Ge Trouwen KOP Eli SCHOTEL KLOKZEE RIKOB ABDIJSIROOP 4°j0 PANDBRIEVEN tegen 99' Engeland's BESTELLINGEN REISGIDS Winterdieust N. V. CO BON AE Gaat Per autobus B. B. A. OPROEPING. 1937— VAN ZWAAMEN EN THOMPSON'S ALMANAKKEN Als Uw kind hoest VOORZIJDEN VA SHEEUWWf GESCHENKENBOf een burgerwoonhuis Tandarts van de Velde spenoude biggen AKKER 's verslèrkte C. Laban, Tlioleu St. Nicolaas CADEAUX Bestellingen N. V. Zeeuwsche Hypotheekbal Middelburg Verzendt Uwe goederen per spo De orden ingsgedachte op FAMILIEDRUKWERK, TROUWKAARTEN, GEBOORTEKAARTEN ROUWBRIEVEN, worden aangenomen door onze agent te Poortvliet de heer W. A. ISTA. MARMEREN Schoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer sooiten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN. STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM Fa. AUG. VAN DIJK-Petit OER NEOERL. SPOORWEGEN VOORHANDEN 9 44091 FIRMA. J. M. C. POT THOLEN Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8193 ovor het Postkantoor Het adres vooralle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Pr. Wilmar Schwabe BESTELT DAN UW TROUWKAARTEN OF CIRCULAIRES BIJ ONS OF ONZE AGENTEN Lage prijzen, nette uit voering en bovendien wordt Uw Ondertrouw- advertentie gratis ge plaatst in de THOOLSCHE COURANT Firma J. M. C POT, THOLEN THOLEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.25 Retour f0.40 Maandkaarten TholenB.o.Z. v.v. Abonnement onbeperkt aantal ritten 15 50 Maandkaarten G ritten per week v.v. f4.00 Schoolkaarten G ritten per week 14 43816 v.v. per maand f3.50 In opdracht van den Rechter commissaris voor Strafzaken te Middelburg, verzoekt de Com missaris van Politie te Vlissingen, tevens Commissaris van Rijks politie, ten spoedigste schnl'te- lijke bekendmaking aan hem van namen en woonplaats van per sonen of instellingen in Zeeland, die in de laatste jaren up verzoek van den toenmaligen secretaris P. Cr. LAERNOES van het gewest Zeeland vanden Bijzonderen Vrij- willigen Landstorm, gelden als gift of bijdrage hern ten behoeve van liet instituut van d^n Land storm hebben afgedragen. Het is niet de bedoeling, dal donateurs van plaatselijke al'dee- lingeri van den Bijzonderen V r ij - willigen Landstorm zich aanrnel den, doch slechts zij, die aan een verzoek als hiervoien bedoeld, hebben voldaan. 30 45922 vastgestelde prijzen De zijn 20 ct., dubbele 25 ct. driedikke 321A ct. en vierdikke 40 ct. bij FIRMA J. M. C. POT Boekhandel - Tholen FABRIKAAT AAQ/A MODERN GEZELLIG MOI VOOR PASSEND BU ONZE BEKENDE THEEPOT MITS AFGEHAALD B'J 1 F. VAN AF, Grcote Mrrkt 17, Bergen op Zoom A F. IMSfiERRECHTS, Markt 19, Foosendaal Deze aanbieding is slechts tijdelijk ZEEPPOEDE OF EN 45917 Te koop Oudelandschepoort 12 Tholen. Te bevragen buieau van dil blad. 45018 10 10 36210 THOLEN MARKT 4 ZATERDAGS 1 30-3 UUR. Verder volgens afspraak. TE KOOP bij G. A. DE HOND, „De Lente" Tholen. 5 45924 geeft het dan dadelijk het béste, verlies dan géén kostbaren tijd met nuttelooze huismiddeltjes, maar grijp krachtig in en help Uw kind direct van zgn hoest af met de vanouds bekende en beproefde Abdijsiroop. Akker's Abdijsiroop helpt nu nog veel sneller dan vroeger. Vanouds is Abdijsiroop een natuurlijk kruiden-middel, dat zacht doch goed en grondig aandoeningen der ademhalings-organen verdrijft. Thans heeft Apotheker Dumont de werking van Abdij siroop op verrassende wijze verhoogd door toevoeging van de hoestbedwingende stof codeïne, die snel en afdoend de hoest en de slijm verdrijft. Ge zult verbaasd staan en binnen weinige dagen zult Gij, evenals zoovelen voor U, uit eigen ondervinding zeggen,,'s Werelds béste Hoest-siroop" is: Verlaagde prijzen i 75 ct., f 1.25, f 2.