Gemencd sf liii Firma J. M. C. Pot Tholen ZITTING Onze Januari-opruiming H. H. Landbouwers] Nieuw Landbouwers Zakboek ?gen, d ik ha ian. m war< aals één vi Ie kloi buer >an stil wee e bet za lar, w tje ve Om '19.00 uur wordt een grootseh feestvuur ontstoken op een plaats afhankelijk van de wind (a. ge dempte vest bij kantoor van den Rijksontvanger, b. tusschen Molen weg en watermachine van Vis. c. op de vuilnisbelt over de Thool- scbe brug). In de Ned. Herv. Kerk wordt een enst gehouden, welke door den srkeraad vastgesteld is op den ond van de geboortedag, indien de letje i ,|j00rte plaats vindt voor 15. pikk' pel om 18.30 uur; vindt de ge- met h )0rte plaats na 15. uur, dan wordt ïongi ;ze dienst gehouden op den volgen- om 9.30 uur v.m. Op r terdag wordt geen aparte kerkdienst iltje li 3i10Uden. mhale aarsc word )esloti Naar wij vernemen is onze adgenoot de heer A. Deurloo, ge- aagd voor het in December 1937 ruime jhouden examen boekhouden „Mer- iist di jrius". Hij genoot zijn opleiding bij en heer N. Schillemaus, Burg. de oocklaan 25 te Bergen op Zoom, ojand. Ieeraar boekhouden M. O. erin 3 ze ;s m len gezi im h Zeker aangemoedigd door haar ucces in het vorige jaar, heelt de "hoolsche Kamermnziekvereeniging it jaar wederom een feestavond eorganiseerd, waarvan de opbrengst eheel ten goede zal komen aan de Iranjevereeniging alhier. De avond zal zeer aantrekkelijk ijn; er wordt medewerking verleend oor een tooneelvereeniging, terwijl oor een aantal Thoolsche kinderen verdjle operette „Rhodia" ten tooneele al worden gevoerd. Woensdag as. is er generale epetitie, waar alleen kinderen tol indae tst m DRO der^ adeli je d pje t me t ip d n'ze jroo ha ad j»f wee oud ituk f ve n da 14 jaar toegang zullen hebben. Verder zie men de advertentie voorkomende in dit nummer. ;d he a, toi as 8 POORTVLIET. Ook in deze ge- r n' meente is een commissie gevormd ePa' ;ot regeling der steun aan kleine ^ag andbouwers. De CQmmissie bestaat uit de heeren M. C. v. Ast voorz. averige leden E. Noom en J. Zuiden- weg. Thans hebben zich zeven perso nen aangemeld. Nadere inlichtingen worden verstrekt ter gemeente secre tarie. Men deelt ons mede, dat ook indezegemeentepogingen zijn gedaan, om een Oranje-comite op te richten. De bedoeling is om op de Nationale feestdag voor de kinderen eet.ige festiviteiten te organiseeren. Deze pogingen zijn echter mislukt. Toch zal voor de kinderen de blijde gebeurtenis niet geheel onop- emerkt voorbijgaan. Zoo zal door de kinderen der beide scholen bij gunstig weer een lampion optocht worden gehouden. Ook zullen ze worden getracteerd. In de zaal van dhr. P. Geene werd Maandag jl. een landstormavond gehouden. Bij de opening sprak dhr van Brummelen een welkomstwoord tot de 140 aanwezigen in 't bijzonder tot luitenant Eckhart, commandant van hetZeeuwsch verband der B.V.L. te Middelburg. Spr. memoreerde de toestanden der laatste jaren in ons Vaderland, tevens het ongeval van prins Bern- hard en tenslotte de band van den B.V.L. trouw aan het Vorstenhuis. Daarna werd een film vertoond der verschillende landdagen. Na de pauze werd het woord ver leend aan It. Eckhart, die de stand van den B.V.L. memoreerde en in een gloedvolle rede 's lands belang en veiligheid der kroon besprak. In Nederland zijn thans 83.000 leden der B.V.L. Hierna werd een film vertoond die demonstreerde de rust in ons vader land, en daarna de onrust in Japan, China en Spanje. Vervolgens de Ne-us ln den Volkenbond, de landdagen der B. V. L. te Goes, de aanvaarding van de „Piet Hein" door Prins Beril- hard, enz. Het geheel maakt een grootschen indruk. Daarop werd weer het woord gevoerd door den beer van Brummelen, die een woord van dank sprak tot luitenant Eckhart voor den prachtavond dien hij den be zoekers had geschonken. SCHERPENISSE. Omdat er geen voldoende animo meer voor bestond is de zangvereeniging O. B. K. ont bonden. In de gehouden ledenvergade ring van de Geref. Gem. is tot ouderling gekozen de heer Jozua Kaat, diaken dezer kerk in de plaats van Jac. van Houdt die wegens ouderdom ontslag had genoman en tot diakenen de heeren G. Andriesse Lz. en