/AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN •T ijdag 25 Juni 1937. No. 25 Vier en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Eerste Blad. EN MOEILIJKE ISSIE T \m,\ blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal met Geïllustreerd Tjdagsblad ƒ1,376, franco post ƒ1,65 15 ct. kosten. 50; THOOLSCHE COUÜANT Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN DIENSTPLICHT. Wenschen omtrent inlijving. ingeschrevenen voor den dienst- ht, die hun wenschen met be king tot de inlijving niet reeds de keuring of bij een andere enheid hebben opgegeven of die anders zouden wenschen dan oen hebben medegedeeld, hebben genheid, hun voorkeur alsnog 10 Juli, liefst schriftelijk, op te n aan den commandant van het :elingsdistrict oor nadere bijzonderheden raad- men de aanplakbiljetten, holen, 21 Juni '1937. 20 HINDERWET. lURGEMEESTER en WETHOU- IS van THOLEN maken bekend, het verzoek van J. G. Everaers, Ddbakker, te Tholen om vergun- u tot oprichting van een bakkerij erceel, kadastraal bekend in Sectie 10. 1754, door hen is toegestaan holen, 1*Tim 1937. 12 Engelsche en Fransche regee- hebben eenigen tijd geleden len Belgischen minister-president erzoek gericht, de mogelijkheid vermindering der handelsbe- meringen en een herstel van de nomiöc'. betrek1,.'.. Oo« tassel^;; volkeren te besludeeren en even- I voorstellen ter bereiking van doel te doen. an Zeeland heeft deze opdracht vaard, heeft intusschen in Londen 'arijs met de leidende staatslieden prekingen gehad en is nu naar Ver. Staten gereisd, om daar met Dsevelt en zijn medewerkers on- handelingen van een beslissend akter te hebben. Want hoe schoon het initiatief van de Oslostalen zijn, de sleutel van de econo- che poort ligt niet in 's Gravenhage Stockholm, maar in de U.S.A. ntusschen mag men niet vergeten het nog niet voldoende zou zijn, Roosevelt zich bereid ver arde, dezen sleutel aan Van Zee- el te overhandigen. Want ook En- and houdt de hand aan een van grendels, welke op het oogenblik weg naar het vrije economische keer afsluiten. )e Ver. Staten bezitten wellicht rootste economische macht. Niets wijst dat beter dan het feit, dat ds jaren het goud uit alle deelen de wereld naar de U.S.A. stroomt dat in de gewelven van het spe- al daarvoor gebouwde Port Knox rootste goudschat, welke de aarde t zag, opgehoopt ligt. Nu spreekt n tegenwoordig veel over de ïttroning van het goud", maar dit ninstens genomen zeer overdreven, ut het vrije verkeer van goederen kapitaal is slechts op een inter- ionale valutabasis mogelijk en irbij kan men het goud zeker niet isen. laar uit volgt, dat een belangrijk van Van Zeelands taak aan de ossing van het monetaire probleem et zijn gewijd. Er moeten wegen vonden worden om te verhinderen het goud zich slechts in één kele richting beweegt. De goud oom moet overeenkomstig de be ging der goederen vrij kunnen >eien. En het is verder noodzakelijk dat de verschillende valuta's weer in een vaste verhouding tot elkaar ge bracht worden en daarin niet van een of andere zijde eigenmachtig verandering kan worden gebracht. De valuta's moeten weer stabiele waardemeters zijn en niet het middel eener economische politiek, welke er naar streeft, den handel der andere landen te beïnvloeden en daardoor voor het eigen land tijdelijke voor- deelen te verkrijgen. Het zoo ingewikkeld geworden valutavraagsluk is overigens niet Een slechte gelaatskleur. Witte Purol houdt de huid gezond en verbetert de teint. Doos 30, Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten. 7 40307 slechts een product van 'n verkeerde handelspolitiek, maar vooral ook van den wereldoorlog, welke aan bijna alle Europeesche landen een te zwaren last op de schouders legde. Ook voor dit vraagstuk zal men een oplossing moeten vinden. Amerika b.v. kan toch niet altijd aan de vorderingen blijven vasthouden, welke het toch niet innen kan. Maar naast de problemen van monetairen en tinancieel-politieken aard verhellen zich de niet minder belangrijke