llVAARIH OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT «^BUITENLAMP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN ïijdag II December 1936. No. 50 Vier en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Wat er vóór 50 jaar in onze omgeving gebeurde. Prijs- verhoogingen THOOLSGHE COURANT it blad verschijnt eiken rij dag. Prijs per kwartaal ),80; met Geïllustreerd ndagshlad ƒ1,375, franco f post f 1,65 -f 15 ct. sp. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. URING VOOR DEN DIENSTPLICHT De Burgemeester van Tholen maakt ikend, dat de Keuriugsraad voorde geschrevenen voor den dienstplicht izer gemeente zitting zal houden te irgen op Zoom op het Gemeentehuis i Maandag, '18 Januari 1987. des iprmiddags om 9.30 uur precies. Voor nadere bijzonderheden raad- ege men de aanplakbiljetten. Tholen, 10 December '1936. 14 Indië en het Duitsch-Japansche verdrag. „Uiterste waakzaam heid is geboden zegt Ma- taram. - De wijziging in de dienstplichtwet. De begrooting voor de defensie. Het vor stelijk huwelijk. Een schoon huldeblijk uit Hongarije. Het bericht, volgens hetwelk Ne- :rlandsch-Oost-lndië bij geheime gfe reen komst tusschen Duitsehland Japan zou zijn „verdeeld," heeft ehalve in de Fransche en Engelsche s, thans ook wel eenige sensatie de Indische pers zelve gewekt, al loet hieraan onmiddellijk worden n legevoegd, dat men over het alge- 0! leen niet al te veel van dit bericht elooft. Om de reactie, die deze „geheime vereenkomst" in onze Oost heeft erwekt, te kunnen nagaan, geven e hieronder enkele zinsneden uit eschouwingen, welke voorname In- ische bladen over deze kwestie ihreven. Het „Algemeen Handelshl. oor Ned. Indië" schrijft o.m laar wij kunnen toch niet aannemen, at een dergelijke afspraak in ernst ernaakt zou zijn. Veeleer moeten ij gelooven, dat Duitsehland de apansche vriendschap heeft verwor- en door af te zien van alle aspiraties i Azië." En vervolgens: Wij 'aren Engelsch het gerucht wil, at we half Duitsch en half Japansch 'orden zou er misschien ook een logelijkheid bestaan, dat we ondanks at kwaad gerucht.... ons zelf lijven „Het zou niet zoo dwaas zijn als e voor dat laatste eens wat oorlogs chepen en vliegtuigen kochten Men moet er een paar gulden oor over hebben Het dagblad „Malaram" schreel i.: „Wij welen nu althans wat mtrent ons wordt gezegd en veron- ersteld en wij kunnen aan de hand au eigen inzicht onze opinie vormen. !en opinie, die zich geenszins behoeit e kristalliseerer» in een alarmstellmg, gi laar weieen van de uiterste, waakz aamheid, welke in dezen tijd nu enmaal dringend geboden is. Neder- sa mdsch-Indië heeft op het internati- li nale schaakbord plotseling een zeer ei lelangrijke plaats gekregen, hetgeen oor een ieder, die niet blind is, den en of anderen dag te verwachten fas." Het „Bat. Nieuwsblad" schrijft: Indië, nog maar vijf en twintigjaar eleden een vriendelijk hoekje ergens ii de Pacific, wordt een kaart in het pel, waarmede men rekening gaat louden. In Australië spreekt men an Indië als van de „political barrier" an het gemeenehest, en het is voor liemand onduidelijk, wat daarmede ledoeld wordt. In de Straitsbladen drukt men een 'erklaring, dat Nederland en En ge- and vrienden zijn, met vette koppen if. Maar als puntje bij paaltje komt al men in Engeland, zoo ooit de Jierverdeeling van de grondstoffen" an de orde komt, waarschijnlijker leneigd zijn aan een herverdeelin'g 'an de Indische grondstofien rnede e werken dan die van de Britsche." Dal vergete men vooral ook niet." Men ziet het, in Indië neemt men het bericht niet al te ernstig op. Maar anderzijds wordt de gelegen heid aang?grepen om er nog eens op te wijzen, dat Ned. Indië vrijwel onverdedigd is, en dat nu den tijd gekomen is, om aan de noodzakelijke versterkingen te gaan beginnen. Van daar dat de wijziging in de dienst plichtwet, welke naar minister Golijn in de Memorie van Antwoord inzake de begrooting van Defensie mededeelt, enkele voorzieningen tot uitbreiding van de vredessterkte hij de zeemacht door middel van verlenging van den eerslen oefeningslijd van de daaraan toegewezen dienstplichtigen en tot vermeerdering