U VINDT WEED VLISCO Spoorboekjes Zomerdienst A 't Zit beter! Bestellingen N. V. CORONAE Firma J. M. C. Pot M SÏEEK VOOR STEEK Hl 1 STEEK voor STEEK No, 7 volledig - duidelijk - betrouwbaar BESTELBILJET „Daarblij'f ik bij! 9 fj^ qp a jul! mi i '.raA v w; Hebt Gij Lendenpijn? AKSCERTJES Verzend 1 Uwe goederen per spo Neêrlands Zuivel voedt U goed, Vooral als men 't met Wouwsche producten doet Melkinrichting Coöperatieve Wouwsche Joh. Beukelaar, overhemden<5^> het geven van iif09 orgellessen Per autobus B. B. A. op: Familiedrukwerk Trouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen gent te Oud-Voss emeer den heer P. C. LINDHOUT MOLENSTRAAT fïÜFi^STSSÏFIS IFR (9oede kochten, eenigszins kunnende 1 koken) kunnen geplaatst worden door de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, Prinsegracht 63 te 's-Gravenhage. Zij heeft regelmatig werk in vertrouwde huizen.10 4(3303 12 Si93 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verpleginys-artikelen homoopatische Geneesmiddelen van Hr. Wilmar Schwabe verkrijgbaar bij Boekhandel Tholen 16 VOQRJAARS- EN ZOMERMQOEILEN EEN ENORME MOPELLENKEUZE n ons nieuwe breiboekje Dit boekje bevat de navolgende •joorjaars- en zomermodellen 3 elegante damesjumpers in ma- 'en van 80100 c.M. bovenwijdte, :en fraai damesvest, een moderne ieux-pièces, een vlotte japon, ;en correcte heerenpullover, een heeren- en een jongens-badcos- tuum, 2 snoezige meisjesjurk jes en 2 schattige jongenspakjes. 16 FRAAIE EN PRACTISCHE KLEEDINGSTUKKEN VOOR SLECHTS 35 CENTS (FRANCO PER POST 40 CENTS) Alle beschrijvingen zijn weer Iedere breister ook de pasbeginnende kan alle modellen zonder moeite absoluut foutloos vervaardigen. Géén nieten en passen, géén ingewikkelde Deschrijvingeiyelke toer wordt volledig beschreven en elk model valt even mooi uit. Breien uit „Steek voor Steek" geeft altijd voldoening Bestelt vandaag nog een exemplaar bij Uw boekhandel, in Uw handwerkzaak, bij den bezorger of bij de Administratie van dit blad. Ondergeteekende, naam adres verzoekt toezending van ex. „STEEK VOOR STEEK No. 7", waar voor een bedrag van in postzegels hierbij gaat per postwissel is verzonden is gestort op Uw postgirorekening Niet-verlangde s.v.p. doorhalen. Handteékening Het ingeluide biljet verzenden als brief, in gesloten enveloppe. |EraBltlBt„Dm5£ KÉERafiT Nederiandsch jjel ongemak van velen, Product Qen zitjenci leven leiden. Verrast zult Ge zijn na 't gebruik van Volgens recept van Apotheker Dumont AKKER.CACHETS Sneller en goedkooper dan Postpakket Hel stationTholen B.B A. staat in rechtstreeksche verbinding alle slatiofis der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt all zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, 1 tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Stafion Tholen B. B A. Zendingen v plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, wor verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstre Agentschap B. B. A gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 Met goud bekroond op de Wereldtentoon stelling te Brussel 1935 KOEVOETSTRAAT 47 BERGEN-OP-ZOOM TELEFOON 273 Aanbevelend, Een Vlisco OverhemdSnit en pasvorm als het duurste maatwerk. Enorme collectie kleuren en dessins vindt U bij: Brugstraat - Tholen Bij genoegzame deelname wenscht ondergeteekende als opvolgster van wijlen den WelEd. heer Laban op denzelfden voet voort te zetten. ZIJ die als leerling(e) hieraan gillen deelnemen gelieven zich op te geven aan het bureau van dit jblad of rechtstreeks aan Mej. |l. A. WESDORP, Organiste, Ver lengde Poststraat 195 Bruinisse> THOLEN-BERGEN OP ZO Enkele Reis f0.25 Retour f0 Maandkaarten