ONZE FEUILLETON Achter de Wolken schijnt de Zon gehad. Het onderhoud dat Von Neurath deze week met Eden te Londen zou hebben en waarvan men zich zooveel had voorgesteld, gaat voorloopig niet door. Weliswaar blijft het plan van een dergelijk onderhoud bestaan, maar dat dit thans spoedig zal plaats hebben, is wel zeer onwaar schijnlijk. Aldus is er van de ver betering in de politieke situatie van een goede week geleden weinig meer overgebleven. Inlusschen wordt de in Ier- nationale toestand er niet prettiger op. Druk wordt Ie Berlijn geconfe reerd tusschen Hitier en regeering, terwijl een deel der Duitsche vloot naar de Middellandsche Zee is ver trokken, hetgeen natuurlijk in overleg met Italië heeft plaats gehad. Dit maakt vanzelfsprekend Frank rijk en Engeland die zulke vitale be langen in de Middellandsche Zee hebben zéér ongerust. Daar tegenover staat dat Duitsch- land verklaart geen agressieve be doelingen te hebben en vanzelfspre kend wordt er achter de schermen gewerkt om geen verscherping van den internationalen toestand te krijgen. In Frankrijk isChautempsen kenne lijk onder den druk van den binnen- en buitenlandschen politieken toesfand zeer spoedig in geslaagd een nieuw kabinet te vormen. Evenals het kabinet Blum is ook de regeering Ghautemps een volksfrontkabinel, waarin slechts socialisten en "hudicaal-socialisten zitting hebben. Het belangrijke ministerie van financiën is thans in handen van een radicaal-socialist en wel van den bekenden expert op economisch gebied Georges Bonnet, die zeker meer vertrouwen in den senaat geniet dan zijn voorganger Vincent Auriol. Auriol zelf is thans minister van Justitie geworden. Blum heeft, het vice presidentschap van de kabinets raad aanvaard en verder is er in de bezetting van de verschillende ministeries betrekkelijk weinig ver andering gekomen. Zoo blijft Yvon Delbus minister van Buitenlandsche Zaken, zoodat de oude buitenlandsch politieke koers in ieder geval gehand haafd zal blijven. De belangrijkste taak van hetnieuwe zal nu zijn Frankrijk's financiën te saneeren. Slaagt zij daar in, dan behoeft Ghautemps niet bang te zijn om spoedig ten val te worden ge bracht. Ook nu blijft intusschen de bouding van de communisten een beslissende factor. GEMEENTERAAD TIIOLEN, 18 Juni 1937. Voorzitter burgemeester mr. A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer V. Laban. Afwezig met kennisgeving de heer Potappel. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De voorzitter stelt voor de notulen vast te stellen, zooals ze ter inzage hebben gelegen. De heer van Vessem zegt dat er een regel in is vergeten. U hebt gezegd, dat het dak van de kerk slecht was en dat het geld daarvoor dan gebruikt zou kunnen worden,, maar dat de subsidie niet gegeven wordt voor reparatie, maar voor restauratie en toen heeft spr. gezegd dat het alleen was voor re§tauratie en dat staat niet in de nrjtulen. De voorzitter antwo5rdt, dal de notulen geen stenoovafisch verslag zijn, maar allee?ïh het kort de zaken weergeeft foo die zijn verhandeld 20 Naar het Engelsch. HOOFDSTUK XIV. „Wie gezien 7 Ik heb niemand gezien sinds ik van huis ging Mrs. Brinetenminste niemand, dien ik kende." „De hemel weet waar zij dan heen is, dat arme, zieke, zwakke schepsel. Maar komt u binnen Miss Ik dacht vast, dat u haar gezien had en dat u mij iets van haar wist te vertellen, maar nu begrijp ik, dat ik u alles nader moet toelichten." „U bedoelt zeker, dat Marion dat uw patiënte het huis verlaten heeft?" vroeg ik, toen wij in de bibliotheek zaten, waarheen de huis houdster mij was voorgegaan. „Ja ze moet zoowat om een u-ur of zes in den ochtend gegaan zijn want toen de meisjes beneden kwamen vonden zij den grendel van de deur en verwonderden zich daar wel over en spr. meent dat door het weglaten van deze zin niets te kort gedaan wordt aan hetgeen is besloten. Hij vindt er geen