van hetgetal herhalings oefeningen bij land- en zeemacht, alsmede tot vergrooting van de lichtingssterkte, behelst, in Ned. Indië met veel vreugde zal worden ontvangen Natuurlijk mag men nog niet juichen voor de buit binnen is. Een en ander is nog slechts neergelegd in een tweetal wetsontwerpen, welke binnenkort aan de beide Kamers der Staten-Generaal zullen worden voor gelegd. De animo in de beide Kamers voor versterking der land- en zeemacht is echter dusdanig groot, dat men op goeden grond kan aannemen, dat de beide wetsontwerpen liet zullen „halen' zoodat onmiddellijk daarna met de uitbreiding van het leger en vloot kan worden begonnen. Natuurlijk gaat een en ander ge paard met een niet onaanzienlijke verhooging van kosten. Blijkens de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het achtste hoofdstuk (Defensie) der Bijksbegrooting voor 1937 zijn de militaire uitgaven voor 1937 geraamd op 165,9 millioen gulden. Hiervan komt ten laste van Nederland 110,8 millioen gulden en van van Indië 55,1 millioen gulden. Tevens houden de wijzigingen in, dat er naar een harmonisch verhand tusschen leger en vloot zal worden gestreefd, terwijl een volledige af werking van het vlootplan 1930 in voorbereiding is. Bovendien zal voor een meer effectieve luchtverdediging worden zorg gedragen, terwijl hier bij rekening zal worden gehouden met de belangen van de Neder- landsche vliegtuigindustrie. Nog slechts luttele dagen scheiden het Nederlandsche volk van den dag, waarop II. K. H. Prinses Juliana en Z. I). H. Prins Bernard in het huwelijk zullen treden Nog veel dient er te worden gedaan en overal ismen met man en macht aan het werk, om alles op tijd gereed te hebben. Intusschen zal de plechtige beëedi- ging van den Prins hij zijn intreden in de drie deelen der koninklijke weermacht hinr.enkortin deResidentie door den commandant \an het Veld leger, Luitenant-Generaal Jhr. Roëll plaats vinden, terwijl hoogstwaar schijnlijk Prinses Juiiana en Prins Bern hard op 29 December aan het Garnizoensbal deelnemen, dal in de Ridderzaal zal worden gegeven. Tot slot van dit overzicht deelen wij in dit verband nog mede, dat de Hongaarsche kinderbeschermings liga 23.000 handteekeningen heeft verzameld op het adres van geluk- wensc.h, dat zij Prinses Juliana bij gelegenheid van haar huwelijk wil aanbiedende23.000 handteekeningen zijn van menschen, oie in de jaren na den oorlog ten tijde van de Nederlandsch-Hongaarsche kinder actie, van de Nederlandsche gastvrij heid gebruik hebben gemaakt. Ten slotte zij nog vermeld, dat het K. L. M. toestel de Lijster hij Croydon, direct na het opstijgen, is neergestort door onbekende oorzaak. Tiet vliegtuig dat geheel vernield werd, had 18 passagiers aan boord, waarvan er dertien zijn verongelukt Er was, huiten de bemanning, slechts een Hollander aan boord, die slechts gewond werd. De geheele bemanning werd, op stewardessen marconist na, gedood. Ontspanning in de Engelsche crisis. Baldwin legt een ver klaring af. Nog steeds buitenlandsche steun aan de Spaansche partijen. De Spaan- sche kwestie te Genève. Het proces Frankfurter be gonnen. In de Engelsche constilutioneele crisis t: ad reeds in het begin van deze week eenige ontspanning in. Nadat men in geheel het Britsche empire en ook daarbuiten het weekend in bange verwachting had doorge bracht, legde Baldwin Maandagmiddag in het Lagerhuis nogmaals een ver klaring af, die niet slechts veel op helderde, wat tot op dat oogenhlik nog onduidelijk was, maar bovendien olie op de golven van de opgewonden openbare meening wierp. Daarmee wist de premier in de eerste plaats een dreigende scheuring in het par lement af te wentelen. Wat Baldwin verklaarde, kwam in het kort hierop neerde regeerir.g wenscht den koning de ruimste ge legen hei d te geven, zijn besluit te overwegen, hoewel niet kan worden verheeld, dal de staat var. onzekerheid groote gevaren voor het Britsche Rijk met zich brengtde regeering heeft -- behoudens de kwestie nopens een morganatisch huwelijk geenerlei raad aan den koning gegeven. Niet de regeering, doch de koning heeft het eerst deze kwestie aangeroerd, door enkele weken