flmüe fuiid Gemengd PUROL (WIT) Koning Edward stelt zijn liefde boven zijn plicht als koning HIJ TREEDT AF ALS KONING VAN den schoot wordt geworpen Waarom mag margarine duurder worden? Niet duurder voor den con sument, maar voor het landbouwcri sisfonds Immers de Overheid heeft de heffing van de gemengde margarine van 42.60 op 39.30 cent per kilogram teruggebracht en .«aar de verkoops prijzen geen wijziging hebben on dergaan, beteekent de heffingverlaging een verhooging van den prijs, welke aan de margarine-producenten wordt uitgekeerd. Waarom dat meten met twee maten, wanneer het de marga rineinduslrie betreft Het Officieel Orgaan van den Al- gemeenen Nederlandschen Zuivelbond heeft in een harer nummers het schrijven gepubliceerd, dat die Bond aan den Minister van Landbouw en Visscherij heeft gezonden In dit schrijven is een berekening gemaakt van hetgeen de boeren per kg. melk krijgen en gekregen hebben, voor en na de depr cialie van den gulden. Vóór de depreciatie van den gulden kregen de melkveehouders per kg. melk, toeslag inbegrepen, 4.20 cent en na de depreciatie slechts 4.17 cl. Dit kwam, omdat de Begeering de helling van 2.24 heeft teruggebracht tot 2 cent per kg. De productiekosten uer melk zijn echter door de daling van r en gulden in hel internationale verkeer gestegen en de A.N.Z neemt deze stijging als gemiddeld 0.355 ct. per kg. aan. Door de vermindering der heffing en door de stijging van den kostprijs is het nadeel voorden melkveehouder geworden 0 385 cent per kg. Vanaf 1 November j.l. heeft de Regeering de helling op melk weer met 0.40 ct. per kg. verhoogd en krijgen de boeren dus weer hetzelfde als voor de de valuatie. Waarom geniet de margarine-pro ducent een surplus van 3.30 ct. per kilo margarine, niettegenstaande hij voor de depreciatie al winst kon boeken, welke hem in staat stelde om goededividenden te kunnen uitkeeren, terwijl de veeboeren nauwelijks aan hun kostprijs kunnen komen en de stijging van 0.40 per kg. melk, welke zooals gezegd met ingang van 1 November jl. is ingegaan, beschou wen als een geringe compensatie voor het kostprijsverschil tusschen zomer en wintermeik. Er zijn enkele groepen in heiland die meer nog dan de landbouw in de speciale zorg der Begeering zich hebben mogen koesteren. Hst waren de baconzouters, die nu uit de gratie zijnen het zijn de margarine produ centen. Het zou juister zijn geweest, indien de heffing op margarine on veranderd was gebleven, waardoor de margarine-maatschappijen zich een offer zouden hebben getroost ten bate van het landbouwcrisisfonds, dal nog steeds geld prachtig kan gebruiken. Dan zou men ontstemming hebben vermeden. Misschien is er geen reden tot ontstem ming de Regeering weet té goed, welke winsten op de margarine-be reiding worden gemaakt, en het zou natuurlijk kunnen zijn, dat de extra depreciatielasten, op de margarine gelegd, een eventueel voordeelig ver schil in een verlies zouden hebben veranderd. Maar dan dient dit te worden gepubliceerd, of het één of het ander, üf de Begeering haalt de logische motieven aan,diehaarhebben doen leiden tot verhoogen der prijzen van de margarine-producenten of zi> laat de heffing onveranderd. Het klinkt mooi. dat de consument niet meer zal hebben te betalen het zijn nu echter de boeren, die het douceurtje aan de margarine bekos tigen. VOOR HET KIND Ze zijn er weer: de postzegelsmet toeslag voor het Misdeelde Kind. Wie ze nog niet kocht heelt iets gemist, want het is een bekoorlijke serie. Een bazuin engeltje zweeft door de lucht.... Voor bet J£iud. Laat het ook U wakker bazuinen THOLEN, 11 December 1936. Op Zaterdag 5 Dec. jl. hield de P. V. „De trouwe duif" alhier haar jaarlijksche tentoonstelling. Ingeschreven waren 115 duiven. Als keurmeester fungeerde de beer M. Koek uit Roosendaal De prijzen werden behaald alsvolgt Oude doffers: A. Wagemaker