WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Sr! /rijdag 5 November 1937. No. 44 Vijf en vijftigste jaargang SgabTad ^^""Iranco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer Ks^naar Pta°sruimte' 5p-kosten-UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 pr"s™rmi"der|n°- Verkouden. Dampo THOOLSCHE COURANT !r post ƒ1,65 15 ct. -Bij abonnement aanmerkelijke PUBLICATIE!) BEROEP OP ALLER MILDE MEDEWERKING! Burgemeester en Wethouders van lolen, maken bekend, dat op November 1937 zal worden gehouden ïgs de huizen en op de wegen een ZAMELING voor de verstrekking n kleeding, schoeisel en dekking n werkloozen Deze inzameling is onderdeel van n groote, nationale inzameling, op orstel van Z Exc. den Minister n Sociale Zaken, om voorloopig te nnen voorzien in de dringende he eften van werkloozen, die aan de iuwe spaarregeling voor extra steun deelnemen, doch eerst over ligen tijd daarvan de vruchten llen kunnen genieten. Beeft door een ruime gave uitdruk- ig aan Uw dankbaarheid, dat U or den geesel der werkloosheid, t gespaard gebleven. Toont medeleven met onze werklooze dgenooten1 30 IANVRAAG VOGELVERGUNNINGEN. Het hoofd der plaatselijke politie Tholen maakt bekend, dat ter meentesecretarie verkrijgbaar zijn muiieren voor aanvragen aan den mmissaris der Koningin van vogel- rgunningen U (voor het dooden, ngen enz. van beschermde vogels, i schade toebrengen of overlast oorzaken of zulks dreigen te doen). Sveneens zijn verkrijgbaar aan- lagformulieren voor vergunningen 1 tot het eenmalig vervoeren van ende beschermde vogels door leren dan houders van vogelver- nningen A of van één of meer doode ichermde vogels door anderen dan idersvan vogelvergunningen^B ofC. )e aanvragen moeien ten gemeen- uize worden ingediend. Tholen, 2 November 1937. 25 OPNEMING VAN VOETPADEN EN KUNSTWERKEN. lurgemeester en Wethouders van olen brengen ter openbare kennis, te beginnen op 25 November a. s., iwege de Gemeente een Algemeene neming zal worden gehouden van voetpaden en de daarin gelegen ïstwerken in die Gemeente. 'holen, 3 November 1937. 14 )e BURGEMEESTER van Tholen opZaterdagden 13November 1937, middags te 12 uur, ten Gemeente- ze aldaar 10 46564 EEN HÜUP COMPOST iliek verkoopen. nlichtingen bij den Gemeente- iwmeester. Defensie maakt belasting- verhooging noodzakelijk. Ook een weerbelasting in zicht Clearingonderhandelingen met Duitschland. Nederland op de Zuidzeeconferentie. Bezoeken van Prins Bernhard. Dr. Johan Wagenaar. oen de millioenen nota verscheen daarop het hoofdstak Defensie kte met cijfers zooals wij in lang meer van dit departement ge ld waren, vroeg menigeen zich net ongerustheid af waar moetal geld wel vandaan komen? En slotsom van zijn overpeinzingen natuurlijk dat gelag zal de be- ingbetaler wel weer moeten be- n. Dit vermoeden is juist ge- ten. i de Memorie van Antwoord op Voorloopig Verslag van de Tweede ner inzake de algemeene be dwingen over de Rijksbegrooting kondigt de regeering het voornemen aan, de voor de verhoogde defensie uitgaven benoodigde gelden te vinden door middel van belastingverhooging. Geheelonverwachts komt dit weinig welkome nieuws zeker niet, want de waarschijnlijkheid, dat het hierop zou moeten uitdraaien, was reeds eerder door de regeering aangestipt. Ongetwijfeld is het niet dan na ampele overweging, dat de regeering tot deze voor de geheele bevolking zoo druk kende maatregelen basloot over te gaan. Er bleef echter niet veel anders over. Wie a heeft gezegd, moet ook b zeggen en nu de meerderheid van ons volk de legeruitbreiding bleek te sanclioneeren, lag het voor de hand, dal dan ook ditzelfde volk de daarvoor benoodigde kosten moeten opbrengen. Prettig is dit zeker niet er voor velen is het zeker een groote teleur stelling, dat de vreugde over de op leving ing in ons land, die ook tot uitdrukking kwam in een verhooging van de Rijksmiddelen, van zoo korten duur zal moeten zijn en thans reeds weer zal moeten plaats maken voor een zwaarderen belasting druk. De regeering" stelt zich voor, de verhooging te vinden ten eerste op de hoofdsom van