JflflRIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT MUITENUJi rijdag 26 Maart 1937. No. 12 Vier en vijftigste jaargang UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 dagsWad A137",franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer r w dzakelijkheid van een chtige Nederlandsche luchtvloot Wat voor vraagt de Centrale Werkloozenzorg in dit jaar? Gave, zachte en blanke THOOLSGHE COURANT bladPrijsperkwartaal NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke post f 1,65 15 ct. kosten. PUBLICATIEN lijk, HUISNUMMERING. 5t urgemeester en Wethouders van 6( len brengen ter algemeene kennis, nede als gevolg van de aanpassing de gewijzigde voorschriften no de Bevolkingsboekhouding, een heele herziening der huisnum- ing in voorbereiding is. gn e verplichting elk gebouw of ge- te daarvan te voorzien van een imer, rust daarbij op de eigenaars bij gebreke van die op de be- ders, bewoners of gebruikers, en einde regelmaat jn de huis- al^ mering te verkrijgen, mogen voor geen cijfers worden gebezigd, jge rvan de vorm afwijkt van die hen vastgesteld. Gemaks- en •deeügheidshalve zullen dan ook gemeentewege plaatjes worden hikbaar gesteld. De prijs daarvan •aagt met inbegrip van het aan- gen f0 35. trokkenen bij de vernummering, j(een) plaatje(s) van de gemeente ischen te betrekken, kunnen legen jaling a contant daarvoor inteeke- op een lijst, welke hun in den der volgende week zal worden ;eboden. olen, den 23 Maart 1937. 35 et is geen geheim, dat onze lucht- dkrachten een ontstellenden ach- :and vertoonen. Gelukkig ziet dat meer en meer in en het reekt ook niet aan teekenen, te er op wijzen, dat men van is in dezen toestand verandering Brengen. Wij herinneren in dit tand aan de 16 z.g. luchtkruisers, te de regeering onlangs heeft be 1. Maar daarmede is de Neder- sclie militaire vliegdienst nog ïszins uil de put geholpen. Mili- deskundigen zijn het erover dat ons land zich als beste lediging in een eventueelen oorlog bombardeervloot zal moeten aan dien. Het zul inderdaad veel geld tok eenigen tijd kosten, om dit ereiken, maar zoo verklaren i militaire experts de offers ïn het doel waard zijn, want een - heiden, doch zeer goede lucht- iff'ft zal een belangrijk onderdeel onze op preventie berekende rmacht kunnen zijn. eze meening nu, is zeer zeker Na den wereldoorlog heeft de tmacht zich ontwikkeld lot een rst krachtig en gevaarlijk wapen, als overwicht van de balans- lal van nog meer gewicht is dan tverige deelen van de weermacht en vloot) en dit wel in het onder voor een kleinen staat, d? Nederland ten slotte is. nt terwijl het leger van een nen staat steeds min of meer ouden zal zijn aan hel territoir dat land, kunnen de snelle vlieg- ïn, met hun groote beweeglijk en uitermate offensief vermogen, elke gewenschte plaats worden ruikt. Bovendien kunnen de vlieg- len van een kleinen staal gebe- worden als basis voor deelen de luchtstrijdkrachten van de dgenooten. Want zeker is wel, een eventueele toekomstige oorlog ieder geval een oorlog van twee engroepen tegen elkaar zal zijn. oorlog, welke Nederland alleen n een anderen staat zou moeten ren, is ondenkbaar. Men denke dit verband maar eens aan de praak, dat de Engelsche grens den Rijn ligt. Indien wij tot een log gedwongen worden, zullen aan onze zijde dus steeds machtige Be 'eb bondgenooten hebben. In een hoofdartikel van de N. R. C. wordt er in dit verband nog op een belangrijk feit gewezen. Indien ons land in een gewapend conflict zou zou worden betrokken, kan een mach tig tegenstander als hij zulks wenscht ons leger voor korteren of langeren tijd als offensief orgaan uitschakelen door het achter een be paalde lijn terug te dringen en daar opgesloten te houden. Dat eischt slechts het tijdelijk inzetten van over machtige krachten, die na het terug dringen elders kunnen worden ge bruikt. Ten aanzien van de luchtvloot van den zwakkere, zoo merkt nu de N.R.C. terecht op, geldt dit geenszins; het is onmogelijk om permanent en overal het meesterschap in de lucht te hebben de zwakkere kan zich dit meesterschapdesgewenscht