tjetöka Gemejcd De blijde gebeurtenis te Tholen het ziet er op het oogenblilt van af> Tsjiang Kai-sjek's troepenmacht te vernietigen. Of Tokio tot dit besluit gekomen is, wijl het daartoe niet bij machte is, dan wel dat het zijn krachten niet volledig wil uitputten, wijl het in dat geval het gevaar loopt, dat anderen zich met de zaak gaan bemoeien, kan in het midden gelaten worden In ieder geval slaat wel vast, dat Japan niet op den ouden weg wil voortgaan en naar andere mid delen zoekt, om China zijn wil op te leggen: n.1. een oorlogsverklaring, die de blokkade van de Chineesche kust effectief zou kunnen maken, of een niet langer erkennen van de regeering van Tsjiang Kai-sjek. Maar ook deze beide middelen heb ben hun bezwaren, want in de eerste plaats kan zelfs een volledige blok kade van de Chineesche kusten niet langer meer zoo doelmatig zijn, nu China via Oost-Turkestan de verbin ding met de Sovjet-Unie heeft her steld, terwijl in de tweede plaats een autonoom Noord-China een weinig aanlokkelijke vazalstaat zal blijven, zoolang Tsjiang Kai-sjek nog over een betrekkelijk sterke troepenmacht beschikt. Men kan zich de weifelende houding van Tokio dan ook zeer goed voorstellen, hoewel men er verkeerd aan zou doen, de meening van da Engelsche bladen te deelen, die ver klaren, dat de Japansche troepen wel zegevierend oprukken, maar deson danks bezig zijn den oorlog te ver liezen. Een dergelijke conclusie wordt op het oogeriblik nog door niets ge rechtvaardigd en gezegd kan nog slechts worden, dat de groote brokken van China, welke lot nog toe bezet zijn, den Japanners wat zwaar op de maag ligt. Of zij ze zullen kunnen verwerken, kan eersteen betrekkelijk verre toekomst leeren. Verplaatsen wij ons thans van het Verre Oosten naar het Europeesche oorlogstooneel. Ook van Franco's zijde is nu toegegeven, dat het garnizoen van Teruel onder bevel van kolonel Rey zich aan de regeeringstroepen hoeft overgegeven. Dit resultaat geeft een groot deel van de buitenlandsche pers nieuw geloof in de kracht der regeeringstroepen. Het gereorgani seerde republikeinscbe leger heeft zijn eerste succes behaald op den vijand, die, sedert een jaar geleden zijn aanval op Madrid werd afge slagen, nergens meer gefaald heeft tot op dit oogenblik. Rovendien schijnt het nieuwe leger geplaatst te zijn onder leiders, die er niet voor terug schrikken, het initiatief aan zich te trekken. Men moet wel aannemen, dat hun motief bij den aanval op Teruel niet alleen het verkorten van hun frontlijn, maar ook in hetonge- reede brengen van Franco's plan voor den algemeenen opmarsch was. Of zij hierin geslaagd zijn, zal eerst de toekomst kunnen bewjjzen, maar op het oogenblik staat wel reeds vast, dat de beide partijen in Spanje niet langer zoo ongelijk in militaire kracht zijn als nog korten tijd geleden het geval was. In Frankrijk zijn nu <lc beide bom aanslagen op de gebouwen der werk geversvereniging te Parijs van eeni- gen tijd geleden tot opheldering ge bracht. Niet door anarchisten of communisten zijn deze bommen aan de desbetreffende adressen afgeleverd, maar door leden van de C.S.A.R.de uiterst rechtsche organisatie, waar over in den laatsten tijd in verband met de wapenvondsten zooveel te doen is geweest. Voor de partijen van rechts is deze gebeurtenis weer een gevoelige slag. Tot nog toe oefende men scherpe critiek uit op het ietwat snorkende commiqé van minister Dormoij van eenige weken geleden, waarbij hij het voorstelde de republiek gered te hebben van groote gevaren, alsmede op de gevangenhouding van mannen als generaal Dusseigneur, Pozzo en Deloncle. Thans schijnt wel vast te staan, dat ook deze drie lieden tot het complot, waarvan de beide bomaanslagen de uiting waren, behoorden. Deze aan slagen zijn zoo ernstig, dat men de regeering krachtdadig ingrijpen