r Wi m'KÖBÉ BADHANDDOEK Genehu een woonhuis 8 cent per liter Verknoping te Poortvliet. Verzendt Uwe goederen per spoor Per autobus B. B. A. DIENSTBODE ABDIJSIROOP Bestellingen N.V. COBONAE R/KOBÉ Voordeelige aanbieding. Sneller en goedkooper dan Postpakketten Kou geval op de luchtpijpen? AKKER' S verstèrkte P. C. LINDHOUT De a.s. blijde gebeurtenis. WASCHT VOOR U SU e Wegens ontruiming van een ge deelte kweekerij pl. m. 21)00 vruchtboomen hoog- en halfstam struikv. en snoer,als peer, pruim en enkele soorten appels, kers en perzik vanaf 30 cent per stuk. Verder bessen, framb., rozen, coniferen, sierheesters, liguslrum enz. Ook voor het in orde en rendabel maken van Uw boomgaard, fruit- tuin, aanleg en onderhoud van siertuinen houden wij ons beleefd aanbevolen. 28 46850 C. MURRE POORTVLIET Boomkweekerij onder keuring van de N. A. K. Vraagt prijscourant Waar niet vertegenwoordigd IJVERIGE AGENTEN gevraagd. Uit de hand te koop of te huur staande Koentjesweg. Te bevragen bij ANTH. R E VEL ANDER, Oud- Vosserrieer 8 46851 Vanaf heden DOORLOOPEND telefonisch verbonden onder no. 14 Scherpenisse A. C. STEENDIJK, Dierenarts 46852 Scherpenisse 13 Bij geen gehoor op Zaterdag en Zondagavond dan opbellen Br. J. TAZELAAR, Telef. 25, St. Maartensdijk, ook doorloopend verbonden. Ondergeteekende maakt het geacht publiek van THOLEN bekend dat hij vanaf heden levert versche melk tegen 46853 desverlangd thuis bezorgd. 12 A. C. DE LAATER, Verbrandestraat 37, Tholen. „Thoolsche Kamermuziekvereen." organiseert een feestavond ten bate der Oranjcvereeniging alhier op Donderdag 27 en Zaterdag 29 Januari a.s. Toegangsprijs 40 cent. Kaartverkoop bij M. van der Eijk, Kerkstraat 4 Tel, 55 Woensdag 26 Januari generale repetitie 6 uur Entree alleen voor kinderen tot 14 jaar I* 10 46839 Nolaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal te Poortvliet, op VRIJDAG 4 FEBRUARI 1938, BIJ INZET 's voormiddags elf uurin de heiberg van W.Gunler en BIJ TOEWIJZING, 's na middags drie uur, in de herberg van P. Geene, in het openbaar verkoopen a. ten verzoeke van den Heer J.E. VAN DER SLIKKE, Land bouwer te Poortvliet: GEMEENTE POORTVLIET: 3 Heel. 28 aren 82 cent. (8 Gem. 114 R.) BOUWLAND in Pierboldershoek. grenzende aan den Straatweg. In 9 koope.i, comb.en in massa. '1 Heet. 28 aren 92 cent. (3 Gem. 86 R BOUWLAND en ZIJK.WEG in Klaps- hoek. In 2 koopen en in massa. 85 aren 60 cent. (2 Gem. 54 R.) BOUWLAND, vroon, (erfpacht), aan den Poortvlietschen dijk. In 2 koopen en in massa. 1 Heet. 15 aren 10 cent. (2 Gem. 280 R.) WEILAND, WATERGANG en ZIJK. WEG in Laucopierenhoek aan Paaschdijk. b. ten verzoeke van de Heeren J. E. VAN DER SLIKKE en I'. BURGERS, landbouwers te Poortvliet GEMEENTE THOLEN 2 Heet. 69 aren 50 cent. (6 Gem. 261 R.) WEILAND in den Roolandpolder aan den Flierweg. Te aanvaardenhet bouwland dadelijk óf onmiddellijk na den oogst 1938, naar verkiezing van den kooper; het weiland dadelijk. Notitién met kaart verkrijg baar na 27 Januari a.s. Inmiddels uit de hand te koop. Informatiön tor kantore van rm en.jajHcI.en 68 4Ö848 liet stationTholen B.B.A. staat in rechtstreeksche verbinding met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kostem kost tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks Agentschap B.B.A. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur THOLEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten Tholen—B.o.Z.v.v Abonnement onbeperkt, aantal ritten f5.70 Maandkaarten 6 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 6 ritten per week 43816 v.v. per maand f3.70 legen I of half Februari een gevraagd door G. J. HOEK, Noord poort D72St. Maartensdijk 46847 6 Die snijdende Noordenwind is oorzaak dat menschen met zwakke luchtpij pen dadelijk gaan hoesten. Past op, grijpt nog heden in, want ge staat meer dan anderen bloot aan een chronische bronchitis, die lang duurt Verzorg U daarom dadelijk met het voor U aangewezen middel, de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop. Dat ia een natuurlijk kruiden- middel en werkt zacht en grondig op Uw aangedane slijmvliezen. Bovendien is in de nieuwe Abdijsiroop nu nog toegevoegd de krachtig hoest-bedwingende stof codeïnf. welke uiterst snel en verrassend Uw hoest verdrijft en Uw bronchitis tot staan brengt. Terecht noemt men thans Akker's Abdij- s roop om zijn bijzondere samenstelling ,.'s Werelds béste Hoest-siroej»", want de werking bij Hoest. Griep. Bronchitis. Asth- ma is werkelijk verbazing-wekkend. dat zult U bij de aanwending ondervinden. Flac. 90 ct., f 1.50, f 2.40, f 4.20. Overal verkrijgbaar. Hoe grootcr flacon, hoe voordcellger het gebruik 1346 MARMERENSchoorsteenmantels op: Familiedrukwerk T rouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen agent te Oud-Vossemeer den heer MOLENSTRAAT Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 30 Gulden geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer soorten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM Fa. AUG. VAN DIJK-Petit De Koningin beeft bepaald, dat vóór het Paleis Soestdijk vlak na de blijde gebeurtenis geen huldebetui gingen mogen plaats hebben. De meest volstrekte rust moet in acht worden genomen. Het verkeer naar beide zijden is volkomen stopgelegd. Demonstraties en ovaties zijn de eerste dagen verboden. Geboorte-aangifte ten Paleize. Behoeft tegenwoordig een geboorte- akle niet meer te worden ondertee kend door getuigen, het is de uit drukkelijke wenscb van IJ. M. de Koningin geweest, dat de aangifte van geboorte van Haar eerste klein kind niet alleen door Z. K. H. Prins Bernhard, maar ook door twee ge tuigen zal worden geteekend. Deze aangifte zal ten Paleize ge schieden ten overstaan van den burgemeester van Baarn, jhr. inr. G. C. J. van Pieenen, als ambtenaar van den burgerlijken stand. Als ge tuigen zuilen optreden de hoogste twee functionarissen iu den lande, te weten de minister-president dr. H. Colijn en de vice-presidenl van den Raad van State, jhr. mr. F. Bee- laerts van Blokland. Beiden zullen zich reeds vóór de geboorte naar het paleis te Soestdijk begeven. Over de opstelling van de akte is uitvoerig overleg gepleegd door den Burgerlijken Stand van Amsterdam en Baarn met het ministerie van Justitie; elk woord er van is nauw keurig overwogen en reeds weken geleden had zoowel te Amsterdam als te Baarn de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand met het fraaiste handschrift het model eenige malen gecopieerd, ten einde zeker te zijn geen vergissingen te maken, als de werkelijke akte moet worden ge schreven. Nieuwe soldatenuniformen Zooals men weet, bestaan sinds eenige tijd bij het Departement van Defensie plannen om verandering te brengen in de bestaande uniform der soldaten. Naar de „Standaard" ter oore komt is een drietal modellen van de nieuw ontworpen uniformen dezer dagen gereed gekomen en ter goedkeuring aan den minister van Defensie voor gelegd. Dinsdag zijn bovendien eenige in nieuw kleedij gesloken dienst plichtigen bij den minister toegelaten, die met veel belangstelling van de proef-uniformen kennis nam. In plaats van de harde opstaande kraag hebben de nieuwe uniform jassen een liggende kraag, waarvan de punten voorzien zullen worden van een padje met het regiments nummer. De twee ingenaaide borstzakken zijn bij de nieuwe uniformen ver vangen door vier opgestikte borst zakken. Deze uniform