Over Jeugdherbergen. Bestellingen oud-cervituut en het is alleen maar het hooi en het doet er dan ook niet toe of het nu twee of driemaal wordt gemaaid. De heer van Ast zegt als de mest vaalt verkocht wordt dan wordt dit bekend gemaakt en waarom wordt dit niet gedaan. Hij zou dan ook gaarne zien dat erin het vervolg ook machtiging van den raad voor wordt gevraagd om dit te verkoopen, want de raad is tenslotte toch het hoofd van de gemeente. Hierna sluiting. 5. Wie bevolken nu in den regelden jeugdherberg In hoofdzaak, de naam zegt het reeds, jonge menschen, doch niet uitsluitend. Vele trekkers kunnen, ouder geworden, maar moeilijk af stand doen van de hen zoo vertrouwde j.h.sfeer en ze blijven behooren tot de trouwe gasten. Kinderen tus- schen 10 en 15 jaar hebben alleen toegang onder geleide, zoodat we er #ook ouders met hun kinderen aan treffen. En tenslotte ook wel ouderen, die zich meer in 't bizonder aange trokken voelen tot het j.h.werk en zich in de omgeving van de jonge trekkers goed thuis voelen. Voor ouderen is het absoluut noodzakelijk dat ze de j.h.sfeer goed kunnen aan voelen en kunnen meeleven in alles wat er in deze kleine gemeenschap gebeurt. Ze moeten dus ook kunnen aanvaarden, dat ze hun bedje niet opgemaakt, hun schoenen niet ge poetst vinden, integendeel, dat ze ook hun aandeel moeten nemen in het schoonhouden van de jeugdher berg en in bet verrichten van andere door de ouders verlangde corveën. De j h. is geen goedkoop hotel en wil dat ook niet zijn lederen avond opnieuw komen er gasten, die er tijdelijk een eigen huis vinden en dus zich verantwoordelijk moeten weten voor de goede gang van zaken in alle opzichten. Wie het zoo kan aanvoelen, vindt in de j.h. zijn plaats. De jongeren hebben er geen moeite mee vele ouderen gelukkig ook niet en deze kunnen dan voor de har- bergouders een krachtige steun zijn, die in het drukke seizoen handen vol werk hebben. En de' ouderen die zich niet op hun plaats voelen, och, die blijven vanzelf weg. Vanzelfsprekend valt er over het j.h.werk nog veel meer te zeggen talrijke brochures en gidsen ver schaften gegevens over het j.h werk in binnen- en buitenland. We hopen slechts, door deze beknopte gegevens eenige belangstelling bij de lezers te hebben gewekt. Het staat wel vast, dat er nog duizenden jongeren zijn in Nederland, die na voorlichtingen kennismaking met de jeugdherberg, zullen besluiten, trekker te worden. Nadere inlichtingen, inschrijfformu lieren, etc. of introducties voor een bezoek aan de plaatselijke j.h. Klaver velden aan het N. J. H C.-Inlich- lichtingenbureau, Faurestraat II, Bergen op Zoom. De malversatie bij den B. V. L. te Vlissingen. Voor het gerechtshof te 's-Graven- hage is in hooger beroep de straf zaak behandeld tegen den 56-jarigen Vlissingschen oud-wethouder P. G. L., die wegens valschheid in geschrifte door de rechtbank te Middelburg is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, met aftrek van voorloopige hechtenis. E beweerde, dat hij zich geen cent van hetgeen aan de kas was ont trokken, heeft toegeeigend. Hij moest verschillende„prestige" uitgaven voor den B. V. L. doen welke hij niet had geboekt, zoodat hij er zelf bij in schoot. De procureur-generaal, mr. A. Rom- bach, vorderde bevestiging van het vonnis van de rechtbank. Mr. G. J. A. van Geldorp Meddens zeide o m. dat verdachte door de omstandigheden al buitgewoon zwaar is gestraft zoowel financieel als moreel en verzocht het gerechtshof dit bij het wijzen van het arrest in over weging te nemen. Gevaarlijke vondst Bij het afgraven van zand in de gemeenteduinen te Wijk aan Zee vonden arbeiders een zestigtal bussen, welke gevuld waren met slagkwik. Een deskundige constateerde dat ze slaghoedjes bleken te bevatten voor mijnen of torpedo's. De bussen zijn in de duinen tot ontploffing gebracht waarbij aan het licht kwam, met welk een gevaarlijke springstof men hier te doen had. Stukken hout vlogen huizen hoog de lucht in. Hoe de bussen in de duinen gekomen zijn