woon= en winkelhuis spekkuipen ËGEMENCD Iets moois voor jonge zakenlieden V erhuisd Brugstraat 6. Juist voor Vrouwen! AKKERTJES balen picklers 1 4.94,10 balen stek •81, alles per 100 Kg. Voetbaluitslag van 18 September H. S. 1—S. S. S. 1 Bergen op om 5—4. De albier gehouden speldjesdag 0r „Het Hoogeland" heeft opge- n! acht f 32.39. OUD-VOSSEMEER. DeP.D.V.„De •aluw" hield een wedvlucht uit nis. Afstand 119 km. De uitslag et ts: J. B. Tholenaar 1, 2 en 8. M.J. d. Zande 3 en 7. C. A. de Wilde 4. v. Treijen 5 en 6 Aankomst eerste i( 10.9.2. Laatste 10.42.33. Wedvlucht uit Neufrilles. 130km. B. Tholenaar 1, 5 en 6. C. A. de ilde 2. A. v. Treijen 3. Gebrs v. •iel Dz. 4, 7 en 8. M. J. v. d. Zande -n 10. Aankomst eerste duif 10.12.15. atste 10.48.54. Naar we vernemen heeft de heer C. Heijboer, wegens zijn vertrek iar elders, ontslag genomen als lid ,n den Raad, in welk College hij ting had voor de St. Ger. Partij. In het vertegenwoordigend college rkreeg dhr. Heijboer zitting in 27; van Nov. '33 tot September 5 maakte hij tevens deel uit van dagelijksch bestuur. Regent van Weezen Armbestuur was dhr. jboer van 1931—1933, terwijl hij i 19311935 zitting had in de iv. Staten van ons Gewest. 5alf)aarenboven bekleedde hij kerke- funsties bij de Oud Geref. neente. Opvolger op de lijst is dhr. d. Houten. In den loop van deze week •den de eerste aangiften gedaan uitgebroken mond- en klauwzeer - Naar verluidt is tegen een zekere D. proces verbaal opgemaakt jens onrechtmatig genoten steun evolge de door het Rijk gesubsi- erde steunregeling, len niet onbelangrijk bedrag aan omsten zou verzwegen zijn. an hf iiij'f urn ge kl )tiu r h itee )oe iet )f tja LIED VAN DE WEEK RFST-MANOEUVRES vliegen in ons landje weer ;ander in het haar, „jongens" zijn weer druk in louw, hebben het weer zwaar. Rooden en de Witten zijn ;er met elkander slaags leveren gemiddeld weer veldslag zeker, daags, vuren op commando van Generale Staf, drinken 's-avonds broederlijk zaakje samen af. door ons vredig Nederland, ir dreunen de kanonnen, groote Hcrfstmanoeuvres zijn ieder jaar, begonnen, jongens maken marschen weer, komen doornat thuis, allemaal verlangen ze t weinig weer, naar huis. 't boertje uit het stille durp, kijkt z'n ougen uit, kinders loopen in den weg critiseeren luid. pi t grootste mispunt van de troep v plots je beste vriend, HUIO JG UGÖIG slaapje" schiet je rustig... „dood hij den vijand dient, spelen weer dat 't oorlog is, itoken fel elkaar, kijken rustig er bij toe, int 't is... Goddank niet waar. wij, we lezen in de krant oui.>|i dagelijksch verslag, edr schudden zachtjes slechts het hoofd in ons oog, een lach... ar... zien we dan het laatste nieuws, ginds, het Spaansch' terrein, voelen we voor't eerst pas goed dankbaar je moet zijn (Nadruk verboden) De Vogelwet. De vereeniging van belanghebben- en bij den handel in vogels, vogel veders enz. (Havove) vestigt de aan- acht op het volgende Het houden en het kweeken van is geheel vrij, alleen het vangen Tvoereu en handelen is aan bepaïin- m onderworpen. De Vogelwet spreekt over de in, uropa in het wild levende soorten, ortweg genoemd inlandsche vogels, at wil dus zeggen, dat alle zooge- aamde exotische vogels geheel buiten e Vogelwet vallen. Vangers en verkoopers van in uropa in het wild levende vogels (inlandsche vogels dus) moeten een vergunning hebben, die aangevraagd kan worden bij den Inspecteur van Landbouw, Dep. van Econ. Zaken, Bezuidenhoutscheweg 30 te den Haag. Aan vogelliefhebbers,die inlandsche vogels houden of kweeken, wordt geadviseerd, van den Inspecteur van Landbouw voornoemd, op te geven, hoeveel inlandsche vogels zij houden en van welke soort. liet is in het belang van de vogelhouders dit te doen vóór 1 Oc- tober a s., omdat, in geval van behoefte aan verplaatsing van op geoorloofde wijze voorhanden gehouden vogels bij voorbeeld wanneer een vogélhouder wil verhuizen, gemakkelijk een ver gunning tot het vervoer van de be schermde vogels verstrekt kan worden. Opgezette vogels worden onder het begrip „vogels" verstaan. Hieruit volgt, dat het vervoeren van en het handelen in doode en geprepareerde