zal gedragen worden met de koppel, ook buiten diensttijd. De pantalon is eveneens veranderd, daar er, in tegenstelling met de tegenwoordige modellen, meer bet model van een rijbroek aan gegeven is. Een meer luxueuze uitvoering is de uniformjas met twee plooien in de rug, waarvan de uitvoering overigens hetzelfde blijft. Het derde model is een jas met revers, waaronder een overhemd met das gedragen wordt. Naar we vernemen ligt het in de bedoeling van den minister van Defensie van elk der modellen eenige uniformen te laten maken, zoodat in de practijk kan bewezen worden welke het best voldoet. Nieuwe spellingregeling van minister Slotemaker de Bruine liet r.k. dagblad „Ons Noorden" verneemt, dat minister Slotemaker de Bruine, nu hij met zijn Belgischen ambtgenoot niet tot overeenstemming kon komen, voornemens zou zijn, een nieuwe spelling-regeling te ont werpen, waarbij hij de geheele ge slachtsregeling De Vries en Te Winkel wil handhaven dli alleen de andere vereenvoudiging van één e en één o en de s inplaats van sch wil band haven De minister meent, dat hij bjj de invoering van deze gedeeltelijke regeling van zijn voorganger kan Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Pr. Wilmar Schwab STELLEN U IN'TBEZIT i VAN DEZE PRACHTIGE (58 x. 100 C.M -NEDERLANDSCH FABRIKAAT) MITS AFGEHAALD BIJ: ,/AM „A AK,„ M. C. VAN GAANS. Linde- baan, 7 t.o. Maizarac, Bergen op Zoom A. F. IMMERRECHTS Markt 19 Roosendaal slaat aan de spife van de zelfwerkende waschmiddelen ontkomen aan een schadeloosstelling aan de uitgevers. Het zou, wanneer dit plan uitvoer baar wordt geacht, in het voornemen van het kabinet liggen deze spelling met ingang van 1 Jan. 1939 ook bij de departementen en andere rijks instellingen door te voeren en tevens zulks te verzoeken aan provinciale en gemeentebesturen. Zeeuwsche hengst naar Zweden Men schrijft aan N.Rt.Crt. Onlangs kon met voldoening worden vastgesteld, dat een Letlandsche commissie, na ook bekende fokdis- tricten in België bezocht te hebben, in Zeeuwsch-Vlaanderen een aantal jonge hengsten en merriën aankocht. Thans heefteen Zweedscheassociatie weer door bemiddeling van de be kende exporteursfirma P. Dekker Pz. Zonen te Axel één van de aller besteZeeuwscbehengsten aangekocht, n.1. Paul van Luntershoek. Dit Zeeuwsch-Vlaamsche fokproduct kwam reeds achtmaal in Nederland op de eerste plaats, o.a. verleden jaar op de nationale tentoonstelling in den Bosch in de categorie 3-jarigen van de kleine maat en ook weer onlangs op de premiekeuring te Hulst. Hij is gefokt door Corn. de Feijter Johz. te Boschkapelle uit de Wilson- doebter Erna de Wilson, de vader Avenir is een zoon van den bekenden stamvader Mayeur de Gaesbeek. Paul van Luntershoek is inderdaad een zeer goed paardheeft diepte, volume, beenen, voeten, alle kwali teiten zijn in dezen thans 4-jarigen hengst vereenigd. Hij krijgt in Zweden een 80-tal van de allerbeste fokmerriën van Belgisch ras en zal niet nalaten ginds een groote reclame voor de Nederlandsche trekpaardfokkerij te maken. Een ooievaar als cadeau. De Bredasche kermisreiziger Jan van Groningen, alias „Pythagoras", heeft een zeer origineel en eigenaardig geschenk aan de Prinses aangeboden, n.1. een levende ooievaar. Hij trof de vogel in Wamel aan, waar een boer het dier, dat wegens zwakte niet weggetrokken was naar het Zuiden, in bescherming bad ge nomen en verzorgde. Dat vertelde hij aan zijn kinderen, die erg teleur gesteld waren, dat de ooievaar die toch spoedig op Soestdijk zou komen, nu nog maar bij Wamel was. Dit bracht Jan van Groningen op de gedachte om den kinderen te antwoorden„Het dier gaat naar Soestdijk, ik zal het er zelf heen brengen. Hij