niet langer zal kunnen verwijten. Overigens is deze affaire nog geens zins ten einde, want men zal thans nog willen uitvinden, wie het geld leverde, of inderdaad de C.S.B.R. enkele jaren geleden twee wapen smokkelaars liet vermoorden en wie er nog meer op de hoogte waren van de bomaanslagen op de werk geversgebouwen. Voor Frankrijk komen de onthul lingen wel zeer ongelegen, juist op een oogenblik, dat de leiders dei- werkgevers en der arbeiders onder Chautemps moeten samenkomen om te geraken tot opstelling van bindende regels tot voorkoming van staking het beperken van hun aantal en het verwezelijken van een schikking. Door de huidige gebeurtenissen is het wantrouwen weer vergroot, niet in de laatste plaats ook door een zinspeling van l'Oeuvre op de moge lijkheid, dat de werkgeversvereniging zelf meer van de bomaanslagen zou afweten. Dit alles zal een schikking tnsschen werkgevers en werknemers niet ge makkelijker maken, wat voor Frank rijk dat meer dan eenig ander land aan den socialen vrede behoefte heeft, zeer te betreuren is. De conferentie te Boedapest tus- schen Oostenrijk-Hongarije en Italië heeft een onverwacht resultaat gehad. Deze twee Donaulanden gaan de regeering van Franco erkennen. Het zal wel uit zelfbehoud zijn, doch het versterkt de fascistische politiek in Europa. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 10 Januari 1938. Kacheltje gestolen. Voor den Politierechter te Breda moest Maandag o.a. verschijnen de 24-jange loswerk man S. W. l>. uil Poortvliet, die zich had te verant woorden omdat hij op '10 Nov. jl. te Sint Maartensdijk een kachellje zou hebben weggenomen, opzettelijk nog wel, dat toebehoorde aan den Am- sterdamschen koopman 11. 8. Er waren in deze zaak geen ge tuigen gedagvaard verdachte had de reis naar Breda gemaakt eu toen het zijn beurt was om voor den groenen tafel voor Politierechter rnr. F. Bielders-te verschijnen ontkende hij het ten fusie gelegde feit. Desniettegenstaande hoorde hij door den 011'. van Justitie rnr. li. J. B. v. d. Dussen 14 dagen gevangenisstraf tegen zich eischen. De Politierechter achtte het echter in belang van liet onderzoek dat alsnog getuigen ui deze zaak gehoord zullen worden, waarom de verdere behandeling v^n dit geval tot nader te bepalen zi'tmgsdag werd aange houden. Q. ag dan nog eens weer naar Breda komen. K? Mishandeling. Ook een ö-tal Tholeuaars moest Maandag de reis naar Breda maken, in naam der wet door den 011'. van Just. opgeroepen te verschijnen voor den Politierechter. 't Waren vader en zoon J. D., de 53-jarige landbouwer en de 24 jarige arbeider als veröachten, die tezamen en ieder alzohderlijk op Zaterdag 13 November in de gemeente Tholen den commissionair P. Nelisse zouden hebben mishandeld waardoor deze bloedend is verwond. De man die de klappen kreeg was als getuige gedagvaard evenals zijn collega, de commissionair K. Bal, de bedrijfsleider P. B. en schipper H. C. allen uit Tholen. Na hun vrij uitvoerige verhooren werden de beide D.'s, die met mr. van Hasselt als verdediger present waren, veroordeeld tot ieder f 10. boete subs ieder 10 dagen hechtenis. Tegen den vader was f20 gevorderd tegen den zoon f 10 subs. 10 dagen hechtenis. KANTONGERECHT BERGEN OP ZOOM Zitting van Donderdag 13 Januari 1938 Poortvliet. Zonder licht. P. v. d. M. te Poortvliet had 16 November jl. des avonds 5 uur met twee met twee paarden bespannen wagens gereden of doen rijden, terwijl deze niet voorzien waren van de voorgeschreven verlichting. Verdachte was verschenen en bekende dat zijn zoontje met de wagens op pad was geweest. Verd. meende bovendien dat er toch geen ongeluk zou kunnen gebeuren. Wat, roept de kantonrechter uit, met twee onverlichte wagens niet, men leest herhaaldelijk van einstige ongevallen veroorzaakt door het niet verlicht zijn van voertuigeneen