inlandsche vogels niet zonder vergun ning kan geschieden. Nadere raededeelingen worden des gevraagd verstrekt door den gemach tigde van het bestuur, den heer L. Hansma te Weesp, lid vandeVogel- wet-Com missie. Tienduizenden kuikens gesmokkeld. Voor het kantongerecht te Wage- ningen heeft zich wegens overtreding der Crisis-Pluim veewet een koopman uit Lunteren te verantwoordeu gehad. De man, die niet verschenen was, heeft vele duizenden ééndagskuikens uit België over de grens gesmokkeld, welke dieren hij vervolgens aan land bouwers op de Veluwe en in Twente als hennen verkocht. Het waren echter alle haantjes, zoodat de koopers bedrogen uitkwamen. Naar schatting heeft verdachte in Maart en April meer dan (30.090 van deze kuikens ingevoerd, welke hij aan de boeren verkocht tegen 16 ct. per stuk. Het O. M. zeide, dat verdachte door deze transacties f 3090 a f 4000 ver diend heeft. Spr. vorderde een boete van f 750 subs. 100 dagen hechtenis, De kantonrechter bepaalde de straf opf 500 boete of 100 dagen hechtenis. De verdachte moet nu nog voor verschillende andere kantongerechten terecht staan. Vergunning voor transporten naar België. De B.B.N. van Bedrijfsautohouders in Nederland, deelt mede, dat Neder- landsche ondernemers geen goederen vervoer voor rekening van derden in België meer mogen verichten, indien zij niet in het bezit zijn van een hiervoor vereischte door de Belgische Regeering verleende vergunning. Hoewel het Belgische vergunnings stelsel voor vrachtautovervoer reeds eenigen tijd geleden in werking is getreden,ondervonden Nederlandsche goederenvervoerders bij het uitvoeren van transporten naar en uit België tot dusver geen moeilijkheden, omdat nog geen strenge controle werd toe gepast. Van heden al zal echter een controlestelsel in werking treden, zoodat ondernemers, die geen ver gunning bezitten, gevaar loopen ver- baliseerd te"worden. Ondernemers, die reeds een vergunning hebben aange vraagd,doch wier aanvrage nog bij de Belgische autoriteiten inbehandelingis zullen, althans voorloopig,niet worden beboet. Ten slotte vestigt de B.B.N. de aandacht van belanghebbenden op de verplichting, dat naam en adres van den ondernemer op duidelijk zicht bare wijze moeten zijn vei meld op de wagens, die voor goederenvervoer voor rekening van derden in België worden gebezigd. De nieuwe rijwielachterlichten. Bij ministerieele beschikking, opge nomen in de Staatscourant van gis teren, worden de modellen van het z g. Rijkskeurstempel.dataangebracht moet worden op tot een goedgekeurde soort behoorende achterlichten en lampen, vastgesteld. Er zijn drie modellen, een lang, een rond en een kort model, naar keuze van fabrikant of importeur. Voor elk model zijn vier afmetingen vastgesteld, met dien verstande, dat stempels van de in verband met den omvang van de achterlichten of kop lampen grootst mogelijke afmetingen gebruikt moeten worden. Behalve het woord Rijkskeur zal in het stempel een type aanduiding door cijfers en/of letters worden aangebracht, waarover nog nadere aanwijzingen zullen volgen. De minister van Waterstaat heeft verder blijkens een publicatie in dezelfde Staatscourant, reeds twee soorten rijwielachterlichten, die de voorgeschreven proeven bij de KEMA hebben doorstaan, goedgekeurd. Het zijn twee typen van het merk Philips- CRISISPUBLICATIE De Landbouw Crisis Organisatie voor Zeeland deelt het volgende mede Het is gebleken, dat sommige varkenshouders een of meer biggen kochten, welke niet van de voorge schreven oormerken waren voorzien. In verband hiermede wijzen wij er nadrukkelijk op, dat het aanhouden van ongemerkte biggen, meteen ge wicht zwaarder dan 10 kg. verboden is. Om moeilijkheden te voorkomen geven wij daarom de varkenshouders in overweging bij event. aankoop van biggen er nauwkeurig op toe te zien, dat deze biggen inderdaad van het voorgeschreven blikmerk en tatoueer- merk zijn voorzien. 