-, f 3.50 p* flacon 1333 beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTELS Alle voorkomende hardsteen werken FIRMA ALPH. J. GODEAU ANTWERPSCHE STRAAT 33—35 •10 45847 BERGEN-OP-ZOOM MOOIE MODERNE SIERADEN zijn Echte Wij hebben een prachtsorteering Zie onze Etalages Antoine Andriessen D.Cz. Groote Markt 25 Telef. 264 BERGEN OP ZOOM 23 45923 OP FAMILIEDRUKWERK TROUWKAARTEN GEBOORTEKAARTEN ROUWBRIEVEN worden aangenomen door onzen agent te Oud-Vossemeer den heer P. C. LINDHOUT MOLENSTRAAT Reserve f 657.353.16 Pandbrieven f 20.000.00( De Bank stelt tot nadere aankondiging verkrijgbaar 45916 40 De Directie Mr. M. C. VAN DER MIN Mr. G. A. W. DE VEER Sneller en goedkooper dan Postpakket! liet statiouTholen B.B A. staal in rechtstreeksche verbinding c alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt all zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zen den Station Tholen B.B A. Zendingen plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, wor verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstre Agentschap B. B. A gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoor Kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 zin voor de werkelijkheid Tot Gouverneur-Generaal van Zuid- Afrikais in de plaats van den al'tre- denden G.G. Lord Glarendon benoemd de Zuid-Afrikaunsche minister van het Mijnwezen, Patrick Duncan. Ge heel Zuid Afrika is met deze benoe ming ingenomen, want Duncan is een Zuid-Afrikaan van nationaliteit, al is hij zulks niet van origine. De Engelsche Regeering heelt met deze benoeming gebroken met de traditie, dat de Gouverneur-Generaal, de ver tegenwoordiger van den Kroon, een Engelschman moet zijn. Zooals bekend zijn de politieke verhoudingen in de Unie vrij ge spannen. Men strijdt tusscben de ge dachtebehcud van de baud met Engeland en derhalve een goed lid van 't Britsche Imperium en tusscben het geheel en al los van Groot-Brit- tannië. De Engelsche Regeering met haar bekende en traditioneele zin voorde werkelijkheid heeft den midden-weg bewandeld. Zij heeft gezocht naar een Zuid-Afrikaan die niet geheel en al links, toch de sympathie van de Zuid-Afrikaanders in hun sterk uit- eenloopende politieke nuances geniet en gelukkig bestond er een dergelijke man, n.l. Patrick Duncan. Vooraan staande persoonlijkheden als Herzog en Smuts kwamen voor de hooge functie niet in aanmerking, daar heide vertegenwoordigers zijn van extreme verzoenendegedachten en opvattingen Zuid-Afrika is voor Engelands we reldpositie van uiterst groot belang. Indien dit Dominion op een gegeven moment geheel en al zelfstandig zou worden, werd een der laatste bol werken van Engeland's macht weg genomen, in allen geval sterk ver zwakt. Want de Middellandsche Zee is reeds een gevarencentrum geworden nu Italie's invloed er voor Engeland angstwekkende afmetingen heelt aan genomen. Indien deze weg versperd zou geraken, dan beschikt Engeland nog over den weg langs de Kaap de- Goede Hoop, waar zich talrijke krach tige Britsche steunpunten bevinden. Dat de wereld-evolutie dezen kant zal uitgaan, mag ;,ls vanzelfsprekend worden genoemd en daarom zint Londen al tal van jaren eigenlijk al van den wereldoorlog af op het creëeren van een