onverlichte kar is het grootste gevaar op den weg. Verdachte meende, dat het nog niet geheel donker was. De ambtenaar vindt zoodanig rijden levensgevaarlijk en eischt voor de overtreding, twee wagens niet voorzien van wit voor- en rood achterlicht 4 X f 4subs. 4x2 dagen hechtenis. Vonnis 4 X f3 of 4 X 3 dagen. THOLEN, 14 Januari 1938. Bevolking op 31 December 1936: 1473 m. en 1555 v., totaal 3028 inw. Loop der bevolking in 1937 Geboren 22 m., en 27 v. Gevestigd 48 m. en 50 v. Overleden 12 m. en 6 v. Vertrokken 45 m. en 65 v. De bevolking bestond op 31 Dec. 1937 uit 1486 m. en 1561 v., totaal 3047 inwoners. De kalender van P.Z.E.M. De kalender voor 1938 die de P Z.E.M. dit jaar heeft uitgegeven wijkt wel af van het geen de maatschappij de vorige jaren het licht deed zien. Zes mooie reproductie van den Kunstschilder Wanning, boven het kalenderblad, waaronder zeer sober gehouden een aanbeveling voor het gebruik van electriciteit maken hel geheel tot een sieraad in iedere huiskamer. Het is een fraai stukje werk, dat iedereen wel op prijs zal stellen. Deze week is een aanvang ge maakt met het opruimen van de rails der voormalige tram, die door het in voeren van de autobussen overbodig zijn geworden. Hel zal voor het verkeer voornamelijk voor hetrijwielverkeer, een groot gemak zijn, daar rails in het wegdek altijd een zeker gevaar opleveren. -Zaterdagavond was onze ge meente in opschudding door het gerucht dat er een moord zou zijn gepleegd. Gelukkig bleek bij onderzoek dat het zoo erg niet was, hoewel ver schillende bladen met ophef verkon digden dat er een moordaanslag zou zijn gepleegd en zelfs een der daders voortvluchtig was. Zaterdag, inden middag, ontstond tusschen den 18-jarigen L. S en den 27-jarigen M. van de Velde een woordenwisseling over hel werk, waarbij van de Velde S. een verwijt maakte, dat hij niet hard genoeg werkte, mei) werd handgemeen en S. kreeg eenige rake klappen. Eenigen tijd later kwam hij bij de mosselloods terug met een oudere broerlaatsgenoemde greep van de Velde vast, waarna L S. plotseling een mes trok en van de Velde een steek vlak onder het hart toebracht. Er ontstond een hevige consternatie, daar van de Velde hevig bloedend neerviel. Geneeskundige hulp moest uit Poortvliet worden ontboden, daar geen der beide alhier wonende geneesheeren aanwezig waren, dr. van Poortvliet verleende de eerste hulp en liet den getroll'ene, die gelukkig niet levensgevaarlijk gewond bleek, naar zijn ouderlijke woning overbrengen. Intusschen begaven de majoor der rijksveldwacbt met de gemeente veldwachter de Bil, zich naar de woning van S. waar L. S. in hech tenis werd genomen en naar het politiebureau werd overgebracht en werd verhoord, waarna hij in arrest werd gesteld en Dinsdag j.l.aanden Oif. van Justitie is voorgeleid. Het is onbegrijpelijk wat den dader tot zijn treurige daad heeft gebracht, het is gebleken dat hij het mes, waarmede hij heeft gestoken, eerst thuis heeft gehaald. De jongeman staat als zeer oppassend bekend, maakte nimmer misbruik van sterken drank en veroorzaakte nimmer iemand last. Naar wij vernemen zal de verwonding van v. d. Velde geen schadelijke gevolgen hebben. Vrijdag trad voor de Z. L. M. en ons nutsdepartemerit de heer D. J. van der Ven te Oosterbeek op met de beroemde film Neerlands Volks leven in den oogsstijd Eenige dagen tevoren was de film vertoond te Middelburg en te Goes waar honderden teleurgesteld werden omdat de belangstelling zoo groot was, dat plaatsruimte daar ontbrak. Wat was het hier anders, zeker er was belangstelling, doch deze had gerust, gezien de goede naam die deze film heeft wel driemaal zoo groot mogen zijn. Doch in onze om geving schijnen de menschen er anders over te denken dan elders hel geval is. De heer Moelker opende met een woord van welkom de bijeenkomst, waarna de