Het Vlisco overhemd Joh. BEUKELAAR I GROOTE 1WARE STUKKEN Geef Uw hoestend kind AKKER'S versterkte ABDIJSIROOP 's Werelds bèsie Hoestsiroop «(-verbindingen als de daarbij aan- ïitende hoofdwegen, is bij beschik- ng van den minister van waterstaat, 11 4 December op zijn verzoek van 11 lidmaatschap ontheven. In dezelfde hoedanigheid is tot lid noemd ir. Tj. Houtsrna te 's Gra nen nhage. HET VORSTELIJK HUWELIJK. Iiilli bruidsmeisjes en de bruidsjonkers. Van officieel? zijde wordt thans tch eegedeeld, dat bij het huwelijk van inses Juliana en Prins Bernhard bruidsmeisjes zullen futigeeren De hertogin Woislawa van Mecklen- elrg, de hertogin Thyra van Meck- iburg, prinses Kira Kirilowna van zsland, prinses Sieglinde zur Lippe, inses Elisabeth zur Lippe, prinses phie van Saksen Weimar, jonkvr. J. baronesse van Heemstra, hof- me van H. K. 11., mej. M. Roose- iom, mej. M. Michelin Moreau, koiikvrouwe C E. 13. Roëll, jonkvr. M. de Brauvv, hofdame van H.K. H., ?j. M. del Court van Krimpen. Als bruidsjonkers zullen fungeeren Baron A. von C.ramm, baron B. von amm, Commandant E. de Souzie het 18de chasseurs a C'neval, ins v. Windischgratz, baron K. von tinghoiT, graaf F. zu Dohr.a, graaf Weltzeck, graaf C. Ahlefeldt, G. D. C. baron van Hardenbroek, dr G. Beelaerts van Blokland, ir. YV. G. Röell, jachtjonker en ui. secretaris van Prins Bernhard, heer F. Moran. Verder zullen als kinderen mede- in hertogin Eilika van Oldenburg, ilste petekind van H. K. H. gravin ea van Oeynhausen—Sierstorplf, ins Armin zur Lippe, Graaf Kaspér n OeynhausenSierstorplf. Familie-feestmaal en het feest in de Haagsche Schouwburg. Voorts wordt medegedeeld, dat de nilieleden en de gasten, welke Hare ijesleit heeft uitgenoodigd voor woning van het huwelijk, in den le]|ond van 4 Januari of in de ochtend v-o 5 Januari zullen aankomen, dat Koningin voornemens is, deze •ten op een f jeslmaal te vereenigen de avond van de 5e Januari, arna, zooals bekend is. in het ge- nw van Kunsten en YVetenschap- ii zal volgen het leest van hel nité voor de luisterrijke viering q het huwelijk. De avond van 6 Januari zal even- is door H. M. een diner worden ;even. De huwelijks-voltrekking. De 7e Januari om elf uur vertrekt Prinselijk bruidspaar van het leis, teneinde zich naar het stad- is te begeven voor voltrekking van burgerlijk huwelijk. Te il uur30 ^eeft men zich naar de Groote rk, alwaar de inzegening van het welijk zal geschieden door ds. Wel- oud-hofprediker, terwijl prof. dr. bink zich zal belasten met de lei- |>g van de dienst. )e koninklijke zangvereeniging xcelsior" zal leiding geven aan het zang der gemeente, terwijl de Haar- ïsche motet-en madrigaal-vereeni- muzikale medewerking zal ver- nen. Na afloop van de plechtigheid in kerk zal de tocht door de stad igs de aangegeven weg geschieden, arna ten paleize het huvrolijksmaal plaats hebben. namiddags zal het jonge paar ïeel onofficieel, vertrekken. "Zij 01,, 2 beider in watermolen vermorzeld oewel het peil reeds was bereikt, merkten de bewoners van de velden, ïisbehoorende aan de N.V. Enne- '^tborg te Midwolde (Oldeambt), dat groote watermolen in het veen doordraaien. stelden een onderzoek in en üden in den kop van den molen kele aan Harden gescheurde klee- stukken. Toen men nader keek, 'am men tot de vreeselijke ont- ïng, dat zich het totaal verminkte van den 70 jarigen arbeider H. mstra tusschen de tandwielen be- nd. ben oliespuit werd gevonden in abijheid van het slachtoffer, zoodal vermoeden voor de hand ligt, H. den in beweging zijnden molen ft willen smeren en daarbij met kleeren in de wielen is geraakt. Het slachtoffer stond in zijii woon- ge lats als zeer oppassend bekend 3 ekelooze sneeuwballers. v Hoe