bezwaar tegen, het alsnog er in te zetten, maar spr. beschouwt dat de notulen, zoosober en kort mogelijk moeten weergeven van hetgeen behandeld is. De heer Overbeeke merkt op geen gelegenheid gehad te hebben de notulen te lezen, maar de hoofdzaak staat er toch in. De heer van Vessem zag toch gaarne deze zinsnede er in opgenomen. De voorzitter heeft er geen bezwaar legen, maar vindt het niet noodig en vraagt hoe de andere heeren er over denken. Met alg. stemmen wordt besloten de notulen onvei anderd vast te stellen. Dn voorzitter stelt voor om punt 8 der agenda, vaststelling eener ver ordening op de exploitatie van taxi's en huurauto's, te laten vervallen, omdat deze wet eerst 1 September in werking treedt en spr. deze zaak gaarne nog eens nader wil bekijken. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Ingekomen stukken: Van het centraal bureau van veri ficatie en fin. adviezen procesverbaal van kasopname bij den gemeente ontvanger, van het brugbedrijf, alg. armbestuur, woningbedrijf en gas bedrijf. Van den Commissaris der Koningin dat koninklijk is goedgekeurd de verordening heffing 75 opcenten gem. fondsbelasting en besm. ziekte- gelden. Van Ged. Staten de ontvangst van de wijziging van de algemeene politieverordening. Deze stukken worden voor kennis geving aangenomen. Een verzoek van Gebr. Meeuwsen om over te nemen de concessie, die verleend is aan de Gebr. Moelker, voor de putten en loodsen staande aan de andere zijde van de Eendracht. Burg. en weth. stellen voor de concessie van de gebr. Moelker in te trekken en deze op dezelfde voor waarden te verleenen met ingang van 1 Juli a.s. aan de gebr. Meeuwsen. De heer Overbeeke kan daar zeer zeker mee meegaan, maar zou toch gaarne de bepaling zien opgenomen dat met de roeiboot alleen overgezet mag worden voor hen die daar hun werk moeten verrichten, maar niet voor familieleden die naar Bergen moeten. De voorzitter zegt dat dit reeds is voorzien. Met alg. stemmen wordt het voorstel van burgem. en weth. aangenomen. Een verzoek van Gebr. Meeuwsen om het vorig raadsbesluit, dat hun vergunning gaf tol het bouwen van een loods aan het steiger in te trekken. Burg. en weth. stellen voor aan dit verzoek te voldoen waartoe met alg stemmen besloten wordt. Een schrijven van Ged. Staten betreflende de ontvangst van de verordeningen volgens art. 208 der gemeentewet. Burg. en w>ith. stellei? ïGOf Sari het verzoek va*;^Gedep. Staten te voldoen o.r?"de gevraagde wijziging aan te brengen, waartoe met alg. stengen besloten wordt. Een verzoek van H. Baaij om de vergunning hem verleend voor het plaatsen en houden van een mossel- loods aan de Gontre Escarpe over te dragen aan de te vormen firma Baaij. Burg. en weth. stellen voor de bedoelde vergunning in te trekken en deze te verleenen aan de firma maar waren zoo dom, om niet eens naar haar Ie gaan kijken. Eerst toen ze het mij verleiden en ik me tegelijk herinnerde, hoe vreemd ze dien avond gepraat had, begon ik zoo iets te vermoeden en toen ik zelve eens in de ziekenkamer ging kijken, vond ik haar... verdwenen. „Het moet dan wel een heel on dankbaar schepsel zijn, dat zij zoo zonder een enkel woord van afscheid gegaan is, na al wat u voor haar gedaan hebt." „Maar ze heeft zich niet ondank baar betoond, Miss Darcy. Op den stoel naast haar bed vond ik dit en dat." Dit zeggende overhandigde Mrs. Brine mij een open brief en haalde uit een vloeipapier een blauw-ge- emailleerd horlogelje te voorschijn, ingelegd met het monogram «M. R.» in diamantjes. „Als u den brief nu leest Miss, zult u zien dat zij niet ondankbaar is. Ik geloof juist, dat zij meer op offert dan van de meeste vrouwen wel verwacht kan worden." De brief aan Mrs. Brine luidde als volgt „Goede, beste vriendin, Het lijkt hard, om bij u, die als een moeder voor mij is geweest, weg te gaan zonder een woord Baaij met ingang van den datum dat de firma tot stand is gekomen. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Een dankbetuiging van de vrouwen die de cursus van voorlichting hebben kunnen volgen. Dit wordt, voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van de afd. Tholen van de Moderne Landarbeidersbond om alsnog een steunregeling in te voeren. Burg. en weth. stellen voor, gezien het stuk niet voldoende gezegeld is, dit ter zijde te leggen. De heer Overbeeke kan daar niet mee accoord gaan, want al is dat nu niet voldoende gezegeld dan kan men het toch behandelen, want dan komt toch de volgende vergadering een voldoend gezegeld stuk. De voorzitter acht dit niet goed, daar, er dan kans bestaat boete op tè loopen. Met de stem van den heer Over beeke legen wordt het voorstel van burg. en weth. aangenomen. Een schrijven van Ged. Staten be treffende goedkeuring tot verhuring van gemeente-woningen. Burg. en Weth. stellen voor de jaarwedde van den gemeentesecretaris vast te stellen zooals in het concept is aangegeven. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Burg. en Weth. stellen voor aan Blaas en Kramer een vergoeding van f 150 toe te kennen voor het opmaken van den wegenlegger. De voorzitter zegt er was eerst besloten f 100 te geven, maar er zijn veel werkzaamheden bij gekomen en nu meenen burg. en weth. dit voorstel te moeten doen. Dit is zoo ongeveer het tarief in Zeeland, want er wordt betaald f2.50 per K.M. en het is hier bijna 60 K.M. Met alg. stemmen wordt het voor stel aangenomen. Burg. en Weth. stellen voor de gemeentebegrooting en de bedrijfs- begrootingen voor den dienst 1936 te wijzigen, zooals ter inzage heeft gelegen. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. De Voorzitter zegt vooreen comp tabele controle van het Pot-Meijer fonds is gevraagd aan het centraal bureau om dit te controleeren en zou moeten kosten f20 per jaar. Nu stellen burg. en weth. voor daar f 10 aan bij te dragen. De heer Overbeeke vraagt gezien het goede saldo dit Fonds het vorig jaar had, of dit wel noodig is dat de gemeente er f 10 bijbetaalt, het is toch geen noodlijdend fonds. De voorzitter acht het toch wel goed dat het gecontroleerd wordt, want ook de gemeente is verant woordelijk en als de gemeente dit niet zou betalen dan gebeurde het niel, want het fonds zelf is niet be reid het geheele bedrag te betalen. De heer Overbeeke acht het ook noodzakelijk en goed dafhet wordt gSSöBL'óièerd, maar hij meende dat dit Fonds dit zelf gemakkelijk be talen kan. De voorzitter gelooft dit ook wel, maar hoe meer men kan besparen op de uitgaven, des te meer kan men uitbetalen. De heer Moelker is er mee inge nomen dat hel Pot-Meijerfonds er is want was dit er niet dan zou alles op het armbestuur komen. Met alg. stemmen wordt het voor stel van burg. en weth. aangenomen. De verbinding Botermarkt-Dalemsche van dank maar dat is nu eenmaal niet anders en ik wil niet meer ellende veroorzaken, dan ik reeds heb bewerkt. Ik zou u geen geld kunnen geven ook al bezat ik het als dank voor uw vriendelijkheid. Maar wilt u dit horlogetje dan aanvaarden alseen klein souvenir? Ik kan wel niet lang meer leven. Ik hoop en bid, dat er gauw een einde aan moge komen, want het is niemand ten zegen, maar wel een gevaar voor meer dan éen, behalve dat het nog een last is voor mijzelvë. Maar zoolang ik er nog ben, zal ik altijd met dank baarheid terugdenken aan Miss Darcy, dokter Chesney en u. Vraag hen beiden, of ze zoo vriendelijk mogelijk over mij denken willen, als wij elkaar nooit weer ontmoeten. En geloof mij, de herinnering aan uw geduldige oppassing houdt mij terug van den lust om meer kwaad te willen stichten. Uw Marion Douglas." „U ziet de onderteekening Miss. Toch staan er andere letters op het horloge." „Ja dat zie ik. Zij is een raadsel Mrs. Brine en ik geloof ook, dat zij niet wel bij haar zinnen is, maar de straat krijgt nu