Uw Zenuwen rreMnef gé". maar hel was toch voor een gebouwtje voor de landbouwschool. De heer Overbeeke zegt niet op de vorige vergadering te zijn geweest, dus kan hij geen aanmerking maken op de notulen, maar dit voorstel kan toch behandeld worden. De voorzitter merkt op dat als het waar was dat alleen gesproken is over een landbouwcuisus, dan nog behoeft het besluit niet ingetrokken te worden, daar thans precies bereikt is, wat, de heer Bogert wilde. De heer Bogert actit bet dan des te beter om het besluit in te trekken en de misvatting die er dan zou kunnen zijn weg te nemen. De voorzitter merkt op dat het er toch thans over gaat of de notulen I goed zijn en spr. vindt dat ze goed zijn. De heer Bogert zegt het woord cursus dat in de notulen stond, is veranderd in school. De voorzitter antwoordt, dat dit niet waar is, liet is best mogelijk dat er een vergissing is geweest, maar dan hebt u de stukken niet goed ingezien. De heer Bogert zegt nogmaals dat er eerst cursus heeft gestaan en niet school. De voorzitter antwoordt dat was de redactie van een ambtenaar, maar toen wij ze bekeken hebben, moest dat veranderd worden en met dat woord hebben wij dus niets meer te maken, er wordt voorgesteld do no tulen vast te stellen zooals ze thans hier liggen. Met de stemmen van de hoeren Bogert en van Vessern tegen worden de notulen vastgesteld. De heeren Overbeeke en Potappel hielden zich buiten stemming omdat ze de vorige vergadering niet aanwezig zijngeweest De voorzitter zegt naar aanleiding van de notulen stellen burg. en welh. vooraan het b.e.luit van de Z. L. M. nog te. verbinden dat er overleg ge pleegd moet worden over het stichten van de school, dat de stichtingskosten niet hooger hiogen komen dan een maximum van f15000, en de exploi tatiekosten 1'400. De heer Moelker acht dit voorstel zeer juist. De heer Bogert is er voor eerst het besluit weg te nemen en een nieuw te nemen, waarin bepaald wordt hoe de school er uit zal zien, waar ze zal komen en wat ze zal kosten. Want thans is het besluit voor de Z. L. M. nog voor verande ring vatbaar, zoodat als er straks andere heeren komen ze dit zouden kunnen wijzigen. De voorzitter antwoordt dal laatste is niet juist, want als dit besluit wordt genomen, dan zijn de opvol gers daar ook aan gebonden. De heer Overbeeke vraagt welk bezwaar er nu toch is om het voor stel van den heer Bogert in stem ming te brengen. De voorzitter antwoordt dat hel de kwestie is, dat het dan een aan fluiting zou worden, want men zou gaan zeggen de gemeenteraad van Tholen is zoo'n beetje een draaibord. De heer Overbeeke zegt maar een raadslid heeft toch het recht een voorstel te doen. De voorzitter geeft dit toe, maar daar gaat het niet over om het niet in stemming te brengen, maar spr. ontraadt een dergelijk voorstel, maar als de heer Bogert niet is te over tuigen en het van belang acht en het wordt gesteund dan zal spr. het in stemming brengen. De heer Bogert zegt het toch dui delijk gezegd te hebben wat hij wil. Het voorstel is niet alleen wat be treft de financiën, maar de raad mag toch ook weten boe het zal gebeuren en waar het zal komen en daaróm doet spr. dit voorstel, opdat straks de raadsleden weten waar de school wordt neergezet en dat weten ze thans niet. De voorzitter merkt op dat het voorstel van den heer Bogert op hetzelfde neerkomt als het voorstel van burg. en weth., alleen dat van burg. en weth. is beter geformuleerd. Met voorstel wordt gesteund door den heer van Vessem, maar voor dat de voorzitter het in stemming brengt vraagt hij den beer Bogert het even schriftelijk te willen formu- leeren. De vergadering wordt daartoe ge schorst. Na heropening der vergade ring trekt de heer Bogert zijn voor st i'i m wordt het voorstel van burg. en weth. met alg. st. aange nomen. Ingekomen stukken Eenige missives van Ged. Staten betreffende goedkeuring raadsbe sluiten. Van het Centraal bureau van veri ficatie bet rapport over het opnemen van de kas van den gem.ontvanger, van het brugbedrijf en bet alg. arm bestuur. Deze stukken worden voor kennis- geving aangenomen. Van Ged. Staten betreller.de de uitgifte van grond, dat dit uitsluitend mag geschieden voor één jaar. