VAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN erug naar de [)ude wapens. rijdag 24 September 1937. No. 38 Vijf eu vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal 8Ü; met Geïllustreerd dagsblad 1,375, franco post ƒ1,65 15 ct. kosten. Advertentiên van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN PLAN VAN UITBREIDING EN BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN e Burgemeester van Tholen maakt end, dat het ontwerp van het i van uitbreiding in uitvoerige rten uitgewerkt, met bebouwings- rschriften, ter secretarie dezer ïeente voor een ieder ter inzage' van 21 September 1937 lot en 21 October 1937 en dat belang- beuden vóór 21 October 1937 hun waren tegen het ontwerp en de ouwingsvoorschriften kunnen in-# ögen bij den gemeenteraad, holen, 21 September 1937. 18 BEËINDIGING ZOMERTIJD eBurgemeester van Tholen brengt er de aandacht, dat de vervroeging een uur van den wettelijken tijd, oeld in artikel 1 der wet van 23 1908 (st.bl. nr. 236), zal eindigen lag 3 October a.s. te drie uur in voormiddag. p dat tijdstip wordt wederom jsteld de tijdregeling naar den delbaren zonnetijd van Amster- welke tijdregeling alsdan aan- it twee uur in den voormiddag, •p uitnoodiging van den minister Binnenlandsche Zaken zal ten zien van de tijdsaanwijzing op de nbare, door het gemeente-bestuur eerde klokken met het voren- inde rekening gehouden worden, holen, 20 September 1937. 24 het er over eens, dat de infanterie de moreele ruggegraat van het leger vormt. Een leger is zoo goed of zoo slecht als zijn infanterie. In dit tijd perk van hoogontwikkelde wapen techniek is de beteekenis en waarde der infanterie nog gestegen. Men rust haar ter versterking met wapens van allerlei aard uitmet lichte en zware machinegeweren, met infan- teriegeschut, mijnenwerpers en tank- afweergeschut. Het infanterie-regi- ment is op het oogenblik een ge mengde afdeeling van alle wapens geworden en dit eischt van de sol daten een groot militair kunnen. Vandaar dat men ook in Nederland behoefte gevoelt aan een langoren opleidiugstijd voor den infanterist. Interessant is "in dit opzicht nog de bijzonderheid, dat b.v. in Rusland een infanterie-regiment over een twaalftal verschillende eenheden be schikt. Het begrip cavalerie vat men op het oogenblik ruimer op. Men verstaat daaronder alle bewelijke, bereden ol gemotoriseerde troepen, die in den strijd de taak van de cavalerie van vroeger hebben overgenomen. Het paard is daarbij geenszins geheel op den achtergrond geraakt. Men weet, dat gemotoriseerde verbanden sneller zijn dan ruitertroepen, maar tevens heeft men ingezien, dat het paard gemakkelijker bepaalde terreinmoei lijkheden overwint en ook bewege- lijker is. Zoo aarzelt men op het oogenblik dan ook niet.gemotoriseerde eenheden aan bereden troepen toe te voegen. De artillerie was misschien na den wereldoorlog het meest op den achter grond geraakt. Men meende dat de bommenwerpers eu tanks dit wapen gemakkelijk onschadelijk zouden kunnen maken. Men bleef te veel vasthouden aan de gedaante van den stellingoorlog. Maar ook daarin is ver andering gekomen. Men waardeert met het Fransche „Voorschrift voor de groote Eenheden", de artillerie weer als het „wapen van het mach tigste en rneest aanhoudende vuur". Men ziet in, dat de legerleiding dit wapen spoedig van het eene zwaarte punt van den strijd naar het andere kan verschuiven en desgevvenscht ook over een groote ruimte kan versprei den. Men rust de artillerie op het oogenblik met allerlei modern mate riaal uit. Met hetmaar-raak-schieten van den wereldoorlog, dat tonnen munitie verslond, is het wellicht gedaan, wijl de nieuwe meet- en observatie-instrumenten veel verbe terd zijn. De wedergebooi te der oude wapens beteekent dan ook geen stap achteruit, maar een vooruitgang. Men wil het oude behouden, wanneer zulks in overeenstemming is met de moderne ontwikkeling der techniek en wil van het nieuwe gebruik maken, waar het het oude aan kracht overtreft. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 20 September 1937. Oneerlijke Steuntrekkers. Door steuntrekkende werkloozen worden nogal eens onjuiste gegevens verstrekt omtrent het loon dat bij hen inwonende zoons of andere fami lieleden wordt genoten, waardoor zij dan méér steungeld uitgekeerd krijgen dan waarop zij krachtens de voor schriften recht hebben. Wordt hun fraude echter ontdekt, dan is hun straf niet geringzij worden soms voor langen tijd van de steunver lening uitgesloten en krijgen boven dien een procesverbaal wegens valsch- heid in geschrifte, omdat zij hun onjuiste verklaringen met hun hand- teekening bekrachtigden. Maandag moesten 10 werkloozen uit het arrondissement voor zoo'n feit te Breda zich komen verantwoorden voor den Politierechter waaronder 4 landarbeiders uit Poortvliet en 2 uit Scherpenisse. De 21-jarige landarbeider L. C. v. G. wonende te Poortvliet stond te recht omdat hij op 10 April jl. op zettelijk valsche opgave inleverde van zijn gezinsinkomsten welke moesten dienen voor de berekening van zijn werkloozensteun-uitkeering, door te vermelden dat door hem bij zijn werkgever A. C. v. N. f4 was ver diend, terwijl hij in werkelijkheid fü.50 verdiend had. Het verzwijgen van de rijksdaalder verschil bracht hem voor den Bre- daschen Politierechterna verhoor van den agent der Arbeidsbemidde ling J. J. D te Poortvliet is tegen v. d. G. bij verstek door den Politie rechter Mr. A. Bisschop Boele ver oordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Landarbeider J. J. v. d. K. wonende te Poortvliet gaf voor de week 38 Mei 1937 op geen inkomsten genoten te hebben, hoewel hij in werkelijk heid f 1.75 had verdiend. Zijn straf, opgelegd bij verstek ómdat ook hij niet naar Breda gegaan was, luidde eveneens 14 dagen ge vangenisstraf. Erger maakte het de 48-jarige G. B., veldarbeider te Scherpenisse, deze vermeldde in zijn opgave voor de berekening van zijn steunuitkeering voor de week 1015 Mei 1937 geen gezinsinkomsten, hoewel hij in dat tijdvak f20.75 had verdiend! In deze zaak trad als getuige op W. v. d. G„ agent der Arbeidsbe middeling te Scherpenisse; na de gebruikelijke verhooren waaruit bleek dat B. uit eigen beweging het teveel ontvangen steungeld terug gaf, kreeg deze man 14 dagen gevangenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Door de 43-jarige landarbeider G. M. v. d. J. uit Scherpenisse was eveneens een onjuiste verklaring over zijn inkomsten ingeleverd om méér steungeld te bekomen. In de opgave over zijn gezinsinkomsten betreffende de week van 23—29 Mei vermeldde hij wel de verdienste van f 4.50, ge noten bij J. K. te Scherpenisse doch verzuimde kennis te geven dat hij in die week ook werkte bij den land bouwer A. A. R. aldaar, waar v. d. J. f 4 had verdiend. Dit abuis of was het vergeetachtig heid, kwam den landarbeider duur te staan, want behalve de reeds opge legde administratieve straf moest hij zich thans ook te Breda voor den Politierechter komen verantwoorden. Landbouwer A. A. R. uit Scherpe nisse gaf als getuige verklaringen over de aan v. d. J. uitgekeerde ver diensten, agent W. v. d. G. van de Arbeidsbemiddeling bracht verslag uit van zijn onderzoek waarna v. d. J. niet minder dan 4 weken gevange nisstraf bekwam. Hij zal dus