dividend- en tantieme belasting, ten tweede in de opcenten op de hoofdsom van de inkomsten belasting, ten derde door wijziging van de omzetbelasting met dien ver stande, dat artikelen die thans nog aan deze belasting kunnen ontkomen ofschoon zij er krachtens hun aard onder vallen, voortaan eveneens be last zullen worden en ten vierde door maatregelen tegen bet ontduiken van inkomstenbelasting door middel van naamlooze vennootschappen. Uit een en ander denkt de regeering zich inkomsten te kunnen verschaffen ten bedrage circa 20 millioen gulden. Voor het beoogde doel is dit be drag nog verre van toereikend. Voor slechts enkele jaren zullen de ver hoogde defensie uitgaven er door kunnen worden gedekten of in dien tusschentijd de rijksmiddelen zoozeer zullen zijn aangegroeid, dat de verdere defensiekosten er uit bestreden zullen kunnen worden is zeer twijfelachtig. Voorloopig kunnen wij duslietschoone droombeeld van belastingverlaging dat wij voor enkele maanden juist wat nader zagen komen, wel weer laten varen. Wat de Kamer ook nog op de voorgestelde maatregelen zal weten af te dingen, veel zal het wel niet zijn en in hoofdtrekken zal de aange kondigde belastingverhooging en wel door komen, omdat er nu eenmaal niet veel anders op zit. Zelfs worden wij thans reeds voorzichtig voorbe reid op een toekomstige weerbelasting en deze zou dan het middel kunnen zijn, om de regeering, als de genoemde 20 millioen op zijn, aan de verder benoodigde gelden te helpen. Indien echter de regeering in haar over tuiging, dat de versterking van onze weermacht bevorderlijk is voor het handhaven van den vrede in West- Europa, gelijk heeft, dan is deze prijs toch nog niet te hoog te noemen. Onze betrekkingen met het buiten land vragen dezer dagen ook weer zeer de aandacht van onze regeering. Een delegatie werd benoemd ter deelneming aan de negenmogend- heden-conferentie, welke te Brussel wordt gehouden. Zij staat onder leiding van oud-minister de Graeff terwijl als leden er deel van uit maken prof. Schrieke, hoogleeraar in de volkenkunde aan de Amster- damsche universiteit, dé heer Boisse- vain, consul generaal van ons land land te Sjanghai en verder de heeren Lievegoed, chef van den Regeerings- persdienst en baron Bentinck van Schoonheeten van het departement van Buitenlandsche Zaken als secre taris. Met Duitschland worden tegen woordig weer onderhandelingen ge voerd over de al of niet ophef.ing van het clearingstelsel. Het zou voor ons handelsverkeer zeker een goed ding zijn, indien de banden wat losser werden,ofschoon van een vrij handels verkeer ook dan nog lang geen sprake zal kunnen zijn. Duitschland denkt er natuurlijk niet aan om de controle op zijn buitenlandschen handel te laten varen en ook wat ons land be treft, staat het nog zeer te bezien, of de clearing reeds gemist kan wor den met het oog op de veiligheid der betalingen. Dat de kwestie echter weer is aangesneden en als gevolg daarvan misschien, waar mogelijk, een eenigszins vrijer ruilverkeer zal kunnen worden verkregen kan niet anders dan tot verheugenis stemmen. Prins Bernhard zette deze week zijn onderzoekingstocht door het Nederlandsche bedrijfsleven weer voort. Ditmaal waren het de Kon. Nederlcndsche Papierfabrieken van Van Gelder en Zoon en de Ned. Scheepsbouwmaatschappij te Amster dam, wien de eer van dit hooge bezoek te beurt viel. Het eerste be zoek was streng incognito en heeft zoo goed als onopgemerkt plaats ge vonden het tweede betrof voorna melijk H. M. flottieljeleider Trorop- welke door den Prins met veel be, langstelling van onder tot boven werd bezichtigd. Een bekende figuur uit de Neder landsche muziekwereld jubileerde deze week dr. Johan Wagenaar, direc teur van het Koninklijk Conservato rium en in wijder kring bekend door tal van belangrijke composities, her dacht Maandag zijn 75sten geboorte dag. Het ontbrak den jubilaris, wiens werken geregeld van onze concert podia gehoord worden en die ook in het buitenland herhaaldelijk wor den uitgevoerd, op zijn feestdag uiter aard niet aan belangstelling. De niet-inmenging. De sub-commissie