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Van den Min. van Soc. zaken be treffende de steun aan kleine boeren. Burg. en welh. stellen voor deze steunregeling op de normen door den minister gesteld in te voeren. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. De gezondste tanden, indien U poetst met wat goeds,dus met Tube 60 en 40 ct. Doos 20 ct. IV0R0L 7 40558 De voorzitter doet mededeeling dat Ged. Stalen niet hebben goedgevonden een conversie van geidleeningen. Burg. en weth. stellen voor de gemeentelijke vergoeding over het jaar 1934 vast te stellen voor de School met den Bijbel op 1'279.43 en voor de School op Ger. grondslag op f747.07. Burg. en Weth. stellen voor een wijziging van de rekening-courant overeenkomst met de N. V. Bank van Ned. Gemeenten, welke behelst dat do bank geen rente vergoed boven het bedrag dat de 10% der gewone ontvangsten te boven gaal. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor een wijziging van de begrouting voor 1937, welke met alg. st. wordt goed gevonden. Burg. en welh. stellen voor de opcenten van de gemeentefondsbe lasting voor het belastingjaar 1938/ 1939 te brengen van 75 op 00 op centen. De heer Moelker kan daar volkomen mee aecoord gaan, maar vraagt of dit toch niet uitsluit om naoere voorstellen te doen De voorziter antwoordt dat nadere voorstellen gedaan kunnen worden. Met alg. st. wordt dit voorstel aangen. Aan de orde komt vaststelling van de begrootingen voor de bedrijven en van de gemeente voor 1038. Vooraf worden echter eerst enkele besluiten genomen. Burg. en weth. stellen voor om vast te stellen het bedrag dat per leerling vergoed zal worden voor 1038 en wel op resp. f8.87, f6.62 en f 18.55. Een schrijven van de K. N. A. G betreffende verlaging van pers. be lasting voor motorrijtuigen. Burg. en welh. stellen voor hierop afwijzend te beschikken. De heer Moelker zegt niet naar aanleiding van dit voorstel, maar in het algemeen wilde hij nog iets naar voren brengen. Mij heelt de begroo ting nog eens bekeken en hij beeft nog eens gerekend en zou dan voor willen stellen om de opcenten van pers. belasting met 20 te verlagen, dan blijft er nog een post van on voorzien van f4559.49, dan staat er op de begrooting jaarwedde gem.- ontvanger f1580, maar volgens de voorschriften personeelaan gelegen heden is dit maar f 1380. De voorzitter ziet dit na en zegt dat dit inderdaad juist is. De lieer Moelker zegt dus dan wordt de post van onvoorzien nog f 4759.49. De voorzitter zegt wij hebben de gemeentefondsbelasting eenigermate verlaagd en raadt aan niet verder te gaan met belastingverlaging voor 1938, want een goed onvoorzien en een batig saldo kan naderhand dienen voor de komende jaren, maar als wij nu nog verder zouden gaan ver lagen, dan zou dit kunnen leiden dat men later weer tot belastingverhoo- ging zou moeien komen. De heer Moelker is tot dit idee gekomen, omdat de rekening van 1937 ook niet zoo legen zal vallen en dat er op verschillende posten een klein overschot zal zijn. Nu had spr. gedacht om dan voor te stellen de pers. belasting met 20 opcenten te verlagen. De voorzitter zegt dat het veilig is als men niet verder gaat verlagen. Het resultaat van 1937 zal niet zoo bijster gunstig zijn, het zal niet zoo'n belangrijk batig saldo geven en spr. kan dan ook niet meegaan om de belasting te verlagen. De beer Overbeeke zegt als het schrijven van de K.N.A.C. in aan merking zou komen, dan de pers. belasting niet te verlagen, maar dan eerst de precarioverordening op te hellen, want dit is de onsympathiekste belasting die er is, omdat er maar één groep is die hieraan betaald. De voorzitter antwoordt dat het niet juist is dat er maar één groep mee wordt getroffen, maar zal er niet verder op doorgaan. Als men echter te zijner tijd de belasting gaat verlagon, dan kan er ook een voor stel gedaan worden om j:le precario verordening of te schaffen. Met alg st. wordt afwijzend be schikt op bet verzoek van de K.N.A.C. Burg. en weth. stellen voor het verzoek van Concordia voorloopig af te wijzen om dan later als het blijkt dat er voldoende middelen zijn met een voorstel le komen. De heer Moelker zegt in ieder geval zal er toch getracht worden te helpen. De voorzitter antwoordt dat men dit niet moet beschouwen als een afwijzing. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Burg. en weth stellen voor voor de Landstorm commissie 120 beschik baar te stellen, met de stem van den beer Overbeeke tegen wordt biertoe besloten Burg. en welh. stellen voor de subsidie van bet Groene Kruis te brengen op f 300, dus terug te brengen met f 100. De heer Moelker gelooft dat men daar weinig succes mee zal hebben, want dit zal afgewenteld worden op één van de beste ambtenaars in de gemeente Tholen. Dat zal neerkomen op de verpleegster, of op de uit zending van t. b. c. kinderen naar vacantiekolonies. Spr. acht het Groene Kruis te nuttige instelling om aan die f 100 te tornen. De heer Bogert is het volkomen eens met den heer Moelker als er geld besteed wordt aan het algemeen be lang, dan is het wel dit geld dat ge geven wordt aan bet Groene Kruis. De heer Overbeeke is dezelfde meening toegedaan dat men niet moet verlagen. Hij is er eerder voor er f 100 bij te doen dan er f 50 af. De voorzitter zegt burg en weth. is er toe gekomen er f 100 af te doen omdat het vorig jaar gezegd is dat de subsidie van het Groene Kruis ook verlaagd moest worden, maar hij heeft even met de wethouders gecon fereerd en zij zijn er ook voor dan het bedrag van f 400 te handhaven. Wethouder van den Berge merkt op dat bet een nuttig instituut is, maar het is feitelijk f 800 dal ze dan van de gemeente krijgt. Met alg. stemmen wordt besloten de post te handhaven op f 400. Na déze besluiten volgt de vast stelling van de verschillende begroo tingen. De begrooling van hel woningbe drijf wordt vastgesteld voor de ge wone dienst in ontvang en uitgaaf op f 2118,20 en voor de kapitaaldienst in ontvang en uilgaaf op f391,39. De begrooting van het gasbedrijf voor de gewone dienst in ontvang en uitgaaf op 32320,70 en voor de kapi taaldienst in ontvang en uitgaaf op 1 10450. De begrooting van het brugbedrijf voor de gewone dienst in ontvang en uitgaaf op f 58830 en voor de kapi taaldienst in ontvang en uitgaaf op f 100953,3(5. Nu volgt de gemeentebegroting voor 1938. De heer Moelker vraagt ol nu toch ook die f 100 op de begrooting staat voor den archivaris, omdat er ge sproken is dat dit door Ged. Staten niet zou worden goedgekeurd. De voorzitter antwoordt dal deze er op staan, maar dat de bedoeling die er achter zit anders is. De heer Overbeeke merkt op dat men toch niet iemand aan kan stellen zonder te betalen, of zou het college van Ged. St. het ook voor niets doen? Devoorzitter antwoordt, dat bet niet gaat om het niet gunnen. De heer Overbeeke zegt wij hebben den secretaris benoemd en die moest het doen buiten de kantooruren en als wij nu een ambtenaar aanstellen dan moeten wij die toch ook betalen. De voorzitter zegt dat de bedoeling van Ged. Staten anders is. De heer Overbeeke acht dit toch niet economisch van Ged. Staten. D'! voorzitter antwoordt dat dit de kwestie niet is, maar hij gelooft niet dat Ged. Staten bet zullen goedkeu ren en daarom is het beter dat die het dan ook maar uitmaken. De heer Overbeeke zegt nog niet accoord te kunnen gaan met de personeelsaangelegenheden en zal dan legen die post stemmen De voorzitter stelt dan voor eerst die personeelsaangelegenheden te behandelen. Dit wordt goedgevonden. De voorzitter stelt voor om aan L. Tichem ontslag te geven als graf delver en hem wachtgeld te geven voor 1938 f 110 en over de jaren 1939 tot en met 1947 f87 en hem dan te belasten met het maken van graven op arbeidscontract. De heer Overbeeke gaat daar niet mee accoord. Tichem als grafdelver onderhoudt graven en verdient daar wat aan, dan ook kan hij wel eens een steentje leveren op een graf en verdient daar ook wat mede en dat is dan klaar. De voorz. zegt dat dit niet zoo is. De heer Overbeeke zegt van wel, want hij heeft thans toezicht op de begraafplaats en dat is dan afgeloopen maar als men hem kan verzekeren, dat hij dit kan blijven doen, dan gaat hij er wel mee accoord. De voorzitter antwoordt, dat dit zoo kan blijven. Met alg. stemmen wordt het voor stel van burg. en welh. aangenomen. De begrooling van de gemeente wordt hierna vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 180.406,79 met een post van onvoorzien van f6833,09 voor de gewone dienst en voor de kapitaaldienst in ontvang en uitgaaf op f2428,86. Burg. en weth. stellen voor de diverse personeelsaangelegenheden af te bandelen zooals deze ter inzage hebben gelegen. Met betreft de perio dieke verhoogingen van de salarissen van burgemeester, secretaris, gem.