geleden Baldwin mededeeling te doen van zijn voor genomen huwelijk met mrs. Simpson. Door deze verklaring zuiverde Bald win zich en zijn regeering van het verwijt, dat het kabinet eenigen druk op den Koning zou hebhen uitge oefend, en een onverantwoordelijke overhaasting in deze zoo pijnlijke aangelegenheid aan den dag had ge- legd. Vrijwel de geheele Engelsche pers was het er daarna dan ook over eens dut de regeering een overweldigende meerderheid in het Lagerhuis achter zich heeft. En ook onder het Engel sche volk schijnt dit zoo te zijn. Uitgezonderd een lawaaiachtige en onnadenkende minderheid heeft hot groote publiek ingezien, dat de oo- genschijnlijk zoo aantrekkelijke op lossing van een morganatisch huwelijk ten eenenmale onmogelijk is en dat de koning moet kiezen tusschen ab dicatie en capitulatie. Bij dit alles is nog gekomen de verklaring van Mrs. Simpson aan de pers te Cannes, waarin zij zegt, be reid te zijn zich terug te trekken, indien dit in het belang van de En gelsche Kroon en het Britsche We reldrijk zou zijn. In Spanje heerscht thans een zekere rust aan de verschillende fronten. Franco heeft Madrid, waarvan elk huis wel versterkt schijnt te zijn, tot nog toe niet kunnen nemen en thans hij het invallen van den winter, worden de kansen er voor hem niet beter op, wijl zijn Mooren tegen de felle koude van de Spaansche hoog vlakte niet te best bestand zijn. Er bestaat geen twijfel aan, dat dit slechts kon geschieden door de steun, die de Madrileensche regeering van bui tenlandsche vrijwilligers heeft ge kregen. Maar Franco's vrienden laten hem ook niet in de steek. Te Cadiz zijn 5000 Duilschers aangekomen en hoe wel het D.N.B dit bericht eenige dagen geleden heeft gedementeerd, verklaarde Eden thans in het Lager huis, dat zulks desondanks toch waar was. En de Engelsche inlichtingendienst is werkelijk niet van gisteren. Bo vendien verklaarde Eden, dat de Ba learen inderdaad min of meer door Italianen bezet zijn. Over de nieuwe Italiaansche troepentransporten naar Spanje liet Eden zich niet uit, maar ook de desbetreffende berichten zullen wel eenige waarheid bevatten. Anderzijds blijven aan de regee ringen van Madrid en Barcelona eveneens de buitenlandsche strijd krachten voornamelijk uit Rusland en ook uit de democratische landen toestroomen, en voor de wapens zorgen Moskou en Mexico wel. Het is een treurige geschiedenis. Zonder buitenlandsche steun ware de burgeroorlog wellicht reeds geëindigd en in elk geval had hij nimmer een dergelijken omvang als dien van het oogenhlik kunnen aannemen. Deze week is men te Genève hijeen, om op verzoek van de Madrileensche regeering over de kwestie der non interventie te beraadslagen Maar Duitsehland en Italië zullen daar in het geheel niet verschijnen en de andere mogendheden houden hun grootste goden thuis. Eden, Delbos, Litwinoff, Beek, zij allen zullen door afwezigheid schitteren.Men hecht klaarblijkelijk geen belang aan de zitting, die waarschijnlijk dan ook slechts kort zal duren en de zaak wel naar de non-interventiecommissie te Londen zal overhevelen. Niet ver van Genève, in de Zwit- sersche stad Chur, is Woensdag een interessant proces begonnen, waai mee de internationale pers zich reeds bezig heeft gehouden en zulks inde eerst volgende dagen in nog hoogeremate zal hebben te doen liet proces tegen den Joodschen student, l'avid Frank furter, die in het begin van het jaar Gustloff, den leider van de organisatie van den N. 8. D. A P. in Zwitserland heeft neergeschoten Van tevoren heeft men reeds op alle mogelijke wijze getracht invloed op de beslissing van de rechters uit te oefenen. Reeds direct na den moord zijn Joodsche organen en ook een aantal links georiënteerde bladen een campagne voor Frankfurter begonnen Men trachtte hem eer voor te stellen als een slachtoffer dan als een moor denaar. Anderzijds hebhen alle Duit- sche bladen Dinsdagavond een strenge bestraffing van Frankfurter en in hem een bestraffing van het „wereldjoden- dom" geëisclit. Dergelijke pogingen tot het uitoe fenen van invloed op rechterlijke beslissingen acht men in Zwitserland niet op hun plaats. De Zwitsersche rechters staan hoog aangeschreven en zeer zeker zullen zij hun vonnis naar eer en geweien vellen, meenen de bladen van het eedgenootschap. In de Iers en Thoolsche Ct. van 4 December lezen wij dat ds. Ver- hoeff te Scherpenisse is benoemd tot predikant bij de Ned Herv. gemeenten in Ned.