17 46481 WEEKPRAATJE ONS DAGELIJKSCHE WERK leder mensch heeft zijn werk. Bij de eene gaat het iets gemakkelijker dan bij den ander. Maar misschien lijkt ons dat maar zoo. Of een laak gemakkelijk of moeilijk is, kan alleen hij beoordeelen, die het zelf doet. De intellectueel, die, als hij over straat loopt, bij een of anderen wegen bouw toekijkt, of ziet, hoe een opper man de steenen voor een huis naar boven sjouwt, of die bij een verhui zing de verhuizer met zware meubel stukken ziet torsen, zal misschien denken: „Hoe vreeselijk zwaar heeft die man hetDe ander echter, die kabels legt, vrachten sjouwt, denkt, als hij eens een kijkje in een winkel neemt: „hoe verschrikkelijk, om zoo den heelen dag op kantoor te moeten zitten, in een besloten ruimte, met een heeleboel menschen samen te moeten werken, en nooit de hemel of de zon boven je te fien. Neen, dat zou niets voor mij zijn Dan zijn er nog anderen, die prin cipieel zich zelf beklagen en anderen benijden. Die zeggen steeds„Die heeft het goed en het dringt niet tot hen door, dat zij in den grond van de zaak het werk van die ande ren voor geen geld van de wereld zelf zouden willen doen. Maar zij kunnen niet anders, zij moeten altijd zeggen ^,0, wat heeft die het goed Het doet er eigenlijk heelemaal niet toe wat men doet, of men dit of dat werk verricht, hel komt er alleen maar op aan, dat men iets presteert, dat men met beide handen aanpakt en dat het werk, het dage lij ksche werk, het werk, dat men iederen dag weer doet, goed is, dat het werkelijk af isSlechts in het bewustzijn iederen dag iets goed tot stand te hebben gebracht, geeft de innerlijke tevredenheid en de ware arbeidsvreugde. Een ieder heeft zijn dagtaak. Ieder oogenblik komt men er mee in aan raking. De straatveger, de ambtenaar aan het loket en de schoenmaker, die onze schoenen zoolt zij allen hebben hun dagelijksch werk, zooals wij het onze. En wij moeten niet iederen dag nagaan of ons dagelijks werk zoo bijzonder moeilijk is of niet, maar wij moeten met een blij hart onze plicht doen, opdat wij weten, dat wij een noodzakelijk radertje zijn in het groote uurwerk van het economische leven. Wie zich 's avonds, na gedanen arbeid ter ruste begeeft, die weet ook, dat hij zijn stukje bijdraagt en door zijn arbeid zijn dagelijksch brood heeft verdiend. En die zal eens van een arbeidzaam leven kunnen zeggen dat het goed was... (Nadruk verboden). RECHTZAKEN. Ergerlijke kindermishandeling Een ernstig geval van kindermis handeling werd behandeld door de Rotterdamsche rechtbank. De Tel. deelt hieromtrent o.m. het volgende mede De thans 36-jarige Rachel Goede- gebuure is ongeveer dertien jaar geleden in het huwelijk getreden met den thans50-jarigen hendrik Deurloo, die uit zijn eerste huwelijk eenige kinderen meebracht. Deze kinderen blijken sedertdien een waar hondenleven te hebben gehad. Zij werden slecht verzorgd, om het minste of geringste gestraft met mishandeling of op andere wijze en bij de eigen kinderen van hun stief moeder ten achter gesteld. Zij mochten bijv. alleen aan tafel komen om te eten, dat hun echter dikwijls werd onthouden en na tafel werden ze onmiddellijk naar een bank in den hoek van het huisvertrek ge stuurd. Zelfs den kinderen dikwijls het eten onthoudende, verbood zij hun naar school te gaan, opdat zij ook niet van de daar verstrekte voeding zouden profileerep. Vaak ook werden ze in de gangkast opgesloten. 's Morgens werden de stiefkinderen vaak reeds om halfzeven de deur uitgestuurd om naar school te gaan. Kwamen ze uit school thuis, dan liet de vrouw hen niet binnen. „Laat maar bellen zei ze tegen de andere kinderen. De vader, die hardhoorend is en wien dit alles ontging, zat er nietsdoend bij... Eerst om een uur of tien mochten ze boven komen en kregen dan ruwe kwasie-verwijten over hurr laat thuiskomen, om den vader in den waan te brengen, dat zijn ondeugende kinderen zoolang op straat hadden gezworven. Een kas tijding van de stiefmoeder en soms ook van den eigen vader stond hun dan te wachten... De Officier van Justitie verklaarde dan ook „Deze ontaarde stiefmoeder is een gemeene kwelgeest, die zich aan schandelijke wandaden tegenover de aan haar zorg toevertrouwde kinderen heeft schuldig gemaakt en een strenge bestraffing verdient. Ik heb daarom de eer haar veroordeeling wegens mishandeling te eischen tot een gevangenisstraf van zes maanden" Uitspraak 30 September. PUBLICATIEN Belanghebbenden worden er aan herinnerd, dat de reinigingsrechten (wissel ton over het 3e kwartaal 1937) d.d. 30 September a.s. moeten zijn voldaan en de retributie warenwet op 31 Octo mr a s. bij den ontvanger der gemeente Tholen. 