vraagstukken van den ruil van goederen en prestaties. Het is nog steeds een wet van Meden en Perzen, dat de goederen, welke met de minst mogelijke kosten en moeiten worden vervaardigd, voor de menschheid het voordeeligst zijn. Nu kan b.v. Nederland beter kaas dan locomotieven maken en in Duitschland is het weer omgekeerd. Om een ander voorbeeld te noemende winning van natuurlijke rubber gaat met heel wat minder moeiten en kosten ge paard, dan de vervaardiging van het kunstmatig product, de z.g. bunu.' De natuurlijke weg zou dan ook zijn, dat Nederland uc iv<«uö, Ir.dië Sé rubberen Duitschland de locomotieven maakt en dat men deze goederen al naar de behoeften tegen elkaar in ruilt, natuurlijk met behulp van de op goud gebaseerde valuta. Slechts als ieder volk op grond van zijn bij- zondëren aanleg, de bodemgesteldheid van zijn land, enz. goederen gaat produceeren en deze tegen die van andere landen inruilt is het mogelijk den algemeenen levensstandaard op het hoogst mogelijke peil te brengen. Het is werkelijk een waanzin, dat in een tijd, waarin de techniek de afstanden op den aardbol kleiner en kleiner maakt, de protectionistische handelspolitiek tusschen de volkeren hnoge muren opricht. Helaas heeft nu het protectionisme, niet het laatst in Amerika en ook in het Britsche empire nog talrijke aanhangers, en dat dikwijls juist in de toonaangevende kringen. Roose velt maakt daarop intusschen een gunstige uitzondering. Zullen de beide staatslieden, Van Zeeland en Roosevelt, er in slagen, dezen tegenstand te overwinnen'? (Nadruk verboden). 1 \|j Nogmaals de Kabinetsformatie. Het Internationaal Landbouw- congres gesloten. De resolutie van de eerste sectie over het Internationale botervraagstuk. Een rechtsch kabinet in de maak. Het bezoek van den heer Lyons. Kabinetsformatie en Landbouw- congres zullen opnieuw de hoold- schotel van onze halfwekelijksche beschouwing moeten uitmaken. Het Landbouwcongres heeft medegewerkt om ruimer en dieper inzicht te ver krijgen in tal van moeilijke vraag stukken. Want dat een internationale ge- dachtenwisseling van dezen aard verhelderend en verruimend werkt, daarover zal ieder, die het voorrecht had, dit congres bij te wonen, het eens zijn. Kenmerkend ook voor dit congres was het streven om te geraken tot meer eenheid in de maatregelen, welke in de verschillende landen genomen dienen te worden ter ver betering van den toestand in de agrarische bedrijven. Dat dit niet altijd even gemakkelijk gaat, daar de inzichten en opvattingen dikwijls sterk uiteenloopen en ook groeps- en locale belangen veelal een hartig woordje meespreken, bleek het dui delijkst bij de discussies in de be langrijkste der acht secties, die welke 'zich bezighield met het internationale botervraagstuk. In deze sectie toch is de definitieve tekst der bij het voltallig congres ingediende resolutie niet dan na langdurige en moeilijke besprekingen tot stand gekomen Blijkens dezen tekst beschouwt het congres het abnormaal lage prijspeil op de inter nationale botermarkt als een der voornaamste oorzaken van de inter nationale agrarische crisis. Deze prijsdaling intusschen is weer ontstaan door de algemeene wereld- ciisis, doch daarnaast ook door het toenemend gebruik van margarine in alle landen. De margarine dit is in de botersectie niet onder stoelen of banken gestoken wordt dan ook algemeen als de grootste vijand van den zuivelproducent beschouwd. De maatregelen, die ter bevordering van het boterverbruik worden aan bevolen, spreken in dit opzicht een duidelijke taal. Als men tenminste de reeks verbodsbepalingen leest, waarmede de zuivelmannen de po pulaire margarine aan banden zouden willen leggen, verbod van verkoop van melanges, verbod van gebruik vat» het woord boter als reclame voor margarïï..i, kleuren van margarine om slechts cnW*& van de voorgestelde maatregelen te noemen dan kan men zich voor stellen. dat het den margarinefabri kanten wel wat onbehaaglijk te moede moet worden bij de gedachte, dat dit