plaatselijk en tijdelijk verzekeren in het uiterste geval zelfs door een deel van zijn luchtstrijdkrachten te doen optreden uit luchtbases van de bondgenooten. Juist dezer dagen heeft ook kolonel Best, commandant der luchtvaartal- deeling voor krijgswetenschappen in een lezing nog eens gewezen op het groote voordeel, dat een behoorlijk georganiseerde luchtvloot biedt. Kolonel Best heelt bij deze gele genheid uiteengezet, wat wij noodig hebbeneen luchtvloot met een sterkte van 214 oorlogsvliegtuigen en 30 schoolvliegtuigen, t.w. luchtver dediging: 48 jachtkruisers, 24 jacht vliegtuigen en 16 bombardements vliegtuigen, strategische verkenning: 12 vliegtuigen, veldleger: 24 jacht vliegtuigen en 72 andere vliegtuigen, opleiding 18 oorlogsvliegtuigen en 30 schoolvliegtuigen. Met deze organisatie kan door de luchtmacht op redelijke wijze worden voldaan aan normaal te verwachten opdrachten, mits rekening wordt ge houden met de volgende eischen I. Reeds in vredestijd moet bovendien aan reservevliegtuigen in tweedelijn kunnen worden beschikt over ten minste 2/3 van het aantal der orga nieke sterkte in eerste lijn. 2. De nationale vliegtuigindustrie moet aan hDOge eischen van productiviteit voldoen. Zooals al gezegd, zal dit alles veel tijd en veel geld kosten. Speciaal de organisatie van onze eigen vliegtuig industrie, die hoogst-noodzakelijk is, daar men in het buitenland bijna geen gelegenheid ineer heeft, tot het doen van groote bestellingen, zal nog vele moeilijkheden met zich brengen. Maar in ieder geval is in Nederland op het oogenblik de wil aanwezig, om de verdediging van ons land op de best mogelijke wijze voor te be reiden En waar een wil is, is tot dusverre nog steeds een weg gevonden. De O 13 en O 15 naar de Spaansche wateren ver trokken. Verbetering van Schip hol Bergen op Zoom gaat feestvieren. De reis van het Prinselijk Paar. De Memorie van Antwoord betreffende de grondwetsherziening. Proef vlucht van het motorschip .„Marisa." Vrijwel niemand is er in ons land, die niet voldoening spreekt over het zenden van onze oorlogsschepen naar de Spaansche wateren. Men kan over de uitwerking hiervan dan ook tot nog toe tevreden zijn. Sinds de „Hertog Hendrik" in de gevaarlijke zone rondvaart, is slechts één schip aangehouden, dat echter direct weer is vrijgelaten ook. De „Java" is de Straat van Gibraltar ook al aardig genaderd, maar toch leek het de regeering gewenscht, bovendien nog eenige duikbooten naar deze streken te sturen. Uit Den Helder zijn derhalve de O 13 en O 15 vertrokken. De O 16, welke reeds geruimen tijd niet in het vaderland is geweest, en die zoo'n prachtige reis achter den rug heeft, zal nu terug kunnen keeren. Rotterdam heeft zijn tunnelplan doorgezet en nu wil Amsterdam ook niet achter blij vendezer dagen hebben Burg. en Weth. een belangrijk voor stel gedaan tot verbetering van de vliegbaven Schiphol. En het is een verbetering, die er zijn mag! De kosten zullen niet minder dan twee millioen gulden bedragen, waarvoor onder andere acht startbanen aan gelegd zullen woiden. Burg. en Weth. willen spoed achter de uitvoering van dit plan zeiten, wat o.i. alle lof verdient. Op het oogenblik bekleed Amster dam een belangrijke plaats in het internationale luchtverkeer, maar wil men die plaats behouden, dan is wel een der eerste eischen, dan men zorgt voor een goed vliegveld. Het veld schijnt door de vele regens zeer drassig te zijn en vooral met het oog op de machines, welke voortdurend zwaarder worden, moet men hier tegen zoo gauw mogelijk maatregelen nemen. Te Bergen op Zoom raakt men al eenigszins in een stemming om feest te vieren, hoewel dat feest eerst over ongeveer een jaar zal plaatshebben. Het Markiezaat Bergen op Zoom zal in 1938 namelijk 650 jaar bestaan. De burgemeester heeft gemeend, dat dit feit niet ongemerkt mocht voorbij gaan en heeft inmiddels een stichting in het leven geroepen, welke dan verder met andere feestcommissie's zal samenwerken. Ook te Amsterdam zijn er plannen tot het versieren der stad. Dit zal namelijk plaats hebben