l/AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT &BUITENL/P NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN PUROL e drang naar neutraliteit! Dames- en Meisj No. 15 Vier en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. 1NTERC. 16 - POSTREK. 1043 Eerste Blad. THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal 80; met Geïllustreerd dagsblad ƒ1,37®, franco post ƒ1,65 -f- 15 ct. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN urgemeester en Wethouders van o 1 e n maken bekend dat tegen derdag 22 April a s. gelegenheid aat tot aangifte voor ruiming van -aalpullen. den voormiddag van dien dag en scherven enz. door den reini- sdienst worden opgehaald, holen, 14 April 1937. 11 LIJST VAN KIEZERS, EEN GEMACHTIGDE AANWIJZEN. e Burgemeester van Tholen maakt end, dat ter secretarie der ge- inte voor een ieder ter inzage is ergelegd, en, tegen betaling der en, verkrijgbaar gesteld een lijst, neldende de kiezers, die voor de iming ter verkiezing van deleden Tweede de Kamer der Staten-Ge- al een gemachtigde hebben aan- jezen, met aanteekening daarop de gemachtigden, jholen, 9 April 1937. 17 p de laatste conferentie der Kleine ente is men over de kwestie van vvederzijdsche hulpverleening niet overeenstemming kunnen komen, was ook moeilijk anders te ver- hten. De kleine staten streven het oogenblik bijna zonder een ondering naar neutraliteit, d.w.z. wenscht zich op geen enkele e meer aan banden te leggen, it streven is begrijpelijk en heeft lotte geen ander doel dan zichzelf en een oorlog te houden, die in opzichten nog verschrikkelijker zijn dan de vorige. Nieuw is de traliteitspolitiek overigens niet. ds voor den wereldoorlog gold de kleine mogendheden het ime, zich buiten alle mogelijke iren te houden. Aan deze politiek den zeer weinig hindernissen in weg gelegdniemand dacht er rtijd over, dat kleine staten twee- ge verdragen met groote mogend- en zouden kunnen sluiten, dat de grooten de hulp van de kleinen dig hadden. roote mogendheden beloofden swaar aan zekere kleine staten, tueel hun grenzen te beschermen, r de bilateraliteit zou in dergelijke dien absurd geschenen hebben, lat werd anders na de oprichting den Volkenbond en het opkomen de idee der „collectieve veilig- Wederzijdsche verpliohtingen ikten zich zonder onderscheid tot t en klein uit en onder besoher- g van de algemeene solidariteits- ntie ontstonden dan ook nog iale verdragen van dergelijken tusschen groote en kleine staten. in dezelfde mate, waarin de |kenbond practisch ophoudt te be- n van de zeven mogendheden nen er eigenlijk nog slechts drie lid beschouwd worden en het rouwen in de Volkenbondsgaran- verloren gaat, wordt ook de ng der staten „met gelimiteerde angen" versterkt, om elke moge heid, door de geïllimiteerde be ien der grooten in een oorlog eept te worden, uit te schakelen, lerhalve wenscht men geen hin gen meer. Dit was het geval met gië, dat zich na de besprekingen koning Leopold te Londen ta- ijk wel van zijn oude verplich ten, welke het land gevaarlijk igden te worden, verlost schijnt lebben. Nederland's neutraliteitspolitiek is traditioneel. Eigenlijk maakt echter ons lidmaatschap van den Volkenbond een inbreuk op de absolute neutra- liteitsidee. Onder de huidige omstan digheden kan het dan ook geen ver wondering wekken, dat minister De GraelT kort geleden in de Eerste Kamer verklaarde, dat ons land niet meer zal deelnemen aan sancties tegen een naburig land en in een oorlog tegen een van onze directe buren ook het z.g. recht van do.rmarsch niet meer zal erkennen. Ook Zuid Siavië heeft kort geleden door de overeenkomst met Italië zijn verhouding tot den grooten buurman in zekeren zin „geneutraliseerd"en in de Scandinavische landen valt de tendenz, zich zoover mogelijk van de gevaarlijke zone te verwijderen, dat men er niet noodzakelijkerwijs in gesleept moet worden, duidelijk waar te nemen. blijven ondanks alle huishoudelijke arbeid gaaf, zacht en blank door Purol (geel en wit) beiden in doozen van 30 en 60 ct.. tube45ct.Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten. 10 46395 553 Naar de oorzaken van dezen alge- meenen drang naar neutraliteit behoeft men niet lang te zoeken. Dit streven ontwikkeldezich bij na vanzelfsprekend uit het verval van den Volkenbond. Belangrijker is de vraag of hierdoor thans een verbetering in den alge- meenen toestand wordt gebracht. Stellen wij, dat er in de toekomst en dat is de logische eindtoestand geen kleine staat meer is, die tot hulp aan een groote moge idheid kan worden verplicht (wat niet uitsluit, dat een bepaalde groote mogendheid de grenzen van een bepaalde kleine mogendheid kan garandeeren). Wat zou er dan eigenlijk veranderd zijn Evenals thans zou de houding van de groote mogendheden beslis send voor de groote Europeesche politiek blijven. Weliswaar zouden onder den nieuwen toestand kleine staten niet meer verplicht zijn ten gevolge van een verdrag aan een oorlog tusschen de groote mogend heden deel te nemen. Maar het niet- bestaan van dergelijke verdragen biedt nog geen zekerheid, dat men werkelijk buitendenoorlogkan blijven. Wanneer de groote mogendheden elkaar in de haren vliegen trilt Eu ropa's geheele bodem en een aantal kleine staten zal zonder t.vijfel mee gesleept worden. Wellicht dat de kleine staten de groote mogendheden van een oorlog zouden kunnen athouden, indien zij een vast aaneengesloten bloc zouden vormen, waarvan bij voorbaat vast stond, dat het zich in zyn geheel tegen den schender van den vrede zou keeren. De vorming van een dergelijk bloc is echter niet slechts een inbreuk op de ware neutraliieits- idee, zij is ook een utopie. De theo retische som van de kleine staten kan in haar geografisch versplinterde werkelijkheid moeilijk een factor van den eersten rang worden. Van het standpunt van elke kleine staat uit is neutraliteit inderdaad een noodzakelijk iets, daar deze ten minste eenigermate de mogelijkheid schenkt, buiten een gewapend conflict te blijven. Maar algemeen gezien kan zij slechts weinig verbetering in den toestand brengen, m.a.w. zij vormt geen garantie voor het behoud van den vrede. Derhalve zal de neutrali teit steeds op aan de omstandigheden van het desbetreffend land aangepast leger moeten blijven berusten. Dat dit in ons land thans vrijwel algemeen wordtingezien, stemt lot tevredenheid. (Nadruk verboden). De staking te Gouda Statistiek over den stand van den wereldscheepsbouw. Opdracht tot den bouw van vier duikbooten. De bloemen tentoonstelling te Den Haag. Bezoek van H.M. de Koningin. Een Maharadja reist per K.L.M. Installatie van bet nieuwe hoofd van het Pakoe Alamsche Huis. Overplaatsing en benoeming van gezanten. In Amerika heeft men stakingen, waarbij duizenden arbeiders betrok ken zijn In Nederland doet men het wat kalmer aan. Men bezet zelfs niet eens de fabrieken, maar Iaat het werk rustig doen door menschen die wel met de beslaande of veranderde loonregelingen tevreden zijn. Dat is maar gelukkig ook. Stel U voor, dat de mensch n in Gouda en de om streken dier stad met hun vuile wasch moesten blijven zitten, indien zij tenminste zelf dit werkje niet op wilden knappen. In Gouda namelijk hebben de ar beidsters van niet minder dan zeven fabrieken het werk neergelegd. En aangezien deze „fabrieken" vvassche- rijen zijn, komt dit, indien de directie der bedrijven geen regeling weet te treffen, in de eerste plaats den huis vrouwen zeer ongelegen. Gelukkig hebben zich zooveel werkwilligen aangemeld, dat het werk nog geen stagnatie ondervindt. Deze hulpkrachten hebben nu de fabriek „bezet", eten daar en kunnen er, als het noodig mocht zijn, ook slapen. De reden der staking is, dat de arbeidsters meenen, door een kleine verandering in de loonregeling, te kort te worden gedaan. Het is anders een verblijdend teeken, dat de werkloosheidscijfers geen stijging vertoonen, eerder, zij het dan zeer langzaam, terugloopen. De groote openbare werken, welke hier te lande uitgevoerd worden, zijn hier natuurlijk niet vreemd aan. Vooral op de