wit-Rusland op zilveren otelsaan den vijand aan te bieden, naai wilden zij buiten de Oekraine Rusland ook nog de Centraal- atische republieken, Georgië, Ar mé, Aserbeidsjan on de kustpro ces in het Verre Oosten uitleveren. >eger had men met moordplannen sn Stalin en den verwerkelijkten 3rd op Kirow genoegen genomen ns is daar als nieuwigheid bijge nen dat de „monsters" indertijd den reeds lang geleden gestorven f van de GPOe Mensjenski en den ds lang geleden gestorven volks- nmissaris Koeibisjeff vermoord hebben, ja, dat zij zelfs Lenin naar het leven hebben gestaan. Tot nog toe behoorden de volks vijanden en „dolle honden" slechts tot het heksengilde der Trotskisten; ditmaal heeft men alle nog denkbare heksengilden er met de haren bijge sleept de mensjewieken, de sociaal- revolutionnairen, de burgerlijk Oe- krainsche nationalisten en zelfs de t aristische Ochrana Vroeger had men slechts met lieden, die den „grooten Stalin" haatten en dienten gevolge met misdaden, begaan in hel Stalin- tijd perk, te doen; thans is vastgesteld, dat de „Volksvijanden" reeds in 1921, toen Trolski nog aan het hoofd van het Roode Leger stond, mei hem gemeenschappelijk in dienst van een buitenlandschen kapitalisti- schen generalen stafstonden en erger nog, dat zij reeds in 1918 een samen zwering op touw hadden gezet, om het Sovjetregiem ten val te brengen en Lenin en Stalin te vermoorden. Het ware onwaardig aan dezen alle grenzen overschrijdenden, van alle remmen definitief bevrijden, onbe- scbaamden waanzin een wooid te verspillen. Interessant in waarheid is stechts de vraag, welke oorzaak erloe heeft geleid, niet slechts zijn toevlucht weer tot de openbare co medie te nemen, maar bovendien de dosis leugens tot den graad der absolute razernij te verdu ibelen. Zuiver verstandelijk is slechts een verklaring mogelijkMen heeft in Moskou dingen geconstateerd, die er op wijzen, dat de bevolking maar niet meer eenvoudig aan al deze misdaden gelooft en dat men het derhalve voor een goede idee hield, den ontstanen twijfel met een nieuwe „gerechtelijke" bewijsvoering en met de ontmaskering van nog veel kras sere misdaden te bestrijden. Wan neer dit de juiste verklaring ware, zou men tevreden kunnen zijn. Dan waren er kiemen aan het groeien, van welke op den langen duur nog iets verwacht zou kunnen worden, kiemen, die door de nieuwe golf van waanzin nauwelijks weggespoeld, wel echter nieuw voedsel zouden kunnen ontvangen. (Nadruk verboden.) Prinselijk bezoek aan de Rijschool. Prins Bernhard en Prins Aschwin naar Engeland. H. M. de Koningin bezichtigt de restauratie te Delft. Weer mist over het land. Bedrijvigheid in de scheepsbouwindustrie. De electrificatie van het spoor" wegnet. De nieuwe ruilver- kavelingswet er door. Meer en meer gaat Z. K. H. Prins Bernhard al weer aan het openbare leven deelnamen. Een verheugend teeken, dat doet vermoeden, dat hij de gevolgen van het auto-o. geluk thans wel geheel te boven is. Na zijn installatie als lid van den Economischen Raad sinds de vorige week, bracht de Prins Dinsdagmorgen in gezelschap van zijn broeder Prins Aschwin, die enkele uren tevoren uit Duitschland in ons land was aange komen, een bezoek aan de Amers- Joortsche Rijschool, waar de hooge gasten verschillende demonstraties onder leiding van baron Sirtenia van Grovestins bijwoonden. Bunne, de schimmel van den Prins moest eveneens zijn kunsten ver- toonen en deed dit tot volle tevreden heid van zijn meester, die den berijder wachtmeester Blauw com plimenteerde over de vorderingen, welke de Iersche halfbloed heeft gemaakt. In den