slecht het sneeuwballen der el ïgd zich met het moderne verkeer ïg rdraagt en hoe zeer bet hiervoor lijn gevaar beteekent, bleek Dinsdag ri Rotterdam, waar twee bussen, die sc hter elkaar reden, met elkaar in or tsing kwamen. Er lag sneeuw en rd een gegeven moment wierp een i ogen een sneeuwbal door een der CRISISPUBLICATIE. GELEGENHEID TOT KENNISNEMING DER KALVERTOEWIJZINGEN 1937. De Landbouw-Grisis-ürganisatie voor Zeeland brengt ter kennis van de rundveehouders dat vanaf heden tot en met 24 December a.s. op de werkdagen de gelegenheid is geopend kennis te nemen van de lijsten der kalvertoewijzingen 1937, welke op de districtskantoren gedurende de kan tooruren ter inzage zullen liggen. Dientengevolge kunnen georgani- seerden, die zich te kort gedaan achten alvorens een bezwaarschrift in te dienen, zich ervan overtuigen, of hun bezwaren al of niet zijn gegrond. In verband hiermede is de termijn, binnen welke tegen de kal vertoe wij zingen 1937 beroep kan worden aan- geleekend, verlengd tot en met 24 December a.s. 21 45980 SPORT. Oud-Vossemeer. Het eerste elftal van O. V C speelde Zondag jl. te Bergen op Zoom tegen Exceliorl. Het gelukte O.V.C. haar meerderheid uit te drukkenin een 63 overwinning ruiten van de voorste autobus. De chauifeur schrok hiervan zoo, dat hij zijn stuur kwijt raakte. De wagen maakte toen plotseling een zwaai naar links en werd in de flank ge ramd door de achterste autobus. Reide wagens werden zwaar be schadigd. Een passagier kreeg snij- wonden boven het oog. Tegen de alcoholsmokkelarij Teneinde de smokkelhandel in al coholhoudende stoffen te beteugelen is bij de Tweede Kamer een betreffend wetsontwerp ingediend. In de Memorie van Toelichting wordt gezegd, dat de ervaring in de laatsten tijd geleerd beeft, dat het gevaar voor Irauduleuzen wederinvoer niet uitsluitend bestaat bij uitvoer met kleine kustvaartuigen doch dat het ook aanwezig is bij uitvoer met grootere schepen. Het wetsontwerp beoogt daartegen maatregelen te nemen. RONSELAARS VOOR SPANJE Nederlandsche werkloozen naar leger der Spaansche regeering geworven? De M s b. verneemt, dal de Am- sterdamsche recherche een onderzoek instelt naar de juistheid van geruchten dat enkele te Amsterdam woonachtige personen zich zouden schuldig maken aan bet strafbare feit van het ronselen van werkloozen, die dan naar Madrid zouden worden gezonden om dienst te doen in bet Spaansche leger. De Tel. doet in verband met deze geruchten nadere onthullingen waar uit blijkt, dat er de laatst'e weken jeugdige en ook andere (gehuwde werkloozen) uit ons land naar Spanje zijn vertrokken, om aan de zijde der regeeringstroepen te strijden. Dat zij naar het Spaansche front zouden worden gezonden, wisten deze lieden echter niet toen zij te Amsterdam en te Rotterdam werden aangeworven door rnenschen, die hen met allerlei schoone beloften over het verwerven van een loonende werkkring wisten over te halen met anderen naar Parijs te vertrekken. De ronselaars van deze goedge loovige jongemannen zijn totnogtoe zelf achter de schermen gebleven, bang als zij zijn voor de gevolgen van hun strafbare handelingen. Gelukkigiseenaantal,onder valsche beloften aangeworven jongelieden, zoo verstandig geweest in Parijs te be danken voor de eer om zich te wagen in de voorste linies der fronten. Eerst te Parijs is hun verteld wat er van hen, voor een matige ver goeding weid verlangd. En dit ver schilde wel zeer van hetgeen de ronselaars hun hier in Nederland vertelden, n.1., dat zij in Spanje dienst zouden kunnen nemen op koop vaardijschepen, waarop zij niet de minste risico zouden loopen De vorige week en Maandagavond zijn wederom twee groepen jonge mannen uit verschillende