/rv VLISCO PUROL3E 't Zit beter! 'i T insluithaard wjaschmachine Joh. Beukelaar Jeugdspaarders v. d. Nutsspaarbank }ez. Slootmaker tot bij J. Quist, ig f952 74. Vernieuwing op laven, raming f 113.28. Totaal 1,15, Al deze werken zullen wor- uitgevoerd in werkverschaffing. de genoemde bedragen zit 0,02 aan werkloon, waarvoor die wordt verstrekt, (bij het aan- en van een goedkooper soort ers zullen detotaalkosten f6823,22 igen) In beginsel wordt besloten lankoop van de steenen ad 6,16 uit eigen middelen te doen lieden en voor de rest ad f2300 eening te sluiten, orgesteld wordt over te gaan tot louwen van een loswal ten be- b der Veilingsvereeniging Deze rratis 49 aren 50 centiaren grond an aan de gemeente, terwijl dan 19 aren 74 centiaren zal worden I cht van den heer Mr. Tak van t Ivliet voor een som van f 400. 3 erdoor zal de vaargeul in haar 3 el op grond van de gemeente t m te liggen, terwijl eveneens 1 r achter den loswal van de ge ile is, waardoor deze ten alle het recht heeft van kaai- en ngeldheffing voor uien vervoerd iet veilingsgebouw of van het in daarbij behoorend. t spuiboezemdijkje zal worden gd tegen den buitenberm der na Mariapolder, waardoor deze iler wordt verbreed. De loswal beschoeiing krijgt een lengte van leter. n reeds gemaakte begrooting ad )0 zal door bijkomstigheden met veer f '1500 moeten worden ver- el. De veilingsvereeniging ver- de zich bereid 20% bij te dragen le eventueele kosten, ontslaan de uitgaven (rente en allossing) erminderen met de inkomsten i- en havengeld), wilde echter ook een bedrag f 500 ineens storten, daarmee altijd van alle betalingen af le. I)it laatste wordt m. a. st. ;enomen. inige wijzigingen worden aange- ht in de begrooting dienstjaar waardoor de post onvoorziene iven wordt gebracht van f 4298,07 3308,93. voorzitter deelt mede dat een deling verzoek is ingekomen van hoofd der o. 1. school tot het iidieeren van een te geven her- igscursus. '14 leerlingen hebben reeds aangemeld. Burg. en weth. ïen dit initiatief toe en stellen bedoelden cursus te laten geven 1 November tot 1 Maart d.a.v. ;inium 128 uur. Het verzoek wordt estaan. Besloten wordt een school- ad f2 per leerling te hellen, e heer van Dijke vraagt hoe dat zit met de Bijz. school. Hij meent een verzoek hiervan vroeger is eigerd met het oog op de financiën, e voorzitter weerspreekt dit. Het d daar ook niet gegeven bij ge- aan deelname. Mocht echter de Bijz. School een dergelijk -soek inkomen, dan wordt dat zelfsprekend op dezelfde manier andeld. e heer van Dijke verklaart, dat lan ook oncniddelijk werk vau worden gemaakt. Hierop wordt reeds machtiging verleend aan g. en weth. om een eventueel imend verzoek op dezelfde voor- irden toe te staan, lij de rondvraag wijst dhr. Stols den onhoudbaren toestand met sloot achter de huizen in de e ipelstraat. II )e voorz. zegt dat reeds een plan rioleering en demping gereed De bewoners moeten echter een (heel gering) in de kosten bij- l( gen. Dit is ook het geval met de ,e )t aan den Oostelijken Achterweg, p ferder vindt de heer Stols een loon van 23 ct voor het uitmod- te en van slooten te weinig. Dit mag >r zwaar en smerig werk worden e[ chouwd en zou volgens hem he ld moeten worden met het vast- telde uurloon voor dit werk, n.1. ct. Bovendien vindt hij het on- ijk dat deze menschen per dag half uur worden gekort voor Fie- en theedrinken. Ze deden dit, el ande in