ruim den tijd hebben over zijn fout na te denken Door het verzwijgen van loon dat zijn zoon en dochter hadden ver diend, viel de 50-jarige landarbeider J. R. uit Poortvliet eveneens in de termen voor een gerechtelijke ver volging. B. had in zijn opgaven voor de werkloozenuitkeering op 12 Mei jl. wel f3 vermeld door zijn zoon A. II. verdiend, maar niet de f8 welke zijn andere zoon K. en zijn dochter H. inbrachten gedurende het desbetref fende tijdvak. Dit onvolledig opgeven zijner in komsten bezorgde hem thans een veroordeeling tot, evenals sommigen zijner collega's, 14 dagen gevangenis straf. Een dergelijk veizuim pleegde H. A., landarbeider te Poortvliet, door op 27 Juni jl. niet op te geven dat zijn vrouw in de week van 2126 Juni jl. f3.25 verdiende bij molenaar G. J. K. aldaar. Gevolg, na de administratieve straf, een vonnis van den Politierechter te Breda, waarbij A. evenmin gehoor gevend aan den oproep om te ver schijnen, bij verstek eveneens 14 dagen gevangenisstraf bekwam. 't Waren dus wel zware straffen die voor deze fraudes zijn opgelegd mogen zij ter waarschuwing van Andere steuntrekkers strekken De opening van de Staten- Generaal. Nieuwe klanken in de Troonrede. De kamers voor de eerste maal bijeen. Tekort van 13 millioen op de Rijks- begrooting. De oefeningen van de Lichte Brigade beëindigd. Wijziging van den dienst plichtwet. De groote dag in ons parlementaire leven, de openingsdag van de beide Kamers der Staten-Generaal, is dit jaar onder minder gunstige weers omstandigheden dan wij gewend zijn, verstreken. Toch hadden zich ook thans weer talloos velen reeds uren voor het groote oogenblik van een plaatsje langs den weg, dien de stoet zou nemen, verzekerd om toch vooral niets van het kleurrijke schouwspel te missen. Het wachten zal hun gisteren wel lang zijn gevallen, want zij hadden weinig anders om zich den tijd te „korten" dan af en toe een fiksch regenbuitje. Maar wij weten het van vorige gelegenheden de volharding is in zulke gevallen groot en als dan ook eindelijk het groote oogenblik is ge komen, en de kleurrijke stoet nadert, dan ziet men zijn geduld beloond, want dit aloude kijkspel blijkt telken- jare opnieuw nog niets van zijn bekoring te hebben verloren. Zoo ook thans. Toch was de stemming ditmaal anders dan het vorig jaar en dit was niet uitsluitend aan het weer toe te schrijven, noch ook aan het feit, dat ditmaal weer alleen de Koningin aan de plechtigheid deelnam. Het was thans rustiger, weer zooals wij het jaren achtereen gewend zijn geweest en de opgewonden feeststemming die verleden jaar nog heerschte na het kort te voren bekend geworden nieuws van de verloving van onze Kroon prinses, ontbrak thans geheel. Er zat niet die spanning van toen in de lucht en het geheel verliep als een rustige, waardige demonstratie van gehecht heid aan oude tradities, verlevendigd door de vreugde, die het verschijnen van onze Vorstin altijd bij de menigte wekt. Ook in 's Iands vergaderzaal ont brak de sfeer van spanning van het vorig jaar ten eeuenmale. Doch ook nu weer had het zijn bijzondere be koring deze schaar van zoo verschil lend geaarde sprekers van rustige, bedaarde bedachtzame tot opgewon den, heftige toe die onze volks- verlegenwoordigiging uitmaakt, tot eerbiedig luisteren te zien genoopt naar die eene rustigevoorlezendestem. Mocht het ongewone, bet bijzondere in de Troonrede werd dit gemis ver goed. Zij toch onderscheidde zich in veel opzichten van haar voorgansters van de laatste jaren allereerst door haar ongewone lengte, en uitvoerig heid, iri de tweede plaats door haar toon van vertrouwen in en voldoening over