- ontvanger en ambtenaar van den burg. stand doordat het aantal in woners boven de 3000 is gestegen en tevens de jaarwedde van den gemeentewerkman. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Burge'm. en weth. stellen voor de bezwaarschriften tegen de aanslagen in de reinigingsrechten aan te nemen zooals achter ieders naam is vermeld en de bezwaarschriften legen de aan slagen in het schoolgeld aan te houden. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Burg. en weth. stellen voor twee geidleeningen van het brugbedrijf, één groot f377.224,57 welke is ge plaatst bij de N. V. mij. Gemeente Grediet en één groot f 118.438,17, welke is geplaatst bij de N.V. Bank van Ned. Gemeenten te converleeren en beide te plaatsen bij de N.V. mij. Gemeente Crediet tegen een rente van 3%% en af te lossen in 35 jaar. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Hierna sluiting. ST. ANNALAND, 28 October 1937. Onder voorzitterschap van den heer C. M. P. W. Hanssens vergaderde de raad dezer gemeente op Donderdag 28 October jl. Na opening met het ambtsgebed worden de -notulen van de vergaderingen van 31 Juli en 28 Augustus gelezen en goedgekeurd. Hierna deelt de voorz. mede dat de gewone kas- en boekencontrole bij den gemeente-ontvanger beeft plaats gehad, waarbij in kas bleek te zijn 114.067,16, wat ook volgens de boeken aanwezig behoorde te zijn. Voorgelezen werd een schrijven van den directeur van den rijksdienst der Werkloosheidsverzekeringen arbeids bemiddeling, waarin medegedeeld werd dat het extra subsidie voor het derde kwartaal, ten laste dezer ge meente komende, voorloopig is vast gesteld op f325.en het normaal subsidie op f383. Op bet verzoek van den raad der gemeente Beusichem om adhaesie te betuigen aan een tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal te richten adres, waarin bezwaren worden geuit tegen de toepassing van art. 22 der motor- en rijwielwet (betrekking hebbende op het, gezeten op een rijwiel, aan de hand leiden van paarden, ook buiten de bebouwde kom der gemeente) wordt afwijzend beschikt, aangezien men nog op het standpunt staat, dat zoodanig verzoek ter kennis van de Vereen, van Ned. Gem. dient te worden gebracht, daar dit lichaam dan voor allen tegelijk optreedt. Goedkeuring wordt gehecht aan het besluit van het weezenarmbestuur om wederom, in verband met de tijdsomstandigheden, een reductie te verleenen op de huurprijzen en wel 40 op de weilanden, 50% op het bouwland en 10% op de tuinen. Geen bezwaar wordt geopperd tegen het opnemen van een nieuwe bepaling in *de rekening-courant overeenkomst met de Bank van Ned. Gemeenten in verband met bet pro messedisconto. Ingekomen is een verzoek van de Centrale Esperanto Propagandacom- missie te Nijmegen om medewerking bij de eventueele oprichting van Esperantocursussen. Wanneer in de toekomst iemand van het onderwij zend personeel in staat is een ge noemde cursus te geven, bestaat tegen het verleenen van medewerking geen bezwaar. Besloten wordt met ingang van 31 Oct. weer over te gaan tot het verleenen van maximaal f l per week als brandstoffentoeslag aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Aan een verzoek van de K. N. A. C. om over te gaan tot het verlagen van de personeele belasting op motorrijtuigen, wordt geen gevolg gegeven, aangezien de opcenten op de personeele belasting reeds zijn verlaagd van 175 op 125, zoodat men niets voelde voor een nog verdere, verlaging van een bepaalden grondslag Met algemeene stemmen wordt besloten toe te treden tot de Fraude- Risico Onderlinge, ingesteld door de Vereen, voor Ned. Gemeenten, hoewel de heer Prinse er zijn spijt over ng uitdrukt dat dit noodzakelijk is ge- Ia worden door de intrekking van de 5.1 Borgtochtenwet. Hij ziet er in een ui ondermijnen van het verantwoorde- <- lijkheidsgevoel van de ambtenaren. 