de sloot, dus was de ig erg overdreven. r„ voorz. zegt dit laatste te zullen lerzoeken. Je heer van Dijke wil voorstellen rq het vervolg 25 cent per uur te t( talen. Hij geeft dit ook voor bieten- aien, waarop de heer van den 0 ogaard hem toevoegt dat dit te e inig is. De voorzitter zag liever 1( rgelijk werk in stukloon uitvoeren, de heer Stols achtte dit niet uitvoerbaar. Tenslotte zeggen en weth. toe het voorstel van Jl|r heer Stols in overweging te a llen nemen. j, Aangaande een vraag van dhr. van Boogaart over het geven van een werkl. kas antwoordde de voorzitter dat een dergelijk verzoek nog niet is ingekomen. Na bespreking bestrating Julianastraat wordt deze langdurige vergadering gesloten. el Tg >t H D THOLEN, 5 November 1937. Rijkspostspaarbank. Aan het. postkantoor Tholen en het daaronder behoorende ambtsge bied werd gedurende de maand üctober 1937. Ingelegd f 33759,89 Terugbetaald f 19760,29. Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 16042 Bij Koninklijk besluit van 13 October 1937 is toegekend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in brons aan G. Quist, alhier tuinman in dienst van den heer P. J. Geuze, te 's-Gravenhage. Jeugdsparen In verband met het enorm succes dat de Nulsspaarbank alhier op den Wereldspaardag heeft bereikt, met het organiseeren van een spaardag vóór de Jeugd, ligt het in het voor nemen regelmatig voort te gaan, met de Jeugdspaarders op een afzonder lijken dag in de gelegenheid te stellen naar de Spaarbank te komen om hun spaarbusje te laten ledigen en het gespaarde geld op hun boekje te laten bij schrijven. Op 30 October hebben ruim zestig kinderen hun busje laten ledigen Het door deze kinderen bijeen ge spaarde bedrag beliep over de 300 gulden. Als men bedenkt, dat dit be drag met een cent, een stuivertje, een dubbeltje, enz. bijeen is gegaard, dan kan dat een schitterend resultaat worden genoemd, Op Zaterdag 20 November a. s. zal voor de kinderen, die op 30 October verhinderd waren te komen, zitting worden gehouden. Ook aan deze kinderen zal eenzelfde suiprise worden uitgereikt. Zie in verband daarmede de adver tentie in dit blad. Een ernstig beroep op de offervaardigheid. De ellende, veroorzaakt door den geesel der werkloosheid, is niet onder woorden te brengen. Gij die niet werkloos zijt en vrouw en kinderen dat kunt geven waarop zij recht hebben, gij die een inkomen hebt, dat U voor zorgen vrijwaart, of ten minste die zorgen minder groot doet zijn, denkt u eens in hoe hard het wel is te willen werken en geen werk te kunnen vinden, met als direct gevolg, niet in de nooden van uw gezin te kunnen voorzien. In heel ons land zal op initiatief van den minister van economische zaken een inzameling worden ge houden waarvan de opbrengst zal strekken voor het verstrekken van kleeding, schoeisel en dekking aan werkloozen. Deze inzameling zal morgen, Zater dag 6 dezer alhier worden gehouden en wij mogen wel niet anders doen dan een ernstig beroep op onze stad- genooten om deze collecte goed te bedenken, de opwekking van B. en W. onzer gemeente in dit nummer moge rijpe vruchten dragen. Gistermiddag waren 2 jongens, zekere H. P. en J. S., aan het mos selen zoeken bij de loods van de Haeck aan het Contre Escarpe. Op een gegeven oogetiblik nam J. S. de emmer mosselen van H. P. uit handen en tuen II. P. deze terug wilde nemen werd J. S. zoo kwaad, dat hij II P. met een