Tweede Blad. VAN VRIJDAG 25 JUNI 1937. SCHERPENISSE, 18 Juni 1937. Voorzitler Burgemeester W. L. Klos. Secretaris de heer A. L. G. van Doorn. Afwezig de heer Bolier. De notulen van de vorige verga dering worden voorgelezen en onge wijzigd vastgesteld De heer Vos verzoekt de secretaris de notulen in het vervolg niet meer zoo vlug te lezen. Ingekomen stukken Een schrijven van den P.Z.E.M.te Middelburg gezien de goede finan- cieele uitkomsten er wederom dit jaar teruggave zal geschieden voor de bijdrage van het ondergrondsche net. Van den Minister van Binn.Zaken betreffende een wijziging van de alg. steunregeling. Van den Min. van Soc. Zaken de uitkeering voor de werkloozensteun. Van Ged. Staten eenige goedkeu ringen van raadsbesluiten. Van den Commissaris der Koningin dat kon. is goedgekeurd de verorde ning tot heffing van 75 opcenten op de gem. fondsbelasting. Van het gemeentebestuur van St- Maartensdijk betreffende de wijziging van de instructie van den keurings veearts, wat I.erop neerkomt dat bef salaris blijft bepaald op f2750 per jaar en dat er voor een plaatsver vanger betaald zal worden f6.per dag of f 42 per week. De heer Vos zegt dat het toch was f 2250 -f f500 voor autovergoeding. De voorzitter zegt dat het juist is, maar eï is op gewezen om het te laten óp f2750 iti verband met zijn pensioenregeling. Re heer Vos vraagt dan hoe het ga ,t met de plaatsvervanger. De voorzitter antwoordtdie krijgt dan f 6 per dag of f 42 per week, terwjl het meerdere door de veearts zelf wordt bijbetaald.- 4 Met alg. st. wordt dit aangenomen. Proces verbaal van kasopname bij den gemeente ontvanger. Van den Min. van Financiën dat het quotiënt is vastgesteld op f 10.39. Van het gemeentebestuur van St.- Maarlensdijk het verslag van de Keuringsdienst over 1936, waaruit blijkt dat in de gemeente Scherpenisse aan keurloonen is ontvangen 1 654 en dat moet worden bijgedragen f 496.69. Van den Min. van Binn. Zaken en Financiën dat de uitkeering uit het gemeentefonds voor de jaarwedden van den burgemeester en secretaris is bepaald op f2550. Van den Min. van Onderwijs, K. en YV. dat de rijksvergoeding voor het onderwijs is bepaald op f8330. Een verzoek van Mej. Joh. de Graaf- Jansens om haar met ingang van 1 September ontslag te verleenen als schoonhoudster van de o. 1. school. Burg. en vvetb. stellen voor haar met ingang van dien datum eervol ontslag te verleenen. Tevens vragen zij machtiging om sollicitanten op te roepen op hetzelfde salaris en deze dan te benoemen voor één jaar op arbeidscontract. I>e heer Vos vraagt of in het schoonhouden alles '-egrepen is, ook voor de vereenigingan. De voorzitter antwoordt dat ze voorliet schoonhouden van de lokalen door de vereenigingen betaald wordt, zij is alleen voor wat de school be treft. Met fg stemmen wordt het voor stel aangenomen en wordt burg. en weth. machtiging verleend. Van M. D. Anemaet, M. D. A. Geuze, I. D. C. Duijnhouwer, Joh. v. Gorsel en D. Kleppe is bericht ingekomen dat zij hun benoeming tot lid van de commissie tot wering van school verzuim aannemen. Van Z. van de Velde dat hij accoord gaat met het genomen raadsbesluit tot verpachten van het vischwater voor 2 jaar. Van den Min. van Binn. Zaken het kon. besluit dat de kleuren van de vlag rood, wit en blauw zijn. Van de Commissaris der Koningin dat kon. is goedgekeurd de verorde ning heffing gelden besm. ziektewet. Burg. en weth. stellen voor een wijziging der begrooting van 1936 en 1937. Met alg. stemmen wordt deze goed gevonden. De heer van Ast vraagt of het niet mogelijk is dat deze in het vervolg bij de stukken liggen dan kan men ze van te voren eens inzien. De voorzitler zegt toe daar zorg voor te zullen dragen. Voorgelezen wordt een brief van den Min. van Soc. Zaken betreflende de geplaatste arbeiders in de werk- veiscbaffing te St.-Philipsland. In accoordwerk en bij flink werken kan 20 cent per uur verdiend worden. Vastgesteld wordt het kohier hondenbelasting op 1201. De heer van Ast vraagt hoe of het is met schaaphei dershonden. De voorzitter antwoordt hierop Burg. en Weth. stellen voor over te gaan tot conversie van enkele geld leeningen van 472% tot geldleeningen van 372%. De heer Vos kan daar wel mee meegaan, als er dan de bepaling bijgevoegd wordt dat als het geld duurder zou worden, deze niet ineens afgelost mogen worden want anders zijn de geldschieters daar de dupe van en zij hebben nu reeds een ver lies omdat de rente 1%, verlaagd wordt De heer van Ast doet het genoegen dat dit gekomen is, want hij had er al eerder over willen beginnen. Er wordt getracht