wanueer het vorstelijk Echtpaar hier zijn intocht houdt. Dit zal nog wel eenige maanden duren maar men wil iets moois te zien geven en dat vraagt altijd wel eenigen iijd van voorbereiding. Op het oogenblik vertoeven Prinses Juliana en Prins Bernhard in Italië. Na zich eenige maanden met de ski sport vermaakt te hebben, zoeken Zij dus nu de mildere zuidelijke zon op. In een gebouw in het hart van de stad heeft het Vurstelijk Paar zijn intrek genomen. Vanaf Rome zal de tocht straks dan wel weer zoo lang zamerhand naar ons land gaan. Dezer dagen is de memorie van Antwoord betreffende de grondwets herziening aan de Eerste Kamer verschenen. Zooals verwacht mocht worden, zijn daarbij geen nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht. Men kan nu de eindstemming over deze herziening binnenkort ver wachten. Zooals men weet, heeft de Konink lijke Shell op het oogenblik meerdere schepen in aanbouw. Eén daarvan de „Marisa" is thans zoover gereed, dat men een proeftocht kon houden, welke zeer goed geslaagd is. Onder degenen, die deze tocht medemaakten, bevond zich ook Bur gemeester De Vlugt. die tevens presi- sident commissaris van de Ned. Scheepsbouw Mij. is. Is de „Centrale" niet te vrijpostig als deze vraag gesteld wordt. Moet zij niet veeleer vragen: „Wat wil Christelijk Nederland geven Zoo is de vraag bedoeld. Zij vraagt ma- terieele dingen, maar in dien weg de instandhouding van werk, dat een groote geestelijke beteekenis heeft. Daarom vraagt de „Centrale" aller eerst het gebed van de Christenen in Nederland, want het geld zou waardeloos worden als God er Zijn zegen niet inlegde. En wij vragen dit niet alleen in de collecteweek van 31 Maart tot en met 6 April, maar het geheele jaardoor, voor al die jongens en meisjes, die van huis zijnen in onze kampen of internaat verblijven. Onze vraag is nu aan Christelijk Nederland „Wilt gij dit mooie werk, om ruim 5000 werklooze jongens, negen weken te laten werken, helpen voortzetten 7" Gelet op de groote belangstelling uit allerlei kringen, mogen wij een toestemmend antwuord verwachten op die dringende vraag. Wilt gij het mogelijk maken om zoo mogelijk dit jaar nog een tweede internaat te openen en op deze wijze in 1937 tweehonderd meisjes een kans geven een plaats te verwerven in het huisgezin Gelooft ge niet, dat het goed is, de vrouwen van onze werkloozen ook eens een paar daagjes vacantie te geven'? Dan zijn ze even de zorgen uit en krijgen ze weer nieuwen moed voor den zwaren strijd „achter de vuurlinie". Daarvoor is noodig anderhalve ton. Maar om dit groote bedrag bij elkaar te brengen, dat Christelijk Nederland voor het werk der Centrale wil geven, zijn eenige duizenden rappe handen en niet moede wordende vreten van collectanten noodig. Wij doen een beroep op de leden der Christelijke jeugd-organisaties, waarvan er in ons land ongeveer honderdvijfligduizend zijn. Wij doen een beroep op de leden der christe lijke vakbeweging, van patroons-, middenstanders-, boerenorganisalies en der christelijk-sociale bonden, waarvan er meer dan honderd vijf ig duizend zijn in Nederland. Wij doen een beroep op de «Bakenen der Kerken om dit werk te schragen en zelf te collecteeren. De Centrale vraagt anderhalve ton. De Centrale wil Jong Holland dat naar werk snakt, in staat stellen om eenigen tijd te werken, hetzij in de kampen, hetzij in de internaten. De Centrale mag dit alles vragen, omdat ze weet dit werk te doen namens Christelijk Nederland, d w.z. namens de Kerken, de C'-hr. jeugd-, vak-, en sociale organisaties. Waaromvragen wij anderhalve ton? Dat willen wij LT een volgende keer vertellen. Nu herinneren wij U er aan, dat de collecte gehouden wordt van 31 Maart tot en met 6 April 1937. Dat is de week voor de derde actie „Jong Holland snakt naar werk" Hunkert gij er naar orn voor hen mede te werken Geef U dan op bij het Plaatselijk Comité: Chr. Minder- houd secretaris, Loolaan 20, Bergen op Zoom. Mej. W. Marchand Wouw- scheweg 11, Bergen op Zoom. Pen- ningmeesteresse, postrekening 205336. Dat geeft werk voor U Denk er om, dat