heer van der Ven een inleidende causerie hield, waardoor de aanwezigen een kijk kregen op de oude oogstgebruiken en het opviel dat deze in de verschillende landen van ons werelddeel zooveel punten van overeenstemming vertoonen. Daarna liep de film, waarvan de muzikale illustratie van dr. Julius Röntgen door mevrouw van der Ven op de piano werd vertolkt. Wij kwamen in den Achterhoek, zagen de oogstgebruiken in Limburg en het zevenjaarlijks drakenfeest te Beesel aan de Maas, kregen het kool- zaaddorschen in Groningen te zien en kwamen op Zuid-Beveland terecht waar typische oogstgebruiken ons oog voorbijgingen. Verder zagen wij het Oostzaansche touwtrekken dat van een oud oogst- gebruik afstamt, de Laag Keppelsche kermisviering metzijn oudegebruiken en tenslotte het Walchersche oogst mei planten, dat hoewel zijn be- teekenis verloren hebbende toch laat zien dat het afstamt van een aloud oogstgebruik. Het woord van dank van den heer Moelker was zeker op zijn plaats en degenen die afwezig waren hebben ditmaal ongelijk gehad. In een bericht aanbesteding delven voor Waterschap Poortvliet stond vermeld J. Jansen voor 103/4 cent, dit moet zijn 193/i, cent. Bij het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant te Breda, Julianalaan 1, hadden gedurende de maand Januari 1938 de navolgende inschrijvingen plaats. Nieuwe inschrijvingen Firma wed. H. C. Verkerke en Zn. Scherpeuisse, Kerkstraat 108. Schil dersbedrijf. Venn. wed. II. C. Ver- kerke-Engelvaart en L. Verkerke. Firma Corn. Wessels en Zonen, Scherpenisse, Weststraat 337 Bakkerij en winkel in kruidenierswaren. Venn. C, J., en L. Wessels. Wijzigingen 1. W. Nortier Poortvliet Markt 175. Uitgetr. eig. I. W. Nortier. Nieuwe eigenaar A. W. Nortier, die geen zaak heeft in den zin der Handels registerwet. Woensdagavond trad voor ons Nutsdepartement op de heerG. Pilger te Amsterdam. Nadat de aanwezigen door den voorzitter welkom waren geheeten, was het woord aan den spreker die een causerie over China zou houden, een onderwerp dat gezien den tegen- woordigen toestand aldaar, zeker zeer aantrekkelijk was. De heer Pilger, die reeds eerder hier is opgetreden, vertelde zeer onderhoudend over de toestanden en gebruiken in China, wij maakten mede door lantaarnplaatsjes kennis met het familieleven, Chineesche etikette, opiumgebruik, het leven der lagere kasten en met de in onze oogen eigenaardige eetgebruiken, terwijl wij vergast werden op de in onze ooren nu niet schoonklinkende muziek, die oorverscheurend is bij een Chineesche begrafenis. Na de pauze trad de heer Pilger op in Ghineeseh costuum waarbij hij een Chineesch drama „De cirkel van krijt" en daarna een komische één- acter „De domme tempeldienaar" ten beste gaf. De aanwezigen toonden zich zeer tevreden, daarvan was het applaus wel een teeken. Het woord van dank door den heer Moelker aan het einde van den avond aan den heer Pilger was zeer zeker verdiend. Onder mededeeling dat de volgende maand Rien van Noppen en Julia de Gruyter voor ons Departemen zullen optreden werd de bijeenkomst be sloten. Alhier zal de a.s. geboorte van een Prins of Prinses niet geheel onop gemerkt voorbijgaan. Van gemeente wege zullen na het bekend zijn der geboorte de klokken worden geluid. De Oranjevereeniging geeft ook eenige leiding. Zoo zullen de school kinderen des middags 2 uur een aubade voor het stadhuis geven daarna worden de kinderen getrac- teerd op beschuit met muisjes, terwijl te ongeveer 3 uur „Concordia" een muzikale wandeling door de gemeente zal maken. Onderwijl is het door medewerking van de Gebr. Vis alhier mogelijk dat het volledige radioprogramma op den nationalen feestdag door middel van luidsprekers op centrale punten van Tholen wordt uitgezonden. Deze uitzending vindt plaats van des morgens 8 uur tot 24 uur. Des avonds ongeveer 19 uur