avond van denzelfden dag vertrokken de beide prinsen rnet de nachtboot naar Engeland vooreen particulier bezoek van enkele dagen. Terwijl Prins Bernhard en zijn broeder in de Amersfoortsche Rij school de verrichtingen van de snelle viervoeters gadesloegen, ging H. M. de Koningin weer eens een kijkje nemen in de Nieuwe Kerk te Delft, waar Zij zich op de hoogte stelde van de na voltooide restauratiewerkzaamheden, die aldaar onder leiding van den architect H. van der Kloot Meyburg werden uitgevoerd. Het bezoek, dat ongeveer een half uur duurde, bleek H.'M. zeer te hebben bevredigd; althans gaf Zij Haar groote bewonde ring te kennen voor het tot stand gebrachte werk. Het scheepvaartverkeer ondervond naar Indië is vertrokken, terwijl het derde, het m.s. „Ruys" begin April zal volgen. De „Tegelberg" zelf ver trekt 11 Maart naar Afrika. Nauwelijks wasdit schip afgeleverd, of reeds ontving de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij, die bet gebouwd heeft, reeds een nieuwe, zeer belangrijke opdracht, namelijk voor den bouw van twee vracht- passagiersschepen voor rekening van de Russische regeering. De beide schepen, die volkomen aan elkaar gelijk zullen zijn, moeten plaats bieden aan 518 passagiers en een bemanning van '102 koppen 108 47033 de eerste dagen der week grooten hinder van den dichten mist, die in verschillende deelen van ons land het uitzicht totaal belemmerde. Ernstige rampen deden zich gelukkig niet voor. Slechts liep ongeveer ter hoogte van Terneuzen het Fransche s. s. Bangkok op de Westerschelde op een steenglooiïng, doch met het opzetten van het getij kon het schip reeds spoedig weer komen. Ook het luchtverkeer werd eenigermate door den mist belemmerd. Zoo onder vond de nachtluchtpost naar Keulen een uur vertraging doordat de post van Waalhaven per auto naar Amster dam moest worden vervoerd omdat te Rotterdam wegens den mist geen tusschenlandingkon worden gemaakt. In de scheepsbouwindustrie heerscht nog altijd een flinke bedrijvigheid. Een nieuw product van deze industrie, het 14.500 tons m.s. „Tegelberg" van de Koninklijke "Paketvaartmaat- schappij, dat dienst zal doen op de Oriënt-Java-Afrikalijn van deze maat schappij, kwam deze week gereed. Het nieuwe schip, dat 171 m. lang en 21.95 m. breed is en een snelheid kan ontwikkelen van 16.5 mijl per uur, is een prachtige aanwinst voor deze maatschappij, die zulk een groot deel der wereldzeeën bevaart. Het maakt deel uit van een drietal nieuwe vlooteenheden der K. P. M., waarvan éénde „Boissevain",reeds in Januarijl. zij krijgen een lengte van ongeveer 130 m. en een breedte van ca. 18 m. De turbo electrische aandrijfinstallatie wordt geleverd door Stork, zoudat ook dit deel van deze hoogste be langrijke order voor de Nederlandsche industrie behouden blijft, met uit zondering van het electrische gedeelte, dat door een Zweedsche firma wordt geleverd. Merkwaardig aan deze opdracht is nog, dat de schepen die bestemd zijn voor de Noordelijke wateren van de Sovjet-Unie, er op berekend moeten zijn, bij een temperatuur van desnoods 35 graden C. onder nul te kunnen varen. Zij moeten daarom van een speciale isolatie worden voorzien en van installaties voor kunstmatige luchtververschingen luchtverwarming terwijl de buitenwand versterkt moet om bestand te zijn tegen de weerstand van ijsschoten. Beide schepen moeten binnen twee jaar worden opgeleverd. Door deze nieuwe order zal de Nederlandsche Scheepsbouwmaat schappij, die tot begin 1940 volop werk heeft, na voltooiing der thans nog in aanbouw zijnde schepen weer alle hellingen bezet