DAMPO Neus en Hoofd verstopt. De Schelde-studie 650-jarig en een Feest Oorlog...? Weineen arr. De viering der blijde gebeurtenis te Tholen regeering zal dan ook de onder- grondsche tegenwerking zijn, die in de eerste plaats van de communisten zal uitgaan. Dat deze met de gema tigde politiek, die de nieuwe regeering ongetwijfeld zal voeren, niet tevreden zijn, behoeft geen betoog en dat zij deze ontevredenheid op de groote massa zullen trachten over te planten al evenmin Voor de gematigde socialisten rondom Blum is dat al zeer onaan genaam. Zij loopen de kans steeds meer aanhangers aan de communisten te verliezen. Hoe sterk de linksche stroomingen reeds in de socialistische partij vertegenwoordigd zijn, bleek het best op een zitting van den partijraad, waar een motie-Blum omtrent deel name aan de regeering Chautemps minder stemmen kreeg dan de moties van Pivert en Zyromski, die van een samenwerking met de „burgerlijke" partijen niets moeten hebben. Aan de nieuwe regeering zullen dus nog moeilijkheden te over in den weg worden gelegd, maar des ondanks bestaat er eenige hoop, dat zij deze zal weten te overwinnen. Dan Dampo inademen door middel van deze practische in- halator welke U gratis ontvangt bijn doos3(^l^^po^^ct. Marchandeau aan financiën is wel in staat vertrouwen te wekken. Bonnet houdt toezicht op zijn beleid. Üelltos, die buitenlandsche zaken steeds zoo voortreffelijk geleid heeft, blijft aan den Quai d'Orsay En van Sarraut, als minister van binnenlandsche zaken mag men meer kracht ver wachten dan van zijn socialistischen voorganger Dormoy. De Duitsche hoofdstad is op het oogenblik bij zeer vele Europeesche staatslieden in trek Dezer dagen heeft lieck, de I'oolsche minister van buitenlandsche zaken, een oogenblik in Duitschland vertoefd en zoojuist is Slojadinowitsj, de Zuidslavische minister-president er weer te gast geweest. Bovendien staat voor de volgende maand nog een Hongaarsch bezoek op het programma. Nog betrekkelijk kort geleden hebben de leidende figuren in de in de Duitsche buitenlandsche politiek verklaard, dat de politiek van het fait accompli ten aanzien van de bepalingen van het Verdrag van Versailles haar taak heeft gedaan én dat bet woord nu aan de diplo matie is. Het is niet onwaarschijnlijk, dat al deze diplomatieke bezoeken aan Bei lijn een gevolg van deze nieuwe Duitsche houding zijn. Men begint in Duitschland zoo langzamerhand weer een stabiIisee- rende factor in de Europeesche poli tiek te zien en zelfs in Frankrijk breekt deze meening zich meer en meer baan. Voor de toekomst kan dit veel goeds belooven. De Japansche regeering heelt zoojuist haar langverwachten ver klaring ten aanzien van het conflict met China gepubliceerd. Tot een oorlogsverklaring is het nog niet gekomen. De verklaring is hoofdzakelijk tegen Tsjiang Kai-sjek gericht. Japan wil met zijn regeering niets meer te maken hebben eu de regeering van Peiping gaan erkennen. Dat dit alles veel verandering' in den toestand brengt, kan niet gezegd worden. Alleen zullen eventueele vredes onderhandelingen tusschen Tokio en Tsjiang Kai-sjek nu nog moeilijker tot stand te brengen zijn. Overigens denkt Tsjiang Kai-sjek er niet over, de Japansche eischen tot een onderwerp van besprekingen te maken. Tegenover een eorrespon dent van Reuter heeft hij verklaard, dat hij zijn leger gereorganiseerd heeft en den strijd zal voortzetten. Hij wil Japan noodzaken, voortdurend een groot leger in China op de been te houden om zoo Japan's krachten uit te pulten. De strijd om Teruel duurt nog sleeds voort. In het begin van de week heeft Franco met sterke troepen weer nieuwe aanvallen ondernomen, waarbij de regeeringstroepen eenigs- zins teruggedreven