Joh. v. d. Jagt. Laatstgenoemde in dé plaats van zijn vader Jac. v. d. Jagt, - die ook wegens ouderdom ontslag heeft genomen. In de gehouden algemeene ver gadering van de schietvereeniging Prinses Juliana waar 25 van de 37 leden waren opgekomen onder voor zitterschap van den heer W. Quaak bleek uit de rekening van den pen ningmeester dat er een goed slot was van f55.13. De aftredende be stuursleden P. Noordijke en C. Coo- mans werden wederom herkozen. De wisselbeker werd dit jaar toege kend aan Jan Quaak. ST. ANNALAND. De afd. van het Groene Kruis hield haar jaarlijksche algemeene vergadering op Vrijdag 14 Januari, ten huize van den heer F. Rijnberg. De voorz. burgemeester Hanssens opende met een woord van welkom en uitte zijn tevredenheid over den goeden gang van zaken gedurende het afgeloopen jaar. Hij deelde mede dat zuster Vermaas met ingang van '1 Januari 1.1. eervol ontslag heeft aangevraagd in verband met een benoeming te Krimpen a.d. IJssel. Uit de rekening van den penn.m. bleek, dat over 1937 ontvangen was een bedrag van f 1525,22. De uitgaven hebben bedragen f'1937,605. Alzoo een tekort van f412,405, waarvan door de gemeente wordt bijgedragen f268,37 of 65% en door het weezen armbestuur f144,335 of 35%. Rekening t.b.c.-bestrijding over 1937. De ontvangsten bedroegen met inbegrip goed slot 1936 f 181,29 en de uitgaven f78,25. Batig slot f103,04. Uit het jaarverslag bleek, dat het ledental is gestegen van 530 tot 538. Van de gelegenheid tot het uitleenen van de verschillende artikelen voor verpleging werd 266 maal gebruik gemaakt. Het magazijn werd met de iWbdige artikelen aangevuld. De begrooting voor het dienstjaar 1938 werd in ontvangsten en uitgaven vastgesteld op een bedrag van f1997. Aan mej. Vermaas, die met lust en ambitie en tot aller tevredenheid voor de afd. is werkzaam geweest, werd op de meest eervolle wijze ontslag verleend als wijkverpleegster. Naar aanleiding van een gedane oproeping voor de vacante betrekking van wijkverpleegster zijn 47 sollici taties binnengekomen. Besloten werd de te benoemen zuster een jaar proeftijd te laten doormaken, alvorens tot vaste aanstelling over te gaan. Het salaris werd vastgesteld op f1200 per jaar met 2 2-jaarlijksche verhoogingen van f 100.tot een maximum van f1400; rijwieltoelage f25. Benoemd werd tot wijkver pleegster mej. G. Kempe te Vlissingen. Het aftredende bestuurslid de heer Hanssens werd met bijna algemeene stemmen herkozen. Toen de landbouwer D. Duijzer met kar en paard in een weide reed om daar een varken op te laden, werd het paard aangevallen door een in die weide loopende varkensbeer en ernstig met de slagtanden aan den buik verwond. Vrijdag jl. hield de afdeeling St. Annaland van den bond van arbeidersin het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf, haar jaarlijksche algemeene vergadering. De voorzitter, de heer F. J. Stols, opende de druk bezochte vergadering met een woord van welkom. Hij gaf een overzicht van de werkzaamheden gedurende het afgeloopen jaar. Uit de rekening van den penn.m. bleek dat de ontvangsten over 1937 bedroegen f 11382,75 en de uitgaven f11383. Nadeelig slot fl).25. Het batig slot over 1936 ad f201.36 ver minderd met dit bedrag vormt thans een kassaldo van f201,11. Gedurende de uitkeeringsperiode 1936/37 werd uit de werkloozenkas uitgekeerd een bedrag van f6506,20. Met alg.stemmen werd aangenomen het voorstel van het bestuur om te trachten een weerstandskas te vormen. Het doel van deze weerstandskas is, arbeiders, aangesloten bij den Bond die in moeilijke omstandigheden verkeeren, te helpen. In verband hiermede zal de wekelijksche con tributie met 1 cent worden verhoogd. Besloten werd om aan den secretaris voor dit jaar een gratificatie toe te kennen van f 25. De aftredende bestuursleden A. Scherpenisse, M. den Haan, M. van den Boogaard en L. Heijboer werden herkozen. Tot controlelid werd be noemd de heer M. Overbeeke. PUBLICATIEN Belanghebbenden worden er aan herinnerd, dat de wisselton over het vierde kwartaal 1937 op 1 Febr. 1938 moet zijn betaald. De Gemeente-Ontvanger, 7 van I holen. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN, 14 t/m 20 Jan. 1938. Geen inschrijvingen. Hij kreeg een gramofoon met platen voor drie centen. Een bazar in de Arnhemsche volks wijk Klarendal hield uitverkoop. Eenige dagen van te voren prijsde men de artikelen in de uitstalkast voor ongehoord lage prijzen. De koopjes bestonden uit een gramofoon met platen, actetasschen e d. en dat al voor bedragen, die de drie cents niet overschreden. De uitverkoop zou Zaterdagmorgen aanvangen en wie het eerst komt, het eerst maalt. Een werklooze, die desochtensom tien uur kans zag als eerste den winkel te betreden, had zich reeds Vrijdagmorgen voor de deur gepos teerd. Hij had echter een voorganger, die al in den nacht van Donderdag op Vrijdag de winkeldeur bewaakte, maar een stortregen daalde dien nacht op hem neer en deed hem om half vier in den ochtend doornat de vlucht nemen. Zijn plaats werd toeri ingenomen door den man, die zijn doel wist te bereiken, met taaie volharding. In den beginne mocht hij zich reeds in groote belangstelling verheugen, die van uur tot uur toenam en ten slotte kreeg hij gezelschap van meer dere kooplustigen, die trouw met hem den nacht hebben doorgebracht. Omwonenden voorzagen de wachten den van jassen, een vloerkleed tegen de nachtelijke kou, van koffie thee, sigaren, bier en worst. Stoelen en tafeltjes werden aangedragen en ge durende den nacht is er ijverig ge klaverjast en zelfs geschaakt. Toen Zaterdagmorgen het openings uur was aangebroken, was de stem ming in Klarendal recht feestelijk. Er stonden circa vierhonderd belang- slellenden voor den winkel en er klonk een ovatie, toen de duurrecord- houder met gramofoon en toebehooren naai- buiten stapte, triomfantelijk zwaaiend met een enormen hoorn. Zijn vrouw, die ook de nachtelijke belegering doormaakte, werd bezitster van een actetasch voor drie centen en de jongste spruit kreeg een fluit. Een goedmoedige handhaver van de wet moest ten leste de verkeers stremming op heffen, aldus de Tel. Gevaarlijke dievenvangerij. In Slagharen wordt de laatste tijd geregeld het een en ander vermist. Bij de éen kippen, bij de ander turf. Vooral turl is een gemakkelijk artikel om te stelen, daar de boeren deze meest op een hoop achter hun woningen hebben staan. Een dezer boeren had reeds enkele keeren bemerkt, dat er ongewenschte gasten bij zijn turfhoop waren geweest en niet met ledige handen waren vertrokken. Wie de dief of dieven waren, wist hij niet, maar krijgen zou hij ze zeker. En nu, pas enkele dagen later, weet hij het ook reeds! ln een arbeidersgezin in de buurt sprong Zaterdag n.1. met een gewel dige knal de kachel uiteen, gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. De huisgenooten be grepen er niets van, want ze hadden de kachel met niets anders dan turf gestookt. Het boertje, bij wien geregeld turf ontvreemd werd, wist het echter wel. Hij had van zijn turfhoop een turf genomen, er een gat in geboord, dit met kruit gevuld, weer onzichtbaar dicht en deze turf weer bij de anderen aan de hoop. velegd. Toen hij br erkte, dat et vijf turf was ontv'r id. bleek va 4 ook de met#?- W/- uriiij, 'wenen. Ef v'f er zien I- i dat bij 'fi o .'dt er ;hel vvps 'sl nigen aan 'ging er' onmié .ili;' ullende de stegen de vrouw „ba het -ma-fzegge, asséie wc zijn iwe-t, .mutte ze eerst kapot -bet f" kanne zieën of ter oak krt!t.i r Dierenmishandeling. ln een huisgezin te Dreumel moest het jongste kind tandjes krijgen, waardoor de kleine nogal lastig was. Een vriend des huizes wist raad. Snijd van een levende mol de pootjes al en hang die de kleine om den hals. Zoo de mol dan nog loopt zal het wicht niets lijden met het tandjes krijgen. De huisvriend zou voor een en ander zorgen. Spoedig was hij in het bezit van een mol en toog er mee naar de bewuste woning. Daar werden het arme beest de pootjes afgesneden, waarna het op straat werd gezet, waar het op zijn bloe dende stompjes voortsukkelde. De politie kwam van deze wreede die renmishandeling op de hrogte en de vriend kreeg twee processenverbaal een voor het vervoeren van een mol zonder vervoerbewijs en een voor dierenmishandeling. KERKNIEUWS. Oud-Vossemeer. In de Ned. Herv. Kerk zal ter gelegenheid van de geboorte in het Prinselijk Gezin, den dag na de gebeurtenis een dankstond worden gehouden, aanvangende n.m. 6 uur. Voorganger Ds. van Eist. ZONDAG 23 JANUARI 1938. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam 2 uur ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. d. Heuvel. Ger. Kerk voorm. 9.30 nam. 2 uur en 's avonds 6 uur ds. Berends te Amersfoort. Voorm. Bed. H. Avond maal en nam. nabetrachting. Oud Ger. Gem. voorm. 9 30, nam 2 en 's avohds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Keik voorm. 9,30 leeskerk en nam. 2 uur ds.de Haan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. N.I). Ger. Gem. voorm. 9.30. nam. 2 en 's avonds 6 uur de boer Wijnne te Oldebroek. Oud Ger. Gem. voor J.7 V/.).)'.1) 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 en nam. 2 uur ds. Batelaan. Oud Ger. Gem voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Batelaan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Bijeenkomst in de bewaarschool* Dinsdag 25 Jan. 's avends 6 uur de heer Vijverberg te Rhenen. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. v. Eist en nam 2 uur leesdienst. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 21 Jan. 1938. Roomboter f 0.77 per pond. Boereboter f 0.72 Eieren f 4.00 per 100. ST. MAARTENSDIJK,-20 Jan. 1938 Zomergerst f 8.00 Paardeboonen f 7.25— Bruine boonen f 9.0010.25 Erwten (groene) f Schokkers f 14.00—16.00 Alles per 100 K G. Eigenheimers, witte f 1.90 Zeeuwsche bonte f 3.00 blauwe idem Poters f 1 00- 1.25 Alles per 70 kg. Ajuin groote f 6.757.00 kleine t 6.00 Alles per 60 kg. Geperst stroo per 1000 kg f 14.00 Veiling 20 Jan. 1938. Gewone uien f 11,7611,83, aanvoer 30 000 kg. bonken f 11,10 drielingen f 10,20, pickcles f5,00, stek f3,—15,45 Breekpeen le soort f2 40f2.47. 2e soort f0.96 Aanvoer 15.000 kg. appels f6.501 8.50 spruiten f 7.00. Alles per 100 K.G. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Januari Graden C. Zaterdag 15 4,4 Zondag 16 5,1 Maandag 17 5i Dinsdag 18 4,3 Woensdag 19 4,4 Donderdag 20 4,2 Vrijdag 21 4,3 Ondertrouwd A. SCHOT 46846 en M. P. BAAIJ Tholen, 21 Januari 1938. BEKENDMAKING. meter SCHOON IND UBBELENZIN! Schoon, wanc zindelijk! Dank zij het ver nuftige vulreservoirtje in den hals, komt geen inkt meer aan houder of vingers. Maar ook aesthetisch schoon! De flacon is geblazen naar een ontwerp van Copier, den Leerdamschen glaskunstenaar. Waarom dus een morsflesch als U een zindelijke, waarom een leelijke als U een mooie kunt hebben? 60 cent. 1 fl twtf f j „ELITE" FLACON Verkrijgbaar bij Ondergeteekende maakt aan het publiek bekenddat A. JOPSE Hz. te POORTVLIET bijhem nooit eenige opleiding in kweekerij of fruitteelt heelt genoten en wij op geenerlei wijze met hem in verbinding slaan en geen risico nemen voor werken door hem verricht. 15 46849 C. MURRE, Boom kweekerij Poortvliet, van de Nutsspaarbank gedurende de maand Januari op Vrijdag- en Maandagavond 7 uur. P.S. Voor de Spaarbushouders zal in de maand Februari een zitdag nader worden aangegeven- 10 duurt tot 29 Jan. 's avonds 9 uur' Uitreiking der prijzen. Denk om o ;ze voordeelige aanbiedingen. Pracht eiken clubstel f35. mooie sterke stoelen rug en zilting leer 113 50 per 6 st. garnituur 2 fauteuils 4 stoelen met nieuwste wol moquet f 19 50; Eiken spiegels met 20 a 25 korting. Geëmailleerde artikelen 15 korting. Haarden en ka chels nu zeer voordeelig. Bedden 30 pond zwaar nu f 17.90 Elec- trische waschmachines f 37.50 en zeer vele andere artikelen. Doet uw voordeel en koopt nu. Aanbevelend, 27 40854 J. MELSE, THOLEN Tel. 20. De zevende druk van A. Gelnk J.Az is verschenen Het voor U vóóral met het oog op de belasting een onmisbaar boek Het is indertijd samengesteld om U een gemakkelijke Boek houding voor U bedrijf te verschaffen. Al Uw inkomsten en uitgaven kunnen er in worden opgeteekend, om zoodoende het nimmer mogelijk te makeo dat Ge te veel belasting betaald 1 Prijs f1,25 Franco per post f 1.37 FIRMA J. M. C. POT, THOLEN.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3