VLISCO Gemejo Beukelaar] 29 Juni - Verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard Ad vertent iën een net dagmeisje Dr. A. de Ruiter Zenuwarts, Breda Vlisco! Tnh 40 H. H. Landbouwers Nieuw Landbouwers Zakboek ZIJN STIJVE NEK IN S UUR OENEZEN DOOR KLOOSTERBALSEM KLOOSTERBALSEM (HOLEN, 25 Juni 1937. Met ingang van 1 Juli zullen hiernagenoemde Kantoren de Irachter vermelde gewijzigde open- llingen krijgen voor den telefoon- ist Jcherpenisse ,3 -16.30. 17.3020. [venisse-o—16.30, 47 30—20. Sint ïrtensdijk 821. Sint Annaland fel. Oud-Vossemeer van 1/731/10 [21, van 1/11—30/6 8—20. De collecte voor den gewapen- dienst heeft alhier opgebracht [.G35. )e collecte 4en bate van «Jong [land snakt naar werk» bracht !.- op. \FSCHEID L. K. VAN DIJK. Woensdagavond kwamen de lissarissen van de Nutsspaarbank gebouw der bank bijeen om nigszins officieele wijze afscheid men van den heer van Dijk, die gs als voorzitter dier instelling, is hoogen leeftijd, zijn ontslag •odanig heeft genomen. nieuwe voorzitter, de heer agtho sprak namens de Com- rissen de heer van Dijk in ge lode woorden toe, memoreerde jtgeen de heer van Dijk voor de bank heeft gedaan, hoe onder iestuur de rniddagzitdagen die aal per maand plaats vonden, [en uitgebreid in zitdagen die li ij k s en des avonds worden alen, waardoor de spaarbank aan haar doel beantwoordde. Ir. ging na wat er nog meer in tijdperk gebeurde, de groote •eiding der bank in alle opzichten, nsluiting als lid bij den Ned. |rbankbond, de oprichting van fzonde. lijke stichting, de uiterste besteed aan de belangen van die de gelden aan de nulsspaar- toevertrouwden meende dat den beer van een woord van warmen dank ns Commissarissen toekomt en hem aan een stoel, waarin naar hoopte de heer van Dijk nog i i welverdiend zijn rust zal mogen eten. heer van Dijk dankte geroerd de hem toegesproken woorden ior het geschenk hem aangeboden bij hij de beste wenschen un it voor de spaarbank en voorde ng van den nieuwen voorzitter, heer Wagtho. boekhouder, de heer Blaas, te daarna den heer van Dijk de prettige samenwerking, die van de zijde van den afgetreden Irzilter steeds genieten mocht, rop de heer van Dijk met een t woord zijn dank voor deze [orden betuigde. "adat de kassier, de heer Dekker, de prettige wijze had geuit, larop hij met den heer van Dijk d samengewerkt en den wensch ltsprak dat hij dit op even aange- me wijze met den heer Wagtho kunnen doen, waarna de heer a Dijk ook den heer Dekker voor ijn woorden dankte, werd de bij - inkomst gesloten. POORTVLIET. Het algemeen arm atuur «Poortvliet» heeft bij in- hrijving verpacht voor den tijd van jaren I gemet 143 roeden houw- nd gelegen Westeinde Stompersdijk Jan dhr. W. Heijboer Mz. voor f65 •er gemet. 1 gemet 98 roeden bouw end, gelegen hoek van Snabbe aan |hr. M. Mol voor f70 per gemet. gem. 285 roeden weiland, onbekend. Bij het te 's Gravenhage ge- louden Staatsonderwijzers-examen laagde o.a. dhr. M. C. van As alhier. De politie heeft proces-verbaal •pgemaakt tegen vier werkloozen, die erzuimd hadden hun verdiensten op e geven aan den agent der Arbeids- •emiddeling. SGHERPEN1SSE. De in de Ned. Herv. kerk gehouden collecte voor iet ziekenfonds heeft opgebracht f 12 'n de collecte voor den gewapenden Üenst f 8.30. SINT MAARTENSDIJK. Bij het te Hoek gehouden Bonds-zangconcours lehaalde de Zangvereeniging «De Lofstem» alhier een eerste prijs in de 2e afdeeling met het hoogst aantal punten n.1. 