Jfoop ipali (SfeSNEEUWWr iKloo sterbalsem Kloosierhalsem °p GRATI! Advertentie. JUBILEUM UITVOERING Huis en erf; GROOTE MARKT BERGEN OP ZOOM Dat helptJ Motor- (Wosselkorvaartuig 1937- VAN ZWAAMEN EN THOMPSON'S ALMANAKKEN Houtverkoopingen. iCHTÏ^Ïl WZEEPPOEDE een GOUDA PLATEEL KANDELAAR met roode kaail ZEEP-FABRIEK.„DE KLOK"HEERDE REISGIDS YVinterdienst N. V. COKONAE Bestelling C. Laban, Tliol/' a Verzendt Uwe goederen per spoor Kooien en snoeien van boomen Doe er $cW 193 BESTELLINGEf Per autobus B. B. A. Nutsspaarbank THOLEN'S DAMES- MANNEN- EN KINDERKOOR WP DIRECTEUR H.J. SCHUTTE OP DONDERDAG 17 DECEMBER 1936 45978 in de zaal van 22 Mejuffr. Wed. M. J. Hoek te Tholen Opening zaal 7 uur. Aanvang half acht Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van 4-5 uur aan de zaal ENTREE 40 CENT PER PERSOON HEER EN DAME 60 CENT TE KOOP Z. Z. 10 Motor-mosselkorboot lang 13.50 Mr. breed 4.35 Mr. hol ca. 1.55 Mr met 30 P.K. Kromhoutmotor. Adres: 16 45976 Fa. DE HAAN OEULEMANS, Scheepswerf, NEUSDEN. Groote Naaimachinezaak met wereldrepulalie zoekt in alle plaatsen van Tholen personen die een agentschap op zich willen nemen, tegen 11 i ke provisie. 20 Winkeliers in Meubelen of Manufactuien welke over eenige etalageruimte beschikken en ge regeld eigen klanten bezoeken, zijn in de gelegenheid hiermede hunne inkomsten te vei meer deren Machines worden in com missie gegeven, terwijl alle me dewerking voor verkoop wordt verleend. Sollicitaties te zenden onder no. 45975 bureau dezer. De vastgestelde prijzen zijn 20 ct., dubbele 25 ct. driedikke 3272 ct. en vierdikke 40 ct. bij FIRMA J. M. C. POT Boekhandel - Tholen FIRMA W. DE SCHRIJVER, landbouwwerktuigen, Middel burg, zal op nader aan te kon digen dag in Januari a.s., in het openbaar doen verkoopen perceel tuingrond perceel bouwland alles staande en gelegen in St. Annalatid en in huur en pacht bij Marinus van Daalen, loondorscher aldaar. Nader en breeder te ad ver teeren en inmiddels uit de hand te koop. 27 45972 Namens firma VV.de Schrijver, voornoemd M. P O VER DUIN, Zaakwaarnemer (Rechtzaken) Goes. Voorstad 74. len verzoeke van dhr J. DEGE NAARS Ie Klundert, en ten overstaan van Notaris L'IERENS te St. Annaland tegen contante betaling: 29 45971 te POORTVLIET op Vrijdag 18 December 1936, des voor middags 9 uur te ST. A N NA LA N D op Vrijd a g 18 December 1936, des voor middags 11 uur; te STAVENISSE op Vrijdag 18 December 1936, des namid dags 2.30 uur te OUD-VOSSEMEER op Zaterdag 19 December 1936, des voormiddags 9 uur; te THOLEN op Zaterdag 19 December 1936t des voor middags 11 uur alles op de bekende plaatsen. DER NE0ERL. SPOORWEG N VOORHANDEN 9 44091 FIRMA. J. M. C. POT THOLEN Zuivelstraat 35, BERGEN QP ZOOM over het Postkantoor Het adres vooralle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe OP FAMILIEDRUKWI TROUWKAARTEN GEB00RTEKAARTElj[t ROUWBRIEVEN worden aangenomen door on agent te Oud-Vossemeer den 1 BEZOEKT ONZE MAGAZIJN 13 45947 STATIONSTRAA BERGEN OP ZO Fa. AUQ. VAN DIJK-Ps P. C. LINDHOl MOLENSTRA beveelt zich aan tot I geven van orgelles en 1 stemmen van piano's. MARMEREN Schoorsteenman Speciale aanbieding van een i - groote partij Schoorsteenman in prijzen van 20 a 30 Guh geheel compleet, zeer mooie i dellen, diverse afmetingen 6 marmer sootten. if Sneller en goedkooper dan Postpakketten