1938 1/.0.V. GROOTE PUZZLEWEDSTRIJD Nat. Fonds voor Bijz. Nooden a\ J0lj Advertentien almanakken Fa. J. M.C. Pot Verzendt Uwe goederen per spoor Per autobus B. B. A. N. V. COHONAE Voordrachten spekkuipen landbouwersknecht Schouwing van Waterleidingen. Bestellingen Zoo'n erge Hoofdpijn? AKKERTJES HOOFDPRIJS Speelkaarten n! C. P. CHRISTIAANSE en C. CHRISTIAANSE—van Ast geven met blijdschap kennis van de geboorte van bun zoon IZAAK MARINUS. Tholen, DQldermanshoeve 8 46563 4 November 1937. Reeds verkrijgbaar de Zwaamen en Thompson I enkele dubbele driedikke vierdikke Jacobs Humoristische scheurkalender f 0.40 f 0.20 f 0.25 f 0.32 f 0.40 BOEKHANDEL THOLEN VERKIEZING VOOR LEDEN VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR WESTELIJK NOORDBRABANT - BREDA. üp Dinsdag 23 November 1937 zal de verkiezing plaats hebben ter vervulling van 5 plaatsen in de afdeelingGroot bedrijf, en 5 plaatsen in de afdeeling Klein bedrijf, wegens periodieke aftreding op 1 Januari 1938. Candidaten kunnen op dien dag tusschen 9 uur v.m. en 4 uur n.m. worden opgegeven op het Bureau der Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Wes telijk Noordbrabant, Juliana laan 1, Breda. 30 46567 De Voorzitter van het Hoofdstem bureau, Ir. A. F. J. BEUKERS. Breda, 6 November 1937. Sneller en goedkooper dan Postpakketten liet stationTholen B.B A. slaat in rechtstreeksche verbinding met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, kost tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks Agentschap B. B. A gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur Tandheelkundige Inr. „ENGELMAN". Gevestigd 1872 ROTTERDAM. Spreekuren, BERGEN OP ZOOM, Stationsstraat 42a,1 Telefoon 728, Donderdags van 10—2 uur. 14 46529 f 45 geheel gebitf 25 boven- of ondergebit kleine gebitjes f 2 p. tand (tandheelk. beh. inbegrepen). Alles onder langdurige garantie. Inl- kosteloos THOLEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v I Abonnement onbeperkt aantal I ritten f5.70 Maandkaarten 6 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 6 ritten per week 14 43816 v.v. per maand f3.70 12 8193 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Het adres vooralle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe voor bruiloften en partijen, zoowelvoor dames als heeren in groote keus. FIRMA J. M. C. POT, 10 46543 THOLEN Prima eiken Steeds voorradig bij 8 46547 J. L. ELENBAAS, Poortvliet Tel. 18 GEVRAAG0 met 1 Maart a.s. een Woning beschikbaar. 46557 N. VAN WESTEN. Hollands Hoeve, 10 St. Philipsland. Het Bestuur van de polders BROEK en ROOLAND gelast, ingevolge art. 24 van het Regle ment van Politie voor de polders of Waterschappen in Zeeland Het Schoonhouden van Water leidingen, langs dijken en wegen met inbegrip van het wegruimen van het uitkomende vuil voor zoover de onderhoudsplicht dier waterleidingen niet op de polders rust aan de gebrui kers der daarin gelegen gronden vóór 1 December 1937, waarna door het Bestuur schouwing daarvan zal worden gehouden en tegen de eventueele nalatigen proces verbaal zal worden opge maakt. 36 46565 Het Bestuur voornoemd, J. L. VAN GORSEL, Dijkgraaf. D. H. v. d. VELDE, Ontvanger-Griffier MARMEREN Schoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 30 Gulden,1 geheel compleet, zeer mooie mo- dellen, diverse afmetingen en1 marmer sootten. I BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM Fa. AUG. VAN DIJK-Petitl ofl Familiedrukwerk T rouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen agent te Oud-Vossemeer den heer P. C. L1NDHOUT I j MOLENSTRAAT AAMMMWMWMM Binnen een kwartier kunt Ge die vergelen zijn en U als herboren voelen door één of twee van die Volgens recept van Apotheker Dumont Deze fraaie en comfortabele Ford V-S club-coupé Verder: Eng. huisk. mah. ciré, waarde f. 400.-, Vroom Dreesmann; Dameskleeding naar keuze f. 275.-, Gebr. Lampe, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht; Dameskleeding naar keuze f. 275.-, Haagsch Modehuis, Den HaagGoederen t.w.v. f. 250.- naar keuze, N.V. Mag. De BijenkorfPhilips* Radiotoest. „Arabesque", type No. 802 A, waarde f. 249.