voor de niet-in- menging te Londen is deze week weer eens bijeengekomen, maar veel nieuws hebben de zittingen van Dinsdag en Woensdag niet opgeleverd. Maiski, de Russische vertegenwoordiger, heeft nog eens verklaard, dat zijn land zich van stemming zou onthouden, wijl de Sovjets nielgelooven in de mogelijkheid van een eerlijke niet-inmenging onder dehuidige omstandigheden. Overigens toonde Maiski zich zeer inschikkelijk „Maar gy gelooft er aan, doet derhalve nog eens een poging. De weg is open, gaat Uw gang en indien deze pogingen tot daden, niet tot woorden leiden, en deze daden over tuigen ons ervan, dat ons sceptisme misplaatst was, dan kunnen wij op onze tegenwoordige houding terug komen." Verder meende Maiski, dat een Russische stemonthouding het werk der commissie niet behoefde te belemmeren. Ook te Genève wordt een lid, dat zich van stemming ont houdt, geacht niet aanwezig te zijn. In het laatst van deze week zullen nu de resoluties, waartoe de sub-com missie besloten is, in de voltallige commissie worden behandeld. Spoedige resultaten kan men hier helaas nog niet verwachten. Zoo be staat b.v. de mogelijkheid, dat Italië aan zijn eisch tot eenstemmigheid blijft vasthouden en ook overigens zijn er nog vele moeilijkheden te overwinnen. Eindeloos lange, on vruchtbare debatten behooren dan ook niet tot de onmogelijkheden. Maar laat ons er intusschen het beste van hopen. Verschrikkelijke openhartigheid' De oppositie in het Engelsche Lagerhuis heeft Eden gelegenheid gegeven, eenige problemen der inter nationale politiek te behandelen en de Engelsche minister heeft dit met naar hijzelf zeide „verschrikkelijke openhartigheid" gedaan. Gebleken is, dat indien de Engelschen werkelijk openhartig spreken, men een heel wat krachtiger taal te hooren krijgt, dan men gewoonlijk in Groot-Brittan- nië verneemt. In het bijzonder Cham- berlain's redevoeringen plegen steeds over te vloeien van beleefdheid, in schikkelijkheid en geduldigheid. Maar meer dan eens is gebleken, dat de tegenslanders daar al zee. spoedig de conclusie uit trekken, in hun concessies te ver te zijn gegaan, zoo dat zij hun honding weer onmiddellijk verscherpten en de Engelsche rede Neus en hoofd verstopt. Tranende oogen. Schorre keel. Hoesten en vol op de borst. ^Iv^V lucht op en geneest. Pot 50 ct. Doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. MIJNHARDT 8 46559 dan juist het tegenovergestelde be werkte, van wat men er van ver wachtte. Het doet dan ook goed, de Britsche Leeuw weer eens te zien grommen in plaats van te kwispel staarten. Eden heeft onomwonden verklaard, dat Engeland niet bereid is naar ieders pijpen te dansen en met Mussolini schilt hij nog een bijzonder appeltje. De duce heeft zich zooals hekend geplaatst achter de Duitsche koloniale aanspraken. Eden heeft er nadrukke lijk op gewezen, dat Italië daar aller minst gerechtigd toe is, wijl Italië ook tot de bedeelden van Versailles]behoort Inderdaad is het land, dat Italië inder tijd in Alrika gekregen heeft van weinig belang, maar in Rome spreekt men liever niet over het feit, dat ook Zuid-Tirol met zijn Duilschsprekende bevolking in de wacht gesleept heeft. Eden had echter geen enkele reden om dit te verzwijgen en uit het feit, dat de ltaliaansche pers in alle talen over dit deel van zijn rede zwijgt, mag men concludeeren, dat Eden's slag raak is geweest. Meer teleurstellend was het deel van Eden's rede, dat over het con flict in het Verre Oosten handelde. Hier liet Eden zich slechts vaag uit. Engeland wil net zoo ver gaan als de Vereenigde Staten, verklaarde de Engelsche minister, maar aangezien Washington verklaard heeft, net zoo ver te willen gaan als Londen, is men uit zijn woorden helaas niet veel wijzer kunnen worden. De conferentie te Brussel. Overigens is de conferentie te Brus sel heden geopend en zal men dus hopelijk niet le lang over de betec- kenis van Eden's woorden in het duister behoeven te blijven verkeeren. Dat de conferentie tot zeer groot werk in staat is. wordt over het algemeen niet verwacht, hoewel men uit het leit dat Eden's