het voortschrijnend economisch herstel hier te lande, zoowel als in onze overzeesche gewesten, met uit zondering van Suriname. Overigens heeft de overwegend rechtsche ge zindheid van de regeering die wij thans hebben, wel haar stempel gedrukt op dit staatsstuk. De uitgesproken erkenning van Godswet als „opperste richtsnoer" en het streven naar „beveiliging en versteviging van de positief Christe lijke grondslagen van onze samen leving" geven, in deze vorm uilge sproken, een basis aan het regeerings- beleid, die bij het vorig Kabinet Golijn, zoo scherp omlijnd, ontbrak. Belangrijk is voorts voor ons geheele volk de aankondiging, dat zal worden voortgegaan op den weg van ver hooging der weerbaarheid, zoodat dus de verhooging van het contingent dienstplichtigen, de uitbreiding van het oorlogsmateriaal te land en te water, alles maatregelen die groote uitgaven zullen vergen, een feit zullen worden en ons land mee zullen voeren op den algemeen ingeslagen weg van herbewapening en oorlogs toerusting. Landbouwend Nederland zal wel met spanning hebben uitgezien naar de paragraaf uit de Troonrede, die haar in het bijzonder betreft en deze stelt dan ook, zooals wel te ver wachten was, de verdere liquidatie wan de landbouwcrisismaatregelen in het vooruitzicht, waarbij echter de noodzakelijke prijssteun nog zal wor den gehandhaafd. Verschillende wettelijke maatregelen en regelingen zoowel ten aanzien van den landbonw als op ander terrein worden nog in dit regeeringsprogram aangekondigd, waarvan de richtige uitvoering ongetwijfeld veel van het staatsmansbeleid dezer regeering zal vergen. Wij kunnen niet anders dan wenschen, dat zich tusschen Kabinet en Volksvertegenwoordiging een vruchtbare samenwerking mag ont wikkelen, waaruit veel goeds geboren kan worden. Na de plechtige opening zijn beide Kamers der Staten-Generaal in ver gadering bijeen geweestde Senaat voor de tiende maal onder presidium van baron Van Voorst tot Voorst, de Tweede Kamer onder leiding van den tijdelijken voorzitter mr. Aalberse. Veel nieuwe gezichten waren er in beide Kamers te zien en ook nog tal van leege plaatsen. Met deze beide vergaderingen is dan het parlemen tairejaar weer ingeluid en het wachten is nu op de regeeringsdaden, die komen zullen. Gelijk ook in de Troonrede reeds tot uiting kwam, baart de financieele toestand van ons land nog altijd zorg en de zoojuist ingediende Rijksbe- grooting voor 1938 komt de reden van deze zorg met cijfers verduide lijken. Het tekort op den gewonen dienst bedraagt ruim 13 millioen, zoodat voorloopig nog geen belasting verlaging is te verwachtenwel be staat de mogelijkheid, dat enkele accijnzen zullen worden verlaagd. De oefeningen der Lichte Brigade, die thans reeds weer tot het verleden behooren, mochten zich tot den laatsten dag toe in Koninklijke be langstelling verheugen. Wat den uitslag der krijgsverrichtingen betreft, kan gezegd worden, dat de Roode Partij tot het laatst toe haar overwicht heeft behouden, ofschoon ook Blauw zich op bekwame en vaak doeltref fende wijze heeft geweerd. De lof in de Troonrede aan leger en Vloot toegezwaaid, komt dan ook zeker voor een niet gering deel aan deze manschappen toe, want hun taak was zwaar en door het zeer ongunstige weer dikwijls verre van aangenaam. Het wetsontwerp tot wijziging van de dienstplichtwet is ingediend. Het jaarlijksche contingent stijgt van 19.000 tot 32.000 man. De diensttijd voor de onbereden wapens wordt 11 maanden vooreerste oefening. Vrijstelling voor broeder- dienst wordt afgeschaft, terwijl de loting zal vervallen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1