FIRMA J. M. C. POT Kantoorboeken, kasboeken, winkelboeken brief- en wisselordners voorhanden bij THOI.EN Gi 'RONGEN IN en LIPPEN KLOOSTERBALSEM Brrr Inktvingers Firma j. M. C. Pot Tholen Wij zijn niet bang..?? ELK OPNIEUW HAD ZIJ u aes onzi pe rdei jee Bdeii ti jke ind and erkeerd gelezen, doch ze hebben t ovendien in de meening verkeerd at een standbeeld, voor een geeste- e (Minckelers is alleen maar ub-diaken geweest) meteen wel een teilige zou geiden- En zoo werd de vernuftige Min- kelers (17481824) St. Minkelen. Conversie 4 pet. staatsleeningen. De minister van financiën heeft lesloten tot uitgifte van een 38-jarige taatsleening ter conversie van de J pet. leeningen 1931,1933 I, 1933 II, and 934 en zoudat de uit te geven eening ongeveer f1700 millioen zal ■^bedragen. De rentevoet is bepaald op 3 pet. gedurende de eerste tien jaren tn op 3pet. gedurende den ver leren looptijd. De koers van uitgifte tedraagt 99V6 pet. ooi Te vroeg gejuicht. Hoe meer het tijdstip van de blijde ;ebeurde in ons Vorstenhuis nadert, za toe vaker men bij vergissing meent, dei lat het Prinsenkind reeds geboren is. Su eens is het klok die toevallig gelud wordt, dan een sirene, die ïlui jeprobeerd werdt en te Enschedé is ;elfs,aldusde Tel., een defect geraakte laxon van een motorrijwiel aanlei- iéiing geweest, dat de bevolking van vai aet Westelijk stadsdeel dacht dat het Oranjehuis was verblijd met de ge boorte van een Prinsenkind. Een motorrijder uit Hengelo had bij het begin van de Enschedescbe woonwijk De Planetenhuurt een sig- deinaal gegeven met zijn claxon, waarbij de; dit instrument defect was geraakt. De man was toen gedwongen met II deze „sirene" door de Toekomstbuurt en het Zwik te rijden, voordat hij een garage vond. De bewoners uit tea,deze buurten groepten samen en hieven vaderlandsche liederen aan. Er waren echter ook enkele voor zichtige!), die eerst het politiebureau opbelden, alvorens hun enthousiasme den vrijen teugel te laten. Daar werd hun medegedeeld, dat er nog geen bericht uit Soestdijk ontvangen was. Onbekende planeet nadert de aardbaan. Op 30 Oct. jl. was de aardbol bijna in botsing gekomen met een onbekende planeet. Het is toen goed afgeloopen, maar naar, volgens Het Volk, de Zuid- Afrikaansche sterrekundige dr. Wood heeft aangekondigd zou deze groote onbekende, die nog geen naam heeft, maar naar een Heidelbergscben astronoom het „object-Reinmuth" of U. B. 1937 wordt genoemd, zich op het oogenblik met een vaart van ongeveer 30 kilometer per seconde in de richting van de aardbaan be wegen. Volgens het Britsche observatorium te Greenwich valt heel moeilijk uit te maken, hoe de baan van het on bekende licham loopt. Er zijn op verschillende plaatsen waarnemingen betreffende de planeet in October van het vorig jaar gedaan, maar de gegevens kloppen niet met elkaar en zoodoende is het bezwaarlijk, voor spellingen te doen. In elk geval is er geen reden tot eenige ongerustheid, verzekerde men in Londen. De snelheden van de aarde en van het hemellichaam zijn zoo groot, dat daardoor de botsing zelf wel bijzonder catastrofaal zou zijn, mede in ver band met den omvang van de planeet, maar de kans op een botsing is zeer gering. Men schat die kans als één op vele millioenen. Mocht de botsing inderdaad plaats vinden, dan zou het „object-Rein- muntlj", dat drie kilometer middellijn