- en 1324 andere fraaie prijzen. Knip onderstaande stukjes uit, voeg ze samen en plak ze op een briefkaart. Men vindt dan in een symmetrischen rand een kernachtige spreuk door H.K.H. Prinses Juliana, Eere-Voorzitster van het Nat. Fonds voor Bijzondere Nooden, uitgesproken bij de installatie van het Bestuur van het N.C.C. 1. Inzenden vóór 20 December 1937, laatste buslichting, aan het Nationaal Fonds voor Bijz. Nooden. Den Haag. 2. Boven de gewone porto minstens 25 ct. aan postzegels bijplakken welk meer-bedrag door de Posterijen aan het N.F.v.B.N. vergoed, tenvolle aan Uw noodlijdende landgenooten ten goede komt. 3. Iedereen kan aan den wedstrijd deelnemen en zooveel oplossingen inzenden als hij wil, mits iedere briefkaart voorzien is van minstens 25 ct. extra porto. Indien meerdere goede oplossingen binnen komen, beslist het lot. Naam an adres afzender In blekleilers varmalden. Nederlandsch eerste kwaliteit. Voorhanden bij 6 46542 FIRMA J. M. C. POT. THOLEn VOORZORG VOORKOMT ZORG. Toepassing: SLUIT EEN V. 0. V. OF EEI WEDUWENVERZEKERING. De Staat waarborgt alle uitkeeringen. Premiën van 18 ct. per week af. De Raad van Arbeid geeft alle GEMEENTERAAD STAVENISSE, 29 October 1937. Voorzitter de burgemeester-"Secre- taris, de heer Hanssêns. Aanwezig alle leden. Na de gebruikelijke opening worden gelezen de notulen der vorige ver gadering. Deze worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter doet de volgende mededeelingen De steunverleening is eenige weken stop gezet geweest door het gaan van eenige personen naar de Wieringer- meer. Dat werk is thans, helaas erg gauw afgeloopen. De uitkeering is weder begonnen. Net luiden der torenklok zal opgedragen worden aan den te benoemen controleur van de steunverleening ad f75 per jaar en bet onderhoud en opwinden van het uurwerk ad f 25 aan den beer P. P. Dekker, horlogemaker alhier (z. h. s.). De toren restauratie is met overwinning van alle bezwaren, afge loopen en door Monumentenzorg in orde bevonden. De betreffende nota's zullen voor het verkrijgen van de subsidies van Rijk en Provincie worden opgezonden. Met inbegrip van het uurwerk hebben de kosten bedragen f3591.97, welk bedrag door verkoop van oud lood Bn materialen, vermin derd wordt met f425.42, zoodat er netto kosten zijn van f3165 85, zijnde f 184.15 beneden de raming. Van bet steigerhout is ongeveer 1/4 deel dooi de gemeente overgenomen, voor even tueel gebruik. De fraude-risico onderneming zal met 1 Jan. a.s. gaan werken Alsdan zullen alle borgtochten der ambte naren vervallen en alle risico's zijn in die verzekering opgenomen (z. h. s.) Hiervan zal kennis gegeven worden aan Ged. Staten. Op een vraag van het lid Moerland in de vorige vergadering zegt de voorzitter dat bet leggen van de goot inden Kerkvveg heeft gekost f428.88, waarvan polder en gemeente ieder de helft betalen. De herhaalde proef met het schuimbluschtoestel heeft thans uitstekend voldaan. De voorzitter deelt mede, dat er bericht is ontvangen, dat er met het leggen van den nieuwen weg ten spoedigste in 1938 een aanvang zal worden gemaakt. Men hoopt dat dit in het voorjaar zal aanvangen,opdat een en ander klaar zal zijn voordat het drukke landbouw verkeer begint. De kosten worden geraamd op pl.'m* f14009 (z. h. s.) Ingekomen was een schrijven van den Min. van Soc. zaken betredende de spaarregeling bij den B.steun. De minister hoopt dat deze zal uitge breid worden voor gezinnen met 2 of meer kinderen De kosten voor den eersten winter zullen onder elkaar moeten opgebracht worden. De minis ter vindt zulks zeer gewenscht. Mis schien zal hij nog betere voorwaarden aanbieden. Het voorstel van burg. en weth. om hieraan mede te doen wordt z. h. s. aangenomen. Thans komt aan de orde steun aan kleine boeren. Deze worden verdeeld in 3 categorieën a. personen die steun ontvangen en een klein stukje land zelf be werken b. min of meer zelfstandig wer kende kleine boeren en c. geheel zelfstandig werkende kleine boeren. Er zal geen geld in handen gegeven worden, maar door middel van bons b.v. hulpmeststoffen enz worden ver strekt. Het voorstel wordt in zijn geheel z. h. s. aangenomen. In de begrooting voor 1937 worden enkele kleine wijzigingen aangebracht, alsmede de rekening)courant overeen komst met de Bank vooj Ned. Ge