op alles te be- zuiningen en spr. had dit al eerder voor willen stellen, maar dacht dat de gemeente in moeilijkheden zou komen maar het had al jaren eerder moeten gebeuren, maar er werd niet van gerept. De heer Vos is het eensdeels met de heer van Ast eens, maar aan de andere kant moet men niet vergeten dat het allemaal geen millionnairB zijn die geld aan de gemeenteleenen. Het zijn menschen die van de rente moeten leven en nu iemand die een salaris van 12500 heeft wordt niet gekort, maar iemand die van een rente van f2500 moet leven, die krijgt nu 1% minder. De heer van Ast merkt op dat de tractementen ook verlaagd zijn. De voorzitter zegt er niet te diep op in te gaan, want toen wij die geld, leening van 472%» hebben gesloten- was de rentestandaard hooger. Met alg. stemmen wordt het voor stel van burg. en weth. aangenomen. Burg. en Weth. stellen voor gezien het verzoek van Ged. Staten een gedeelte weg ScherpenisseSt Maar tensdijk over te geven aan de provincie voor f 150 en dit te betalen uit de gewone middelen. De heer van Ast is er tegen dit te doen uit de gewone middelen er kunnen wel eens dingen komen die noodzakelijk verbeterd moeten worden en dan is de post niet toereikend. De voorzitter antwoordt dat het toch niet gaat voor f 150 een geld- leening aan te gaan. Met de stern van den heer van Ast tegen wordt het voorstel aan genomen. Burg en weth. stellen voor om de erfpacht van grond voor de nieuwe weegbrug in te doen gaan op 1 Juni 1937, wat met alg. stemmen wordt goedgevonden. Bij de rondvraag vraagt de heer Vos naar die f 50 voor het kinderfeest. De voorzitter antwoordt dat alle bekers zijn uitgereikt, maar de reke ning van de film is nog niet binnen. De beer Vos wenscht in deze ver gadering zijn verontwaardiging uit te spreken over hetgeen gebeurd is op Paasch- en Pinksterfeest, terwijl er een goedgekeurd raadsbesluit is dat er geen dansmuziek gegeven mag' worden. De voorzitter zegt ai meer gezegd te hebben dat dit berust bij den burgemeester. De heer van Ast zegt de vorige vergadering gevraagd te hebben naar een afschrift van de begrooting en van notulen, maar nog geen ant woord gehad te hebben. De voorzitter antwoordt dat dit een reuzewerk is. De heer van Ast zegt het materiaal is nu toch aanwezig, waarom moet het platteland uitgesloten worden daar in de steden alles wordt verstrekt aan de raadsleden Zooals het nu is, is het gebrekkig. De voorzitter merkt op dat men toch altijd kan komen vragen. De heer van Ast weet dit wel, maar hoe gaat het dan, dikwijls is men dan weer weg en dan valt in de gedachten dat men dit of dat weer vergeten heeft om te vragen, hij hoopt dan ook dat burg. en weth. dit ver zoek ernstig overwegen zullen. Dan zegt spr. naar aanleiding van het geval Franke ol het niet mogelijk is dat als een gezin in Scherpenisse komt wonen dit direct ingeschreven kan worden voor de steunregeling. De voorzitler vindt de tijd vaneen jaar ook wel lang, hij stelde voor hierover met den minister te cor- respondeeren om gedaan te krijgen dat ze direct of anders na een veel korter termijn ingeschreven kunnen worden. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. De heer van Ast zegtburg. en weth. zullen ook wel een circulaire ontvangen hebben omtrent de vol ontairs op de secretarie. Spr. acht ook niet goed dat dit werk moet gebeuren voor niets of een kleinigheid. Hij acht het wel goed dat er een klein beetje leergeld be taald wordt, maar niet alles voor niets laten doen. Dan brengt spr. naar voren de mestvaalt, de toestand daar is hem een doorn in het oog. Hij zou gaai ne zien dat de verbetering niet gebeurde met oude planken, maar dat er aan twee zijden een steenen muurlje werd gezet. Dan over de vakorganisatie. Er zijn menschen in de lan'darbeiders- organisatie, die eigenlijk bouwvak arbeiders zijn en nu was er een schrijven van burg en weth. dat deze afgevoerd moesten worden. Nu blijkt echter na een bespreking]! met den heer Vingerling, dat dit niet meer noodig is, maar een schrijven is er nog niet van gekomen bij de organi satie. Nu heeft spr. ook nog een afschrift van een brief bij zich van de secretaris van de Bouwvakarbeidersbond waarin staat dat men 6 weken „achtereen" en nu vraagt spr. hoe nemen burg. en weth. dat woord achtereen, wordt dat practisch of juridisch uitgelegd. Spr. zag liever dat hel praclisch werd uitgelegd. Dan vraagt spr. nog of een gedeelte van het keikhof verhuurd is of dat alleen het hooi er maar van verkocht is voor 16. De voorzitter zegt dit is al een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 3