TholenB.o.Z, Abonnement onbeperkt aanta ritten f5 Maandkaarten 0 ritten per wi v.v. f4 Schoolkaarten 6 ritten per w 14 43816 v.v. per maand f3 Ned. Trekpaardenstamboek te Den Bosch. Onder groote belangstelling is de tentoonstelling van het Ned. Trek paardenstamboek te Den Bosch ge houden. Met grootste gedeelte der paarden, ongeveer de helft, kwam uit Zeeland. Burgemeester van Lanschot ont ving hel Bestuur met een hartelijke toespraak, waarvoor de voorzitter, Jhr. J. van Vredenbureh, bedankte* UIT HET HUISHOUDBOEKJE VAN DE BOERIN Statistische gegevens over kosten levensonderhoud van 73 boerengezinnen. Door liet Centraal Bureau voor de Statistiek is een overzicht gepubliceerd, van de lot 5 welstandsgroepen ver- eenigde huishoudrekeningen van 73 boerengezinnen. De oppervlakte bij deze gezinnen in gebruik voor land bouw, veeteelt enz. bedraagt gemid deld per gezin 24.9 ha. In de vijf welstandsgroepen stijgt de in gebruik zijnde oppervlakte gemiddeld per gezin van 14.7 ha. in de groep met minder dan f1400 inkomen tot 22.6 ha. in de groep met f 1400f 1800, 25.7 ha. in de groep met f 1800 f 2300, 28.7 ha. in de groep met f2300—f3000 en 40 ha. in de groep met f3000f4000. De gemiddelde voedingskosten per man en per dag bewegen zich tus- schen 43 ct. in de laagste en 53 ct. in de hoogste inkomensgroep. De voeding neemt in alle groepen met uitzondering van de hoogste, de belangrijkste plaats in. Tevens blijkt, dat bij stijgend inkomen het percen tage der voeding daalt. Bij toenemen- den welstand daalt in de onderzochte gezinnen eveneens het aandeel van de huur in de totale kosten van het levensonderhoud, terwijl daarentegen het aandeel van de kosten der woning stijgt. (Onder het begrip «woning» vallen instandhouding der woning, woninginrichting en huisraad, ver warming en verlichting, reiniging van woning en kleeding, huishoude lijke hulp en planten en dieren voor genoegen.) Een minder duidelijk beeld ver tonnen de uitgaven voor de gebruiks goederen kleeding en schoeisel. De gezamenlijke kosten van voeding woning (inclusief huur), kleeding en schoeisel vormen in de onderscheidene groepen resp. 83.70, 79.60, 77.72, 75.36 en 59.77 procent van het totaal der verhruiksrekening. Voor de overige behoeften en verplichtingen blijft bij ne laagste inkomensgroep slechts 16.30 pet. van het totaal der ver hruiksrekening beschikbaar, welk percentage tot resp. 20.40,22.28,24.64 en 40.23 stijgt in de overige groepen. Het percentage der laatste groep zou minder hoog zijn geweest, indien daarin niet zou zijn verwerkt de toelage, die een. der gezinnen aan een buiten de woonplaats studeeren den zoon toekent. Een nadere beschouwing van de voedingscijfers leert, dat het verbruik van dierlijke voedingsmiddelen in de onderzochte gezinnen belangrijk is; van de laagste tot de hoogste inko mensgroep komt resp. 40, 47,50, 47 en 50 pet. van de totale voedings kosten voor rekening van deze voe dingsmiddelen. Van een hengelaar, een gefopten veldwachter en een fleschje bier. Zooals bekend, is het zonder een daartoe door den burgemeester afge geven vischakte verboden om met meer dan één hengel de door velen zoo geliefde hengelsport te beoefenen. Er zijn dan ook maar zeer weinigen, die het gebod overtreden, maar toch komt het zoo nu er. dan nog wel eens voor en de politie houdt streng toezicht dat slechts één hengel in het water wordt geworpen door hem, die geen akte bezit. Maar wie op een mooien Zondagmorgen vroeg van huis is gegaan, met het doel een bakzoodje te vangen, terwijl de vischjes maar niet willen komen, vindt van alles uit en tracht soms op verboden wijze de visch te verschalken. Zoo ging het dezer dagen een