mes een snee aan de pols toebracht, welke door den dokter moest worden gehecht. Een ongeluk Gister begaf de voermansknecht A. Bout zich met den voermanswagen van zijn patroon, voerman van der Zande alhier, naar Bergen op Zoom. Hij was zoo tegen tien uur ter hoogte van café Polderzicht op de Bergsche weg, toen de vrachtauto van den heer Engel vaart, bestuurd door den chauffeur M. Janse, ineens op den wagen botste. De botsing was zoo hevig dat het paard met zijn hoofd op een voor den wagen rijdende vracht wagen terecht kwam en bloedend werd verwond. Direct werd de verkeerspolitie te Bergen op Zoom gewaarschuwd, waarbij bleek dat de chauffeur den vrachtwagen wilde passeeren, toen vanuit de richting Bergen op Zoom een auto naderde, die door den mist waarschijnlijk niet was opgemerkt. Proces-verbaal is opgemaakt. SCHERPEN1SSE. Door den heer G. v.d. Graaff is met ingang van '1 Januari a.s. ontslag genomen als brievenbesteller bij den postdienst. Belanghebbenden worden er op attent gemaakt dat in de week van 8 i/m 12 Nov. aan het Hulppostkantoor wederom ouderdomsrente wordt uit betaald. ST. MAARTENSDIJK. Dinsdagavond werd in de zaal van den heer Nelisse de algemeene vergadering van het nutsdepartement gehouden. De zaal was zeer matig bezet. De heer Brevet opende de vergadering meteen har telijk woord van welkom tot de aan wezigen. Uit het door den secretaris uitge brachte jaarverslag bleek dat het aantal leden thans 48 bedraagt. Van de nutsbibliotheek bleek een zeer druk gebruik gemaakt te zijnde lezers waren over de boeken zeer tevreden. Ook nu weder zijn boeken te verkrijgen ten huize van meiufïr. zuster Vellekoop des Vrijdagstusschen 4 en 5 uur. De aftredende bestuursleden wer den herkozen. De heeren Brevet en Steendijk dankten voor het algemeen in het in hen gestelde vertrouwen. Uil het jaarverslag bleek nog eens wat de vereeniging bij een groot aantal leden voor de gemeente be- teekenen kan, zooals de vertooning van de verlovingsfilm van Prinses Juliana op 2 October '1936 en de huwelijksfilm in Februari 11. Beide malen ging een kindervoor stelling vooraf en was des avonds de zaal overvol. De voorzitter deelde mede dat op 15 Nov. voor het nutsdepartement zou optreden ds. Westmijse; op 14 Dec. zouden optreden „de trekvogels" terwijl vermoedelijk in Januari de nutsfilm zou gegeven worden maar de juiste datum was nog niet inge komen, terwijl het ook mogelijk bleek vanwege de kosten, dat de film niet zou kunnen worden vertoond. Wij zullen dus nadere berichten moeten afwachten. De rekening sloot met een batig slot van ruim f200.dit was iets lager-dan het vorig jaar. Voorde begrooting 1937/38 moest een ge deelte van het batig slot worden aangewend. STAVENISSE. L.l. Zaterdagmiddag vergaderde te Scherpenisse de afd. Tholen van het N. O. G. onder het voorzitterschap van dhr. van Liere. Na afdoening van tal van ingekomen stukken, inde de penningmeester, de heer Buijze de contributie over het 2e halfjaar 1937. Daarna gaf de heer W. Stoel, die dezen zomer de alg vergadering van het N. U. G. te Rotterdam heeft bij gewoond, als afgevaardigde een dui delijk en uitgebreid verslag dier vergadering, waarvoor hem door den voorzitter namens de vergadering dank werd betuigd. De heer C. J. C. Boot, secretaris der afdeeling, moet 1 Januari as. periodiek als bestuurslid aftreden, maar hij stelde zich, ten gevolge van weinig vrijen tijd niet