onneembare haven rond Kaapstad. Het heeft lang geduurd alvorens de pla iiien daartoe in het uitvoeringsstadium geraakten. Want Engeland had in de eerste plaats Singapore te versterken als centrum tegen de agressie van Japan. Boven dien maakte het vliegverkeer het geheele defensie-vraagstuk in de war en men moest eerst den invloed van dit verkeer peilen alvorens millioenen uit te geven voor verdedigingsmid delen, die spoedig zouden kunnen verouderen. De haven van Kaapstad heeft na tuurlijk weinig beteekenis, indien de Unie van Zuid-Afrika op een gegeven moment vijandig tegenover Engeland zou staan gelijk nu Ierland Engeland kan terwille van zijn toekomst niet gedoogen, dat de Britsche invloed in het Zuiden van het nog donkere we relddeel zou gaan tanen en gedachtig aan het devies: „verdeel en heersch" en mede aan het foutieve om zich tegen een onweerstaanbare evolutie te verzetten, volgde het den eenigen weg "de benoeming van een gematigd man, waarvoor zooals gezegd alge- meene sympathie bestaat en die een trait d'union zou kunnen vormen tusschen de die-hards en de extre misten. Het ziet er naar uit dat Afrika het komende kolonisatie-gebied van Eu ropa zal worden. Europa rukt naar Afrika op, getuige de verovering van Abessynië door Italië en geluige de wensch van Builschland om zijn rol in de iMiddellandsche Zee mede te spelen. Berlijn zal weinig voelen voor Aziatische koloniën, nu de keuze Azië voor de Aziaten feller klinkt en Japan zijn agressieve bedoelingen niet onder stoelen en banken steekt, al volgt het den laalsten tijd een gematigde politiek. Nu is Afrika hoofdzakelijk verdeeld tusschen Frankrijk en Engeland. Duitschland heeft er niets..Italië verschafte zichzelf een vruchtbaar en mineraalrijk territoir naast de relatief weinig beteekenende zandwoestijnen, die destijds aan Italië waren toege vallen, terwijl Spanje en Portugal kleine gebieden bestrijken. België heeft de waardevolle Congo. De belangstelling van Europa zal zich in de komende decennia voor een groot gedeelte op Afrika richten. Het is derhalve voor Engeland een levensbelang om geen sterke en in vloedrijke gebieden te vei liezen. In dat licht dient men de benoeming van den heer Duncan te bezien. Het is de geboden stap om de Engelsche en de Zuid Afrikaansche belangen op een handige wijze te co-ordineeren. De memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het eerste hoofdstuk van de rijkshegrooting voor J937 is verschenen. Hierin geeft de Regeering een kort overzicht van haar beleid en het spreekt vanzelf, dat ook de ordening daarin een grooten rol speelt. Zooals bekend staat de Overheid over het o.i. juiste standpunt, dat zoomin mogelijk actief van bovenaf moet worden ingegrepen ten opzichte van het slreven om andersdenkenden te binden aan bepaalde ondernemers overeenkomsten. Haars inziens moei zoo min mogelijk worden ingegrepen in het particuliere initiatief, als zijnde dit initiatief de beste motor om het bedrijfsleven telkens nieuwe voort stuwing te geven. Men mag niet aehlerop raken in concurrentie mo gelijkheden hij het buitenland. Wat niet wil zeggen, dat de orde ningsgedachte op zichzelf onjuist zou zijn. Integendeel! Men kan er niet buiten; de drang om het vrije initi atief te breidelen wordt bij den dag grooter. De technische evolutie leidt naar het groote... naar de overheer- sching van het machtige geweld. Want het is geweld, wat wij in de moderne nijverheid te zien krijgen. De reusachtige