heeft, waarschijnlijk een gat in de aardkost slaan van 80 kilometer in het vierkant, terwijl bovendien in den verren omtrek alles volkomen zou worden verwoest. De Greenwich-astrouoom Spencer Jones, die hierover eenige mede- deelingen deed voor de Britsche radio, hoopte echter dat zijn gehoor zich evenzeer op zijn gemak zou gevoelen als dat met hem zelf het geval was. Maar waarom gebruikt U dan niet die nieuwe, schitterend-verbeterde TalenS-flcsch met het handige halsreservoirtje? De „Elite"-flaconDan rust de houder op den glazen rand. Geen natte houder, geen natte vingersEn het stooten van de gouden penpunten op het glas is nu ook meteen afgeloopen. Laat U dus gauw zoo'n flesch halen voor 60 cent. „ELITE" FLACON Schóón in dubbelen zin: ontwerp Copier, Leenlam Verkrijgbaar bij Twist met het mes beslecht De Kon. marechaussee te Geffen is een mishandelingszaak op't spoor gekomen, welke daar Zondagavond heeft plaats gehad. Naar aanleiding daarvan is zij Dinsdagavond over gegaan tot aanhouding van den 25-jarigen landbouwer J. v. E., die in de marechausseekazerne is opge sloten. De jongeman bekende op genoemden avond met zijn vriend, den 22 jarigen Schuurmans, naar huis te zijn gefietst. Onderweg was twist ontstaan, waarop v. E. in drift zijn mes had getrokken en zijn vriend eenige diepe messteken in de borst had toegebracht. Sch. kon zich nog per fiets naar huis begeven Aanvankelijk dacht men dat de verwondingen niet ernstig waren, doch de toestand verergerde in zulke mate, dat overbrenging naar het Groot Ziekengasthuis in den Bosch noodzakelijk werd geacht. Van E. is tot dusver nog nooit met de politie 111 aanraking geweest. Hij is naar 's-Hertogenboscb vervoerd en zal ter beschikking van den Oiï. van Justitie aldaar worden gesteld. N R.Ct. De Vestigingswet en het Handelsregister. Overal in den lande laten velen zich inschrijven in het Handelsre gister van meening zijnde dat dan later de zaak zonder formaliteiten zal kunnen worden overgenomen. Dat is een misverstand en een inschrij ving houdt hier geen verband mee. Bovendien is men alleen tot inschrij ving verplicht indien men voor min stens twee duizend gulden inkomen in de R. I. belasting is aangeslagen. De zaak-Lindbergh ten einde. De 25.000 dollar groote belooning, welke door de staat New Jersey was uitgeloofd voor de opsporing van den ontvoerder van de baby van Lind- bergh, is Maandag onder een honderd menschen verdeeld. Het grootste gedeelte, namelijk 7500 dollar, werd ter hand gesteld aan Walter Lyle, die hel bankbiljet identificeerde, hetwelk tot de arres- tatie van Hauptmann leidde. De neger William Allen, de vrachtwagenchauf feur, die het lijk van de baby ont dekte, ontving 5000 dollar. LIED VAN DE WEEK Een steuntrekkende in één der Gooische ge meenten, die gedreigd had een steen door de ruiten van het raadhuis te werpen, werd voort aan de toegang daartoe ontzegd, onder mede- deeling, dat de steun hem wel zou worden., thuisbezorgd 1 Als ik 's morgen door de stad ga, En ik zie zoo'n lange rij.. Als een beeld der laatste jaren Hoort ook dat helaas er bij! En de regen druipt geduldig, Eiken dag, en altijd weer.. Dan, dan voel ik de ellende Van zoo'n armelijk bestaan, En ik kan het me begrijpen, Dat ze wel eens., muiten gaan. Dat er wel 'eres gedreigd wordt Met een woord ,of met een., steen, Want geduldig wachten velen, Maar helaas niet, iedereen 1 O, het is niet goed te praten, En dat doe ik dan ook niet, Orde logisch moet er wezen, En een wet, die ons verbiedt En ik wil het ook niet hebben Over dreiging of een daad, Maar ik wil alleen hier denken Aan het., droevig resultaat! 