alles misschien eens werkelijkheid zou kunnen worden. Maar al mogen dan ook sommige van de aanbevolen maatregelen al te veel in strijd zijn met de belangen van een andere bevolkingsgroep, andere daarentegen bevatten onge twijfeld een groote kern van billijk heid. Dat het misleidend gebruik van den naam van boter voor margarine moet worden tegengegaan, is niet meer dan rechtvaardig te noemen, evenals het kleurverbod voor marga rine, daar hiervan eveneens een mis leidende werking uitgaat. Het zou van eenzijdigheid getuigd hebben, indien het congres zich be perkt had tot bestrijding van den „vijand". Het heeft'dit dan ook niet gedaan. In het eigen kamp immers is evenzeer nog veel te verbeteren. De propaganda voor het boterver bruik kan intensiever, op grooter, meer internationale schaal gevoerd wordende kwaliteit der boter kan verbeterd, de kostprijs door rationa lisatie der productie verlaagd worden. Voorstellen van deze strekking wor den dan ook in de resolutie vastge legd. Bij de propaganda voor het boterverbruik zal het overigens niet overbodig zijn, ook in gelederen der beterproducenten zelf te werken, want het komt nog al veel voor, dat de boeren zelf het door hen zoo aanbe volen product laten staan voor de veel goedkoopere margarine, aldus hun eigen afzetgebied noodeloos ver kleinend en den concurrent in de kaart spelend. Dit is een inconse quentie, die allereerst uit de wereld dient geholpen, voor men met goed recht propaganda kan maken voor zijn product. Trouwens het congres heeft in deze resoluties niet meer dan de moeilijkheden en problemen aangestipt, alsmede denkbeelden hoe hierin verbetering Ie brengen. De verdere bespreking en eventueel oplossing der vraagstukken zal het werk zijn van een speciale boter- conferenlie, die door de Int. Land- bouwcommissie in samenwerking met de Int. Zuivelfederatie zal worden voorbereid. De resoluties der overige seclies gaan wij stilzwijgend voorbij men heeft ze in het uitvoerig verslag kunnen lezen. Het congres werd be sloten met een maaltijd, waaraan ongeveer 400 personen aanzaten en die den voorzitter van het congres, Markies de Vogüé, de geestige op merking ontlokte, dat thans de ne gende sectie, de gastronomische sectie bijeen was. Minister Deckers vertolkte het algemeen gevoelen door op het bijzondere welslagen van het congres te wijzen en de hoop uit te spreken, dat het rijke vruchten zal dragen voor den internationalen landbouw. De kabinetscrisis die eenige weken duurde, beeft een oplossing gebracht, die tegen veler verwachting in Im mers dr. Golijn wilde een kabinet op breede basis, terwijl hij nu een coa litiekabinet als uitkomst geeft. De volgende ministers zijn aan H. M. de Koningin voorgedragen, die gisteren deze ministers heeft be noemd, terwijl ze door II. M. zijn beëedigd. Builenl. Zaken ad interim dr. H. Golijn; Justitie mr. G. M. J. 1'\ Gose- lingBinnenlandsche Zaken H. v. Boeijen Onderwijs prof. dr. J. B. Slotemaker de BruineFinanciën mr. J. A. de Wilde; Waterstaat ir. mr. dr. J. A. M. van Buuren Handel, Nijverheid en Scheepvaart mr. M. P. L. Steenberghe; Sociale Zaken prof. mr. G. P. M. Romme; Koloniën Gh. J. I. M. Weiter; Defen sie J: J. G. van Dijk. Er wordt voorgesteld een departe ment van Algemeene Zaken in te stellen, welk departement beheerd za. 'den door den minister-presi dent. Na de totstandkoming daarvan zal ee i definiteve titularis voor Buiten- landsche Zaken benoemd wérden. Tevens zullen de departementen ÏÏ'AÏY- del, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij binnenkort worden samengevoegd tol één depar tement van Economische Zaken. Aan bijzondere gebeurtenissen waren de achter ons liggende dagen zeer arm. Vermelding verdient slechts het bezoek van den Australischen premier, den heer Lyons, die op zijn doorreis naar Brussel en Parijs vluch tig ons land aandeed en daarbij nog tijd vond voor een onderhoud, met minister Golijn. Ongunstige wending in de kwestie van de Leipzig. Geen overeenstemming tusschen de vier