meenten. De brandstoffenbijslag zal bedragen hoogstens f'1 per week in het tijdvak 31 OcL 19371 April 1938. Het verslag van den vleesch- keuringsdienst over het 3e kwartaal 1937 wordt voor nolif. aangenomen. De leden belast geweest met het nazien der gemeentebegrooting voor 1938 hebben geen op- of aanmer kingen. De inkomsten en uitgaven bedragen f 66934.17 (onvoorzien f 1732.19) en die van den kapitaal- dienst f375. Idem die van bet Burg. Armbe stuur op f2935.69, waaronder een subsidieaanvraag van f 2000 (z. h. s Enkele vrijstellingen van schoolgeld worden verleend. De opcenten op de pers. belasting zijn een weinig ver anderd. De reserve bedraagt 12964.99. Ingekomen een missive van het pro vinciaal bestuur betreffende art. 223, le lid der gemeentewet (verordening veldwachter) voor eenige kleine wijzi gingen aan te brengen, in het bijzon der van de regeling der wachtgelden en de uitkeering aan nabestaanden (z. h. s.). De Commissaris der Koningin ver zoekt intrekking van het Raadsbe sluit dd. 17 Juli 11. inzake benoem baarheid van een gemeenteveld wachter (z. h. s.). De heer J. Smallegange met I Jan. a.s. periodiek aftredende als lid van het Burg. Armbestuur, wordt met alg. st. als zoodanig herbenoemd. Mede was aanbevolen de heer J. Oude- sluijs. Besloten werd aan Ged. Staten wederom voor 2 jaar aan te vragen vrijstelling van liet geven van onder wijs in lichamelijke oefening. Daarna sluiling. gewenschte Inlichtingen. TUINBOUW Korte verhandeling over de teelt van moerbeiplanten ten behoeve van de zijdeteelt 6) Het inzamelen der cocons. Het afnemen der cocons kan heel eenvoudig in zijn werk gaan met éen vinger strijkt men langzaam langs de plaats, waar de cocon be vestigd is en scheurt voorzichtig den cocon met de vlokzijde er af. Men zorge vooral niet te hard te drukken, opdat de pop niet beschadigd wordt. Dit zou den cocon onzuiver maken. Het komt wel voor dat twee rupsen gemeenschappelijk éen cocon spinnen. Men noemt ze dubbelcocons. De rupsen spinnen in zulk een geval afwisselend, waardoor de draden in elkaar verwarrel. Zoodanig gebouwde cocons worden niet afgehaspeld, maar als vlokzijde behandeld en gekamd als vlas. Het spinnen van „dubbelcocons" schijnt een raseigenschap te zijn. Men zegt, dat speciaal Japansche rassen deze eigenaardigheid bezitten. Bij het ras, thans door de Neder landsche zijdeteeltvereeniging in teelt gebracht, komen dubbelcocons zelden voor. Het dooden der cocons door heeten waterdamp De in de cocon zijnde pop zou, indien zij haar weg zoude vervolgen een vlinder worden en bij het uit kruipen den cocon bederven. Het dooden der cocons dient dus bijtijds te geschieden, 10 a 12 dagen na het inspinnen. In een grooten ketel of pot maakt men het water 16 4655( aan koken. Nu worden de cocons op een doek uitgespreid en weer met een doek bedekt boven het kokende water, dus in den waterdamp gelegd Zoo laat men de cocons een half uur liggen, hetgeen voldoende is om de pop te dooden. Het water moet dien tijd aan de kook blijven. Met het kokende water mogen de cocons volstrekt niet in aanraking komen. Door de stoom worden de cocons ook week, daarom moet men voorzichtig zijn met aanpakken anders worden ze ingedrukt en krijgen een deuk die er niet meer uit kan. Na het op deze wijze dooden der cocons worden ze op een koele plaats te drogen gelegd. De vlinder Indien de pop in den cocon niet wordt gedood, verandert zij in circa 20 dagen na het voleindigen van haar cocon van pop tot vlinder. De scherpe, bruinachtige vloeistof welke nu uit de mond van het grijs achtig witte vlindertje vloeit, weekt het bovengedeelte van den cocon waarna het vlindertje met zijn voor pootjes de zijden draadjes van elkaar schuilt, teneinde de noodige ruimte te verkrijgen om er uit te kunnen kruipen. Na de paring legt het vlinderwijfje al spoedig ongeveer 400 a 500, eitjes waarvoor zij 1 a 2 dagen noodig heeft. Na 4 a 6 dagen geleefd te Lebben sterft zij. Hel vlindermannetje blijft dikwijls nog wel 8 of 10 dagen leven. Beide vlinders kunnen wel loopen en flad deren, maar niet vliegen. Zij nemen ook geen voedsel tot zich. JANIE KLEINBOER. Wordt vervolgd H H

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 4