-Indië. Te Poortvliet werden tot nolabelen der Ned. Herv Kerk herkozen de hh. P. van der Slikke Az., L. de Rijke Az. en Joh. Bevelander. Inplaats van den heer E. C. W. A. Geuze, die als kerkvoogd was benoemd, werd ge kozen de heer J. v. Nieuwenhuijzen Te Tholen werd 30 November een kunstmestvereeniging opgericht. Als bestuursleden traden voorloopig op als voorzitter de heer M.J. Stoutjes- dijk, A. J. de Wit Andriessen secr. en A. Hoek, penningm. In het no. van 11 December staat dat te St. Maartensdijk een kindje levend verbrandde. Te Stavenisse spoelde het lijk van een ongeveer 40-jarigen man aan waarschijnlijk een opvarende van een Belgisch vaartuig. Wijlen de heer Mr. C. v. d. Lecq de Clercq, Ambachtsheer van Stave nisse, legateerde aan de Ned. Herv. Kerk 15 in zijn bezit zijnde aan- deelen der obligatieleening destijds door de Kerk aangegaan. De heer Jac. Jloosemond werd als President-Kerkvoogd benoemd in de vacature C. Dorst Lz. Te Tholen werd door C. Schot Sz. en M. Verkamman J.Mz. aangebracht een onder den dijk te Nieuw-Vosse- meer in het water aangetroffen lijk «van een man. De identiteit kon niet worden vastgesteld. Te Tholen werden tot ouderling der Ned. Herv. Kerk gekozen dehh. A Hollestelle en J. Meerman en als diaken J. van Vlierden. Te lerseke werden 10 December zaaioesters verkocht a f8 en f 10. Te Oud-Vossemeer werd als waarn. rentm. der Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw Vossemeer en Vrij- berghe aangesteld de heer G. J. de Graall Az. In het no. van 18 December lezen we dat voor de betrekking van on derwijzer te St. Annaland zich 16 sollicitanten hebben aangemeld. Jaarwedde f450. Te Stavenisse werd als ouderling in de Ned. Herv. Kerk gekozen de heer M. Slouljesdijk en als diaken de heer And. Hoek. Van de arr. rechtbank teZierikzee was men naar Stavenisse overgekomen teneinde bij de opgraving van het aangedreven lijk tegenwoordig te zijn Onder toezicht der geneeskundigen J. de Visser en A. J. Geluk werd de kist geopend, waarna de overgekomen broeder het lijk herkende. Er scheen misdaad in het. spel te zijn, tenminste een knecht die op het Belgische vaartuig met den verdronkene voer werd in Frankrijk gearresteerd. als gevolg der guldensdepreciatie De Regeering wenscht dat het al- gemeene goederen prijsniveau niet noemenswaardig gaat stijgen. Tegen prijsopdrijving zijn wetlen uitgevaar digd en gestraft worden zij. die on- noodige prijsstijging forceeren Hiel en daar zijn vervolgingen ingesteld. Niet, dal de Overheid principieel tegen boogere prijzen is, neen, want zij beseft, dat een der voordeelen van een devaluatie is 'n hetere verhouding tusschen kostprijs en verkoopsprijs. Waar de kostprijzen bijna niet lager kunne.dient de vertering te komen door prijsstijging. De wetten hebhen dan ook niet beoogt het tegengaan van gemotiveerde stijging, maar het beletten van uitbuiting. Het probleem echter blijft zeer moeilijk en delicaat. Wat is een ge motiveerde prijsstijging en wat moet worden teruggebracht tot uitbuilerij? Door het gecompliceerde kan men natuurlijk onbillijkheden niet voor komen. Want er geschieden tal van onbillijkheden. De invoer van ver schillende voedergranen kan slechts tegen boogere prijzen plaatsvinden; toch wordt de uitkeering per 100 kg. melk aan de melkveehouderij niet verhoogd. Naar mate de boter op de wereldmarkt stijgt, vermindert de Regeering de heffing en dit zal wel de politiek zijn hij verdere prijsver betering van agrarische producten. De boter is voor het publiek duurder geworden de boer echter krijgt niet meer. Doordat dc ingrediënten voor de vervaardiging van margarine in prijs gestegen zijn, heeft de regeering toe gestaan om den margarineprijs te verhoogen en ook hier vraagt men zich af, waarom de margarine pro ducenten weer een extra voordeel in

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 1