werden. Van de andere fronten valt nog steeds geen nieuws te vermelden. De Schelde-delta is een rijk land voor natuurstudie. Gelukkig zijn er altijd velen, die voor de mooie natuur een open oog hebben en wandelend of varend genieten van het speelsche licht van de zon en den opgroei en het leven van plant eu dier. Misschien zijn het wel de groote stadskinderen, die het geheele jaar door in hooge huizen en in weinig natuurleven vertoonende smalle straten het meeste heimwee hebben naar de mooie natuur. Die begint dan ook voor den modernen mensch al weer groote waarde te krijgen. En daar de mensch zeer ego centrisch is, jaagt hij op al datgene in de natuur wat hij niet onmiddellijk in bezit heeft en als hij het strakjes heeft, werpt hij het najaren bewaring weer weg. Maar juist dat jagen in de natuur heeft menigmaal het natuurleven verengd, vogels verjaagd, dieren doen uitsterven, aan boschterreinen hun natuurlijke aanleg ontnomen. De moderne mensch, die uit de groote sleden wegvliegt, zich in Gods vrije natuur een woning-ruimte zoekt, wordt al maar dadelijk gevolgd door andere dergelijke natuur-ruimte zoekers en wat eerst een mooie heidestreek was met wat leuk warrelig hout; wat eerst een mooie boseh- aaiipiant was met allerlei mooie mossen, mieren, anemonen enfin met alle mooie onder-hout-groei, verdwijntde min of meer wilde natuur wordt geciviliseerd. Daarom het streven naar de vorming van natuurreservaten... in vele landen in 't groot., in ons land in allerlei provincies in 't klein. De dunbevolkte Scheldedelta (op de eilanden door de Zeeuwsche en Zuid Hollandsche eilanden de Zeeuwen op de Brabantsche oever de Braban ders) houdt de Schelde-della tot een natuurreservaat zonder bijzondere maatregelen, leder der eilanden beeft iels typeerendSjZ'n eigen natuurmoois en daarbij sluit zich de hooge Bra bantsche wal op eigen manier aan. De beschrijver van al dat mooiste samen, moet er nog komen. De man moet blijkbaar nog geboren worden die in een overzichtelijk geheel al het natuurfraais wal er nog leeft en ook het natuurfraais wat er als ge storven onder de wet der zeeduinen en tusschen de duizenden heffingen en dolingen der landduinen nog begraven ligt te beschrijven in woord, teekenstift en foto. De Walchersche geleerde zal U nu 'n enkele maal vertellen van het Domhurgsche strand met hare oud- Romeinsche relicten'n enkele die het oude Schouwensche strand voet voor voet heeft afgeloopen, doet U genieten van het oude Frankische duinlandschap. De vogelminnaar ver telt U wonderen van de vogelschare van Schouwen en die de ebbe besludeeren aan ons Brabantscb- Scheldestrand weet U te verhalen van de krab, de oester, de mossel ..e hun soorten, hun leven en hun ge. heele dierlijk samenleven, met hun strijd tegen de zee-roofdieren. Interessant is de voortdurende groei en afbraak der eilanden de geschiedenis der „dycages", de ver breeding en versmalling der Schelde- armen, der killen en kreekende strijd door de eeuwen heen van den mensch tegen het water., waardoor Holland beroemd is, maar dat de schoonste geschiedenis heelt in de Schelde-delta. Steeds grooter wordt het aantal natuurvrienden dat uit de groote steden naar de Schelde-delta trekt; en dat hier en daar neergestreken bun volle belangstelling trekt ter plaatse of' in de streekmaar het geheel niet ziet en geen inzicht krijgt in de merkwaardige samenhang: cultuur-historisch en folkloristisch; menschenaard en landbouw, economie en industrie. De eene man die dat in wijde vogelvlucht ziet, de groep van kenners en vorschers die te samen kunnen werken om een mooi geheel tot stand te kunnen brengen muiten nog gevonden woiden. Zij die van hun streek houden wachten er op. Zij lezen in „Nalura", in „de Revende Natuur", in de jaarlijksche „publicaties van het Zeeuwsche Ge nootschap voor kunsten en weten schappen'" in overigens allerlei ver spreide tijdschriften wat. er is, water was en zelfs nu en dan wat het worden moet. De Brabantsche zandwal van Zand vliet tot Halsteren beschermt het YVest- Brabantsche gebied, eens door de Schelde overstroomd (waarvan de turfvaartjes, de Vliet en de Mark nog overblijfselen zijn) voor nieuwe overstroomingen in den modernen tijd. De opwassen, die zich wel gevormd hebben tusschen de 8e en lae eeuw- zijn in den loop der tijden, vooral in de 16e eeuw, (toen ook het N. O. deel van Zuid-Beveland door de vloed verdween) afgeknaagd door de immer woelende Schelde. Honderden kreken en killen zijn verdwenen, verzand, met de aangrenzende polders inge dijkt. Weinigen denken er aan, dat ook het West-Brabantsche land eens tot een Schelde-delta behoorde. De geschiedenis van de Schelde- delta is ook de geschiedenis van bet West-Brabantsche land. Vele Zeeuw sche geslachten van leenheertjes en leenheeren vermaagdschapten zich met in West-Brabant zetelende voor name geslachten. Eens behoorde een deel van Zeeland (toen een Zuid-Oost naar N. W. stroomende Schelde het ge bied verdeelde in een Zeeland beoosten en een bewesten), tct het Bisdom Ruik, had de Brabantsche hertog er heeriijkheidsgebied, dat bij afstond aan de beeren van Bergen op Zoom. De samenhang werd voor goed verbroken, toen Holland over Zeeland z'n scepter ging zwaaien, toen na een eeuw strijd tusschen Holland en Vlaanderen om het Schelde gebied Zeeland minder zich zelf werd, meer Hollandsch zich orieuteerde en toen het Markiezaat van Bergen op Zoom (met en zonder strijd op economisch gebied tegen Antwerpen) zich zelf bleef en door de vermaagdschapping der Bergen op Zoomsche leenheeren met het Brabantsche familie leven wel min of meer op Brabant (Leuven Mechelen Brussel) georiënteerd werd maar toch levend zijn eigen leven. Uver een half jaar zal Bergen op Zoom, als hoofdstad van het uitge strekt, zelfstandige en economische, niet zwakke gebied, het 650-jarig bestaan vieren van de Heerlijkheid, later Markiezaat van Bergen op Zoom en dan mag niet vergeten worden zijn groei uit en door de Schelde delta, waaraan eens Bergen op Zoom, met veel handel, veel scheepvaart, veel visscherij, veel echte grondcultuur (zoutwering-, kalkbranderij mee krap-, cichorei) een parel vormde waard om te laten zien aan meerderen, dan die juist in West-Brabant wonen. Wij zouden hier zoo gaarne samen hang met Zeeland weer meer hersteld zienniet alleen op historische gronden, maar ook om de econo mische samenhang, die er uiteindelijk toch beslaat. Wel zijn vele culluurbanden ver broken.... West-Brabantdat Katholiek bleef en om zijn Brabantsche samen hang zich op het Zuiden richtte, Zeeland dat reformatorisch werd, zich opsloot in eigen kring, zich meer Hollandsch gevoelde dan Zeeuwsch, z'n economie richtte niet naar het natuurlijke achterlandBrabant, maar naar Holland, waarvan het door belde zee inhammen gescheiden bleef. Reeds meerdere malen werden daartoe poginger. aangewend, vriendschaps handen werden uitgestoken de Bergen op Zoomsche handelaar en grossier trekt Zeeland in.... hij vindt er klanten die hem vertrouwen: hij vindt er vele artikelen waarmee hij verder trekt. Wanneer in de maand Juni in Bergen op Zoom het 650-jarig Markie zaatfeest wordt wordt gevierd hopen wij dat dat de Zeeuwen door een druk bezoek de gelegenheid zullen geven de cultuur, de vriendschaps- en de familie banden weer nader aan te halen. ir. A. J. L. JUTEN. Voorzitter Geschiedkundige Kring Het Markiezaat. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 17 Januari 1938. daar de zaak tot nader onderzoek werd teruggewezen naar den Rechter commissaris. Oneerlijk reparateur Voor den Politierechter mr. F Bielders is Maandag te Breda op nieuw behandeld de zaak tegen H. H. uit Sint Maartensdijk, die onlangs terecht stond omdat bij na reparatie van een snelweger kosten in rekening bracht voor een steentje dat door hem in werkelijkheid niet geleverd was. Door den Off. van Justitie mr. G. J. B. v. d. Dussen werd een boete van f 25 gevorderd subs. 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar. De Politierechter vond fl's optreden zoo alkeurenswaardig dal hij geen termen kon vinden tot eenige clementie. Integendeel, de straf door den Off. van Just. gevorderd, werd nog wat verzwaard Want het vonnis luidde f 25 boete subs 25 d. hechtenis, conform den eisch, onvoorwaardelijk, maar vier maanden gevangenisstraf voorwaar delijk met 3 jaar proeftijd bovendien. En als bijzondere voorwaarde bepaalde de Politierechter dat het H. gedurende- den proeftijd verboden zal zijn in dit arrondissement klanten te bezoeken. Hij krijgt dus geen kans meer zijn oneerlijke praktijken in deze buurt uit te halen als hij door de opgelegr e boete nog niet afgeschrikt mocht zijn LIED VAN DE WEEK In welingelichte kringen Ie Tokio verwachi men na de verklaring der Japansche regeering, dat wel alle betrekkingen met de Ghineesche Cen trale Regeering verbro ken, en de militaire operaties zullen worden vootgezel, met het doel, haar volkomen te ver nietigen doch dat een... oorlogsverklaring niet waarschijnlijk is Ach, wat praten toch wij leeken Over oorlog in Japan! Heusch, dat is verkeerd bekeken, Want daar is geen sprake van. Oorlog 'k heb zelf gelezen, Wel daar denkt men ginds niet aan, Een conflict is er gerezen, Dat wordt even., afgedaan. En in China die regeering, Dient totaal vernietigd.. maar. Dat, dat staaft nog geen bewering, Voor een oorlog, is 't niet waar? Steden worden platgeschoten, En tot puin gebombardeerd, Maar een oorlog..? Uitgesloten. Dwaasheid, wie zooiets beweert. China zal er flink van lusten, Als het zich niet., overgeeft, En Japan zal vast niet rusten, Eer hij het veroverd heeft. Waarom staken die Chinezen Ook vrijwillig niet den strijd. Dan zou '1 afgeloopen wezen, Want Japan is wel bereid De regeering te vervangen Door een straf uit., eigen land.. Maar ze willen liever hangen, En gebruiken geen verstand, 't Is hun eigen schuld, dit, alles, Door hun dom en dwaas verzet.. Denken dat Japan daar mal is, Neen. De strijd wordt voortgezet. Voort., tot China is gebroken, Door 't geweld van onzen daad, Tot de „draak" is doodgestoken En alleen.. Japan bestaat. En een zucht ontglipt den menschel], rd verklaard, ser te wenschen bewaard bewon MAKEN. Thans ...is Téiachheid in geschrift, Politierechter Mr. E. ft.j „tuf ';,e verantwoorden F. K. 56 j. werkman, wonende te Sint Maartensdijk, die over de week van 14 tot 20 November jl. aan het orgaan der steunverleening aldaar opgaf, als gezinsinkomsten slechts ontvangen te hebben f 1.65 hoewel die inkomsten gedurende die week in werkelijkheid f 10.47 hadden be dragen. Als getuige in deze zaak was opge roepen de landbouwer M. M. uit Sint Maartensdijk door wien mede- deeling kon worden gedaan van het geen er door K. was verdiend. Er viel echter nog geen vonnis, Vanmorgen bij het opschrijven van mijn huishoudboekje kwam ze binnen, de boerin, die achter ons woont. In In haar hand hield zij een kuikjentje waarvan het kopje slap neer hing. Aan het gezicht van de vrouw was te zien, dat zij heelemaal overstuur was en onmiddellijk vroeg ik „Vrouw Bruin, wat is er gebeurd Voordat zij kon antwoorden kwamen dê tranen en de anders zoo gesloten vrouw liet zich een oogenblik gaan. Ik