le. Baaij Nzn. 2e en 10e en ZEV* G. Hazen 3e L. La ban 4e. L. M. de lieer 5e en 7\ J. Knuist (St Annal 6e. I). Jansen 8e. C. Baaij Pz. E.V. J. Tholenaar (O.V.) üe... Oude duivinnenJ. Tholenaaj le en Z.E.V. D. Jansen 2e. A. Wagemaker 3e, 4e, 8e, en EV. C. Baaij Nz 5e. G. Havermans 6e; G. Baaij Pz. 7e. Jonge doffers: J. Tholenaar 1e en 7e D. Jansen 2e L. Laban 3e. J. Knuist 4e, A. Wagemaker 5e. J. Berrevoets 6e en E.V. L. M. de Heer 8e. C. Baaij Nz. ZEV. Jonge duivinnen: J. Tholenaar le, 6e en ZEV. L. Laban 2e. A Wage maker 3e, J. Berrevoets 4e. D. Jansen 5e. C. Hazen E.V. Schoonheidsklasse: le D. Jansen, J. Vermet (OV) ZEV. ZONDAGSSCHOOL TE THOLEN De Zondagsschool der Ned. Herv. Kerk alhier gedenkt ieder jaar met de kinderen die deze instelling trouw bezoeken, het Kerstfeest. Door bijeengebrachte giften worden de kinderen verrast met een kerst boekje en andere nuttige geschenken. De school die onder leiding staat van me;. J. J. Gense verheugt zich Thans naast goudgele ook witte Purol. Dit wrijft onzicht baar weg en daarom is voor Dames en Meisjes zoo aangenaam bij de verzorging van gelaat en handen. Doos 30, Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten. 11 451)73 in toenemenden bloei. Dit jaar wordt zooals gewoonte is den Eersten Kerstdag dit feest ge houden. Ds. Wolfensberger leidt bet in, daarna psalmgezang en gebed. De kinderen zullen onder leiding van den heer J. van Elsacker eenige liederen ten gehoore brengen, terwijl daarna door mej. J. J. Cense de Kerstgeschiedenis naar Lucas2 wordt verteld D.iarna zingen de kinderen weder onder leiding van den beer van Elsacker de Kerstcanlate en wordt door de oudste leerlingen „Naar Bethlehem" gezongen en nog een lied, waarna mej. Gense een Kerstvertelling houdt en de kinderen die de school verlaten toe zal spreken. Na nog een tweetal zangnummers wordt met dankzegging gesloten. Programma's die recht tot toegang geven, kosten 10 cent. ALG. FEESTAVOND Eenige weken geleden konden wij wijzen op het initiatief dat de Thool- sche Kamermuziekvereeniging geno men had door een feestavond te organiseeren, waarvan de opbrengst zal komen aan onze Oranjevereeniging ter stijving van haar kas. Zaterdag 19 dezer wordt deze avond die een uitgebreid programma laat zien, gehouden. Het muzikale gedeelte vormt de hoofdschotel, er is afwis seling door tooneelspel, terwijl de entreeprijs slechts dertig cent is, wel een reden om een volle zaal te krijgen. Jubileum Tholen's dames-, mannen- en kin derkoor bestaat 10 jaar. Met wat een sceptimisme werd de oprichting in 1926 aangezien. Voor spellingen van die vereeniging bestaat geen jaar, de menscben in Tholen kunnen en willen toch niet zingen, waren schering en inslag. Doch de oprichter de heer D. de Vos, met zijn medebestuurders A. Kievit, C. Deurloo, J. van Elsiicker en A. Engelvaart hieven onvervaard en ze slaagden onder de actieve lei ding van den heer H. J Schutte, die als directeur was benoemd, hier liefde voor den zang le kweeken. Naast de manuenzangvereeuiging werd in 1927 een dameskoor en even later een kinderkoor opgericht. Er werd gezongen en er wordt nog gezongen. Het ijverige .bestuur met hun directeur wist de liefde voor den zang op le voeren, want in 1928 be haalde de vereeniging Jfeen tweede pi ijs in de vierde afdeeling en in 1936 werd in de derde ald. een eerste prijs behaald te Wijk en Aalburg. Met veel voldoening kan het tegen woordige bestuur dan ook terugzien wat steeds door en voor de ver eeniging gedaan is. Het bestuur beslaat thans uit de herren J. van Elsacker, voorzitter en medeoprichter en voorts uit A. G. Engel vaart, A. Sakko, J N. Everaers, A. A. van Stee en de dames J. van Elsacker en H. Nelisse. Het tienjarige jubileum wordt 17 dezer met een openbare uitvoering gevierd met een schitterend pro gramma. Als een bizonderheid en een bewijs van offervaardigheid der