officieel de naam van Bakstraat en het slachtveld Verlengde Singel. Burg. en weth. stellen voor de vaststelling van een Precariover- ordening. De voorzitter zegt de vorige week is hierover al geconfereerd en toen zijn er verschillende wijzigingen aan gebracht. De heer Moelker zegt zooals U zegt is er de vorige week overgeconfe- reerd en met de wijzigingen kan hij accoord gaan, alleen heeft hij nog geen antwoord ontvangen op een vraag en wel wat wordt er verstaan onder een gedeelte van een etmaal, want een minuut is dat ook, zou het niet beter zijn een minimum tijd te bepalen. De voorzitter acht het niet goed een minimum tijd te bepalen, maar hij geeft de verzekering dat er geen spijkers op laag water gezocht zullen worden. Bruin, óók zonder zon, door de snelle huidbruinende werking van AMILDA-zonnebruincréme, welke ook zonder zon, alleen reeds door den invloed van licht en lucht de huid mooi egaal bruint. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 80 en 25 ct. '10 46305 De heer Overbeeke vraagt of er niets in vergelen is. De voorzitter antwoordt dat hij meent dat er niet op gelet is voor de Waterleiding en de Gasfabriek. De heer Overbeeke bedoelt iets anders. In de precarioverordening moet er voor alles en nog wat be lasting betaald worden, maar vlagge- stokken die zijn niet genoemd en als men nu de radiorede van de Prinses deze week gehoord heeft, dan zullen wij dit jaar nog moeten vlaggen en dan wordt de geheele straat in be slag genomen maar als dat achter de rug is laten ze dan ook alles op bergen, maar dan zijn er daar blijven de .stokken staan en die komen ook veel over gemeentegrond. De Voorzitter merkt op dat dit in art. 6 opgenomen staat als men leest over uithangteekens. maar gelooft daarom niet dat dit juist zou zijn. De heer Moelker zegt bij een heuge lijk feit in het Vorstenhuis of een andere gelegenheid ziet men graag Tholen vol vlaggen hangen en nu zijn er lage huizen die halen alles weer in maar, er zijn ook huizen waar de stok met een beugel vaststaat en die laten deze staan, omdat het veel moeite kost deze binnen te halen en nu meent spr zeker te weten als ze daar voor moeten betalen, dat ze dan de stok op zouden bergen en niet meer vlaggen, spr. zou zeggen dat dit een beetje te ver gezccht is want wat voor last heeft men daarvan en kan er dan ook zijn stem niet aangeven. De voorzit'0*' z^gt wnf b0'"0"- eerstehet met den heer Moelker eens te zijn, dat de vlaggeslokken dan voor goed opgeborgen zullen worden, maar al zou dit dan vallen onder uithangteekens, dan zou spr. er voor zijn hiervoor een uilzondering te maken. De heer Overbeeke zegtals een winkelier om aandacht op zijn zaak te vestigen een reclamebord uithangt, dan moet hij er voor betalen, maar iemand met een groote vlaggestok, die hij voor zijn genoegen heeft, be taalt daar niets voor; dit acht spr. een schromelijke tegenstelling. De voorzitter antwoordt dat iemand tijd zal het alles leeren. Maar u zei, dat u er in zekeren zin wel op. voor bereid had kunnen zijn, dat ze tot dien stap overging naar aanleiding van het gesprek, dat u gisterenavond met haar had." „Ja ziet u, dat kwam zoo. Ik heb mij al lang vreeselijk gekweld gevoeld door den staat van zaken, zooals die den laatsten tijd hier is geweest en daar zij gisterenavond zoo zacht gestemd was en ook wat spraakzamer dan gewoonlijk, dacht ik, dat ik mogelijk nu wel eens iets goeds tot stand zou kunnen brengen maar in plaats daarvan, heb ik juist verkeerd gedaan." „Wat hebt u dan' gezegd?" vroeg ik eenigszins ongeduldig. „Ik begon te spreken van de familie, Miss. Ja laat u mij maar eens uitr praten. Ik wist, dat er op de een of andere manier iets niet in den haak was en dat zij steeds wachtte op den heer des huizes hier. En nu wilde ik haar zachter stemmen." „U meende het zeker goed, Mrs. Brine, maar u zult toch niet veel bereiken tegenover de zaken, die