deelen van Amsterdam naar Parijs vertrokken, in de vaste overtuiging, dat zij een loonende betrekking in Spanje zouden krijgen, doch in werkelijkheid om straks in de voorste rijen der strij dende regeeringstroepen van een vreemde natie te vechten... Van de rnenschen, die, eenmaal te Parijs zijnde, niet meer wilden terug- keeren naar hun vaderland, heeft men voor zoover het blad bekend, weinig of niets meer vernomen. De vcrslandigen, die, toen zij begrepen, wat van hen verlangd werd, naar Nederland teruggingen, hebben hun verwanten uitvoerig ingelicht over de wijze waaropzij werden bedrogen door de ronselaars. RECHTZAKEN. Door de Arr. Rechtbank is uit spraak gedaan in de zaak van smaad schrift tegen burgemeester A. J. van der Hoeven door S. S., verslaggever van „De Banier". Beklaagde S. S. werd vrijgesproken van het ten laste gelegde wegens smaadschrift, doch veroordeeld wegens beleediging tot vijf en zeventig gulden boete en een bechtenisstraf van 15 dagen voor waardelijk met een proeftijd van 3 jaar. BURGEMEESTER VAN THOLEN BELEEDIGD De 67-jarige molenmaker W. J deG. te Kioetinge schreef 16 Sept. jl. een briefkaart van den volgenden inhoud aan den burgemeester van Tbolen „Bij dezen moet ik u wel bedanken voor de nette wijze van behandeling tegenover mij aangaande de door u geregelde werkzaamheden aan den molen van Tbolen. Zitten daar soms ook steekpenningen aan? doch bij gelegenheid neem ik u nog wel eens mede rnet den wagen b.v. naar Den Bosch." De G. had zich wegens beleediging te verantwoorden voor den Politie rechter te Middelburg, die hem ver oordeelde tot f 25 boete subs. 10 d hechtenis. PUBLICATIEN. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat tegen Maandag, 14 De cember 1936, des namiddags 2y2 uur een openbare vergadering van den Raad is belegd. Punten van behandeling: 1. Installatie vrn een raadslid. 2. Benoeming van een wethouder. 3. Ingekomen stukken en mede deelingen. 4. Benoeming van leden der Gas- commissie voor 1937. 5. Benoeming van een lid van het Algemeen Armbestuur. 6. Plaatselijk toe'icbt op het Lager Onderwijs. 7. Vaststelling eener gemeenschap pelijke regeling U.L.O. 8. Toekenning van een vergoeding aan een der Gemeenteveldwach ters. 9. Ruil van grond. 10. Reclames schoolgeld en reini gingsrechten. 11. Vaststelling eener verordening op de heffing van Besmettelijke Ziek tegelden. 12. Wijziging van de gemee.ilebe grooting. 13. Vaststelling eener legesverorde- nitig. 14. Verdeeling werkzaamheden Amb tenaren van den Burgerlijken Stand 41 Tholen, 11 December 1936. BÜRGERLÏJKE STAND. Gem. THOLEN van 4 t.m. 10 Dec. GeborenAnthonie Johannis z.v. A. J. Engelvaart en C. G. Deurloo. Sara Cornelia d.v Cr. Praat en M. J. Minheere. Gehuwd L. Kegge, 22 j en N. W. Bijl 20 j. Gemeente POORTVLIET over November 1936. Geboren Johannes Jacobns, z. v. C A. van der Maas en J. Geuze; Marinus Mattheus Jacob, z.v. Adr. Oostdijk en H. van lwaarden; Mari nus Jacob, z.v. A. J. van Burgh en Corn. H. de Groen; Jan, z.v. J. van Oudenaarde en W. C. J. Anthonisse; Johannes Leendert, z.v. J. L Nie- 'mantsverdriet en A. C. de Jonge. Overleden Joh. Geuze, 73 jr. echtg. van YV. C. Grijs; J M. Geuze, 56jr., echtg. van Adr. C. van TiggeleC. G. Rijstenbil, 75 jr., wed. van Abr. Kot Gem. ST. MAARTENSDIJK over November 1936. GetrouwdC. P. op den Brouw jm. 27 j. en G. J Vroegop jd. 19 j. G. Priem jm. 50 j. en G. C. Riedijk weduwe 45 j. Geboren Adriaan, z.v. Ghr. Hoek en E. W. Zwagemaker. Samuel, z.v. M. A. den Haan en M. van der Jagt Johanna Elizabetb, dv H. Hartogen J. A. de Jager. Overleden H. Brouw 51 j. wed. van A. van Haaften. E. Schouten 77 j. vr. van P. M. de Graaf. M. Moer land 71 j. man van P. Hovendaal. E. J. C. Boogerd 59 j. weduwe van P. Oudesluijs. Gem. ST. ANNALAND overNov. 