leden kan worden gemeld dat deze ver. steeds er in slaagde zonder subsidie van welke zijde ook bun eigen on kosten te bestrijden. Uit vrijwillige giften der leden is men er in geslaagd een mooie vlag aan te kunnen schaffen die 17 dezer aan de vereeniging zal werden overhandigd. Zie voorts advertentie in dit nummer. POORTVLIET. Bij de gehouden stemming tot kerkvoogden in de Ned. Herv. Kerk alhier zijn herkozen de heereu W. Dronkers en E. C. VV. A Geuze, terwijl voor notabelen werden herkozen de heeren J. J. v.d. Slikke, G. v. d. Male en Corn. Geuze, die allen hun benoeming hebben aange nomen. In de Geref. kerk is herbenoemd tot ouderling de heer H. van JJsseldijk en de heer G Mullié tot diaken, terwijl de heer J. Uijl tot diaken is benoemd. Onze dorpsgenoote mej. M. W. Nortier, thans onderwijzeres aan de Ghr. Herv. School le Zijderveld, is benoemd aan de Chr. Herv. School te Dinteloord. De gehr. L. en C. Gebraad, die een gedeelte van hun winterkool hadden ingekuild, kwamen tot de ontdekking dat de overgebleven kool was ontvreemd. SCHERPENISSE. Door den heer A. Kleppe is wegens vergevorderden leeftijd ontslag genomen als dijkgraaf van het Galainiteuze Waterschap Scherpenisse. Eerstdaags zal aan de werkloozen wederom een extra bedeeling plaats hebben van kleedingstukken, dekens, schoenen enz. ST. MAARTENSDIJK. De heer A. M. Scherpenisse heelt voor zijn bediening als diaken in de N. Herv. Kerk alhier bedankt. Aan den zeedijk van den Noord polder is een mijn aangespoeld Deze bleek afkomstig te zijn van de Kon. Nederl. Marine welke dezer dagen oefeningen op de Oosterschelde heeft gehouden. De mijn bleek gelukkig ongevaarlijk te zijn. Voor het Nutsdeparlement hoopt Maandag 14 dezer des avonds 8 uur in de zaal van den heer Nelisse op te treden de heer Johau Boezer uit den Haag, met een zeer aantrekkelijk j programma. In de 16 dezer te houden bui tengewone vergadering van Ingelan den van het waterschap „Sl. Maar tensdijk" zal de benoeming plaats hebben van een waterbouwkundig ambtenaar hij genoemd waterschap. Als gevolg van stagnatie in de aanvoer van benoodigde materialen en zand ondervindt de verbetering van het weggedeelte Bellevue—Kom der gemeente, belangrijke vertraging, zeer ten ongerieve van het verkeer en de daar wonende ingezetenen. De in de N. H. Kerk gehouden collecte ten bate van de Diaconie heeft f20.46 opgebracht. ST. ANNALAND. Uienveiling van Dinsdag jl. 835 balen Rijnsburger gewone 11.5550 balen id. grove f 1.50—f 1.56; 20 balen id. drielingen f 1.20; 5 balen id. picklers 5.61, 25 balen stek 0.60 alles per 100 K.G. Het programma voorde feestelijk heden op 7 Januari a.s. is thans definitief vastgesteld. Het luidt als volgt 8 uur herauten te paard kondigen het feest aan; 8.15 uur klokgelui; 5 min. kanongebulder koraalmuziek van den toren; 9.1510.15 uur zal een ovatie aan het gemeentebestuur worden gebracht. Toespraak van den burgemeester en van liet bestuur van de Oranjevereeniging, zingen door de schoolkinderen en de zang- vereeniging „Excelsior" met bege leiding van het muziekgezelschap „Accelerando". Daarna opstellen van den optocht, waarin o m. het bruidspaar van den dag, historische optocht. Intocht van Anna van Bourgondië,geb. Ravenstein met gevolg; ijskoningin; Elf Provin ciën een afdeeling van de voelbal- vereeniging W.H.S. en van de schiet- vereeniging „Prinses Juliana" 2 uur Volksspelen. 6 uur Zang- en muziek uitvoering en 8.30 uur zal met een fakkeloptocht het feest worden ge- sinten. Maandag jl. werd alhier een klopjacht gehouden op hazen waarbij 78 stuks geschoten werden. OUD-VOSSEMEER. De Oranjever. „Oud-Vossemeer" vergaderde op 9 Dec. jl. in een der lokalen van de O L.