eerste contact met den Amerikaanschen vertegen woordiger Norman Davis weer wat hoop put. De oorlog in het Verre Oosten wordt intusschen met groote hevig heid voortgezet. Uit de berichten der oorlogscorrespondenten kan men zich eenig begrip vormen van den moor denden strijd aan de oevers van de Soetsjou-kreek te Sjanghai. De Japan ners zien klaarblijkelijk geen kans bier op het oogenblik verder te komen, zoodat zij weer nieuwe versterkingen laten aanrukken. Uit het noorden van China valt weinig nieuws te vermelden. In Tokio gaat men thans wel inzien, dat de oorlog van langen duur zal zijn. Uit het feit. dat men evenals in den wereldoorlog een keizerlijk hoofdkwartier wil instellen, mag men dit in ieder geval opmaken. Verder komt uit Tokio bericht, dat het Japansche kabinet een „belang rijk besluit" heeft genomen. Dat zal wel het accoord met Italië zijn, dat zich dan bij het Duitsch-Japansche anti-communistische verdrag aansluit. Von Ribbentrop's reizen naar Rome zijn klaarblijkelijk niet voor niets geweest. De kabinetscrisis in België. Zooals al wel verwacht werd, moet het aftredende kabinet-Van Zeeland nog als gastvrouwe van de conferentie der negen mogendheden te Brussel optreden. Het formeeren van een nieuwe regeering van nationale een heid is in België geen gemakkelijk werk en tot nog toe is de katholiek Pierlot, ondanks vele snderhande- lingen, dan ook nog niet in zijn taak geslaagd. Men verwacht thans, dat het nog wel eenigen tijd zal kunnen duren, alvorens onze Zuiderburen hun nieuwe regeering krijgen. THOLEN, 29 October 1937, 's avonds zeven uur. Voorzitter Burgemeester mr. A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer V. Laban. Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De voorzitter stelt voor om punt 9 aan de agenda toe te voegen en wel conversie geldleening voor het brug- hedrijf. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. De voorzitter stelt voor de notulen van de vorige vergadering vast le stellen zooals deze ter inzage hebben gelegen. De heer Bogert zegt in de notulen staat over het stichten van een school, maar er is gesproken over een huis- houdcursus. Spr. was van meening dat het de bedoeling was om de bestaande cursus tedoen voortbestaan maar hij heeft hieruit geconcludeerd dat dit alles dan voorbij is, hij stelt dan ook voor om het besluit terug te nemen en een geheel nieuw besluit te nemen, dat inhoudt wat de kosten zullen zijn, hoe de school er uit zal zien en waar ze zal komen. De voorzitter antwoordt, dat het besluit in de notulen staat zooals het is genomen, het was toch de raads leden bekend dat er een verzoek was voor het stichten van een school. De raad had spr. nog opgedragen te informeeren wat de kosten zouden zijn als de gemeente de school slichtte ol de Z.L.M. en toen gebleken is dat de kosten gelijk zouden zijn is er besloten om gunstig op het verzoek van de Z.L M.te beschikken, hetgeen volkomen juist is weergegeven inde notulen. De heer Moelker is het daar niet mee eens, want spr. heeft ook nog gevraagd naar de kosten voor de gemeente. De voorzitter antwoord' dat de heer Bogert dan het voorstel verkeerd heeft bekeken en kan er geen andere uil legging aan geven dan in de no tulen staat vermeld en hij raadt aan dat hij dan in het vervolg de stukken beter na ziet. De heer van Vessem is het eens met den heer Bogert. Ook spr heeft gedacht dat het was voor de cursus en niet voor een school. De voorzitter zegt ik heb de vorige maal voorgesteld gunstig te beschik ken op het verzoek van de Z.L.M. en dit voorstel is aangenomen en dat was niet anders dan het stichten van een school. Het is dus misplaatst om le zeggen dat dit voor een cursus is geweest, want deze cursus is er reeds vanaf 1934. De heer Overbeeke meent dat toch eerst in de notulen „cursus" was genotuleerd. De voorzitter zegtdat is niet zoo, op de secretarie hebben de ambtenaren elkaar gevraagd wat voor een woord of ze daarvoor moesten nemen en toen hebben ze het woord cursus gebruikt en dat ontkent spr. niet

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1