200. Genoemde vereeniging behaalde liet vorig jaar bij het alhier gehouden concours den wisselbeker. Thans woest deze als gevolg van loting worden afgestaan aan de zusterver eniging «Zanglust» te KappelleZ.B. De steunregeling te dezer plaatse is met ingang van Maandag j.1. stop gezet. Het bouwen van een kunst- mestloods voor rekening van de Fa. v/h Kooiman Go. te Dirksland is opgedragen aan den heer S. G. Muller alhier. Aan de Universiteit te Leiden is voor het arts-examen geslaagd Mej. J. C. P. Tazelaar alhier. STAVENISSE. Door de muziek- vereeniging „Oefening baart Kunst" alhier is een verloting, ten bate der kas georganiseerd. Deze verloting is goedgekeurd bij besluit van B. en W., d.d. 14 Juni 1937 (no. 156) en be staat uit J000 loten van 25 cents. De hoofdprijs is een rijwiel en verder zijn er luxe en huishoudelijke voor werpen als prijzen. ST.-ANNALAN D. Aardappelveiling van Woensdag 23 Juni: 1325 kg. eerstelingen f4.49 en 400 kg. idem drielingen 13.70; alles per 100 kg. Deze week is men begonnen met de wegverbetering St.-Annaland Oud-Vossemeer, waarbij een 10 tal werkloozen uit deze gemeente zijn tewerk gesteld. *STAVENISSE. Bij kon. besluit is benoemd tot gezworene van het Waterschap Stavenisse G. M. Steen- dijk alhier. OUD-VOSSEMEEB. De werklooze landarbeider J. M. alhier, geplaatst bij de centrale werkverschaffing te St. Philipsland bekwam tengevolge van het overslaan van een kipkar een zoodanige verwonding aan den schedel, dat hij zich, nadat een noodverband was gelegd, onmiddellijk huiswaarts moest begeven. Dr. Lin- denbergh heeft de wonde gehecht. Een dezer dageu vervoegde zich bij dhr. J. J. Muller een buiten de gemeente woonachtige venter. Ondanks de kennisgeving aan de deur, dat aldaar niet gekocht wordt, bleef de venter geruimen lijd bellen, waarop de heer Muller opendeed en hem opmerkzaam maakte op het bordje. De man geraakte hierop in een zoodanige opwinding, dat hij een mes trok, hetgeen voor dhr. Muller aanleiding was zich te doen kennen als rijksveldwachter en hem te ar resteeren. De collecte voor den gewapen den dienst, gehouden 18 Juni jl. bracht alhier op f i2.43. Uit het leven van Oom Dirk. Men schrijft ons uit Alphen a. d. Rijn In de nauwe winkelstraten aan de Oostzijde van den Ouden Rijn is sinds eenige weken het éénrichtingverkeer ingevoerd, zulks tot groote ergernis van eenige neringdoenden, van wie sommigen van de nieuwe bepaling eenigen hinder ondervinden, terwijl anderen het niet kunnen verkroppen dat zij in het belang van het veilig verkeer voortaan een vrij groolen omweg moeten maken. Tot de laatste categorie behoort de vrachtrijder V. uit Nieuwkoop, die reeds sinds jaren alle dagen onze gemeente bezoekt en hier als Oom Dirk een groote bekendheid geniet. Ook Oom Dirk vindt het hinderlijk, dat hij voortaan met zijn, door een paard getrokken wagen, eenige hon derden meters zal moeten omrijden en niet alleen hinderlijk, maar ook dwaas. Jaren lang, zegt Oom Dirk, ben ik deze straten ingereden van de zijde die mij paste, en ik zie niet in, waarom het nu ineens anders zou moeten. Als ik mijn wagen zelf trek, mag het wel (handwagens vallen sinds eenige dagen builen de ver bodsbepaling) de dwaasheid ligt er dus dik boven op En Oom Dirk liet het niet bij woorden, maar schreed tot de daad. Toen hij de verboden winkelstraat naderde en het bskende verbodsbord hem tot omrijden maande, stapte hij van den bok, spande zijn viervoeter achter den wagen, nam diens plaats tusschen de boomen in en trok tot groote hilariteit van voorbijgangers en omwonenden zijn vrachtwagen zelf door de verboden straat. Dat ging een dag goed en dat ging twee dagen goed, maar gisteren was er een politieman, wien deze stijfhoofdigheid van den Nieuvvkoop- schen vrachtrijder ter oore was ge komen en toen Oom Dirk naarstig trek kende de verboden straat uitkwam, kreeg