-school. Van het voorloopig Be stuur waren aanwezig, de voorzitter Mr. J. J. Versluijs, *D. J. Ampt Gz. en W. v. d. Ploeg, mede aanwezig 44 leden. De voorzitter deelde mede, dat het voorloopig bestuur van de thans 200 leden tellende vereeniging in zijn geheel aftreedt; hij en dhr. Van der Ploeg stellen zich niet verkiesbaar voor het definitieve bestuur. Volgens het reglement zijn er 9 bestuursleden, inclusief de door de algemeene ver gadering te benoemen voorzitter, de overige bestuursfuncties als vice- voorzitter, secretaris en penningmees ter dienen onderling te worden ver deeld door de overige 8, eveneens door de vergadering te benoemen bestuursleden. Dhr. de GraalT stelde namens de Muziek vereen, voor 2 bestuursfuncties te reserveeren voor de muziek, 2 voor de onderwijzers en 1 voor de zangvereeniging. Nadat de voorzitter de meening van het voorloopig bestuur daarover had medegedeeld en dhr. Daane ais zijn meening had te kennen gegeven dat de leden niet aan banden moeten worden gelegd, werd het voorstel namens de muziek vereeniging gedaan, verworpen. Hierop werd overgegaan tot stem ming van een voorzitter. De eerste stemming gaf geen resultaat, waarop volgens het reglement herstemming volgde. Bij derde stemming werd be noemd tot voorzitter dhr. A. H. Gunst. Daarop volgde de verkiezing van 8 bestuursleden. Nemen allen hun be noeming aan, dan zal liet bestuur heslaan uit de heeren: A. H. Gunst, M. J. Daane, J. A. Heestermans, E. li Verhees, M. Hommel, T. M. Hage, P. v. d. Vlies, G. A. de Wilde en G. W. J. de Graaff. Door de fam. van Westen werd op de beide hoeven „De Blauwe Bloem" en „Welgelegen" behoorende gronden een klopjacht gehouden, waaraan door 8 schutters werd deelgenomen. Het resultaat was dat in totaal 12 hazen en 4 patrijzen werden geschoten ENGELAND EN KEIZER VAN DE BRITSCHE DOMINIONS Baldwin deelt s'Konings besluit mede De Britsche Premier, Baldwin, heeft gistermiddag een verklaring afgelegd, welke niet alleen voor Engeland en zijn Koloniën, doch voor de geheele wereld van het allergrootste belang is. „Onze Koning, Edward VIII, is afgetreden!" luidde deze mededeeling. De Koninklijke brief, opgesteld door Z.M., en overhandigd aan den Mi nister-President, Stanley Baldwin, is Donderdagmiddag in het J.agerhuis voorgelezen. De inhoud kwam in het kort hierop neer, dat de vorst om particuliere redenen, welke hij niet kon verklaren, afstand wenschte le doen van den Engelschen troon. Zooals hekend zal de opvolger van Edward VIII thans zijn zijn oudste broeder, Prins Al hert Frederich Ar- thur George, Hertog van York. Edward VIII eindigde zijn schrijven aan het Ministerie met den wensch uit te spreken, dat zijn broeder, de Hertog van York, de taak als voist van Engeland even hoog zou opnemen als hij zelf steeds had gedaan. Edward VIII, thans ex-koning van Engeland, werd geboren den 23en Juni 1894op White Lodgein Richmond Park. Hij ontving de jiamen van Edward, Albert, Christan, George, Andrew, Patrick, David. Zijn vader, tweede zoon van den lateren koning Edward VII, was toen Hertog van York en werd eerst na den dood van den Hertog van Cla- ridge troonopvolger. In 1910 volgde wijlen Koning Ge- orgo zijn vader op en de titel van Prince of Wales ging over op den jongen Edward. Als Prins van Wales was Edward VIII een der meest po pulaire koningskinderen, welke En geland, ja zelfs Europa, ooit heeft gekend. Op school was de sportieve jonge man een ijverig leerling. Reeds op zijn twaalfde jaar deed hij examen als zeecadet en werd hij leerling van het Osborne College, hetwelk hij na twee jaar verliet voor het Dartmouth College, om in 1911, drie maanden als adelborst naar zee te gaan. In 1913 vond zijn officieele verhef fing plaats tot Prince of Wales. De plechtigheid geschiedde in het hem toegewezen kasteel „Carnarvon" in Wales. Vervolgens ging de Prins van Wales naar Frankrijk, zulks om zijn kennis van de Fransche taal te ver rijken. Na zijn terugkeer in het va derland liet hij zich inschrijven als student van het Magdalen College te