hengelaar in het schoone Friesche waterland. Het was een prachtige morgen en het scheen een warme dag te zullen worden. De boot, waar mee onze visscher wegvoer, was goed voorzien van vischtuig en wat dies meer zij. Een hengelaar zorgt er voor goed voorzien te zijn. Een akte bezat hij niet, maar dat was ook niet noodig, want soms heeft men het met één hengel druk genoeg, als de visch maar wil bijten. Hoog stond de zon reeds aan den hemel en de hengelaar sloeg de eene visch na de andere uit het nat. Toch was het eigenaardig, dat, waar hij twee hengels te water had, hij steeds aan den eenen heugel maar beet waarnam. Dat vond ook een veld wachter, die op eenigen afstand de bewegingen van onzen hengelaar had gevolgd. Langzaam voer het bootje van den man der wet in de richting van den visscher en „er werd ge constateerd, dat N. N. op Zondag morgen te ongeveer 8 uur twee hen gels te water had, terwijl deze niet in het bezit was van een hengelakte, afgegeven door den burgemeester der gemeente Den hengelaar werd verzocht den tweeden hengel uit het water te nemen en op den wal te leggen, daar hij in overtreding was. De hengelaar voldeed evenwel niet aan dit verzoek, waarop de veldwachter de vrijheid nam den hengel op te nemen en.... Maar het ging niet gemakkelijk. Zat er een zware visch aan den hengel Toen het snoer uit het water kwam, hing onderaan.... een fleschje bier, dat ter afkoeling in Int water was gelegd.... Gelukkig waren hengelaar en veld wachter in een goed humeur en om het geval werd smakelijk gelachen. Wij gelooven, dat onze hengelaar vrijgekomen is van een bekeuring en tevens, dat het polteken bier dien morgen bijzonder in den smaak viel. Het nichtje uit Duitschland. In verband met het bericht in de a.r. „Rotterdammer", volgens het welk aan een Nederiandsch ingeze tene te Utrecht, bij wien een Duitsch nichtje zou logeeren, uit Duitschland een formulier ter invulling werd toegezonden, van welk ingevuld for mulier een tweede exemplaar ter afteekening op het bureau der N.S.B. te Utrecht moest worden aangeboden, heeft 't Tweede Kamerlid Albarda enkele vragen aan de Regeering ge steld. De ministers van Binnenland- sche Zaken en van Waterstaat hebben hierop geautwoord, dat een ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat het in het bericht bedoelde verhaal on juist is en op fantasie berust. In één jaar 64.300 werkloozen minder. Ondanks de toeneming der bevol king en het daarmede gepaard gaande nieuwe aanbod van werkkrach bedroeg het aantal ingeschreven heel werkloozen einde April li rond 56.000 en einde Mei zelfs 64. minder dan een jaar geleden, al( blijkt uit de cijfers van het Centr Bureau voor de Statistiek. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 21 Juni 1937. Mishandeli Omdat de 38 jarige B. J. G. Stavenisse op 26 April jl. aldaar z dorpsgenoote Anna M. v. L. ge*ve dadig getrapt, geslagen, geschopt gestompt heeft, moest hij Maand te Breda wegens mishandeling zi voor den Politierechter komen v antwoorden. Met gevolg dat hij er gestraft met 1 maand voorwaardelijke gev genisstraf met een proeftijd van jaar. SPORT Oud-Vosseroeer. De P.D.V. Zwaluw» hield deze week een w< vlucht uit Salbris. Alstand 490 k De uitslag was: J. B. Tholen; 1 7. M. v. d. Zande 2 5. G. Hav mans 3 9. J. Klippel 4. Gebr. Ho 6 8 10 Tl. Gelost 6.30. Aankomst duif 2.41.21. Laatste duif 9.16.24. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 1824 Jt GeborenCornelia Jacoba, J. D. v. d. Velde en M. Korsm: Gehuwd: M. Verkamman, 27j J. H. M. Quist 31 j. W. Karman 3; en J. S. Slager 26 j. J. M. Zacharias 27 j. en D. J. Slager 24 j.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 6