machines met hun ontzettende drijvende krachten doen liet werk van duizenden arbeiders- de machine is relatief onverschillig voor plaats, voor uitputting en voor moeheid. Het eenige, wat zij vergt isbrandslof, hooge aanschaiïingskosten en relatief duur onderhoud, terwijl de afschrijvingsrekening bovendien flinke bedragen vergt. Daarmede is het uitverder gaat de machine onvermoeid haar titanengang en verrijkt de wereld met een massa goederen, die tenslotte dienen voor den., kleinen mensch. Want wij menschen zijn en blijven klein wij zinken in het niet bij de krachten, die wij met ons brein hebben welen op te wekken. De machines zijn er voor den mensch en hoe kan het machtige, zonder breidel blijven werken voor het individu, dat in wezen toch beperktis in zijn behoeften. Want die behoeften-worden niet alleen bepaald door hetgf^n wij wenschen, maar ook door hetgeen wij kunnen betalen. De wenschen zijn wellicht ongelimiteerd, maar hetzelfde kan nietgezegd worden vande koopkracht. Daarom bestaat er een grens. Wordt die grens overschreden, dan is bet evenwicht verbroken en dan moet men zoeken naar een herstel van dat evenwicht. Een verbroken even wicht noemt men crisis; elke crisis, hoe fel ook, wordt overwonnen, hoe lang de strijd tegen het verbroken evenwicht ook moge duren. Want de crisis is product van menschelijke fouten over een breed oppervlak die fouten worden niet door den enkeling alleen gemaakt noch door een bepaalde natie. Integendeel, het onverstand is universeel en ook de crisis woedt in alle hoeken van de aarde. Crisisbeteekenttevens het opwek ken van krachten,die dezecrisis bestrijden. Bij een enorme overproductie van c goederen bij een te snel voort schrijden van de techniek... ontstaat een niet door menschen te verwen hoeveelheid goederen. Prijzen da handelspolitieke belemmeringen v den tegen den overvloed opgewor| net als wij doen door liet leggen dammen en dijken bij een stro welke haar bedding door overdac stuwing van water heeft verlaten, stroom brengt ongetwijfeld vruchlb slib met zich mede, waarvoor land dankbaar moet zijn, want dankt daaraan voor een deel welvaart. Hetgeen echter niet w neemt, dat hetzelfde land waken m dat de. wel vaart verschaflende ri geen rampen door onstuimigheid zijn wateren veroorzaakt Is dit niet het juiste beeld vooi techniekDe techniek is een zeg zij geeft aan een land welvaart, m men dient te zorgen, dat zij buiten de noodzakelijke bedding ko M.a.w. er moet evenwicht zijn. evenwicht kan alleen komen ci onderlinge afspraken, want liet r het geheel ongebreideld, dan zou alles vernietigende chaos ontstf Die breideling noemt ven ordeni De genoemde breideling varieert v elke bedrijfstak, varieert voor elk 1 en varieert zelfs tusschen de schillende groepen van een bepaal bedrijfstak. Daarom kan men g vaste definitie geven van „ordeni daarom noemt men het bej „ordening" ten onrechte vaag. Ordening moet worden opgevat het „streven om evenwicht te bren tusschen de individueele energie de opname-mogelijkheid der mas: Lage prijzen zijn voor de consumen een voordeelde consumenten ecl behooren tevens tot de producen kn als producent ondervinden zij weeën verbonden aan het niet kun plaatsen van de geheele produc Wat zij als consumenten kunl betalen is resultaat van hetgeen als producenten kunnen verdier. Dit laatste is overwegend, wantin men geen geld, dan kan men niet koopen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 4