Oxford, waar hij staatsrecht en ge schiedenis studeerde. D ik tii Gedurende zijn studententijd m; Prins Edward vele studiereizen, ondernam hij even vóór het uitbr van den Wereldoorlog een reis Duitschland, waar hij de gast van Keizer Wilhelm II. Toe oorlog uitbrak, werd Edward uant bij een der garderegimer, hij werd ingedeeld bij verschilt nfdeelingen. Als goed vaderlander wensch 1 Prins van Wales naar het froi trekken en ofschoon Lord Kitch zich hiertegen heftig verzette, k de Prins zijn zin. Hij vertrok het buitenland, bezocht het Fran en het Italiaansche front en we|ri Maart 1916 stafofficier in Egypti Toen de oorlog teneinde was, de Prins van Wales een belangri rol in het Britsche societyleven spt dan hij ooit had gedaan. De plicli die op hem rustten, heeft hij in jaren zeker niet verwaarloosd, oudste zoon van den Britschen koi liet hij zich overal zien en vo voor sociale en economische vr£j stukken toonde hij steeds zeer belangstelling. In 1919 ondernam hij nogm een groote, buitenlandsche reis. ging eerst naar Canada en de eenigde Staten. Dan bezocht Australië en Nieuw-Zeeland. In volgende jaren volgden Japan, Brij". Indië, West- en Zuid-Afrika. In ging hij naar Zuid-Amerika, en ope aldaar (te Buenos Aires) de gr Britsche Tentoonstelling. Ook als sportman is de Prins Wales steeds een vooraanstaa persoonlijkheid gebleven. Natuui heeft hij zich, na den dood van vader, in Februari 1936, niet m zoo vaak bij de talrijke sportgebe tenissen in Engeland kunnen 1; zien. Andere plichten, welke grooter belang waren, riepen h doch den naam van „first sportr of England" heeft bij tot op hei weten te behouden. Omtrent het particuliere leven Edward VIII valt weinig te vertel I^der kind in Engeland kan U v tellen, dat de ex-koning een liefheb is van iedere soort van sport, dat vaak een goede film gaat zien, hij opera's haat. dat hij een bev deraar is van de Britsche filminduf en dat hij er trots op is, dat Enget: thans zulk 'n industrie, die hoei in haar kinderschoenen, toch blo bezit. Lord Seymour vertelt van den koning met wien hij jarenlang vriendschappelijken voet heeft gest; en met wien hij in vroeger jar toen beide nog college liepen, kameraadschappelijk omging, volgende „Edward is muzikaal denken velen van niet. Doedelzak zijn meest geliefd instrument, bespeelt dit instrument zelfs heel g( j.] Na doedelzak is de saxofoon z gaarne bespeeld muziekinstrume Zelf heeft hij, hoewel niet „officie» enkele composities gemaakt vi doedelzak en lluit. De koning is ook een hard werk lederen morgen leest hij zelf binnengekomen post doorendicte dan zijn secretarissen. Op het bun van den vorst staan drie telefocf" toestellen, een voor particuliere sprekken, een toestel met een gehe nummer, dat slechts aan enkel bekend is en een toestel voor zal lijke gesprekken. Men zegt, dat Edward sportief doch een tak van sport beoefent nimmer en dat is jagen. Hij scli niet graag op dieren. Overigens z ik niet graag willen beweren, Edward zijn populariteit in Engela en daarbuiten te danken heeft Iou en alleen aan zijn sportiviteit. Net op de allereerste plaats heeft hij d< te danken aan zijn., menschel ijk heb V. VOOR HET KIND „Alles vliegt weg!" De prentbri kaarten vliegen harder dan ooit o dat ze mooier zijn dan ooit. Eu prijs is slechts 7 cent, terwijl voor het goede doelVoor het M deelde Kind, is. Wie kan dit weerstaan?? j Lh N; VERKEERSCOMMISSIE Jhr. J. van Vredenburch, vertegefea woordiger van de Koninklijke Nedi landsche Automobiel Club in de beschikking van den minister v waterstaat van 2 Juli 1929 ingestel commissie, aan welke is opgedrag te onderzoeken, welke aan redelij .eischen beantwoordende verbeten' in het verkeer tusschen de Zeeuwse eilanden, Zuid-Holland en Noorits Brabant onderling behoort te wonl aangebracht, zoowel wat betreft ij

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 2