op 31 Maart a.s. door de N. C. R V. een radio-avond uitgezonden wordt. De ministers Slingenberg en De Wilde zullen spreken. Duitsch commentaar op de Pau selijke Encycliek. Strijd met het Vaticaan niet gewenschtKoning Leopold te Londen. De bijzon dere Belgische belangen. De I 8e verjaardag van het Fascistische Italië. Mussolini houdt een rede. De strijd in Spanje. Graaf Ciano te Belgrado. De Duitsche regeerders hebben niet lang gewacht met hun reactie op de Pauselijke Encycliek betreffende het concordaat tusschen het Vaticaan en de Nazi's, die Zondag van alle Ka tholieke kansels in het Derde Rijk is voorgelezen. Reeds Maandag bracht de „Völkische Beobachter" een hoofd artikel, waarin commentaar op deze encycliek werd gegeven. Opmerkelijk is, dat deze reactie veel zwakker is, dan men had ver wacht. Het is duidelijk, dat de ency cliek voor de regeeringskringen te Berlijn een verassing is geweest en wel een van de onaangename soort. Aan de kerk wordt thans verweten, dat zij voor het uiten van haar be zwaren een weinig gelukkigen vorm heeft gekozen. Verder zegt de „Völ kische Beobachter", dat niet Duitsch- land, maar de kerk zelve zich zou hebben schuldig gemaakt aan de overtreding van concordaatsbepalin gen, waar vele geestelijken de be scherming van het concordaat ge bruikten om hun politieke actie voort te zetten. handen bij dagelijksch werk zijn alleen mogelijk wanneer U zich tot gewoonte maakt Uw handen geregeld met PUROL in te wrijven. 7 46347 Maar al deze verwijten worden met een gematigdheid voorgedragen, welke voor het tegenwoordig Duitsch- land ietwat ongewoon is en doet veronderstellen, dat men eigenlijk met de heele zaak nog niet goed weg weeten niet overhaast wil handelen. En dat is te begrijpen. Berlijn kan op het oogenblik een breuk met het Vaticaan onmogelijk verdragen. In Midden-Europa wil het zijn in vloed versterken. Maar hoe zou men in dit katholieke gebied een openlijken strijd tusschen den H. Stoel en de Nazi's opnemen In Berlijn onder schat men de gevaren, welke uit een strijd met de katholieke wereld voort spruiten, zeker niet, en men weet dat men tegenover de katholieke kerk tot een zekere machteloosheid ge doemd is. Men mag dan ook ver wachten, dat Berlijn verder over de aangelegenheid zal zwijgen, en alles bij liet oude zal laten. In elk geval is een opzegging van het concordaat onder de huidige omstandigheden niet waarschijnlijk. Overigens heeft men in Berlijn ook nog wel andere dingen aan 't hoofd. Men moet daar evenals trouwens in de andere Europeescbe hoofdsteden met aandacht de verschillende onderhandelingen volgen, die men als voorbesprekingen voor 't nieuwe Locarnopact zou kunnen beschouwen. Zoo vertoeft Koning Leopold van België op het moment in Londen, waar hij een beter begrip tracht te kweeken voor de speciale moeilijk heden van zijn land en voor de mo tieven, welke ten grondslag liggen aan den wensch van onze Zuiderburen zich een grootere mate van onafhan kelijkheid in hun buitenlandscbe po litiek eigen te maken. Allerwege wordt erkend, dat de beslaande re geling tusschen Engeland. Frankrijk en België, waarbij dit laatste land verplicht is Frankrijk in elk conflict met Duitschland, watook de oorsprong daarvan is, bijstand te verleenen, op den langen duur voor België niet aanvaardbaar kan zijn. Zooals bekend, verzetten in België groote groepen, speciaal de Vlamingen, zich tegen een dergelijke nauwe binding en derhalve zou hierdoor de nationale eenheid van het land in gevaar kunnen worden gebracht. Maar bovendien wenscht g:en enkele Belg meer, dat zijn land nog eens tot het Europeesche slagveld zal worden. En dit gevaar is onder de huidige om standigheden door Frankrijk's binding aan Oost-Europa in sterke male aan wezigWant indien Duitschland thans een actie in Oost-Europa zou ondernemen, ware België gedwongen aan de zijde van Frankrijk tegen Duitschland in het veld te trekken. Men ontkent in Brussel niet het recht van Frankrijk om met Oost-Euro- peesche staten verdragen te sluiten,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 1