ging weer naar den boer, Frans Rutten, en kocht het inmiddels gekortwiekte dier voor een paar gulden. Hij stapte toen met de vogel in 's Herlogenbosch op den trein naar Amersfoort en nam daar een taxi naar Soestdijk. Hij reed daarmede langs een zij-ingang naar een stoep van het Paleis, waar hij den ooievaar afgaf. Het dier is inderdaad door de Prinses aangenomen. Even later is bet naar een boerderij in de omgeving van het paleis gestuurd in afwachting van zijn definitieve beslemming. Zoo is dus toch een ooievaar op bet paleis aangekomen, maar bet merkwaardige is, dat de wet bet vervoeren en het vangen van ooievaars verbiedt, zoodat dus feitelijk een strafbaar feit is gepleegd. Maar liet zal Jan van Groningen, gezien de omstandigheden, wel vergeven worden. Een mechanische mensch. In een Londensch hotel is een demonstratie gehouden met een nte- chanischen mensch. Bij het binnen komen verwelkomde deze bet aan wezige gezelschap met een beleefd „hoe maakt u bet?", maar hulde zich nadien in volkomen stilzwijgen. Ge durende twintig minuten heeft hij over het tooneel gewandeld, nam zijn hoed af, at een boterham, schonk zich een glas water in, ging op een stoel zitten, stond weer op en maakte een buiging. Do „geestelijke vader" van het mechanisme heeft zich niet aanspra kelijk gesteld voor de schade, die eventueel zou worden toegebracht aan personen, die den mechaniscben mensch de hand willen drukken of die bij het bezichtigen te dichtbij komen. Een pleidooi voor amnestie. Mr. J. C. L. ZuyderlioiT, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, heeft aan de daarvoor in aanmerking ko mende instanties het verzoek gerich om aan alle jeugdige veroordeelde n I ben, die op den geboortedag va het Vorstelijk kind nog geen 21 ia;»e zijn, amnestie te verleenen, opdjp zij ongehinderd door handicap vaL het strafvonnis, hun plaats kunne!], zoeken in de groote werkgemeenscha De vreugde over de geboorte vat, het Vorstenkind zal door een dergifa lijke amnestie des tc grooter zijn il| den lande. En nog jaren later zal if vele gezinnen blijdschap bestaan ovAs, het onbetaalbaar geschenk, dat dij Kind aan den hetrokkene en zijl familie gegeven heeft. Want hJ heeft door zijn komst de vlek, djc de toekomst van den betrokkene iL den weg stond, voorgoed uitgewischjrï Een heele opschudding Te Sint Philipsland wordt nogiu, eens getracht een haasje te veifr schalken en zoo trof de jachtopzienelft Vaders vorige week M. G. en A. M Ij op den zeedijk. De jaehtopzienefeii vroeg naar de vergunning op de|w zeedijk te mogen zijn, waarop werlei gezegd dat men deze thuis had latete liggen. De jachtopziener vroeg daaroil n aan beiden des avonds bij hem tko komen om de vergunning alsnog tfis toonen. 'dj De mannen kwamen en toondefi een vergunning, die klaarblijkelijtf vervalscht was, hetgeen hen te kennelig werd gegeven. R. rukte toen dlit vervalschte stuk uit handen van deiai jachtopziener en verscheurde dil et waarop Vaders proces-verbaal wild opmaken. R. gaf toen een schreeuw, ei plotseling stormden twee broeder - van R., die zich in de omgevinj ïr verdekt hadden opgesteld, het hui binnen, zich op den jaebtopziene wierpen en hem mishandelden. Dezu.. riep zijn vrouw om zijn revolver lo waarna het viertal de vlucht nam lo terwijl Vaders, waarschijnlijk in zijr tv zenuwachtigheid, de vluchtenden eet revolverschot achternazond. Een en ander gaf in Philipslani een heele consternatie. Het slot i: dat de majoor der rijksveldwacht t< er Tholen een onderzoek instelde et Je tegen de daders de gebr. P. en M. R r procesverbaal wegens huisvredebreuk ro en mishandeling heeft opgemaakt, et

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 4