8 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ligt een verzoek met bijlagen van J. Lievisse Adriaanse, om vergunning tot het oprichten en in werking brengen van een electro motor van 2'/2 P.K. in het perceel, kadastraal bekend ge meente Tholen, Sectie F. no. 182, gelegen aan de Vischstraat no. 17. Op Donderdag 7 October a.s. des voormiddags 11 uur, zal op het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nomen van de ter zake inge komen schrifturen. De aandacht van belangheb benden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudentie niet tot beroep ge rechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaal- den dag voor het gemeentebe stuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Tholen, 23 September 1937. 42 Gevonden voorwerpen. Vulpotlood, Brugstraat 9. Portemon- naie. Ceintuur met beenen gesp. Zak met gereedschap Politiebureau Tholen KERKNIEUWS. St. Annaland. Ds. H. Kraaij, Ned. llerv. Predikant alhier is voornemens om op Zondag 31 October a.s. des namiddags 2 uur afscheid van deze gemeente te nemen, om dan op Zon dag 7 November zijn intrede te doen in de gemeente van Boven-Hardinx- veld na des morgens bevestigd te zijn door ds. T. H. Oosten brug te Gouderak. ZONDAG 26 SEPTEMBER 1937. THOLEN. Ned. Ilerv. Kerk voorm. 19 uur en nam. 2.30 ds. Wolfensberger. In beide beurten collecte voor de kerk. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. G uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. Donderdagavond 7 uur ds. Fraanje te Barneveld. Vrije Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 ds. Baaij. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Haan en nam. 3 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur ds. Steenblok te Rot terdam. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. de Haan. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. de Bres. Oogstcol- lecte. N.l). Ger. Gem. voorm. 10 30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Batelaan en nam. 3 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Kraaij. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 uur en 's avonds 6.30 leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. Eist. Doopsbed. Coll. Ziekenf. Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 24 Sept. '1937. Roomboter f 0.76 per pond. Boereboter f 0.71 Eieren f 5.per 100. ST. MAARTENSDIJK, 16 Sept. 1937. Wintergerst f 8.00— Zomergerst f 8.25 Paardeboonen. f 7,50 Erwten (groene) f 9.0010.00 Schokkers f 14.5015.50 Eigenheimers, witte f '1.60 blauwe f 1.60 Zeeuwsche bonte f 2.00 blauwe f 2.00 Poters f 1.00 Alles per 70 kg. Uien, groote f 1.75 kleine f 2.50 Alles per 60 kg. - Veiling 23 Sept. 1937. Gewone uien f3 tot f 6. Bonken f 2,96. Pickles f 5. drielingen f 0,96. per 100 K.G.Aanvoer 55000 K.G. Koebieten f 1,25 tot f 1,30 aanvoer 13090 K. G. Kropsla f 0,60 tot f 1. per 100 stuks. Princesseboonen f 7. tot f7,60 per 100 K. G. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. September Graden C. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 18 19 20 21 22 23 24 13,4 14, 14,1 14, 13,3 14, 14, BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN. 17 t/m 23 September 1937. Geboren: Johanna d.v. W\ Padmos en T. Hartog. TE KOOP OF TE HUUR. op allerbesten stand te Tholen, een in zeer goeden staat ver- keerend voor alle doeleinden geschikt. Brieven onder no. 46483 bureau van dit blad. 24 Prima eiken wederom voorradig bi] 7 4648'.! B. A. REEDERS POORTVLIET van Kerkstraat 2 naar Mej. Wed. B. G. KEGGE— 46485 14 van Duivendijk. Als voorheen leveren en maken Damesmantels, Japonnen enz. BELEEFD AANBEVELEND. Nadertan Mtsh diö "AKKERTJES" Product n ideaal middel. Ze hel- >en verrassend bij onbe haaglijkheid, klachten op gezette tijden, enz. Volgens recept van Apotheker Dumont

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 5