hebben. De werkzaamheden tot electrificatie van het Nederlandsche spoorwegnet vinden goede i voortgang. Het ge- ëlectrificeerde deel is zoo goed als gereed en grootendeels reeds onder stroom geweest Deze maand worden met het nieuwe materieel proefritten gemaakt, waarna op 1 April de nieuwe electrische treinstellen voorliet publiek zullen gaan rijden. Hun aanlal zal geleidelijk worden opgevoerd, zoodat op 15 Mei op alle geëlectrificeerde baanvakken de nieuwe dienstregeling in volle werking kan treden. In de Tweede Kamer beleefde ministerSteenberghe eeri fortuintijken dag. Het ontwerp Ruilverkavelingswet nog stammende uit den tijd van zijn voorganger, minister Deckers, werd zonder hoofdelijke stemming, be houdens enkele onbeteekenende wijzi gingen in den voorgestelden vorm aangenotfien. Dé nieuwe wet geett in belangrijke mate uilbreiding aan de mogelijkheid tot ruilverkaveling; in de eerste plaats reeds door vast te stellen, dat ruilverkaveling ge schiedt „ter bevordering van land-, tuin-, buschbouw, veehouderij of vervening" (in de oude wet stond slechts „ter bevordering van den land bouw") doch in de tweede plaats ook door de voorwaarden, waaronder lot ruilverkaveling kan worden besloten, aanmerkelijk te verlichten. Thans behoeft slechts de meerderheid der eigenaren of rechthebbenden met de ruilverkaveling in te stemmen, en is hel niet langer noodig, dat de per- ceelen van die meerderheid meer dan half zoo groot zijn als die van de ruilverkaveling begrepen perceelen. Daarbij opent de nieuwe wet tevens de mogelijkheid,dat tot ruilverkaveling wordt overgegaan, in „het algemeen belang het dringend vordert." Zoo goed als algemeen bleek de Karner van opinie, dat de aangebrachte wijzigingen in deze wet inderdaad ook verbeteringen zijn. Groote diplomatieke activiteit. De tijd van de groote conferenties schijnt voorloopig wel tot't verleden te behooren. Al te rouwig behoelt men daar niet om te zijn, want zelfs een kind weet, dat deze internationale bijeenkomsten afgezien van eenige uitzonderingen voor de wereld van weinig nut en in sommige ge vallen zelfs schadelijk zijn geweest. En nu zijn wij weer teruggekeerd tot de goede oude diplomatie en niemand denkt er meer aan, dat deze zelfde geheime diplomatie vele jaren lang als een der oorzaken van den wereldoorlog werd beschouwd. In ieder geval verwacht men thans betere resultaten van haar en inder daad kan vastgesteld worden, dat de geheime diplomatie van hel oogenblik hemelsbreed verschilt van die voor den wereldoorlog. Diende de oude diplomatie liet systeem van de voor- oorlogsche militaire verbonden, de nieuwe is veeleer afgestemd op een toenadering tusschen oude tegen standers. Naast de Engelsch-Italiaansche onderhandelingen teekent zich thans ook het begin van Engelsch-Duitsche besprekingen af. Hitier heeft te Berlijn den En- gelschen ambassadeur Henderson bij zich ontboden en een langdurig onderhoud met dezen diplomaat gehad. Formeel vormt het bezoek van Henderson een voortzetting van het onderhoud, dat lord Halifax indertijd op den Obersalzberg met den Duitscben rijkskanselier had. Daar bovendien de Duitsche minister van buitenlandsche zaken Von Rib- bentrop dezer dagen naar Londen vertrokken is om van deze stad, waar hij eenigen tijd als Duitsch ambassa deur verbleef, afscheid te nemen, is de gelegenheid voor de Engelsch- Duitsche besprekingen ook verder gunstig. Daarbij wijst men er zoowel te Londen als ook te Berlijn op, dat deze besprekingen voorloopig slechts een informatorisch karakter bezitten.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 1