schoof een stoel voor haar aan en drukte haar daar zacht in. Pas, toen zij uit gehuild was,klonk de wanhoopskreet „O, wat moet ik doen 1" Die groote vrouw met dat kleine, doode kuikentje in haar hand was zoo tragisch, dat ik onwillekeurig ook tranen in mijn oogen kreeg. Met horten en stooten vertelde zij het volgende en ik moet zeggen, d ik niet geweten heb, hoe ik ha met raad ter zijde moest staan. Ungoveer tweeweken geleden war er kuikentjes geboren en zooals h wel meer gaat in de natuur, één v; die kleintjes wilde niet bij de kloi blijven, maar liep overal de boer achterna. Er ontstond dus een soort van stil vrisndsohap tusschen die twee e als zij dacht, dat niemand het za J( liet zij het kleine gele balletje i haar hand een paar zaadjes pikki ja soms ging zij even zitten met h kuikentje op baar schoot. Haar jongs spruit een kind van drie jaar, w ook al gauw mei het kuikentje ve trouwd en het kleine vogeltje lij zich door Koosje even graag aanhalef Nu waren er onder de overjaarsc kippen een paar, die te vet word en geen eieren legden, zoodat besloti werd, die twee maar op Ie ruime 3 Op een ochtend, het is nu juist di j dagen geleden, greep de boerin twee kippen beet en draaide ze nek om. waarna zij 's middags mo|a bruin gébraden op tafej stonden, j Tot haar schrik had Koosje gezi I hoe zij de kippen den nek om h; gedraaid, doch zij had zijn aandae Witter dan wit worden Uw landen indien U poetst m Tube 60 en 40 cf. Doos 40 ct, IVOROi 6 46842 al gauw afgeleid en eigenlijk verdik niet aan het geval gédacht. Maar,., een kir.d verwerkt derg lijke handelingen niet zoo dadeli met zijn kleine .hersentjes en da M moeder als een stukje speelgoed v hem kapot is, dit meestal voor he kan maken, had hij vanmorgen, toi de boerin even naar buiten was g gaan en het kuikentje haar ni achterna liep, het diertje beetgepal x en precies als moeder een paar dag' |a gejeden, nu bet kleine kuikentje d nek omgedraaid Toen het kopje slap bij hing en het diertje niet me w wegliep, begreep Koosje dat li kuikentje «kapot was" Hij liep d naar buiten naar zijn moeder en'ze „Moeder... pot...maken. Vandaar het verdriet van die groo vrouw, toneerste, dat door ha: voorbeeld haar kind gedood had ten slotje nog het feit, dat het jui haar lievelingskuikentje was gewee: Ik heb mijn hand op haar schond gelegd en.... gezwegen want dit stuk tragiek moet vrouw Bruin zelf ve werken. L TH0LEN, 21 Januari 1938. Mr. Wolfensberger schrijft ons li volgende Waar er nog eenige wijziging! zijn gekomen in het reeds aan kondigde ontwerp program van vierii van de Nationale Feestdag i.v.rn. a.s. Blijde Gebeurtenis te Thoi moge ik U hierbij thans als Regeling Commissaris van de Thoolsche Oran Vereeniging alsnog het volgen melden 1. bij het bekend worden van geboorte zullen van Gemeentewei de klokken geluid worden verd zullen direct de radioapparaten alle knooppunten van de binne stad ingeschakeld worden en h gewijzigde radioprogram naar bu ten doorgeven (de uitzending golflengte 415 is op techniscl gronden thans te prefereer boven golflengte 1875) 2. op de Nationale Feestdag won ieder om 14 uur bij hetStadhu verwacht, alwaar de radiorei van den Minister President m krachtige apparaten doorgegevf zal worden (14 uur 14.15 ui over alle zenders)hierna vol; direct de aubade der bereii opgestelde schoolkinderen, we gezang als massaal bedoeld is vot alle aanwezigen om 14.45 vim de tractatie der schoolkindert plaats in de zaal van Wed. Hot (beschuit met muisjes en chocoli demelk). Om 15.00 uur zal Concordia van het Stadhuis een marsch make door de stad, nadat de schoo kinderen én alle anderen zie toegevoegd hebben aan den stoe

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 2