1930 Gehuwd J. van 't Hof. 28 j. jm. en J. Ridderhof 25 j. jd. J. J. Kosten 27 j. jm. van St. Philipsland en A. van Vossen 20 j. jd. J. L. de Rijke 23 j. jm. van Stavenisse en W. Geluk ■19 j. jd. Overleden Martinus den Engels man 90 j. weduvvn. van L.M. Quist. Huigtje Gornelia Pape 58 j. echtgen. van J. Moerland. Gem. STAVENISSE over Nov. 1936. GeborenLeendert Marinus, z.v. C. Smits en A. L. Vermeulen. Nehemia z.v L. Pot appel en S. W. Buogert. OverledenNeeltje Smits 72 j. echtg. van YY'. Klippel. Jannetje Dorst 68 j. echtg. van L. van Oeveren. Izaak Hage 55 j. echtg. van M. C. Stoutjesdijk. Marina v. Beveren 70j. echtg. van M. C. Meiaart. Gehuwd: J. Fierens jm. 28 j. en W. Potappel jd. 25 j. VertrokkenA. Hoppener naar Rotterdam. KERKNIEUWS. ZONDAG 13 DECEMBER 1936. THOLEN. Ned. IJerv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. Voorm. 9.30, nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen 's Avonds 5 uur ds Kater te Drimmelen. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.20 leeskerk en nam. 1.50 uur ds. Bus. Woensdagavond 5 50 ds. Bus Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur en 's avonds 6 uur cand. Terhaak te Utrecht. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 en nam. 2 uur ds. de Haan. Voorm. Bed. H. A., nam. dankz. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Dinsdag 15 Dec. 's avonds G uur ds. Verhage te Middelburg. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Ilerv. Kerk voorm. 9 30 en nam. 2 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 9 30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 ds. Bus (Doopsbediening) en nam. 2 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Kraaij. Doopsbed. Ger. Gem. voorm. 9.3Ö, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. Vrijdag 18 Dec. 's avonds 6 uur ds. Neerbos. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugd en hil. Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, H DëcT 1936."^ Roomboter f 0.82 per pond. Boereboter f 0.77 Eieren f5.30 per 100. (0) Op Maandag 14 Dec. a.s. hopen onze geliefde Ouders J. P. v. d. MALE (0 en ADRIANA GEUZE, hunne vijf en twintig jarige Echtvereeniging te geden- ktn. g Dat zij nog lang gespaard J g mogen blijven is de wensch J g van hunne dankbare Kin- ie) deren, Behuwd- en Klein- j jjj kinderen. 26 45979 j g P. C. HAGE-v.d. Male j g JANHAGEen Kinderen t 8 MARIEN v. i). MALE f 8 en Verloofde COR v. d. MALE t g Poortvliet, 11 Dec. 1936 (j Ifcgss.sssssgs in elk onderdeel gelijkwaardig aan het duurste overhemd, in tal van smaakvolle kleuien en dessins is thans ook verkrijgbaar bij 16 45981 BRUGSTRAAT THOLEN die de alleenveikoop heeft voor Tholen Zie de étalage £cn nieuw product van „DE KLOK" MET HÉÉLE GESCHENKENBONS Verwaarloozen van zoo'n hoest kan onberekenbare gevolgen hebben. Als Ge dadelijk Akker's verstèrkle Abdijsiroop geeft, zult Ge reeds morgen verbetering kunnen waarnemen. Voor de leere slijmvliezen van kinderen is Akker's Abdijsiroop vanouds het béste en beproefde middel, want hel is een natuurlijk kruiden-middel, samengesteld uit beproefde „genees-cruyden", waarvan de verrassende werkzaamheid reeds in de grijze oudheid aan ingewijden bekend was. De werking van Akker's Abdijsiroop is nu bovendien door Apotheker Dumont krachtig versterkt door toevoeging van de hoest-bedwingende stof „codeïne". Abdijsiroop schaadt niet, lost het vastzittend slijm snel op, verdrijft de hoest, versterkt de ademhalings-organen en geneest. Terecht noemt men Abdijsiroop dan ook: Verlaagde prijzen: f 0.75 f 3.50. Overal verkrijgbaar

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 3