eenmaal aan het licht moeten komen." „Het kan zijn Miss. Alleen de tijd zal het leeren, op welke wijze het arme schepsel mijn woorden heeft opgevatin ieder geval hebben ze met een winkel de aandacht op zaak wil vestigen, maar iemand een vlaggestok heeft, wil daar I niet mee de aandacht op zijn I vestigen. Spr. meent dat men moet belemmeren om te vlaggen verjaardagen van het Kon. hui andere vaderlandsche gebeurtenis want naar zijn meening zou men doen als men daarvoor belasting betalen. De heer Overbeeke antwoordt wij dit niel belemmeren. De vlagg stokken kunnen ze wegdoen, m de reclame voor een zaak kunnen niet wegdoen, want datisdeaanda voor hun zaak. De voorzitter merkt nog op voor sommige menschen het we" men van de vlaggestok groote mo en veel kosten meebrengt. Spr. i; dan ook tegen de vlaggestokkei belasten. De heer Overbeeke deelt de zii wijze van den voorzitter niel. gaat niet alleen tegen de winkel maarook verschillendearnbachtslie worden belast. Hij zal dan ook te de precarioverordening stemmen ziet geen mogelijkheid om i wijzigingen te krijgen, dat hem tevreden zal stellen. Het is weer richt tegen die klasse van de be king, n.I. de middenstand, die reeds de zwaarste offers moet breri en waarvoor niets gedaan wordt die ook voor niets steun ontvang De voorzitter antwoordt dat ver gezocht is dat het alleen te den middenstand gaat, er zijn verschillende anderen die moe betalen. De heer Bogert meent in d vergadering nog iets te moeten zeg en wel dit, dat er toch niet bet; moet worden voor bordjes, waarm aangeduid wordt welk ambt vervuld. De heer Moelker merkt nog op er zelfs zullen zijn die niet voor borden tegen de muren zullen beta omdat het fundament van 'n geb< iets breeder gebouwd is. De voorzitter antwoordt dat zeker zullen zijn die niets betalen dit zal ook onderzocht worden. Met de stem van den heer O' beeke tegen wordt de Precario' ordening aangenomen. Bij de rondvraag zegt de I: Moelker de vorige vergaderingen geweest te zijn toen het plakverl is aangenomen, maar dit geldt I zeker niet voor zakelijke dingen, \fl hij heeft gehoord dat de biljet voor de verpachting van de vissd rijen door het Visscherijbestuur niet mochten worden aangeplat. meent toch aan te nemen dat di bedoeling niet zal zijn. De voorzitter antwoordt dat d bedoeling niet zal zijn, want moet de redactie wel heel slecht gekozen en als dit zoo mocht dan zqler^'jzi/'jwgin gebracht mot worden. De heer Overbeeke zegttoen loods van de Haeck gebouwd er een botstelling weggegaan ene zou een andere voor gebouwd wor maar tot op heden is dit niet beurd en die botvisscher onderv daar veel last van, want hij kan| nergens zijn nelten ophangen. De voorzitter antwoordt dat vorige week de man bij hem is weest en toen zou de plaats aai wezen wordenhij wist niet b of dit was ook gebeurd, maar za een onderzoek naar instellend Hierna sluiting. haar het huis uitgejaagd in de k( harde wereld, die haar toch al zoo heel genadig behandeld scl te hebben." „Maar wat hebt u dan gezegd Toe Mrs. Brine, vertel mij eens prt wat er gisteren avond lussche beiden gesproken werd." „Wel, ik begon te praten Mrs. Bandolph, of MissSylviaDa zooals zij was, toen zij voor het naar haar nieuw tehuis kwam kij Ik vertelde haar, wat een allerii aardig jong meisje zij was, met blonde krullen en haar zacht gezic Het arme schepsel, dat ééns zoo mooi was geweest, lag te luist met een droeven glimlach om bleeke lippen en viel in „Ik weet het, ik heb haar ge Ze leek mij een alleraardigst, verv kind nog in het geheel niet gesc om kennis te maken met de h werkelijkheden van het leven." „Ze heeft -ze nu geleerd, te haar man weg is en haar baby pas een paar dagen oud." „Haar "baby Is dat kind da moeder „Ja ze heeft een alleraardig jongen. En of ze trotsch op hen Maar toch is het droevig." (Wordt vervi

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 2