wordt op een nader te bepalen plaats een groot vreugdevuur ontstoken, waar voor 490 mutserds worden gebruikt. Zonder twijfel zal de feestvreugd algemeen zijn en gezien de feest viering met het huwelijk van onzi Prinses hier zoo ordelijk is verloopefi mag er niet aan getwijfeld wordei of ook dit nationale feest zal geei opmerkingen geven ir. minder goedei zin. Buiten dit programma om, vind in verschillende kerken des avond een kerkdienst plaats. Het parool is allerwege de vlagget uit 1 POORTVLIET. Benoemd tot land, bouw adviseur ter uitvoering vandi Vogelwet 1936 de heer E. C. W. A^ Geuze alhier. SCHERPENISSE. In verband mei de te verwachten blijde gebeurtenii, zal op den nationalen feestdag alhiei leest worden gevierd een en ande' opgeluisterd door het muziekgezelf schap. Een lijst heeft reeds in d gemeente gecirculeerd om deschoo kinderen te tracteeren. Verder z er in alle café's dansmuziek worde gegeven. "SCHERPENISSE. Bij Kon. besluip van 30 December is aan C. van dee Graaff gepensioneerd brievenbesteller alhier toegekend de eere medaille i« brons verbonden aan de Orde val Oranje Nassau. i STAVENISSE. Op 1 Jan. 1931 waren alhier 949 m. en 896 v., totaa 1845 inwoners. Er werden in 193' geboren 28 kinderen, er vesligdei n zich alhier 26 personen. Er overlede d 21 en er vertrokken 48 personer zoodat de bevolking op 31 Dec. ld bestond uit 1833 inwoners, dus eei vermindering van 12 personen. Er werden 14 huwelijken gesloten d ST. ANNAI.AND. Uienenveilin van Donderdag 13 Januari490 bale Rijnsburger gewone f 13,54.35 bale bonken f 12,99. 10 balen driellnge: f 10. 5 balen pickles f 14. 30 balei stek f 7,20. 6800 kg. breekpeen f 2 f 2.31. 900 kg. idem afwijken f 0,83f 0,87. alles per 100 kg, Loop der bevolking over 1937. Op 1 Jan. 1937 bestond de bevol king dezer gemeente uil 1404 m.e 1300 v. of samen 2704 inwoner: Vermeerdering door geboorte 18 n en 21 v. is 39. Vestiging 17 m. ei 23 v. is 40. Totale vermeerderin 35 m. en 44 v. is 79. Verminderin door overlijden met 16 m. en 12 is 28. idem door vertrek met 28 n en 48 v. is 76. Totale verminderin 44 m. en 60 v. is 104. Werkelijk vermindering 9 m. en 16 v. 25. O 1 Januari 1938 bestond de bevolkin alzno uit 1395 m. en 1284 vr. is same 2679 inwoners Er werden 21 huwe lijken gesloten. Huwelijksaangiften 11 Huwelijksaankondigingen 29 Huwt ijkstoesternmingen2. Echtscheidi i ge 1 en levenloos aangegevenen 4. Marine krijgt zeilvaartuig Volgens de N Rt Crt. bestaat kans, dat de marine in Den Helde binnenkort weer zal beschikken ove een zeilvaartuig. Op de begrooting n.1. een bedrag uitgetrokken voo aankoop van een stalen schoener-jacl een tweemaster, welke plaats biet voor tien adelborsten, twee ofïiciere en twee man vaste bemanning. De bedoedling is, dat hiermede d toekomstige officieren practisch zeiloefeningen gaan maken. Het z; alleen gebruikt worden gedurende d zomermaanden. Na den wereldoorlog werd ht laatste zeilschap van de marine, „Urania", gesloopt. Men heeft ht voornemen het nieuwe schip wederoi „Urania" te doopen. Bazar schept een nieuwe Heilige Door een te Maastricht gevestig filiaal van een Amsterdamsche baza worden sinds eenige dagen wand bordjes in den handel gebracht mt een gulden opschrift «St. Minkelen Deze bordjes hebben groote hilarite in Maastricht verwekt, aldus het Hb daar het hier een werkelijk verma kelijke vergissing betreft. Men ziet op het bordje de afbee ding van een standbeeld voor ee geestelijke, staande aan de Groot Slarkt. Dit monument eert de nagt dacbtenis van Jan Pieter Minckeler. een bekend scheikundige, die, zo hij niet het gaslicht heeft uitgevonde het toch zeker het eerst in toepassin bracht. Het standbeeld verreesin 1904.N hebben de makers van het fameuz wandbord niet alleen den nt

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1938 | | pagina 2