10, Het verwaarborgd bedrag voor deze di< Gemeente zal f 6000 bedragen, waar- er voor per jaar f 44,50 verschuldigd er zal zijn, hierby inbegrepen de premie ig< voor inbraakverzekering. ïat De raad verklaart zich bereid mede- 6, werking te verleenen aan de spaar- lie regeling voor het kleeding schoeisel ee en dekkingsfonds. or Van de te houden collecte kan 10% >oi worden gehouden: Hiervan kunnen e i alleen diegenen profiteeren die in de ;ra week van 1—6 November reeds aan an het sparen zijn. 4 gezinnen hebben 29 zich hiervoor aangemeld. De rest ad ch 90% wordt opgezonden en door het tvl algemeen comité ponds-pondsgewijze en verdeeld onder de spaarders uit de el gemeenten die medewerken door het :n houden van een collecte. r ite sterkt en Uw slaap wordt weer rustig door het gebruik van Mijnhardt's jn Zenuwtablètten. Glazen Buisje 75 ct. ,L Bij Apoth. en Drogisten. 7 46560 De heer Stols vindt de regeling oppervlakkig heel mooi,doch bij vreest dat juist de behoeftigste gezinnen ,e) met het grootste aantal kinderen, die zelfs bet kwartje per week niet jl kunnen afdragen, er niet van zullen 'u profiteeren, daar hij niet gelooft, dat ve de diaconie voor deze gezinnen zal sparen. Hoewel de voorzitter dezelfde vrees koestert, meende hij toch hierom de medewerking niette mogen weigeren. er Eveneens wordt besloten mede- werking te verleenen aan een steun- fv regeling voor kleine boeren. Deze worden verdeeld in 3 categorieën, n.l. a. zij die meestal bij derden,e' werken; b. zij die meest op eigen land werken, doch ook wel eens bij :n derden en c. zij, die alleen op eigen 11 land werken. Categorie, a. (beneden f4 inkomen) valt in de gewone steun- regeling Categorie b. (van f4 tot f7) d eveneens, en Categorie c. (boven f 7) valt buiten de gewone steun- regeling en komt geheel voor rekening van Economische Zaken. De steun voor deze laatsten bestaat geheel in natura, in den vorm van r bonnen voor aankoop van kunstmest ]e. b.v. Voor allen wordt een basisbedrag genomen van f9. Bij gezinnen met meer dan twee kinderen wordt dit verhoogd met 15 cent per kind. e:= Hiervan gaat al 2/3 van de eigen aa inkomsten, de zuivere opbrengst van e het land „en alle inkomsten buiten21 arbeid voor de volle 100%. De nor- eï men voor inkomsten uit eigen bedrijf ei zijn tarwe, rogge, gerst en haver f2 per ha. en per week. Erwten en boonen fl.50. Aardappelen, suiker-1 bieten en wortelen f3. Voederbieten f2.40. Grasland f 1.50. De ingekomen rapporten van de e commissie belast met het onderzoek n der begrooting, geven geen aanleiding e tot op- of aanmerkingen, zoodat de ':l gemeentebegrooting voor het dienst- w jaar 1938 wordt vastgesteld in ont- r< vang en uilgaaf op f 84.976.01 en die van het Weezen Armbestuur op311 f 15.005,13». f.( Vastgesteld wordt een nieuwe ver- ordening op de belasting op de hon- den. De eenige verandering is een s' veranderde wijze van heffing. Met de JP stem van dhr. Geluk tegen wordl)e nl. besloten een z.g.n hondenpenning r in te voeren. Men heelt n.l. steeds zulke slechte ervaringen met hel innen van genoemde belasting, dal 8{ men deze wijze prefereert, omdat ze de mogelijkheid opent tot het straf- e rechtelijk vervolgen bij het niet-dra- 'lc gen van een penning. De eersteei penning is kosteloos bij betaling der 1 belasting verkrijgbaar. Een eventueel verloren gegane penning kan tegen 1(1 betaling van f 0.25 vervangen worden Het verschuldigde bedrag blijft be- c.' paald op fo.voor een hond van llJ plezier en f2.50 voor een bedrijfs- hond. Voor kennels f 10.ilf Volgens ait. 55bis, eerste lid moei telkenjaré bij de vaststelling der j1 begrooting de geraamde bijdrage aan :e de Bijz. scholen worden vermeld. ?e Geraamd naar een gemiddeld aanta j€ leerlingen van 144 op de Openbare r' school wordt dit voor deze gemeentf begroot op f5.83 per leerling. H< Ingediend worden voorstellen to het uitvoeren van verschillende be 111 stratingen. O.a. aanbrengen op dt r8 Voorstraat van een klinkerbestratinj J' met aan weerszijden ter breedte var ongeveer l'/2 m. betontegels. r* Bovendien een ondergrondsche goot Raming der kosten f 4596,07. Bestra ting Tienhoven met vrijkomend" A keien van Voorstraat, Haven en Ring !l raming f1611.06. Vernieuwing Rini

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 2