scheepswerven heerscht na eenige jaren slapte, thans groote bedrijvigheid. Dezer dagen is een statistiek verschenen over den stand van den wereldscheepsbouw. Deze toonde aan, dat de toeneming in Nederland 50.614 ton bedroeghier mede slaat Nederland op de tweede plaats, na Engeland. De minister van Defensie heeft opdracht gegeven tot den bouw van vier duikbooten. Alle vier zullen op Nederlandsche werven gebouwd wor den en wel twee bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde en de beide andere bij de Rotterdamsehe Droog dokmaatschappij. Wilton-Feyenoord zal voor het geschut en de torpedo buizen zorgen. Deze schepen zullen echtei niet zoo een, twee, drie klaar zijn. Eerst over ruim twee jaar be hoeven zij opgeleverd te worden. Te Den Haag wordt op het oogen- blik een zeldzaam mooie bloemen tentoonstelling gehouden. Deze tentoonstelling trekt, vooral nu met het zachte voorjaarsweer duizenden bezoekers. Ook H. M. de Koningin bracht een bezoek aan het tentoonstellingsterrein Houtrust. Hier bleek weer eens, hoezeer H. M. meeleeft met het wel en het wee van Haar volk. Niet alleen de groote kleurenpracht boeide Haar, maar tevens toonde zij groote belang stelling voor den stand van het bloembollenbedrijf. De K. L. M., de zoo bij uitstek Nederlandsche Maatschappij, vervoert ook dikwijls buitenlanders, welke in hun land zeer vooraanstaande per sonen zijn. Zoo kwam met de „Edelvalk" dezer dagen te Amsterdam aan de Maha radja Thakor Sahib van Raykot. Deze Indische vorst zal de kroningsfeesten te Londen bijwonen, maar eerst blijft hij nog eenigen tijd te Amsterdam, om ons land ook eenigszins te leeren kennen. Op plechtige wijze heelt de instal latie van het nieuwe hoofd van het Pakoe Alamsche Huis plaats gehad. Deze installatie geschiedde ten huize van den gouverneur van Djocja, waar aan Pangeran Ario Praboo Soerjodi logo het besluit van zijn benoeming werd voorgelezen. In een toespraak, welke de gouverneur daarna hield, zeide hij, dat deze benoeming niet alleen was geschied uit erkentelijk heid voor den overleden Pakoe Alam, maar ook omdat de regeering ver trouwde, dat de nieuw-benoemde de eigenschappen bezat, om een goed Zelf-besluurder te zijn. Op een receptie ten huize van den gouverneur hebben de zusters van den nieuwen Zelfbestuurder Serimpi- dansen uitgevoerd. In ons Corps diplomatique zullen eenige veranderingen plaats vinden. In de eerste plaats is Hr. Ms Gezant in Spanje bestemd om als gezant in Oostenrijk en Hongarije op te treden. De heer Van Hoorn zal dan naar Boekarest overgeplaatst worden. Ver der verwacht men de benoeming van den heer C. baron van Breugel Dcu- glas, die thans aan het gezantschap te Washington verbonden is, tot ge zant te Athene. Wat de ledige plaats van den Bel gischen gezant, den heer Maskens betreft, gaan er reeds geruchten, dat deze door Minister Isaeker ingenomen zal worden. De buitenlandsche pers over de Brusselsche verkiezing. De conferentie der Oslo-staten te Brussel. Ook Eden en Schacht bezoeken de Belgische hoofd stad. Geruchten rondom de Engelsche cabinetsberaming. Geen convooi voor Britsche schepen in de Spaansche wateren. De conferentie van Montreux. De onverwacht groote overwinning, die de Belgische minister-president Van Zeeland j.1. Zondag op den Rex- istischen leider Degrelle heeft be haald, vond in de buitenlandsche pers veel weerklank. Speciaal in En geland, Frankrijk, de Ver. Staten en de kleine neutrale landen wordt Van Zeeland's succes als een overwinning voor de democratie beschouwd. In Duitschland daarentegen, waar men voor de Rex-beweging veel sympathie zegt te koesteren, wijt men Degrelle's nederlaag aan 't ingrijpen van kardinaal Van Roey. De Vöïkische Beobachter meent, dat er voor De grelle thans geen andere weg zou overblijven dan het „politieke katho licisme" te bestrijden. De leider van Rex denkt daar in- tusschen anders over. In zijn blad „De Nieuwe Staat" verklaart hij, dat hij thans zal wachten op inlichtingen van de geestelijkheid, hoe hij dan wel zou moeten