is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat jutters deze op het strand gevonden en in de duinen verborgen hebben Smokkelende chauffeur benadeelt zijn firma Dezer dagen is nabij Mook een Amsterdamsche chauffeur was aangehouden wegens het smok kelen van ongebanderolleerd sigaret tenpapier in de vrachtauto van zijn werkgever. Bij de aanhouding slaagde de man er in, te ontkomen, doch later is hij in zijn woonplaats gear resteerd. De chauffeur heeft zijn firma door deze smokkelhandel, waarvan zij in het geheel niet op de hoogte was, voor ongeveer f7000 benadeeld. De firma is n.1. verplicht tot het betalen van invoerrechten en boete, terwijl de auto is verbeurd verklaard. De chauffeur is op vrije voeten gesteld. Bevestiging van het rijwielplaatje. De Minister van Financiën heeft bepaald, dathetrijwielbelastingplaalje eveneens mag worden bevestigd aan den sleutel van een aan den boven kant van de voorvork van het rijwiel gemonteerd rijwielslot, al dan niet met gebruikmaking van een houder voor het plaatje. Het plaatje moet zoodanig worden bevestigd, dat het zich ten hoogste 10 cm. van de balhoofdbuis bevindt en wel in verticalen stand met de op het plaatje voorkomende teekening naar voren gekeerd. Deze teekening moet geheel zichtbaar zijn, vóór het plaafje mogen geen voorwerpen zijn aangebracht, die het gezicht op het plaatje belemmeren. SPORT Uitslag wedvlucht van Salbris van de P. V. „De Luchtpost" Tholen, afstand 490 K M. A. Rijnberg 1, 4, 5, 6. A. Voets2. M. Schot 3, 7, 8. B. Schot 9. Gelost 6,30, aankomst le duif 3.24 10 laatste duif 6.20.21. P.V. «De trouwe duif» Tholen. Wedvlucht van Ürleans (afstand 436 km.) gehouden op Zaterdag 19 Juni. Uitslag: C. Baaij Nz. 1 11. Jac. Baaij 2 12 18. J Berrevoets 3 5 13 16 L. Laban 4. L. M. de Heer 6 10 14. A. Wagemaker 7 20. J. Vermeij 8 19. F. Nijs 9. G. Baaij Pz. 15. Jo van Luijk 17. Gelost 7 uur. Eerste duif 1.38.59, laatste 7.22.35. Deelname 60 duiven. Wedvlucht Orleans voor de Zeeuwsche Conc. Comb. C. Baaij Nz. 1 31. Jac. Baaij 3 33 54. J. Berrevoets 4 8 35 53. L. Laban 7. L. M. de Heer 10 28 37. A. Wa gemaker 16 66. F. Nijs 22. J. Vermeii 23 64. C. Baaij Pz. 41. Deelname 267 duiven. Oud-Vosserneer werd benoemd als Rentmeester der Ambachtsheerlijk heid. In het nummer van 19 Juni komt o.m. voor dat mej. J. L Gaakeer te St. Maartensdijk benoemd werd! tot onderwijzeres te Alsmeer. Te Oud-Vossemeer werd een teekeif- school opricht, de leider was de heer A. Avé. In de Ier. en Th. Grt. van 26 Juni wordt mededeeling gedaan van geld- leeningen der gemeente Tholen tegen 4% per jaar. Ingeschreven was voor een pro resto f 8000 o.m. door Gebr. van Schendel te Zevenbergen voor 1003/100 V0 en en voor die resteerend ad f25000 door dezelfde ad 1003/loo% aan wie de leeningen werden toegewezen. Bij de Ned. Herv. Kerk werd be roepen ds. B. J. M. Conradi te Nisse. De boterprijs was op 25 Juni 50 ct. V2 per K.G. eieren golden f 2.80 per 100 stuks. L O O P J> AN AMMW tilLT MmW TtC,E.>J BOlHUUIvWwL Iti DIT BLAD 15 EXN BETER CL KUUR, Wat er vóór 50 jaar in onze omgeving gebeurde. In de Iers. en Th. Grt. van 4 Juni 1887 lezen we o.m. dat „Concordia" deelnam aan een festival te Goes. Tot onderwijzeres te Fijnaart werd benoemd mej. G. M. van 't Hof te St. Annaland. Te St. Annaland heerschten de mazelen en was de ziekte kwaad aardig van aard, er stierven dienten gevolge reeds 5 kinderen. Dr. G. C. Schot" pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Tholen nam Maandag 30 Mei afscheid van zijn gemeente. Deze was toen geheel zonder voorganger. De Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in het eiland Tholen benoemde in haar vergadering te Oud-Vossemeer resp. als voorz. en secretaris de heeren A. J. Bierens en A. F. Hanssens, die aftredend waren. De heer G. J. de Graaff Az. te op Familiedruktverk Geboorte kaarten Trouwkaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen agent te Poortvliet den heer W. A. ISTA

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 4