meer als zoo danig disponibel, wat de vergadering ten zeerste speet. In zijn plaats werd als secretaris benoemd de heer J. v. Brummelen. De voorzitter dankte den heer Boot voor de door hem verrichte werk zaamheden en hoopte, dat zijn op volger met genoegen zijn nieuwe taak zal kunnen vervullen. De afd. telt thans 24 leden. Door burg. en weth. is alhier benoemd als controleur bijdesteun- uitkeering de heer M. Stoutjesdijk, die levens belast is met het luiden der torenklok. Er waren voor eerst genoemde betrekking 9 sollicitanten. ST. ANNALAND. Uien veiling van Donderdag 4 November. 1250 balen Rijnsburger (gewone) f 6 56.160 laaien idem (grove) f6.14. 80 balen idem (drielingen) f3.80. 35 balen idem (picklers) f7.60.65 balen stek f3 94. 16.400 kg. wijnpeeën f 1.51f 1.70. 25 kg. sjalotten f 12.5114 83, alles per 100 kg. Benoemd is tot wijkverpleegster te Krimpen aan den IJssel Zuster Vermaas alhier. OUD-VOSSEMEER. Voor den cursus vervolgonderwijs, die aan de o. 1. school zal worden gegeven door de heeren Jac. Fluijt en M. J. de Rijke hebben zich 21 leerlingen aangemeld. Ten huize van dhr. E. H. Ver hees werd Woensdag jl. opgericht een buurtvereeniging genaamd „Prins Bernhard". Het werkgebied van deze vereeniging strekt zich uit over een gedeelte van den Ring. Voorzitter is de heer A. Gunter, secretaris de heer M. J. v. d. Zande, penningmeester de heer M. Hommel, 2e voorzitter de heer J. Engelvaart, 2e secretaris-penningmeester de heer A. Aarnoudse. Zal dit goede voorbeeld navolging vinden Te Bergen op Zoom slaagde bij het Instituut Pont voor het diploma kantoormaehineschrijven onze dorps genoot C. v. d. Vlies Pz. Vetwormpjes en pukkels ontsieren het gelaat. Purol doet ze verdwijnen en maakt de huid zuiver en gezond KERKNIEUWS. St Annaland. Zondag jl. heeft ds. H. Kraaij in de Ned. Herv. Kerk afscheid genomen van zijn Gemeente. Nadat de scheidende leeraar in gebed was voorgegaan, herinnerde hij in zijn inleiding aan het bekende spreek woord, dat scheiden een weinig sterven wordt genoemd. Dit is hier ook zoo. Veel vriendschap heb ik mogen onder vinden. Het is de laatste maal dat de kansel door mij wordt beklommen als uw predikant. De 4'/2 .inar> die wij hier mochten arbeiden, zijn heen gevlogen. Het is te hopen, dat God geve, dat binnenkort een andere herder de ledige plaats zal vullen. Er zijn er wellicht in ons midden, die mijn vertrek met blijdschap aan zien, de een uit onverschilligheid, de ander weer uit andere oorzaken. Velen zijn er die hun leeraar noode zien gaan, vooral voor hen wien mijn verblijf niet vruchteloos is geweest. Een zondig nietig menschenkind gaat heen. Hij kan u niet geven wat noodig is om welgetroost te kunnen leven en eenmaal zalig te sterven, doch de Heere mocht ons willen gebruiken als slijk aan Zijne Heilige vingeren. De scheidende predikant richtte voorts hartelijke woorden tot den Kerkeraad. Veel vriendschap heeft spr. van hen mogen ontvangen. God geve u kracht en wijsheid voor de vele werkzaamheden, die moeten worden verricht tijdens de vacature. - Toegesproken werden vervolgens kerkvoogden, notabelen, de hooiden van de bijz. en de o. 1. school, de koster, de organist, de voorlezer en de stokman, die allen dank werden gebracht voor de groote bereidwil ligheid en de medewerking, die spr. steeds van hen heeft mogen onder vinden. Den ringcollega's werd dank gezegd voor de blijken van belang stelling, betoond door aanwezig te zijn. Ds. de Bres en ds. Batelaan voerden nog het woord, waarna laatst genoemde nog liet zingen Ps. 121 4. Nadat ds. Kraaij dank had gebracht aan de sprekers legde hij den zegen op de Gemeente, waarna de groote schare het'kerkgebouw verliet. ZONDAG 7 NOVEMBER 1937. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Haan en nam. 2 uur ds. Wol- fensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en en 's avonds 6 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30 uur, nam 2 en 's avonds 6 uur ds. Kraats te Waddingsveen, Vrijdag 12 Nov. 's avonds 6.30 ds. van 't Hoog te Utrecht. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. v. d. Heuvel. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.3), nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SGHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 leeskerk en nam. 2uurds. de Haan. Doopsbed., coll. Ziekenf. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 9 30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Batelaan en 's avonds 0 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Batelaan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en s' av<?nds 5.30 leeskerk OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Eist. Bed. H.A Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. Donderdag 11 Nov. a.s. 's avonds 6.30 hoopt voor le gaan ds. van 't Hoog te Utrecht. BURGERLIJKE STAND Gemeente THOLEN van 29 Oct. t/m 4 Nov. 1937. Ge mrenIzaak Mannis, z. v. G. P. Christiaanse en C. van Ast. MARKTBERICHTEN THOLEN, 5 Nov. 1937. Roomboter f 0.81 per pond. Boereboter f 0.76 Eieren f 5.75 per 100. ST. MAARTENSDIJK, 4 Nov. 1937. f 7.75— 8.00 f 7.25— Zomergerst Paardeboonen. Bruine boonen Erwten (groene) Schokkers f 9.00—11.00 f 9.00—10 50 f 14.00—17.00 Alles per 100 KG. Eigenheimers, witte f 1.301.40 Zeeuwsche bonte f 2.002.10 blauwe idem Poters f 0.70- 0.90 Alles per 70 kg. Ajuin groote f 3.70— 3.75 kleine f 4.20— Alles per 60 kg. Geperst stroo per 1000 kg. f 12.00 Veiling 4 Nov. 1937. Gewone uien f 6.46 tot f 6.52 Bonken f 6.30. Drielingen f 3.90. Pickles f 7 40. stekuien I 2.90. Alles per 100 K.G. Aanvoer 12500 K.G. Breekpeen fl.64 tot fl.87 Aanvoer 64000 K G. Afwijkende peen f 0.50 tot f 1.40. Aanvoer 3000 K.G. Aard appelen f280. Aanvoer 2000 K.G. Alles per 100 K.G. PUBLICATIEN DIENSTPLICHT. Nadere keuring voor de lichting 1938. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat de keuringsraad voor de ingeschrevenen voor de lichting 1938, die wegens broederdienst werden vrij gesteld, voor deze gemeente zitting zal houden te Tholen, in het Gemeente huis op Maandag, 22 November 1937, des namiddags om 13,30 uur precies. Voor nadere bijzonderheden raad plege men de aanplakbiljetten. Tholen, 5 November 1937. 18 TE KOOP een pracht met plaat, en een met Wringer; onder nummer 40568 bureau van dit blad. 10 Een Vlisco Overhemd I Snit en pasvorm als het duurste maatwerk. Enorme collectie kleuren en dessins vindt U bij: Brugstraat Tholen OVERHEMDEN<j2^ De Jeugdspaarders van de Nutsspaarbank die op 30 Oct. jl. verhinderd waren te komen, worden in de gelegenheid gesteld hun busje te laten ledigen op Zaterdag 20 Nov. a.s. des na middags van 2—4 uur. Elke jeugdspaarder ontvangt een surprise. De spaarbusjes worden gratis in bruikleen afgestaan. 20 46566

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 3