handelen. Hij heeft dus de hoop nog niet opgegeven, dat zijn beweging nog eens den steun van de kerk zal kunnen krijgen. Hoe dit intusschen ook zij, de rust iu België is voorloopig teruggekeerd en Van Zeeland, steunend op het vertrouwen van de groote meerder heid van het Belgische volk, is thans in staat ongehinderd zijn weg te gaan en veel nuttig werk te verrichten, ook in internationaal opzicht. Veler oogen zijn op het oogenblik op de Belgische hoofdstad gericht. In de eerste plaats wordt daar de con ferentie van de z.g. Oslo-staten ge houden. In Brussel wordt het in Den Haag begonnen werk, waartoe onze minister-president Colijn het initiatief heeft genomen, voortgezetZooals men weet, gaat het hier om een we- derzijdsch afbreken der tariefmuren. In verband met het bezoek van Dr. Schacht en Eden aan Brussel, deden in den loop van de week geruchten de ronde, dat aan de actie der Oslo- staten een breeder basis zou worden gegeven. Kennelijk dacht men hier aan de economische wereldconferentie, waar over een ieder op het oogenblik de mond vol heeft. Maar zoover is men nog lang niet en Van Zeeland zal nog heel wat informatorisch werk moeten verrichten, voordat werkelijk de delegaties van de in aanmerking komende staten aan de groene tafel zitten. Dat het bezoek van Eden en Schacht met dit voorbereidend werk in verband staat, is overigens wel zeker. Maar mag men de Engelsche correspondenten van verschillende continentale bladen gelooven, dan steekt er achter de visite van den Engelschen minister van buitenland sche zaken nog meer. Het Foreign Office zou thans het nieuwe Locarno zoo langzamerhand in kannen en kruiken willen zien, dit hoofdzakelijk tengevolge van fac toren, die op de biunenlandsche po litiek betrekking hebben. Na de ko ningskroning, dus omstreeks eind Mei, gaat Baldwin een welverdiende rust nemen en wordt dus het Engelsche kabinet hervormd. In Baldwin's plaats, dat staat wel reeds vast, zal Ghamberlain, de hui dige minister van financiën, kabinets chef worden. Maar deze kabinets hervorming zou meer beteekenen, dan slechts een eenvoudige nieuwe be zetting van eenige vrijkomende mi nisterzetels. Achter de schermen zou er tusschen de verschillende stroo mingen in de groote conservatieve partij een hevigen strijd om de ver schillende kabinetszetels gestreden worden en het zou b.v. nog geenszins vaststaan, dat de minister van bui tenlandsche zaken in het nieuwe ka- binet-Chamberlain ook Antony Eden heet. In het bijzonder de uiterst rechtsche vleugel van de conservatie\e partij is nooit erg met Eden ingenomen geweest en de bladen van de Rother- more enBeaverbrookpers propageeren op het oogenblik sir Thomas Inskip als opvolger van Eden. Ook sir Samuel Hoare wordt als aspirant-minister van buitenlandsche zaken genoemd. Eden zou nu, om zijn positie te be veiligen op zoek zijn naar een politiek succes, dat binneti 4 weken zichtbaar zou moeten worden. Volgens bedoelde correspondenten meent hij nu een mogelijkheid te zien, om reeds spoedig een zij het ook voorloopige overeenkomst tusschen Engeland,Frankrijk,Duitsch land, Italië en België tot stand te brengen. In Brussel zou hij daartoe zijn voorbereidingen treffen. De komende dagen zullen ons leeren, wat er van deze mededeelingen waar is. Nog voor het vertrek van Eden naar Brussel heeft het Engelsche kabinet in de Spaansche kwestie een belangrijke beslissing moeten nemen. Zooals bekend is Franco, nu het hem voor Madrid niet zeer voorden wind gaat, begonnen Bilbao te be legeren. Om deze belegering effectief te maken, moet hij ook aan de zee zijde eiken toevoervan levensmiddelen enz. onmogelijk maken. Derhalve blok keert zijn vloot de haven van Bilbao. Nu verbiedt de niet inmengings overeenkomst niet, dat aan de Spaansche partijen lcensmiddelen worden geleverd. Engelsche schepen voerden derhalve verschillende goede ren haar Bilbao, maar worden daarin verhinderd door Franco's vloot. Zij verzochten daarop hulp van de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1