controleerende mogend heden. Duitschland zelf zal thans repressaille-maatregelen nemen. Von Neurath niet naar Londen. Het nieuwe Fransch kabinet. Het Volks front blijft behouden. „Verbeterde stemmingen" schijnen in het huidige Europa slechts van korten duur te kunnen zijn. Scheen nog de vorige week na de gelukkige oplossing van het incident met de Deutschland alles pais en vree in ons werelddeel, thans is de toestand weer uiterst gespannen. Dezer dagen heeft zich namelijk weer een nieuw incident voorgedaan. Van Duitsche zijde is is aan de commissie van de vier landen, welke zich met de con trole ter 'zee hebben belast, mede gedeeld, dat pogingen zouden zijn gedaan om de Duitsohe kruiser „Leipzig" te torpedeeren. Voor Duitschland was dit aanleiding van bedoelde commissie een vlootdemon- stratie voor Valencia te eischen. Nu heeft echter de regeering van Valencia ten stelligste ontkend, dat haar duikbuiten een aanval op de „Leipzig" zouden hebben ondernomen en aangezien de Leipzig geheel on gedeerd is, is het niet eenvoudig om na te gaan of genoemde aanval werkelijk heeft plaats gehad. In Enge land twijfelt men niet aan den goeden trouw van de Duitsche getuigen, maar anderzijds weet „men daar in vlootkringen zeer goed, dat men zich sterk kan vergissen in de oorzaak van geluiden onder water. Londen stelL zich derhalve op het standpunt, dat alvorens iels tegen Valencia kan worden ondernomen, de zaak eerst nauwkeurig zal moeteu worden onder zocht. Dat is een tijdroovend werk en Duitschland is nu juist in derge lijke dingen zeer haastig gebakerd. Men voelt zich in Berlijn op de teenen getrapt, dat men aan de ontkenning van de „roode piraten" van Valencia in Londen en Parijs nog zooveel waarde hecht. Intusschen zijn deze „roode piraten" voor Engeland en Frankrijk een erkende regeering, aan welker be weringen men evenveel aandacht moet schenken als aan die van de Duitsche. Engeland heeft dan ookbij den hevigen aandrang van Duitsche zijde op onmiddellijke maatregelen eenigszins het geduld verloren en Lord Plymouth heeft in de niet- inmengingscommissie harde woorden gesproken. Volgens hem was er van een afdoende controle nog steeds geen sprake. Beide partijen zouden nog steeds wapens en munitie ont vangen. En daar Franco slechts hulp uit Italië en Duitschland kan krijgen richtte Plymouth's aanval zich kenne lijk tegen de twee groote Europeesche dictaturen. Over den Duitscben eisch is nu in de commissie van de vier contro leerende staten geen overeenstemming bereikt en de desbetreffende onder bedelingen kunnen als mislukt worden beschouwd. Frankrijk en Engeland weigeren hun goedkeuring aan een -vlootdemonstralie voor Valencia te geven en Duitschland heeft nu overeenkomstig het eenige weken geleden gesloteïï compromis tusschen de vier mogendheden, welke de controle op zee uitoefemten, het recht genomen om eigenmachtig tot repressaille maatregelen over te gaai). Op het oogenblik, dat wij dit schrijven,-is nog niet bekend, waarin deze maatregelen zullen bestaan. Zeker is, dat Hitier met zijn naaste medewerkers, Von Neurath, Von Blomberg, Goebels, Göering, en admi raal Raeder, voortdurend in contact staat. Sommige willen weten, dat er een beschieting van Valencia op het Duitsche programma staat. Zeer waar schijnlijk is dit niet. Duitschland kan er slechts nadeel bij hebben, Europa aan den rand van den oorlog te brengen. Zooals zoo dikwijls krijgt men ook thans weer den indruk, dat Duitschland eens wil zien, hoever het eigenlijk kan gaan, zonder een oorlog te ontketenen. De houding van Londen en Parijs is op het oogenblik in dit opzicht voor Duitschland nu weinig veelbelovend. Meer kans bestaat er dan ook dat Duitschland het voor de tweede maal met een uittreden uit de niet-inmen- gingscommissie zal probeeren. Er bestaat geen twijfel aan, dat ook Rome dan het Berlijnsehe voorbeeld zal volgen. Het incident met de Leipzig heeft voor Europa nog onaangenaam gevolg

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1