Hel stationTholen B.B.A. slaat in rechtstreeksche verbinding meu alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naai* Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. fl).50 zou kosten, kost tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zen den Station Tholen B.B A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks Agentschap B.B.A gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 Kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur De Directie der P.Z.E.M. verzoekt degenen, die in de directe nabijheid van electrische geleidingsdraden staande boomen moeten rooien of snoeien, tijdig het kantoor der Vennootschap te Middelburg hiervan in kennis te stellen, opdat in gemeen schappelijk overleg zoodanige maatregelen kunnen worden ge troffen, dat gevaar voor ongelukken, alsmede voor storing in de stroomvoorziening, zooveel mogelijk voorkomen kan worden. N.V. PROVINCIALE ZEEUWSCHE 30 45974 ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ Uw Grootmoeder kende de vanouds zoo beroemde en beproefde Akker's Kloosterbalsem reeds als het meest betrouwbare middel, dat in geen enkel huisgezin mag ontbreken. Wat goed is, blijft goed en dagelijks nog bewijst Akker's Kloosterbalsem onschatbare diensten als wondmid del, als wrijfmiddel en huidmiddel. Zorg er voor altijd een pot Klooster balsem in huis te hebben, die komt elk oogenblik van pas. Niet voor niets noemt men Akker's Kloosterbalsem vanouds: „de koning der balsems". Als Ge rheuinatische pijn in de schouders hebt, laat Uw vrouw U dan eens wrijven met Akker1 s Klooslerbalsem dat hèlptl Als Ge Uw voel verstuikt, doordat Ge zijt uitgegleden, doe er dan Kloosterbalsem op, dat hèlpt l Als Ge U zoo gebrand hebt dat de vellen erbij hangen, oi dal er blaren onstaan zoo groot als een rijksdaalder, doe er dan Kloosterbalsem op, dal hèlpl! Als Ge niet overeind kunt komen, door die venijnige steken van '1 spit in Uw rug doe er dan Kloosterbalsem op, dat hèlptl Ab die kwajongen weer aan 't stoeien is geweest en thuis komt vol schrammen en builen, doe er dan Kloosterbalsem op, dat hèlptl Als Ge door Uw beroep in weer en wind moet loopen en daardoor wintervoeten krijgt, doe er dan eens wat. Akker's* Kloosterbalsem op,i dat hèlptl Als Uw handen ge sprongen en vol kloven zijn, zoodat 't bloed eruit loopt, of als Uw huid weer schraal wordt, doe er dan wal Kloosterbalsem op, dat hèlptl 'Als de oude dag U parten speelt, en de spieren niet meer willen zooals Gij dat wenscht, doe er dan eens wat Akker's Klooslerbalsem op, dal hèlptl Per doos 35 cent. Potten van 62'/a cent, f 1.04 en i L82. Hoe grooter pot, hoe voordeeligerl Verkrijgbaar bij Apothekers en Drocfisn^ Voorhanden bij Firma J. M. C. Pot Boekhandel Tholen Schuttevaer PRIJS 75 CENT PER STl op FAMILIEDRUKWEF TROUWKAARTEN. GEBOORTEKAAR1 ROUWBRIEVEN, worden aangenomen door o agent te Poortvliet de 1 W. A. ISTA. TH0LEN-BERGEN 0PZ0)e Enkele Reis f0.25 Retour f0 Maandkaarten TholenB.o.Z. Abonnement onbeperkt aanta ritten fó Maandkaarten 6 ritten per w1 v.v. f 4 Schoolkaarten 6 ritten per w 'o 14 43816 v.v. per maand f3® Gedurende de maand Decem bestaat gelegenheid tot inlevei van Spaarboekjes voor bijscl nÉ ving van rente. Deze boel j kunnen dan op de eerste zitt ie in 1937 worden afgehaald.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 4