't Resultaat, dat nu daarginder Iemand steun wordt., thuisgebracht, Die in opstand is gekomen, En nu., in z'n vuistje lacht 1 Kijk, is dat wel de methode, Voor een grooten mond want flair Is dit tegenover and'ren Te verantwoorden, en fair? Velen wachten zoo geduldig, Zonder wrok en zonder haat, Velen zijn er zelfs nog dankbaar Voor den steun van eigen Staat. En die staan daar in den regen.. Hebben nooit verzet getoond- Dienen anderen dan daarvoor Met bezorging thuis., beloond GUUS BETLEM Jr. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN, 7 t/m 13 Jan. 1938- Geboren Petronella d.v. V. Laban en G. J. E. Wolfensberger. Gehuwd C M. van Luijk 25 j. en C. van Beveren 18 j. M. van Vossen 22 j. en A. Hage 19 j, Gemeente POORTVLIET over de maand December. Geboren Cornelis Marinus z. v. C. A.Sakkoo enC Uijl.ElisaLethJozina d. v. A. C. Bolier en M. Overbeeke. Gem. OUD-VOSSEMEER over de maand December. Geboren Jacobus Jan Johannes z.v. P. Jeroense en M. Jansen. Izaak Marinus z.v. J. v. Daalen en M. P. v. Oudenaarden. Overleden Cornelis de Weijze 70 j. Geertje Stolk, 78 j. wed. v. J. Aar- noudse. Ant. P. v. Treijen 56 j. echtg. v. J. M. v. Treijen. M. v. Poortvliet 85 j. echtg. v. M. W. Barendse. Loop der bevolking. Vertrokken M. A. C. Schoep n. St. Annaland. H. A. Janse en echtg. n. Oosterland. Gem. ST-MAARTENSDIJK over December 1937. Geboren Antonie Cornelis, z. v. D. Gaakeer en J. E. van Dalen. Jan, z. v. C. G. Dorst en A Braai. Overleden: C. P. Vermeulen 66j., echtgenoot van G. J. Hage. Loop der bevolking Gevestigd M. C. van der Male uit Poortvliet. J. D. de Rooij uit Stave- nisse. D. Klaasse uit Vlaardingen. W. G. Hage uit Slavenisse. Vertrokken P. J. Janse naar den Haag. G. de Wilde naar Burgh. P. J Muller naar Aiphen aan den Rijn. A. H. op den Brou>v naar Tholen. J. N. Overbeeke tiaar St-Annaland. P. A. Geluk naar Stavenisse. KERKNIEUWS. Poortvliet. In de ledenvergadering der Ger. Gem. alhier welke Woens dagavond werd gehouden, werden de aftredende personen St. de Rijke ais ouderling en Corn. Nieuwkerk, diaken wederom herkozen. Oud-Vossemeer. In de Geref. Kerk alhier zal, nadat de geboorte in het Prinselijk gezin bekend zal zijn, een dankstond worden gehouden; indien de geboorte vóór '12 uur des middags bekend is, zal de dankstond op dien- zelfden dag worden gehouden. Heeft de geboorte na 12 uur plaats, op den volgenden dag, in beide gevallen 's avonds 6 uur. Voorgangerds. Vreug- denbil. Scherpenisse. In de Ned. Herv. kerk alhier zal nadat de geboorte van een prins of prinses bekend zal zijn een dankstond worden gehouden indien de geboorte voor 12 uur des middags bekend zal zijn zalopdien- zelfden dag en na 12 uur zal den volgenden dag de dankstond worden gehouden en wel des avonds 6 nur, waarin zal voorgaan ds. de Haan. St-Annaland. Wegens het steeds niet kunnen voldoen aan de aanvraag tot het huren van zitplaatsen in het kerkgebouw der Ger. Gemeente, heeft de kerkeraad na langdurige over wegingen besloten om te trachten hieraan een einde te maken door het 'bouwen van een galerij. Mocht onge veer 60% der te bouwen zitplaatsen worden besproken, dan zal tot de uitbreiding worden overgegaan. ZONDAG "16 JANUARI '1938. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger en nam. 2 uur ds. de Bres. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorin. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdagavond 6.30 ds. Fraanje te Barneveld. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen 's Avonds 6 uur ds. v. d. Heyden te Eindhoven. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. d. Heuvel. Ger. Kerk voorm. 9.30 nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk Nam. Voorb. H. A. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeskerk en nam. 2 uur ds.de Haan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Bres en nam. 2 uur leejkeik. N.D. Ger. Gem. voorm. 9.30. nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 0 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 ds. de Haan en nam. 2 uurds. Bate laan. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 en nam. 2 uur ds. Kraaij. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.3Ü leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam 2 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Kerk voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 14 Jan. 1938 Roomboter f 0.77 per pond. Boereboter f 0.72 Eieren f 4.60 per '100. ST. MAARTENSDIJK, 13 Jan. 1938 Zomergerst f 8.00 Bruine boonen f 9.0010.50 Erwten (groene) f Schokkers f15.00'10.75 Alles per 100 K G. Eigenheimers, witte f 2.00 Zeeuwsche bonte f 3.00 blauwe idem Poters f 1 10— 1.40 Alles per 70 kg Ajuin groole f 7.758.Ó0 kleine 1 6.00 Alles per 00 kg. Geperst stroo per 1000 kg 114.00 Veiling 13 Jan. '1938. Gewone uien f 13,42— 13,54, aanvoer 13.000 kg. bonken f 13 10 drielingen f 10,40, pickcles f 10,00, stek f 6,60. Breekpeen le soort f2.42 appels f5 60 tot f 12.00 peren 12.30 tot f 9.00. Alles per 100 K.G. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Januari Graden C. Zaterdag 8 1,1 Zondag 9 1,3 Maandag 10 2,1 Dinsdag Tl 2, Woensdag 12 2 2 Donderdag 13 3,2 Vrijdag •14 BEKENDMAKING. Ondergeteekende maakt aan het publiek bekend dat A. JOPSEHz. te POORTVLIET bij hem nooit eenige opleiding in kweekerij of fruitteelt heeft genoten en wij op geenerlei wijze met hem in verbinding staan en geen risico nemen voor werken door hem verricht. 15 46831 C. MURRE, Boomkweekerij Poortvliet. Dank zij den KLOOSTERBALSEM heeft zij die nu nooit meerl »'t Was een gruwelijke last en het leed geweldig zeer. Het bloed stond er al tijd voor. Allerlei huismiddeltjes deed ik er op. het beet geweldig, maar tel- hens kwamen de kloven terug. Gewone huid-crêmes hielpen mij evenmin. Maar nu heb ik geen last meer ervan. Nu wrijf ik eiken ochtend en avond Klooster balsem er op. Dat doet géén zeer en de huid is en blijft prachtig glad èn gezond, ook al kom ik met mjjn han den vaak in het water. Het was een uitkomst." D H. de J. te 'a-H. AKKER'S ORIGINEEL, TFR INZAQK „Geen goud zoo goed" Onovertroffen by brand- en snij wonden Ook ongeëvenaard als wrüfmiddel bil Rheumatiek, spit en ptyniyke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten62'/2 ct. en f 1.04 BON voor Inzenden in opei. couvert, GRATIS als drukwerk (lx/2 ct.) aan MONSTE R Handelmij. L. I. Akker, Rdeim «T 46838 120

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 3