hij een bonnetje. Bespannen rij-en voertuigen mogen de straat niet in deze richting be rijden, zei de politieman. Als u er plezier in hebt uw paard achter den wagen te spannen, moet u dat zelf weten, maar dat ontheft u niet van de bepalingen van het éénrichtings verkeer Naar men zegt. is Oom Dirk er thans van overtuigd, dat het altijd verkeerd is het paard achter den wagen te spannen. Hij vindt één proces verbaal genoeg en heeft beloofd voortaan, als alle andere weggebrui kers, netjes te zullen omrijden. N.R Ct. 124 jaar. Te Mendoza zou een man van 124 jaar zijn overleden, zekere Teo- filo Videla. Hij had meer dan hon derd kleinkinderen. Er zijn menschen die aan Videla's fantastischen ouder dom geloofden. Hoe wordt men zoo oud? Wel als men de methode toepast van Teofilo Videla is dat eenvoudig genoeg. Men nuttige slechts.... mate (de Zuidame rikaansche thee) en wijn LIED VAN DE WEEK De éérste verjaardag, die is dan in zicht, Het is nog een kwestie van dagen, En alles wat niéuw is ik acht bet m'n plicht, Daarvan in een lied te gewagen. De éérste verjaardag op Hollandsche grond, Die reeds zoo vertrouwd werd, en eigen, Waaraan zich Prins Bernhard voor altijd verbond, Hoe wil ik van zóóiets hier zwijgen? De eerste verjaardag, beseft U wel góéd, Wét of er die woorden beduiden? Het is nog geen jaar, dat de Prins werd begroet, En blijde de klokken hier luidden, Het is nog géén jaar... en wat zijn we vertrouwd Met heel Zijn Persoon en wezen, Geen Hollander, die van Prins Bernhard niet houdt, Geen huis, of Hij wordt er geprezen! Z'n charme, z'n eenvoud, z'n zonnige lach... Z'n slanke, sportieve verschijning, Waar of die in Holland ook opduiken mag, Ontstaat daar een juichende deining De groote belangstelling, die Hij ons toont, In alles, wat Holland mag raken, Daar heeft Hij ons welkom royaal mee beloond, En wist Hij zich één mee te maken! Niet slechts met het land, dat het Zijne nu is, Niet slechts rnet de hoogslen der hoogen, Maar eén met de heele bevolking, gewis, Elkeen kijkt Hem graag naar-de oogen... En nu, bij dien eersten verjaardag hier dan, Gedenken wij dankbaar en blijde, 't Geluk, want wij allen genieten er van, Dier twee jonge menschen daar, beiden..! De boodschap, ons pas door den aether gebracht, Die éven ons allemaal voerde Naar 't nieuwe geluk, dat daarginds wordt verwacht, En dat ons zoo innig ontroerde... Prins Bernhard, wij kennen géén betere wensch, Nu Gij Uw verjaardag herdenkt, Dan voorspoed, geluk, namens iederen mensch, Voor Haar, die dit alles U schenkt!! (Nadruk verboden). KERKNIEUWS. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk te Poortvliet cand. J. v. d. Heuvel te Delft. ZONDAG 27 JUNI 1937. T IlüLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. Wolfensberger. In beide beurten collecte voor de Kerkvoogdij. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. 6 uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. Vrijdag 2 Juli 's avonds 7.30 ds. Neerbosch te Vlaardingen. Vrije Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen 's Avonds 6 uur ds. J. N. v. d. Heijden, Ned. Herv. Pred. te Eind hoven. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. Kraaij. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur ds. Drenth te Nun speet. Voorm. Bed. II. Avondmaal. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SGHEBPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 30 en nam. 3 uur ds. de Haan. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 10 30, nam. 3 en 's avonds 7 uur de heer West- strate te Rotterdam. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 30 ds. Batelaan en nam. 3 uur leeskerk. Voorm. nabetrachting H. Avondmaal. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Kraaij en nam. 3 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 uur en 's avonds 6.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. Eist. Bed. H. Goll. Ziekenfonds. Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds Vreugdenhil. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 25 Juni 1937. Roomboter f 0.80 per pond. Boereboter f 0.75 Eieren f 3.40 per 100. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Juni Graden G. Zaterdag 19 16,4 Zondag 20 16,1 Maandag 21 16,2 Dinsdag 22 16,4 Woensdag 23 17,4 Donderdag 24 17,2 Vrijdag 25 16,3 TERSTOND GEVRAAGD bij H. VAN DER EIJK. 7 Kerkstraat 6, Tholen. 46313 KENNISGEVING De Tandheelkundige Inrichting „Engelman", gevestigd 1872 Rot terdam, Boezemsingel 210, tel. 50499, heeft thans ook te Bergen op Zoom, Stationstraat 42a, Tel. 728, spreekuren, en wel Donder dags 102 uur. Oud, vertrouwd adres voor kunsttanden. Gebitten f 2 per tand, f 45 per geheel gebit, pijnlooze behandeling in begrepen. Volle langdurige garantie. 14 46277 TOELATING U. L. 0.-SCH00L TE THOLEN. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van THOLEN maken bekend, dat tegen 1 September 1937 gelegenheid bestaat tot plaat sing op de School voor Uitgebreid Lager Onderwijs. Ouders, voogden, of verzor gers, die hun kinderen of pu pillen op genoemde school wen schen geplaatst te zien, worden verzocht vóór 2 Juli a s. hiervan aangifte te doen bij het hoofd der U.L.O.-School. Bij de aangifte moet worden overgelegd een verklaring van het Hoofd der School dat de leerling het zesde leerjaar van een school voor g.l.o. met goed gevolg heeft doorloopen. Tholen, 24 Juni 1937. Burgemeester en Wethouders 46310 voornoemd, De Burgemeester, Mr. A. J. VAN DER HOEVEN. De Secretaris, 36 V. LABAN. houdt VRIJDAG 2 JULI g 2V25 uur spreekuur in gasthuis te Bergen op Zoom NU OOK VOOR JONGENS I Jongensblouses en -overhemden, 'n Vlisco-product en dus: zeer sterk, mooi blijvend, kleurecht, keurig af gewerkt. Vanaf f. 1.40. Groote col lectie tinten en dessins bij: JU 11. 403)2 Brugstraat Tholen JONGENSBLOUSES EN -OVERHEMDEN MARMEREN Schoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer sooiten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM Fa. AUQ. VAN DIJK-Petit De zevende druk van A. Geluk J. Az. is verschenen Het voor U vóóral met het oog op de belasting een onmisbaar boek Het is indertijd samengesteld om U een gemakkelijke Boek houding voor Uw bedrijf te verschaffen. Al Uw inkomsten en uitgaven kunnen er in worden opgeteekend, om zoodoende het nimmer mogelijk te maken dat Ge te veel belasting betaalt! Prijs f 1.25. Franco per post f 1.37 Firma J. M. C. POT, THOLEN Een stijve nek behoeft Ge dus niet langer te hebben r 0Ik had den geheelen dag doorregen' achtig weer geloopen met een sner penden wind. Toen ik s'avonds thuis ■kwam, kon ik mijn hoofd niet meer bewegenzoo stijf waren de spieren ,van mijn nek. Ik ging vroeg naar bed maar liet mij tevoren eens stevig wrij ven met Kloosterbalsem, 's Morgen» was ik verrast te bemerken, dat er van mijn stijve nek niets meer te be speuren was. De Kloosterbalsem had mij in een enkelen nacht, of in 8 uur van m'n hevige stijve nek af geholpen. S. Sch. te den H. (KKER'S ORIQINEEL TER INZAOt „Geen goud zoo goed" Onovertroffen bij brand- en sn|jwonden Ook ongeëvenaard als wrljfmlddel bij Rheumatlek, spit en pUnlUke spieren Sch roefdoos 35 ct. Potten: 62'/jCt. en ƒ1.04 BON voor Inzenden in open couvert, GRATIS als drukwerk (l'/z ct-) aan MONSTER Handelmij.L.I- Akker, R'dam

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 5